Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 січня 2010 р. № 25
Київ

Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1180 від 21.11.2011
№ 256 від 28.03.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 31

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. № 25

СКЛАД
Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник голови Ради

представник Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Ради

заступник Міністра економіки

заступник Міністра закордонних справ

заступник Міністра фінансів

заступник Міністра юстиції

перший заступник Голови ГоловКРУ

перший заступник Голови ДПА

член Нацкомфінпослуг (за згодою)

заступник Голови Антимонопольного комітету

заступник Голови Державного казначейства

заступник Голови Державної прикордонної служби

заступник Голови Держкомпідприємництва

заступник Голови Служби зовнішньої розвідки

член НКЦПФР (за згодою)

заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС

заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ

начальник департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту Держмитслужби

народний депутат України (за згодою)

Голова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України (за згодою)

перший заступник керівника Головної служби економічної політики Секретаріату Президента України (за згодою)

керівник управління Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

директор департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму Національного банку (за згодою)

заступник Голови правління Національного депозитарію (за згодою)

президент Ліги страхових організацій України (за згодою)

начальник управління валютного регулювання, охорони та перевезення цінностей Асоціації українських банків (за згодою)

заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1180 від 21.11.2011, № 256 від 28.03.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. № 25

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

1. Рада з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

вивчення проблемних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, та підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

аналіз ефективності здійснення заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, стану додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз актів законодавства, а також міжнародно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та готує відповідні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства;

бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо впровадження міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, зокрема, Сорока рекомендацій та Дев'яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF);

готує пропозиції до плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також довгострокових програм і стратегій розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та аналізує хід їх виконання;

розробляє рекомендації щодо удосконалення організації взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

узагальнює одержану в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, готує відповідні аналітичні матеріали з метою виявлення джерел походження таких доходів, механізмів і схем їх легалізації, шляхів запобігання негативним тенденціям у цій сфері;

сприяє обміну інформацією між органами виконавчої влади, іншими державними органами, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, зокрема, з метою забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи;

проводить моніторинг та аналіз стану виконання органами виконавчої влади, іншими державними органами покладених на них завдань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій необхідну статистичну, довідкову та іншу інформацію про їх діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій для обговорення проблемних питань, що виникають під час здійснення заходів щодо виявлення методів і тенденцій у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

залучати до участі у своїй роботі спеціалістів органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій, закладів освіти (за погодженням з їх керівниками), іноземних фахівців і представників засобів масової інформації (за згодою), основна або тематична діяльність яких пов'язана з проблемами боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму;

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції з питань, пов'язаних з виконанням завдань, що покладаються на неї.

6. Раду очолює голова, який за посадою є Головою Держфінмоніторингу.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

7. Рада під час планування роботи керується законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також пропозиціями органів виконавчої влади, інших державних органів, представники яких входять до її складу.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням її голови, але не рідше одного разу на квартал.

Держфінмоніторинг повідомляє членів Ради не пізніше ніж за тиждень до засідання про його проведення та порядок денний.

Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання Ради визнається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Держфінмоніторинг або інший орган виконавчої влади, представник якого входить до складу Ради.

12. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Держфінмоніторинг.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. № 25

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1565 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2172).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 571 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1565" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1643).

3. Підпункт 31 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 360) та пункт 58 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

4. Пункт 42 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).


Публікації документа