Документ 250_069, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.09.2009

               Угода 
про технічне співробітництво
між Генеральною Дирекцією державних
фінансів Міністерства бюджету, державних рахунків,
державної служби та державної реформи Франції
та Державним казначейством України
на 2009-2011 роки

Дата підписання: 18.09.2009 Дата набрання чинності для України: 18.09.2009
1. Сторони
Генеральна Дирекція державних Державне казначейство України
фінансів Міністерства бюджету, вул. Бастіонна 6, Київ 01014
державних рахунків державної УКРАЇНА
служби та державної реформи
139, rue de Bercy, Paris 12e
ФРАНЦІЯ
тел.: +33 1 53 18 67 07 тел.: +380 44 281 49 00
факс: +33 1 53 18 96 95 факс: +380 44 285 12 35
2. Загальні положення
Ця Угода укладається з метою продовження співпраці між
Генеральною дирекцією державних фінансів Міністерства бюджету,
державних рахунків, державної служби та державної реформи (ГДДФ)
Франції та Державним казначейством України (ДКУ), що здійснювалася
на підставі Угоди про технічне співробітництво на 2006-2008 роки,
підписаної 18 травня 2006 року в Парижі.
2.1. Мета
Метою співробітництва є підтримка зусиль з модернізації та
адаптації Державного казначейства України до реформ, які
проводяться Урядом України та вивчення позитивного досвіду ГДДФ.
Заходи співробітництва стосуватимуться, зокрема,
удосконалення процесу бухгалтерського обліку, фінансової звітності
та звітності з виконання бюджетів, управління фінансовими
ресурсами, ефективності державного внутрішнього контролю,
професійної освіти.
Зазначений перелік не виключає можливості обговорення інших
тем, які є актуальними або пріоритетними для Сторін.
2.2. Форми співробітництва
Співробітництво здійснюється шляхом проведення семінарів,
відеоконференцій, зустрічей між експертами у Франції або в
Україні, а також шляхом обміну документацією, згідно з
національним законодавством держав Сторін.
Кожна Сторона визначає учасників заходу співробітництва
відповідно до тем, що мають розглядатися. Кількість учасників
заходу визначається попередньо, в залежності від наявності
бюджетних ресурсів та технічної можливості приймаючої Сторони. У
рамках обмінів, пов'язаних із підготовкою заходів співробітництва,
обидві Сторони намагатимуться надавати завчасно питання та
необхідну інформацію для належної організації заходу. З цією ж
метою обидві Сторони інформуватимуть одна одну в найкоротші строки
про всі зміни, що можуть вплинути на підготовку та проведення
заходів.
За винятком спеціального застереження з боку однієї зі
сторін, документи, що передаються однією Стороною іншій Стороні,
не вважаються конфіденційними та можуть оприлюднюватися.
Обидві Сторони надають необхідні запрошення для одержання віз
учасниками заходів у рамках співробітництва.
2.3. Фінансування
У рамках реалізації програми двостороннього співробітництва:
- французька Сторона бере на себе витрати з перебування
українських службовців у Франції. Українська Сторона бере на себе
транспортні витрати за маршрутом Київ-Париж-Київ. На час
перебування у Франції українські делегати одержують соціальне
страхування в разі нещасного випадку або захворювання;
- транспортні витрати, витрати на перебування та проживання
експертів ГДДФ в Україні бере на себе французька Сторона;
- кожна із Сторін забезпечує у своїй країні надання приміщень
та обладнання, що необхідні для належного проведення заходу в
галузі співробітництва;
- на час проведення заходів у рамках співробітництва усний
переклад забезпечується французькою Стороною. Витрати, що
пов'язані із додатковим усним синхронним перекладом, залежно від
заходу, розподіляються між двома сторонами за домовленістю.
Витрати на письмовий переклад документів здійснюються стороною,
яка має потребу в такому перекладі.
3. Період реалізації угоди
Ця Угода набуває чинності з дати підписання і діє до
31 грудня 2011 року. Сторони цієї Угоди визначатимуть щорічно
перелік заходів для реалізації форм співробітництва, передбачених
цією угодою, в залежності від потреб в обміні досвідом, обсягу
бюджетних ресурсів та зайнятості причетних підрозділів. Річні
плани заходів матимуть форму додатків до Угоди, які є невід'ємною
частиною Угоди. Додатки до Угоди набирають чинності з дати їх
підписання Сторонами.
Щорічно, наприкінці року, відбуватиметься нарада
представників обох сторін з метою оцінки співробітництва поточного
року та визначення тем для розгляду у наступному році
Вчинено у м. Париж/м. Київ 18.09.2009 року в двох
примірниках українською та французькою мовами, що мають однакову
чинність.
За Генеральну дирекцію За Державне казначейство
державних фінансів України
(підпис) (підпис)
Філіп Рамбаль Тетяна Слюз
Директор, Заступник Генерального Голова Державного
Директора казначейства України

