Документ 251-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.05.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 23, ст.214 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 3 розділу I Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про страхування" ( 357-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 2, ст. 14) викласти в такій редакції:
"3. У статті 15:
1) частину шосту після слів "перестрахових брокерів"
доповнити словами "(за винятком страхових та перестрахових
брокерів-нерезидентів)";
2) частини восьму і дев'яту замінити трьома частинами такого
змісту:
"Посередницька діяльність на території України з укладання
договорів страхування з іноземними страховиками не допускається,
крім:
договорів страхування ризиків, пов'язаних з морськими
перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і
фрахтом (включаючи супутники), в разі коли об'єктом страхування є
майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються,
та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або
будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким
транспортуванням товарів;
договорів перестрахування з додержанням вимог цього Закону.
Посередницька діяльність на території України з укладання
договорів страхування зі страховиками-нерезидентами може
здійснюватися відповідно до порядку та вимог, установлених
Уповноваженим органом з урахуванням вимог частини дванадцятої
статті 2 цього Закону.
Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані
письмово повідомити Уповноваженому органу за встановленою ним
формою про намір здійснювати діяльність на території України.
Уповноважений орган оприлюднює в триденний термін зазначену
інформацію на своїй офіційній веб-сторінці в Інтернеті та в
друкованих засобах масової інформації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 251-VIвгору