Документ 246-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2013, підстава - 858-2013-п

33-10. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії для визначення переліку сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, до складу яких обов'язково включаються представники органів Держфінінспекції, та затверджують положення про них.

Комісії очолюють начальники зазначених управлінь.

33-11. Для отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності сільськогосподарські підприємства подають до 5 листопада поточного року управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій такі документи:

1) копію довідки про включення до ЄДРПОУ;

2) довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану в установленому порядку державним реєстратором не пізніше ніж за один місяць до дня її подання;

3) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

4) довідку про відкриття рахунка, видану банком;

5) копію звіту про стан тваринництва станом на 1 жовтня поточного року;

6) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин на все поголів'я великої рогатої худоби станом на 1 жовтня поточного року;

7) письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в повному обсязі у разі зменшення поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності на 1 жовтня двох наступних років, а у разі вибуття із стада за зазначений період окремих корів м'ясного напряму продуктивності з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються виплачені за цих корів бюджетні кошти.

Племінні заводи і племінні репродуктори подають також витяг з Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві, інформацію про кількісні та якісні показники продуктивності стада і виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід станом на 1 жовтня поточного року за формою, встановленою Мінагрополітики.

33-12. Зазначена у пункті 33-10 цього Порядку комісія визначає до 10 числа на підставі поданих документів кількість корів м'ясного напряму продуктивності за кожним сільськогосподарським підприємством та приймає рішення про включення їх до реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, за встановленою Мінагрополітики формою.

Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій протягом п'яти робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності:

складають відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій (управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації - Мінагрополітики);

подають органам Казначейства відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності та платіжні доручення для перерахування коштів на рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в банках.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені відомості, готують і подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності за встановленою ним формою.

33-13. Мінагрополітики:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 33-12 цього Порядку зведеної відомості про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності протягом семи робочих днів пропорційно сумам спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють у триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за зазначеним критерієм;

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

33-14. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення розподілених обсягів спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Казначейства.

33-15. Державна підтримка для реалізації проекту “Село майбутнього” як складової національного проекту “Відроджене скотарство” - розроблення та реалізація програми розвитку скотарства” надається розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня інвестору, вибір якого здійснено згідно із законодавством, шляхом виплати:

1) дотації за кожну реалізовану спермодозу у розмірі 50 відсотків кінцевої ціни реалізації, але не більш як 16 гривень за спермодозу. Для виплати такої дотації інвестор подає департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації:

відомості про обсяги реалізації, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою;

копії:

- сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

- документів, що підтверджують реалізацію (договорів, рахунків-фактур, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень);

2) часткового відшкодування вартості товарів і робіт.

Для створення селекційно-генетичного центру здійснюється часткове відшкодування у розмірі 50 відсотків вартості закуплених у режимі імпорту племінного поголів’я телиць, нетелів, бугайців, але не більш як 7000 гривень за голову, а також сперми, ембріонів, яйцеклітин, які мають племінну (генетичну) цінність. Для виплати такого відшкодування інвестор подає департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації:

заявку за формою, визначеною Мінагрополітики;

реєстр закуплених племінних тварин;

копії:

- сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

- ветеринарних свідоцтв;

- відповідного договору;

- платіжних документів за таким договором;

- рахунків-фактур (інвойсів);

- митних декларацій.

Для будівництва молочної ферми здійснюється часткове відшкодування у розмірі 50 відсотків вартості будівництва та підприємства з виробництва кормів - у розмірі 30 відсотків вартості будівництва. Для виплати такого відшкодування інвестор подає департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації:

заявку за формою, визначеною Мінагрополітики;

довідку про відсутність (наявність) понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

видані банками, в яких відкриті рахунки інвестора, довідки про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;

типову форму фінансової звітності № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”, типову форму № О3-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію протягом двох попередніх років);

типову форму № О3-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію протягом поточного року);

договір підряду на капітальне будівництво (генеральний, річний, додатковий);

завірені в установленому порядку копії:

- проектної документації на будівництво об’єкта, що затверджена відповідно до законодавства, та експертного звіту про результати розгляду кошторисної частини проектної документації;

- платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, наданих послуг, обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво, до яких додаються копії актів про виконані роботи згідно з етапами будівництва із зазначенням пускового комплексу, черги або об’єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво об’єкта;

- документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

- звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року.

Часткове відшкодування вартості ембріонів вітчизняного походження та робіт з проведення трансплантації ембріонів надається інвестору в розмірі 50 відсотків, але не більш як 1750 гривень за ембріон та 400 гривень за трансплантацію. Для виплати такого відшкодування інвестор подає департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації:

копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

відомості про обсяги виконаних робіт, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою.

34. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому Мінфіном порядку.

35. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору