Документ 250_074, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.10.2010

               Угода 
між Міністерством України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
та Комісаріатом з атомної енергії та альтернативних
енергій Французької Республіки про технічну допомогу
з метою покращення умов поводження з відпрацьованими
радіоактивними джерелами та високоактивними
відходами в Україні

Дата підписання: 15.10.2010 Дата набрання чинності для України: 15.10.2010
Комісаріат з атомної енергії та альтернативних енергій,
державна науково-дослідна і промислова установа, організована
відповідно до законодавства Французької Республіки, з
штаб-квартирою за адресою: Будова Ле Понад Д, 25 вул. Леблан,
75015 м. Париж (Франція), зареєстрована у Торговому реєстрі Парижа
за номером R.C.S. PARIS B 775 685 019,
в особі пана Жільбера Фаді,
керівника Програми Глобальне Партнерство Групи Восьми,
іменоване надалі "КАЕ",
з однієї сторони,
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
в особі пана Михайла Болотських,
тимчасово виконуючого обов'язки Міністра,
іменоване у подальшому "МНС",
з іншої сторони,
іменовані надалі разом "Сторони" або кожна окремо "Французька
сторона" і "Українська сторона"
беручи до уваги декларацію глав держав і урядів Великої
Вісімки від 27 червня 2002 року про Глобальне Партнерство Групи
Восьми проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення"
(далі - ГПГ8); беручи до уваги Угоду між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Французької Республіки про співробітництво в сфері мирного
використання ядерної енергії, підписану у Києві 3 вересня 1998
року (іменоване надалі "Угода про співпрацю"), і, зокрема, статтю
III, в якій передбачається, що співпраця оформляється у вигляді
окремих угод між відповідними організаціями; беручи до уваги Угоду між Урядом України та Урядом
Французької Республіки про взаємну охорону таємної інформації та
матеріалів, підписану в Парижі 7 грудня 1999 року; беручи до уваги, що Франція і Україна є країнами-учасницями
таких міжнародних конвенцій у сфері використання ядерної енергії: Конвенції про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року; Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим
ядерним паливом і про безпеку поводження з радіоактивними
відходами від 5 вересня 1997 року; Конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів від 3
березня 1980 року; беручи до уваги, що Франція є країною-учасницею Конвенції про
цивільну відповідальність в області атомної енергії від 29 липня
1960 року (Паризька конвенція), а також Конвенції від 31 січня
1963 року, що є доповненням до Паризької конвенції від 29 липня
1960 року (Брюссельська додаткова конвенція), беручи до уваги, що Україна є країною-учасницею Віденської
конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21
травня 1963 року і Спільного протоколу про застосування Віденської
конвенції та Паризької конвенції від 21 вересня 1988 року, беручи до уваги, що Франція та Україна є партнерами у рамках
Глобальної ініціативи боротьби з ядерним тероризмом,
Сторони домовилися про нижченаведене:

Стаття 1.
Предмет та сфера технічної допомоги
1.1. Ця Угода має на меті надання Технічної допомоги
Французькою стороною для покращення умов поводження з
відпрацьованими радіоактивними джерелами і високоактивними
радіоактивними джерелами (далі - "радіоактивні джерела") в Україні
(далі "Технічна допомога").
1.2. Технічна допомога реалізується за наступними напрямами:
зниження радіаційного ризику, пов'язаного з поводженням з
радіоактивними джерелами, зокрема їх збереження і фізичний захист;
зниження ризику диверсій, яким радіоактивні джерела можуть
піддаватися на різних етапах поводження з ними;
посилення спроможності реагування у надзвичайній ситуації
(радіаційні аварії, викрадення джерел, ідентифікація джерел, над
якими було втрачено господарський контроль, тощо).
1.3. У зв'язку з цим проекти Технічної допомоги (нижче
іменовані "Проекти Технічної допомоги") відбиратимуться Сторонами
з метою оптимізації різних етапів поводження з радіоактивними
джерелами зокрема:
розбирання та вилучення радіоактивних джерел з установок, що
не експлуатуються, або морально застарілих тимчасових сховищ;
їх тимчасове зберігання;
їх транспортування;
їх кондиціонування й остаточне розміщення в єдиному сховищі.
1.4. Одержувачами і юридичними особами, які будуть
експлуатувати установки, устаткування та об'єкти, відносно яких
надається Технічна допомога, є спецпідприємства Державної
корпорації "УкрДО "Радон".
Сторони письмово домовляються про інші українські
організації, діяльність яких буде пов'язана з проектами Технічної
допомоги.
Стаття 2.