Додаток 1 до Угоди про технічне співробітництво
між Генеральною Дирекцією державних фінансів
Міністерства бюджету,
державних рахунків,
державної служби
та державної реформи Франції
та Державним казначейством
України на 2009-2011 роки

План заходів на 2009 рік

1. Сторони

Генеральна Дирекція державних Державне казначейство України
фінансів Міністерства бюджету, державних рахунків державної
служби та державної реформи 139, rue de Bercy, Paris 12e
ФРАНЦІЯ вул. Бастіонна 6, Київ 01014
УКРАЇНА
тел.: +33 1 53 18 67 07 тел.: +380 44 281 49 00
факс: +33 1 53 18 96 95 факс: +380 44 285 12 35
2. Теми співробітництва на 2009 рік
На виконання статті 3 Угоди про технічне співробітництво на
2009-2011 роки, на 2009 рік було затверджено наступні заходи:
1. Міжбюджетних відносин між державою та органами місцевого
самоврядування
Питання для розгляду:
1.1. Обслуговування видатків місцевих бюджетів та міжбюджетні
трансферти:
- повноваження міністерства, до компетенції якого відносяться
питання надання трансфертів, та взаємодія цього міністерства з
казначейством;
- підтверджувальні документи, що надаються казначейству для
перерахування трансфертів;
- розповсюдження вимог казначейського обслуговування бюджетів
на трансферти, що передаються з одного місцевого бюджету до
іншого;
- ведення казначейством обліку зобов'язань місцевих бюджетів
за трансфертами.
1.2. Контроль за перерахуванням трансфертів на всіх стадіях
здійснення видатків:
- механізм доведення трансфертів від державного бюджету до
місцевих бюджетів та контроль за їх рухом;
- розподіл відповідальності між учасниками бюджетного
процесу;
- вимоги, критерії та особливості щодо здійснення контролю за
використанням трансфертів.
Управлінська звітність (деталізація).
Формат заходу: одна або за необхідністю дві місії французьких
експертів до Києва
2. Огляд правової бази Франції щодо виконання рішень
державних органів про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти бюджетів або бюджетних установ. Практика її
застосування у Франції
Формат заходу: обмін інформацією всіма доступними засобами
(місія експертів або відеоконференція)
3. Вивчення досвіду з організації системи внутрішнього
контролю та аудиту казначейства Франції.
Цей захід буде організовано Агенцією міжнародного технічного
співробітництва при Міністерстві економіки, промисловості та
зайнятості та Міністерстві бюджету, державних рахунків, державної
служби та державної реформи Франції (АДЕТЕФ), що візьме на себе
витрати.
Питання для розгляду:
3.1. Основні вимоги міжнародних стандартів щодо організації
внутрівідомчого контролю та аудиту.
3.2. Ідентифікація та оцінка ризиків як основа побудови
системи внутрішнього контролю. Практична сторона роботи з
управління ризиками.
3.3. Розроблення та впровадження документів, які
регламентують проведення внутрішнього контролю та аудиту.
3.4. Автоматизація процедур внутрішнього контролю та аудиту.
Формат заходу: навчальне відрядження до Франції. Захід буде
організовано у співробітництві із Міністерством фінансів України
та Головним контрольно-ревізійним управлінням України
4. Продовження вивчення досвіду Франції з питань ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
Цей захід буде організовано АДЕТЕФ, що візьме на себе
витрати.
Питання для розгляду:
4.1. Організація роботи із запровадження національних
стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі,
гармонізованих із міжнародними стандартами.
4.2. Розкриття інформації за окремими подіями, що відбулись
після дати звітності, а саме:
- розгляду (визнання, виправлення) помилок, виявлених у
поточному періоді, які можуть мати вплив на показники фінансової
звітності попередніх звітних періодів;
- подання фінансових звітів за період, який відмінний від
звітного (бюджетного) періоду;
- коригування у фінансовій звітності подій, що відбулись у
проміжок часу після дати завершення звітного періоду (балансу) і
до дати складання фінансових звітів.
4.3. Питання нарахування і відображення в бухгалтерському
обліку і фінансовій звітності про виконання бюджету і
розпорядників бюджетних коштів курсових різниць.
4.4. Ведення обліку боргових зобов'язань держави.
4.5. Особливості складання звітності за методом нарахувань:
- структура балансу та розкриття інформації в ньому;
- консолідована звітність;
- архітектура побудови Головної книги та програмне
забезпечення її реалізації.
Формат заходу: семінар у м. Києві. Захід буде організовано у
співробітництві із Міністерством фінансів України
* * *
Вчинено у м. Парижі/м. Києві 18.09. 2009 року в двох
примірниках українською та французькою мовами, що мають однакову
чинність.

За Генеральну Дирекцію державних За Державне казначейство
фінансів Франції України
Домінік ДАЛО Тетяна Слюз
(підпис) (підпис)
Голова Місії міжнародного Голова Державного
співробітництва казначейства Українивгору