Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про спільне виробництво фільмів
Франція, Кабінет Міністрів України; Угода, Порядок, Міжнародний документ від 14.05.2011
Документ 250_077, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 23.05.2012, підстава - 4828-VI
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.06.2012, підстава - v2791321-12. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про спільне виробництво фільмів

{Угоду ратифіковано Законом № 4828-VI від 23.05.2012}

Кабінет Міністрів України та Уряд Французької Республіки (далі - "Сторони"),

керуючись положеннями Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження від 20 жовтня 2005 року, яка була ратифікована Україною 20 січня 2010 року та Французькою Республікою 18 грудня 2006 року,

враховуючи положення Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво від 2 жовтня 1992 року, сторонами якої є Україна та Французька Республіка, а особливо положення її статті 2,

виходячи з намірів двох держав Сторін поновити та посилити взаємовідносини у сфері кіновиробництва між Україною та Французькою Республікою,

бажаючи примножити спільний спадок у фільмовиробництві,

розуміючи необхідність переглянути взаємовідносини в галузі кіновиробництва із врахуванням законодавства держав Сторін, яке регулює кіновиробництво разом з вимогами ринку,

домовилися про таке:

I. - СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди:

a) термін "фільм" означає фільм будь-якої тривалості та на будь-якому носії незалежно від типу плівки (ігровий фільм, анімаційний фільм та документальний фільм), який відповідає законодавчим та нормативно-правовим актам держави кожної із Сторін та перший показ якого відбувається в кінотеатрі;

b) термін "уповноважені органи" означає:

Для України: Державне агентство України з питань кіно;

Для Французької Республіки: Національний центр кінематографії та анімації.

Стаття 2

1. Фільми, що набули статусу фільмів спільного виробництва відповідно до умов цієї Угоди, прирівнюються до фільмів, що мають статус національного фільму відповідно до законодавства держави кожної зі Сторін.

2. Фільми, виготовлені в результаті спільного виробництва, що набули статусу фільмів спільного виробництва відповідно до умов цієї Угоди, користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством у галузі кінематографії на території держави кожної зі Сторін.

Уповноважені органи Сторін мають забезпечувати іншу Сторону переліком законодавчих актів, що регулюють такі пільги.

У випадку внесення змін до законодавства держави будь-якою зі Сторін, уповноважений орган відповідної Сторони зобов'язаний поінформувати уповноважений орган іншої Сторони про ухвалення таких змін.

3. Пільги, що передбачені статусом фільмів спільного виробництва, надаються тільки виробникам держави Сторони, до якої вони належать.

4. Для отримання пільг, передбачених умовами цієї Угоди статус фільму спільного виробництва має бути наданим уповноваженими органами кожної зі Сторін не пізніше, ніж через чотири місяця після виходу фільму в кінотеатрах України або Французької Республіки.

Запити щодо отримання статусу фільму спільного виробництва, повинні відповідати процедурам, передбаченим для цієї мети кожною зі Сторін, і мінімальним вимогам, викладеним у додатку до цієї Угоди.

Уповноважені органи Сторін забезпечують один одного усією необхідною інформацією, що стосується погодження, відмови, внесення змін та анулювання запиту щодо статусу фільму спільного виробництва.

До дати відмови у запиті про надання статусу фільму спільного виробництва Сторони мають проводити двосторонні консультації.

Після надання уповноваженими органами обох Сторін фільму статусу фільму спільного виробництва, такий статус може бути знятий лише за згодою уповноважених органів Сторін.

Погодження проекту спільного виробництва уповноваженими органами двох Сторін жодним чином не обмежує права на дистрибуцію виробленого фільму.

Стаття 3

1. Для отримання статусу фільму спільного виробництва згідно з цією Угодою, фільм має бути вироблений підприємством-виробником, яке має відповідні фінансові та технічні можливості, та професійний досвід якого визнається уповноваженими органами Сторони, до якої вони належать.

2. Крім того, підприємства-виробники, які мають право на пільги, передбачені статусом фільму спільного виробництва, повинні крім того відповідати вимогам, передбаченим відповідно законодавством України та Французької Республіки.

3. Творчим та технічним персоналом, залученим до виробництва фільму, мають бути громадяни України або Французької Республіки, або громадянами однієї з держав-членів Європейського Союзу або Європейського економічного простору.

Особи, які не мають вказаного громадянства, але постійно проживають на території України або Французької Республіки у цілях цього пункту сприймаються як громадяни України або Французької Республіки.

