Документ 250_002-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.09.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Національним інститутом промислової власності Французької республіки


Дата підписання:

26.09.2018


Дата набрання чинності для України:

26.09.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Національний інститут промислової власності Французької Республіки (далі - "Сторони"),

бажаючи сприяти розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною і Французькою Республікою,

надаючи важливого значення правовій охороні інтелектуальної власності, результатів науково-технічної та економічної діяльності на території обох держав,

бажаючи розвивати відносини між обома Сторонами на основі взаємної вигоди з огляду на необхідність створення сприятливих умов для охорони та захисту прав інтелектуальної власності, заснованих на принципах рівності та взаємної вигоди,

з метою максимального забезпечення інтересів користувачів,

беручи до уваги взаємний інтерес стосовно вдосконалення і розширення співробітництва, яке дозволяло б налагодити обмін досвідом в сфері інтелектуальної власності з метою зміцнення існуючих в обох державах систем в цій сфері,

прийшли до наступного взаєморозуміння:

Стаття 1
Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо охорони прав інтелектуальної власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги до міжнародних угод, учасниками яких є держави обох Сторін.

Стаття 2
Сфера дії

Цей Меморандум включає наступні напрямки співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері інтелектуальної власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін досвідом з інституційного розвитку системи органів виконавчої влади з питань правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, приділяючи особливу увагу охороні географічних зазначень, колективному управлінню авторським правом та суміжними правами та боротьби з порушеннями всіх прав інтелектуальної власності (авторського та суміжних прав, торговельних марок, промислових зразків та ін.) в інтернеті.

c) обмін інформацією і досвідом щодо процедур надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

d) обмін патентною інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони прав інтелектуальної власності;

e) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів управління структурами, що займаються інтелектуальною власністю, зокрема стосовно підготовки та розстановки кадрів, видання публікацій;

f) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

g) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

h) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в даній сфері;

i) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

j) діяльність в сфері інформаційних послуг;

k) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

l) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони інтелектуальної власності;

m) спільне видання матеріалів з інформацією і результатами досліджень;

n) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до напрямків співробітництва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних протоколах, програмах або робочих планах.

Сторони розглядають інформацію, якою обмінюються в рамках Меморандум, як таку, що призначена лише для внутрішнього користування, і вони не передаватимуть цю інформацію третім сторонам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, що надала інформацію.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних програмах робіт, які будуть спільно вироблятися Сторонами і стануть частиною цього Меморандуму. Перша робоча програма розробляється протягом шести місяців після підписання Меморандуму обома Сторонами.

Стаття 3
Фінансові умови

Фінансування, необхідне для здійснення співробітництва, буде визначено кожною із Сторін відповідно до їх можливостей і взаємного інтересу за узгодженими ними конкретними планами співробітництва.

Стаття 4
Перегляд цього Меморандуму

Сторони щорічно відстежують ефективність виконання положень Меморандуму, зокрема, з огляду на робочі програми, прийняті відповідно до статті 2.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 5
Набрання чинності та строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про свій намір припинити дію цього Меморандуму не пізніше ніж за 3 місяці до завершення чергового п’ятирічного періоду.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як робоча мова (включаючи листування та спілкування).

Учинено в м. Женева 26 вересня 2018 року у двох примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому всі тексти є автентичними.


ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

ЗА НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Паскаль ФАУРЕ


Заступник Міністра

Генеральний Директорвгору