Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 04.04.2018251
Документ 251-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.02.2019, підстава - 127-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. № 251
Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 127 від 30.01.2019}

З метою подолання критичної залежності оборонної промисловості України від імпорту, посилення спроможності та розвитку промислового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 251

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії

Директор департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Мінекономрозвитку, заступник голови Комісії

Завідувач сектору політики імпортозаміщення Мінекономрозвитку, секретар Комісії

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра фінансів

Заступник Голови ДКА

Перший заступник Голови Держспецзв’язку

Директор департаменту Головного управління розвідки Міноборони

Заступник генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” (за згодою)

Керівник служби з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (за згодою)

Начальник Управління з питань технічного регулювання та промисловості Департаменту інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник голови Національного комітету з промислового розвитку - виконавчий директор

Головний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

Заступник начальника департаменту контррозвідки СБУ (за згодою)

Начальник 1 управління головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (за згодою)

Завідувач відділу з питань безпеки та оборонно-промислового комплексу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України (за згодою)

Керівник профільного структурного підрозділу Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Голова правління громадської спілки “Ліга оборонних підприємств України” (за згодою)

Виконавчий директор громадської спілки “Ліга оборонних підприємств України” (за згодою)

Заступник голови Спільного представницького органу роботодавців на національному рівні (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 251

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань імпортозаміщення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється ним для організації діяльності з імпортозаміщення та кооперації суб’єктів господарювання в оборонно-промисловому комплексі.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики імпортозаміщення;

визначення шляхів, заходів та механізмів подолання залежності оборонно-промислового комплексу від імпорту товарів, постачання яких повністю або частково зупинене, а також вирішення питань, що стосуються створення належних умов для своєчасного і повного задоволення потреб оборонної промисловості;

підготовка пропозицій до стратегічних та програмних документів щодо забезпечення впровадження пріоритетів розвитку сфери імпортозаміщення;

визначення заходів, спрямованих на задоволення потреб внутрішнього ринку в продукції українського виробництва та підвищення інвестиційної привабливості підприємств оборонної промисловості;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері імпортозаміщення.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики імпортозаміщення;

вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань імпортозаміщення;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

розглядає пропозиції щодо потреб в продукції оборонного призначення, необхідній для реалізації інвестиційних проектів;

розглядає пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарської діяльності та їх об’єднань щодо налагодження кооперації в рамках Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі;

{Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 30.01.2019}

розглядає пропозиції щодо здійснення закупівлі за межами території України видів продукції оборонного призначення, закупівлі якої не можуть бути здійснені в межах території України;

розглядає пропозиції органів виконавчої влади з питань розроблення державних цільових програм, інших стратегічних та програмних документів з метою створення умов для своєчасного і повного задоволення потреб замовників в продукції оборонного призначення або внесення змін до таких документів;

подає Кабінету Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції щодо удосконалення діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання під час реалізації політики імпортозаміщення.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Комісії є заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Питання порядку денного вносяться на розгляд Комісії головою Комісії, в тому числі за письмовою пропозицією члена Комісії, поданою не пізніше ніж за десять днів до дня засідання, і розглядаються за наявності всіх необхідних документів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на три місяці. У разі потреби можуть проводитися позачергові засідання. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії та Кабінету Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінекономрозвитку.вгору