Документ 244-2001-п, попередня редакція — Редакція від 20.11.2003, підстава - 1807-2003-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 березня 2001 р. N 244
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань
державного експортного контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002
N 1807 ( 1807-2003-п ) від 20.11.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державного експортного контролю зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 244
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з
питань державного експортного контролю

1. В абзаці четвертому пункту 7 та в абзаці другому пункту 14
Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного
контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 липня 1997 р. N 767 ( 767-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 29, с. 70; 1999 р., N 24, ст. 1107), слова "Комісії
з політики експортного контролю та військово-технічного
співробітництва з іноземними державами" замінити словами "Комітету
з політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1807
( 1807-2003-п ) від 20.11.2003 )

3. У Положенні про порядок державного контролю за проведенням
переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів
військового призначення та подвійного використання, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125
( 125-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184,
N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107):
а) у пункті 14 слова "Комісією з політики експортного
контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними
державами" замінити словами "Комітетом з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України";
б) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які за
результатами переговорів укладають зовнішньоекономічні договори
(контракти) про експорт товарів, рекомендується вносити до них
відомості про:
мету і місце використання товарів;
кінцевого користувача товарів;
кінцеве призначення та кількість товарів;
зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності про
те, що:
- отримані з України товари не реекспортуватимуться і не
передаватимуться будь-кому, крім кінцевого користувача, без
письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю;
- він надасть сертифікат кінцевого користувача, імпортний
сертифікат або інший документ, який містить гарантії
уповноваженого на це державного органу держави призначення товарів
щодо їх кінцевого використання;
- він надасть сертифікат підтвердження доставки товарів або
інший документ, оформлений уповноваженим державним органом держави
призначення товарів, яким підтверджується ввезення товару чи
кожної партії такого товару на територію цієї держави.
За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономічного
договору (контракту) може бути внесено зобов'язання іноземного
суб'єкта господарської діяльності про надання експортеру або
відповідним державним органам України права на здійснення контролю
за доставкою товарів кінцевому користувачу та/або проведення
перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з
України.
До зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт,
експортер може вносити положення про охорону прав інтелектуальної
власності або положення, що визначають обсяги і порядок переходу
права цієї власності до іншої особи.
У випадках коли передбачається експорт товарів, які є
матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної
таємниці, в контракті може обумовлюватися така форма доставки, яка
забезпечує постійну охорону таких товарів до їх отримання
користувачем, а також охорону державної таємниці.
У разі невнесення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
до зовнішньоекономічного договору (контракту) положень,
передбачених абзацами другим - десятим цього пункту, він
зобов'язаний отримати від іноземного суб'єкта господарської
діяльності документи, які містять зазначені у цих абзацах
відомості, зобов'язання чи гарантії.
Зазначені відомості, а також зобов'язання чи гарантії
іноземного суб'єкта господарської діяльності за згодою
Держекспортконтролю можуть не вноситися до зовнішньоекономічного
договору (контракту) у випадках здійснення експорту товарів до
держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю за
переліком, що додається до цього Положення.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) про експорт товарів
військового призначення через іноземного суб'єкта господарської
діяльності - посередника може бути укладений лише за наявності у
нього повноважень на здійснення зовнішньоекономічних операцій з
товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це
державним органом держави, на території якої зареєстровано
зазначеного посередника".
4. У Положенні про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838
( 838-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839;
1999 р., N 24, ст. 1107):
а) у пункті 7:
абзац сімнадцятий виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"наявність у підприємства (установи, організації):
ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має
намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матеріальними
носіями інформації, що віднесена до державної таємниці);
нормативних документів, які регулюють діяльність у галузі
військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
узгоджених з Міноборони, Держпромполітики та СБУ
тактико-технічних характеристик зразків озброєння та військової
техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації)
зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом
обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами
господарської діяльності;
можливостей для виконання робіт, надання послуг військового
призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання та
технологій, у тому числі з метою відновлення технічного ресурсу
товарів військового призначення;
кредиторської та дебіторської заборгованості";
б) у тексті Положення слово "МЗЕЗторг" в усіх відмінках
замінити словами "Державна комісія з питань військово-промислового
комплексу" у відповідному відмінку, а слово "Мінпромполітики" в
усіх відмінках замінити словом "Держпромполітики" у відповідному
відмінку, слова "Комісія з політики експортного контролю та
військово-технічного співробітництва з іноземними державами" в
усіх відмінках замінити словами "Комітет з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України" у відповідному відмінку.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 816
( 816-2002-п ) від 13.06.2002 )вгору