Участь технічного та творчого персоналу, що не є громадянами або резидентами, як зазначено в абзацах першому та другому цього пункту, допускається в особливих випадках на підставі домовленості між уповноваженими органами Сторін.

4. Зйомки мають проводитись на студіях, які розташовані на території держави однієї зі Сторін.

Якщо сценарій або дія фільму передбачає проведення зйомок на місцевості в країні, іншої ніж Україна та Французька Республіка, такі зйомки мають бути узгоджені уповноваженими органами двох Сторін.

Стаття 4

Розмір внесків співвиробників обох держав для спільного виробництва фільму може складати від 20 % (двадцять відсотків) до 80 % (вісімдесят відсотків) остаточної вартості фільму.

Незважаючи на вищевикладене та в залежності від технічної та творчої участі співвиробників кожної зі Сторін, уповноваженими органами може бути узгоджено зменшення розміру мінімального внесу з 20 % до 10 % (з двадцяти до десяти відсотків).

Технічна та творча участь співвиробників кожної зі Сторін має бути пропорційна фінансовим внескам, крім особливих випадків та за рішенням уповноважених органів Сторін.

Стаття 5

Кожний співвиробник має право спільної власності на матеріальні та нематеріальні права на фільм.

Співвиробники мають право спільної власності на матеріали, що зберігаються в лабораторіях, які обрані за взаємною згодою.

Стаття 6

Сторони погодилися сприяти у вирішенні питань щодо переміщення або перебування на території держав Сторін художнього або технічного персоналу, задіяного у виробництві фільмів, а також спрощенню процесу митного перетину кордону, а в разі необхідності імпорту або експорту з митної території держави кожної зі Сторін, спеціального обладнання для процесу створення та показу фільму спільного виробництва (кіноплівка, технічне обладнання, костюми, декорації, рекламні матеріалі та інше).

Стаття 7

Уповноважені органи двох Сторін кожні два роки проводять перевірку щодо рівноваги балансу здійснених внесків. В разі виявлення порушень рівноваги балансу, приймають необхідні рішення.

Загальна рівновага балансу повинна дотримуватись в творчих, технічних та фінансових внесках. Таку рівновагу має бути визначено Спільною Комісією, створеною згідно зі статтею 15 цієї Угоди.

З метою проведення такої оцінки кожний уповноважений орган має підготувати (під час подання запиту про надання фільму статусу спільного виробництва в рамках цієї Угоди) звіт щодо всіх внесків та фінансових джерел.

Аналіз загальної рівноваги має включати в себе:

- Розрахунок підтвердженої допомоги та фінансової підтримки для цілей виробництва та дистрибуції щодо суб'єктів спільного виробництва за відповідні роки. Сторони погодилися, що оцінка таких розрахунків повинна бути надана щодо загального бюджету зазначених суб'єктів спільного виробництва.

- На додаток до фільмів, зроблених в рамках спільного виробництва кожної зі Сторін, має бути прийнято до уваги фільми, придбані дистрибюторами та мовниками держав двох Сторін, як такі, хто отримує пільги продюсерів зазначених фільмів протягом відповідних років та загальний об'єм таких закупівель;

- Підрахунок внеску української Сторони з одного боку, підрахунок внеску французької Сторони з другого боку при виробництві фільмів, зроблених спільним виробництвом між Україною та Французькою Республікою.

В разі виникнення дисбалансу, Спільна комісія має визначити можливі шляхи та здійснити необхідні заходи для подолання дисбалансу

Стаття 8

Спільне виробництво має бути позначено на всіх титрах, трейлерах та рекламних матеріалах до фільмів, які отримали статус фільмів спільного виробництва в рамках цієї Угоди.

Спільне виробництво має бути зазначено у випадку участі такого фільму у фестивалі.

Стаття 9

Розподіл доходів визначається співвиробниками у контракті про спільне виробництво.

Стаття 10

Уповноважені органи Сторін погодилися, що фільм, який за умовами цієї Угоди набув статусу фільму спільного виробництва, може бути вироблений з одним чи більшою кількістю виробників з держав, з якими підписано відповідні угоди про спільне виробництво фільмів.

В тому випадку, коли співвиробники належать принаймні до трьох держав, що є сторонами Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво, застосовуються положення цієї Конвенції, відповідно до її статті 2. Такі положення мають переважну силу в разі необхідності над усіма положеннями цієї Угоди.