Організація і координація технічної допомоги
2.1. Кожна із Сторін призначає координатора Технічної
допомоги (іменованого надалі "Координатор"), відповідального за
зв'язок між Сторонами. Дані кожного Координатора передаються
письмово іншій Стороні протягом одного місяця з моменту підписання
Угоди і можуть бути замінені пізніше письмово з попередженням за
один місяць. Координатори забезпечують:
зв'язок між Сторонами:
відбір пріоритетних Проектів Технічної допомоги, які
фінансуватимуться Французькою стороною:
управління Проектами Технічної допомоги;
контроль стану Проектів Технічної допомоги і умов виконання
цієї Угоди;
урегулювання технічних питань, що виникають у рамках
виконання Проектів Технічної допомоги.
Вони підзвітні Двосторонньому комітету (визначеному нижче) з
реалізації Технічної допомоги і при необхідності направляють йому
звіт про врегулювання технічних питань.
2.2. З метою координації Технічної допомоги, яка реалізується
у рамках цієї Угоди, Сторони засновують Координаційний комітет
(іменований надалі "Двосторонній комітет") під сумісним
головуванням Керівника Програми ГПГ8 КАЕ і Заступника Міністра
МНС, яким допомагають Координатори.
У Двосторонній комітет входять 4 особи, що призначаються по
дві з кожної Сторони.
Призначення членів Двостороннього комітету підтверджується у
письмовій формі кожній із Сторін на адресу іншої Сторони з
попередженням протягом одного місяця після першого засідання
Двостороннього комітету. Будь-яка подальша зміна його складу
підтверджується кожною Стороною з таким же попередженням.
Рішення Двостороннього комітету є обов'язковими для всіх
учасників Проектів Технічної допомоги.
При необхідності з метою вирішення конкретних питань
Двосторонній комітет має право залучати компетентних посадовців та
експертів.
2.3. Завдання Двостороннього комітету:
визначення напрямів Технічної допомоги, які
реалізовуватимуться Координаторами;
розгляд технічних питань з Технічної допомоги, не вирішених
Координаторами;
усунення складнощів в ході виконання Проектів Технічної
допомоги.
2.4. Рішення з питань, що розглядаються Двостороннім
комітетом, ухвалюються за загальною згодою. Комітет збирається за
необхідністю на запит однієї або іншої Сторони.
Стаття 3.
Реалізація технічної допомоги
3.1. Технічна допомога може набувати наступних форм:
експертизи, що проводяться французькими експертами, поточного
поводження з радіоактивними джерелами в Україні;
постачання необхідного обладнання для задовільного поводження
з джерелами;
фінансування робіт із створення необхідної інфраструктури
(або відновлення існуючої інфраструктури);
навчання українських спеціалістів.
3.2. Реалізація Технічної допомоги, передбачена цією Угодою,
забезпечується на підставі контрактів (послуг, робіт або
обладнання). Підрядники і постачальники обираються за спільної
письмової згоди Сторонами, переважно з числа французьких і
українських організацій і підприємств, відповідно до чинного в
Україні і Франції законодавства. Французькі підрядники і
постачальники мають право для отримання послуг залучати
українських субпідрядників за письмовою згодою Сторін.
3.3. Сторони повинні переконатися, що французькі й українські
підрядники і постачальники, а також їх субпідрядники мають
необхідні досвід і кваліфікацію для виконання робіт і надання
послуг за всіма правилами і в визначені терміни. Французьке
підприємство, що уклало договір з українським субпідрядником, може
бути звільнено від відповідальності, що випливає з невиконання
договору цим субпідрядником, на умовах, обумовлених в цільових
контрактах статті 3.2 цієї Угоди.
3.4. Кожна послуга, постачання або робота повинна
виконуватися з дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів
України, зокрема, відносно сертифікації, атестації, ліцензування
тощо.
3.5. Технічна допомога у будь-якій формі, передбаченій
статтею 3.1 цієї Угоди, надається на безоплатній і безповоротній
основі Французькою стороною.
Стаття 4.
Фінансові положення
4.1. Фінансування і реалізація Проектів Технічної допомоги
здійснюватимуться у межах наявних засобів, що виділяються на
Технічну допомогу, відповідно до річних бюджетних процедур
Французької Республіки. У рамках контрактів, зазначених
пунктом 3.1. статті 3 цієї Угоди, оплата французьких і українських
підрядників і постачальників здійснюється безпосередньо
Французькою стороною на умовах, передбачених у контрактах. Усі
виплати, які здійснюються на виконання цієї Угоди, справляються у
євро.
4.2. Українська сторона вживатиме всіх необхідних заходів
відповідно чинного законодавства для забезпечення оформлення всіх
сертифікатів, дозволів і ліцензій, необхідних для реалізації
проектів. Недотримання даного зобов'язання дає право Французькій
стороні припинити фінансування і Технічну допомогу, передбачені
цією Угодою.
