Документ 250-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2006 р. N 250
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 1997 р. N 1069

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
26 вересня 1997 р. N 1069 ( 1069-97-п ) "Про затвердження Порядку
ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги
України" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24;
1999 р., N 13 ст. 519; 2004 р., N 30, ст. 2016) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2006 р. N 250
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 1997 р. N 1069 ( 1069-97-п )

1. У пункті 2 постанови слова "Міністерство транспорту"
замінити словами "Міністерство транспорту та зв'язку".
2. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і
Суднової книги України, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
"5. Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють:
морських суден - капітани морських портів;
річкових суден та суден, що не підлягають нагляду
класифікаційним товариством, - Інспекція;
риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним
товариством, - Укрдержрибгосп, які є органами державної
реєстрації.
Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах,
перелік яких визначається Мінтрансзв'язку. Реєстрація риболовних
суден, що підлягають нагляду класифікаційним товариством,
здійснюється в будь-якому морському рибному порту.
6. Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей
про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за
формою згідно з додатком 1, або Суднової книги України, що
ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном
свідоцтва про право плавання під Державним прапором України";
2) у пункті 11:
абзац перший після слова "Включення" доповнити словом
"морських";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"Внесення річкових суден до Державного суднового реєстру
України здійснюється безпосередньо Інспекцією".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
3) у пункті 13:
в абзаці першому слова "капітанові морського порту" замінити
словами "до органу державної реєстрації";
підпункт "г" доповнити словами "або документи, що
підтверджують проходження судном технічного нагляду, зразок яких
затверджується Мінтрансзв'язку, а для риболовних суден -
Укрдержрибгоспом";
підпункт "з" викласти у такій редакції:
"з) документи, що підтверджують наявність або відсутність
заставних зобов'язань";
підпункт "й" доповнити словами "а у разі належності судна
фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та
його громадянство";
доповнити пункт підпунктом "к" та абзацом такого змісту:
"к) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру
попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було
зареєстроване).
Додатково подається документально підтверджена інформація про
призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та
знімки судна (вигляд з правого та лівого борту)".
У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом
п'ятнадцятим;
4) пункт 16 доповнити словами "або органами, які здійснювали
їх оформлення та видачу";
5) у пункті 18:
доповнити пункт після підпункту "б" абзацом такого змісту:
"Тип іншого судна зазначається на підставі документів, що
свідчать про проходження таким судном технічного нагляду";
підпункт "в" доповнити словами "а для судновласників -
фізичних осіб - зареєстроване місце проживання";
6) пункт 20 після слів "міжнародні рейси" доповнити словами
"або судна, що здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах";
7) в абзаці другому пункту 21 цифри і слово "10 днів"
замінити цифрами і словами "15 робочих днів";
8) у пункті 25:
абзац перший викласти в такій редакції:
"25. Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних
документів судновласник подає копії платіжних документів, що
свідчать про сплату відповідних зборів в установленому розмірі.
Орган державної реєстрації після надходження висновку Інспекції, а
для риболовних суден - Укрдержрибгоспу та Інспекції у триденний
строк видає судновласнику такі реєстраційні документи";
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
"Річковим суднам, зазначеним у пункті 12 Порядку, свідоцтво
про право плавання під Державним прапором України та свідоцтво про
право власності на судно видаються безпосередньо Інспекцією".
У зв'язку з цим абзаци четвертий-дванадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим-тринадцятим;
9) в абзаці другому пункту 29 слова "капітан морського порту"
і "капітанові цього порту" замінити відповідно словами "орган
державної реєстрації, що видав реєстраційні документи" і "органу
державної реєстрації";
10) у пункті 32 слово "Держфлотінспекція" замінити словом
"Інспекція";
11) у пункті 34:
підпункт "б" доповнити словами "зразок якого затверджується
Мінтрансзв'язку, а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом";
доповнити пункт підпунктами "д" та "е" такого змісту:
"д) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності, а у разі належності судна фізичній
особі - копія документа, що підтверджує особу власника та її
громадянство;
е) документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних
документів попереднім органом державної реєстрації (у разі коли
судно було раніше зареєстроване)";
12) доповнити пункт 37 словами "або органом, який здійснив їх
оформлення та видачу";
13) перше речення абзацу другого пункту 39 після слів
"реєстраційний номер" доповнити словами "визначений Інспекцією";
14) доповнити пункт 48 підпунктом "д" такого змісту:
"д) у разі зміни зареєстрованого власника судна,
судновласника або фрахтувальника за бербоут-чартером";
15) друге речення абзацу другого пункту 49 після слів "цього
Порядку" доповнити словами "документи, що підтверджують наявність
або відсутність заставних зобов'язань";
16) в абзаці п'ятому пункту 51 слова "орган державної
реєстрації" замінити словом "Інспекція";
17) перше речення пункту 53 після слів "місцем його
реєстрації" доповнити словами "погоджену Інспекцією в
установленому порядку";
18) абзац перший пункту 56 викласти у такій редакції:
"56. У разі поновлення реєстрації судна, тимчасово
виключеного з Державного суднового реєстру України або Суднової
книги України, органу державної реєстрації подається документ,
виданий органом іноземної реєстрації судна, про виключення цього
судна з іноземного суднового реєстру";
19) пункт 58 доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) проводить ідентифікацію суден та веде облік
ідентифікаційних ознак за заявленими для реєстрації судна даними";
20) пункт 59 після цифр і слів "31 грудня" доповнити словами
та цифрами "протягом 10 днів наступного місяця";
21) у тексті Порядку слово "Мінтранс" в усіх відмінках
замінити словом "Мінтрансзв'язку".
3. У додатках до Порядку:
графу 11 додатка 1 викласти в такій редакції:
---+------------------------------------+------------+------------ "11|Судновласник або фрахтувальник судна| | |та його юридична адреса"; | | ---+------------------------------------+------------+------------
назви граф 3 і 13 додатка 2 до викласти в такій редакції:
------------- |"Бортовий | |реєстрацій-| |ний номер | |судна (при-| |своєний та | |колишній) | +-----------+ | 3"; | -------------
--------- |"Валова| |міст- | |кість, | |одиниць| | | | | | | +-------+ | 13".| ---------вгору