В тому випадку, коли вищезазначена Конвенція не може бути застосована, умови, за яких такий фільм отримує статус фільму спільного виробництва, визначаються окремо у кожному випадку та за умов дотримання балансу, як передбачено у статтях 3 та 4 цієї Угоди.

II. - СПІВПРАЦЯ

Стаття 11

Уповноважені органи Сторін погоджуються сприяти фаховому навчанню суб'єктів кінематографії. Сторони погодилися проводити постійні консультації з приводу застосування необхідних заходів для розвитку початкової освіти та покращення постійного росту фахової майстерності авторів та спеціалістів кінематографічної галузі. Уповноважені органи двох Сторін мають сприяти підписанню угод та конвенцій між закладами освіти та іншими установами, які проводять початкову освіту або підвищення кваліфікації в галузі кінематографії, в рамках яких передбачається проводити обмін студентами.

Стаття 12

Уповноважені органи Сторін вивчатимуть самостійні шляхи сприяння двосторонній дистрибуції та просуванню фільмів кожної з держав Сторін.

Сторони усвідомлюють необхідність просування культурної різноманітності шляхом визнання їх двостороннього фільмовиробництва, особливо шляхом участі у освітніх програмах та кінофестивалях.

Фільм спільного виробництва презентується на фестивалі Стороною, до держави якої належить виробник, що зробив найбільший внесок, якщо уповноважені органи не узгодили інше.

Стаття 13

Уповноважені органи вивчатимуть самостійні шляхи сприяння обміну ноу-хау між спеціалістами (творчі спеціальності, технічний персонал тощо).

Стаття 14

Уповноважені органи погодилися сприяти розвитку співпраці між фільмотеками та установами, відповідальними за збереження кіноархівів держав двох Сторін.

III. - СПІЛЬНА КОМІСІЯ

Стаття 15

1. З метою здійснення контролю та забезпечення виконання цієї Угоди, а також у разі виникнення потреби для внесення змін до цієї Угоди, створюється Спільна Комісія, що складається з представників уповноважених органів та фахівців Сторін.

2. Протягом дії цієї Угоди Комісія може засідати кожні два роки по черзі у Україні та Французькій Республіці.

Комісія може скликатися за запитом кожного з уповноважених органів Сторін, особливо за умов змін до чинного законодавства їхніх держав, які стосуються кінематографічної галузі або коли виконання умов цієї Угоди зазнає ускладнень (особливо в умовах дисбалансу у торгівлі).

У разі дисбалансу у торгівлі, якщо Спільна Комісія не проводить засідання якомога швидше для розгляду можливих шляхів подолання дисбалансу, уповноважені органи мають підтримати спільне виробництво, яке відповідає умовам цієї Угоди тільки на умовах взаємності - фільм за фільм.

IV. - ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 16

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, в якому Сторони дипломатичними каналами інформують одна одну про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

Ця Угода укладається на два роки та її дія може автоматично продовжуватись на наступні однорічні періоди. У будь-який час кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це дипломатичними каналами. У цьому разі ця Угода припиняє дію через три місяці після дати одержання такого повідомлення.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання прав та обов'язків Сторін, які виникли під час дії цієї Угоди, якщо інше не буде вирішено Сторонами.

На підтвердження чого особи, що підписалися нижче, будуть належним чином уповноваженими на це, підписали цю Угоду.

Вчинено у м. Канни 14 травня 2011 року, у двох примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Кабінет Міністрів України
(підпис)

За Уряд Французької Республіки
(підпис)


Михайло Кулиняк

Фредерік Міттеран

Міністр культури України

Міністр культури та зв'язкуДодаток

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАПИТУ

Для отримання пільг згідно положень цієї Угоди, виробники кожної зі Сторін до початку знімального періоду мають подати до Уповноваженого органу запит щодо надання статусу фільму спільного виробництва разом з наступними документами:

- документ, підтверджуючий набуття авторських прав для цілей використання кінематографічного твору;

- синопсис, що представляє точну інформацію щодо сюжету кінематографічного твору;

- деталізований сценарій;

- перелік технічних та художніх вкладень;

- розклад виробництва, інформація про кількість зйомочних тижнів (в павільйонах та на алокаціях) та знімальні локації;

- бюджет та деталізований фінансовий план;

- контракт про спільне виробництво;

Уповноважений орган Сторони, що має менший внесок, надає свою згоду після отримання повідомлення від Сторони, що має більший внесок.вгору