4.3. Прийняття на себе витрат, пов'язаних з цим оформленням,
регулюється у кожному конкретному випадку між Сторонами у рамках
контрактів, обумовлених пунктом 3.2. статті 3 цієї Угоди. У разі
здійснення витрат Українською стороною, джерелом фінансування є
власні ресурси організацій-одержувачів Технічної допомоги,
зазначених статтею 1.4.
Стаття 5.
Звільнення від сплати податків та митних зборів
5.1. Українська Сторона робить всі необхідні кроки для
забезпечення того, щоб податки і збори (обов'язкові платежі) не
стягувалися з Технічної допомоги. Ці кроки включають, у разі
потреби, надання листів від українських компетентних місцевих і
регіональних органів влади, які повинні підтвердити, що Технічна
допомога не буде оподатковуватися.
5.2. Українська Сторона також робить всі необхідні кроки для
забезпечення звільнення від податків на прибуток, податків на
соціальне забезпечення та інших подібних зборів на території
України, податків на винагороди, що виплачуються іноземним
фізичним особам, а також українським громадянам, що звичайно не
проживають в Україні, за виконані цими особами роботи і послуги в
рамках здійснення Технічної допомоги.
5.3. Французька Сторона, її персонал, підрядники,
субпідрядники, постачальники та субпостачальники можуть ввозити на
Україну і вивозити з України обладнання, вантажі, матеріали або
послуги, необхідні для виконання цієї Угоди. Додатково до
положень, що стосуються надання Технічної допомоги, тимчасове
ввезення і вивіз не підлягають обкладенню митними зборами,
ліцензійними зборами, неналежними обмеженнями, податками тощо.
5.4. Додатково до попередніх пунктів фізичним і юридичним
особам, які беруть участь у здійсненні Проектів Технічної допомоги
у рамках цієї Угоди на території України, Українська сторона
робить всі необхідні кроки для забезпечення звільнення від
обкладення податком на додану вартість та іншими зборами відносно
обладнання і товарів, які придбаються на території України для
реалізації Проектів Технічної допомоги, а також виконаних робіт і
наданих послуг на території України.
5.5. Українська Сторона відповідає за процедури, що
забезпечують виконання положень цієї статті. Необхідні документи
видаються відповідним уповноваженим органом згідно з процедурою,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2002 року N 153 ( 153-2002-п ) "Про створення єдиної
системи залучення використання і моніторингу міжнародної Технічної
допомоги".
Стаття 6.
Контроль
6.1. Французька сторона має право на підставі простого запиту
перевірити цільове використання засобів, послуг і обладнання, що
надається на безвідплатній основі Українській стороні, а також
проконтролювати стан робіт, що проводяться у рамках Проектів
Технічної допомоги.
6.2. З цією метою Українська сторона надає доступ Французькій
стороні до документів за проектами і, зокрема, до технічної
документації, копій контрактів, фотографій, фінансової
документації тощо.
Стаття 7.
Доступ на об'єкт
7.1. Українська сторона, що діє у рамках законодавчих і
нормативних актів України, а також відповідно до правил, що діють
на відповідних об'єктах, вживає необхідних заходів, для
забезпечення своєчасного доступу представників Французької сторони
на місце реалізації Технічної допомоги.
7.2. Українська сторона інформує Французьку сторону про
будь-яке обмеження доступу до місця будівництва сховища
радіоактивних джерел до початку реалізації Технічної допомоги. У
разі тимчасової неможливості доступу на об'єкт під час реалізації
Технічної допомоги Українська сторона пропонує альтернативні шляхи
вирішення, прийнятні для Французької сторони.
Стаття 8.
Використання технічної допомоги
Українська сторона перевіряє, щоб обладнання, техніка і
послуги, отримані за цією Угодою, використовувалися виключно для
досягнення мети Технічної допомоги.
Стаття 9.
Ядерна безпека, протирадіаційний захист
і фізичний захист
Реалізація Технічної допомоги повинна здійснюватися в умовах
суворого дотримання всіх вимог з ядерної безпеки,
протирадіаційного і фізичного захисту, а також захисту
навколишнього середовища, викладених у законодавчих і нормативних
актах України і міжнародних конвенціях, учасницею яких є Україна.
Французька сторона має право, коли вона визнає це необхідним,
зажадати від Української сторони дотримання принципів ядерної
безпеки, протирадіаційного захисту, і фізичного захисту, чинних у
Франції, якщо вони сприяють підвищенню ядерної безпеки,
радіаційного та фізичного захисту.
Стаття 10.
Конфіденційність і обмін інформацією
10.1. У рамках цієї Угоди не передбачено обміну секретною
інформацією між Сторонами.
10.2. Інформація, що передається на підставі цієї Угоди, може
повністю або частково бути розцінена однією із Сторін як така, що
містить конфіденційні відомості, і повинна бути недвозначно
заявлена як така.
Документи, що містять таку інформацію, повинні мати позначку
"CONFIDENTIEL" французькою мовою і "для службового користування"
українською мовою. Кожна із Сторін зобов'язується захищати
інформацію, визначену як конфіденційна іншою Стороною, на тому
самому рівні, як і свою власну конфіденційну інформацію.
Стаття 11.
Інтелектуальна власність
11.1. Захист і розподіл прав на інтелектуальну власність, що
передається або на створювану у рамках цієї Угоди, забезпечується
контрактами, зазначеними у пункті 3.2. статті 3 цієї Угоди.
Стаття 12.
Відповідальність
12.1. МНС гарантує, що Державна корпорація УкрДО "Радон" або
будь-яка інша українська організація, що відповідає за реалізацію
Проектів Технічної допомоги, несе відповідальність за будь-які
збитки в результаті радіаційної аварії, заподіяну установкам і
об'єктам, на які поширюється Технічна допомога. На цій підставі
МНС не буде пред'являти жодних позовів на адресу КАЕ і його
персоналу, або його підрядників, субпідрядників, консультантів,
постачальників і субпостачальників обладнання, товарів чи послуг
усіх рівнів, а також їх персоналу, і гарантує їх від будь-якого
позову, претензії або клопотання на їх адресу, в Україні або в
будь-якій іншій країні, у зв'язку з будь-яким збитком,
відповідальністю та витратами, пов'язаними з радіаційною аварією і
що мали місце на вищезазначених об'єктах та установках.
У контексті цієї статті "радіаційна аварія" означає будь-яку
подію або ряд подій, що явилися причиною збитку, з того моменту як
цю подію, або ці події, або деякі з заподіяних збитків сталися в
результаті, або явилися результатом або радіоактивних
властивостей, або одночасно радіоактивних та токсичних
властивостей, вибухонебезпечних або інших небезпечних властивостей
відпрацьованих радіоактивних джерел як вони визначені у
Статті 1.1.
12.2. МНС не виставлятиме позовів і не буде заявляти в
правоохоронні органи і в суди відносно КАЕ і його персоналу або
його підрядників, субпідрядників, консультантів, постачальників та
субпостачальників обладнання, товарів або послуг всіх рівнів, а
також їх персоналу, і гарантує їх від будь-якого позову, претензії
або клопотання на їх адресу, в Україні або в будь-якій іншій
країні, за збитки або шкоду будь-якого характеру, зокрема, але не
тільки, за тілесні пошкодження, смерть, а також прямий, непрямий
чи подальший збиток, заподіяний майну МНС в результаті діяльності
з виконання цієї Угоди, за винятком навмисних дій, які тягнуть за
собою пошкодження або шкоду відносно фізичних осіб в результаті
дій або упущень цих фізичних осіб, що були заподіяні з наміром
зробити пошкодження або завдати шкоди.
Стаття 13.
Зміни і доповнення
За взаємною згодою сторін до цієї Угоди можуть вноситися
зміни і доповнення, що оформляються відповідними протоколами, які
становлять її невід'ємну частину та набирають чинності з дня
підписання.
Стаття 14.
Врегулювання розбіжностей
Розбіжності, пов'язані з виконанням та інтерпретацією цієї
Угоди, які не можуть бути врегульовані в рамках Двостороннього
комітету, вирішуються відповідно до арбітражного регламенту
Міжнародної торгової палати (ССІ) одним або декількома суддями, що
призначаються згідно з вищезазначеним регламентом. Місцем
арбітражного розгляду є Женева.
Стаття 15.
Набуття чинності, термін дії
та закінчення Угоди
Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.
Укладається в строк до 31 грудня 2013 року. За шість місяців до її
закінчення Сторони домовляються про розгляд можливості продовження
цієї Угоди.
Кожна із Сторін може у будь-який момент розірвати цю Угоду,
письмово повідомивши про це іншу Сторону за шість місяців до
запланованої дати його розірвання. Невиконання Українською
стороною одного зі своїх зобов'язань в рамках цієї Угоди, зокрема,
статей 5, 6 і 7, дає право Французькій стороні на припинення
фінансування і Технічної допомоги, передбачених цією Угодою.
Після закінчення терміну дії або у випадку розірвання цієї
Угоди права і обов'язки Сторін, пов'язані з Проектами Технічної
допомоги, роботи по яким вже розпочаті в рамках цієї Угоди,
залишаються чинними. Після закінчення терміну дії або у разі
розірвання цієї Угоди за ініціативою однієї із Сторін положення
Статей 10 та 11 залишаються чинними до того часу, поки Сторони не
ухвалять іншого рішення.
Вчинено у місті Київ 15 жовтня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними.
За Міністерство України За Комісаріат
з питань надзвичайних з атомної енергії
ситуацій та у справах захисту та альтернативних енергій
населення від наслідків Французької Республіки
Чорнобильської катастрофи
(підпис) (підпис)вгору