Про прийняття за основу проекту Закону України про валюту
Постанова Верховної Ради України від 17.05.20182430-VIII
Документ 2430-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2018

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про прийняття за основу проекту Закону України про валюту

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу проект Закону України про валюту (реєстр. № 8152), поданий Президентом України, з урахуванням таких пропозицій до законопроекту:

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Принципи валютного регулювання

Валютне регулювання в Україні ґрунтується на таких принципах:

1) свобода здійснення валютних операцій, що передбачає:

застосування обмежень і заходів захисту виключно з підстав та у порядку, визначених законом, з метою забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу України;

недопущення неправомірного і необґрунтованого втручання держави у валютні операції;

2) ризикоорієнтованість, прозорість, достатність та ефективність валютного регулювання, який реалізується шляхом:

спрямованості на забезпечення фінансової стабільності, економічного і соціального розвитку;

відповідності запроваджуваних заходів захисту, строків їх застосування та обсягів пов’язаних з ними валютних обмежень існуючим масштабам і структурі системних ризиків, які загрожують фінансовій стабільності;

пріоритетності ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними;

3) самостійність та ринковість валютного регулювання, що передбачає:

гнучкий валютний курс;

незалежність Національного банку України у формуванні та реалізації валютної і монетарної політики у межах, визначених законом";

2) у статті 2 у визначенні терміна "уповноважені установи", а також у тексті законопроекту слова "національний оператор" у всіх відмінках замінити словом "оператори" у відповідному відмінку;

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Гарантії свободи здійснення валютних операцій

1. Валютні операції здійснюються відповідно до законодавства України без будь-яких обмежень, крім випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.

2. Свобода здійснення валютних операцій забезпечується шляхом реалізації принципів валютного регулювання, встановлених цим Законом.

3. У сфері здійснення валютних операцій нерезиденти мають усі права, надані резидентам України";

4) у статті 11:

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Валютний нагляд відповідно до частини другої цієї статті здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду без втручання у відповідні валютні операції та діяльність суб’єктів здійснення таких операцій, за винятком випадків виявлення і документального підтвердження порушень такими суб’єктами вимог валютного законодавства";

частину п’яту доповнити реченням такого змісту: "Заходи валютного нагляду за дотриманням суб’єктами господарської діяльності (крім уповноважених установ) вимог валютного законодавства здійснюються державним органом, що реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Внести відповідні зміни в нумерацію частин;

5) статтю 14 замінити двома новими статтями такого змісту:

"Стаття 14. Види відповідальності за порушення валютного законодавства

1. Забезпечення виконання валютного законодавства включає такі види відповідальності:

1) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами порядку проведення розрахунків за валютними операціями, що здійснюються в іноземній валюті та банківських металах, - заходи впливу, передбачені відповідними актами валютного законодавства;

2) порушення банками вимог валютного законодавства - заходи впливу, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність";

3) порушення вимог валютного законодавства небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку - заходи впливу, передбачені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

4) здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензії, передбаченої статтею 9 цього Закону, - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;

5) порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України, - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;

6) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами або фізичними особами встановленого порядку транскордонного переказу або переміщення валютних цінностей - заходи впливу, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;

7) порушення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності запроваджених у вигляді тимчасових заходів захисту граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями - санкції у вигляді пені, визначені статтею 13 цього Закону;

8) порушення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами порядку та строків здійснення обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті у період дії таких заходів захисту, запроваджених Національним банком України, - заходи впливу, передбачені відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України;

9) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами порядку надання інформації про валютні операції - заходи впливу, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;

10) інші види відповідальності та заходи впливу, передбачені законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 15. Механізм застосування відповідальності за порушення валютного законодавства

1. До суб’єктів, що порушили валютне законодавство, органами валютного нагляду застосовуються заходи впливу у вигляді:

1) роз’яснення валютного законодавства та офіційних вимог щодо його подальшого виконання і дотримання - у разі якщо виявлене порушення є незначним і вчинено відповідним суб’єктом уперше;

2) фінансових санкцій - у разі якщо за вчинене порушення законодавством передбачено застосування заходів впливу у вигляді фінансових санкцій.

2. Заходи впливу можуть бути застосовані протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

3. За кожне порушення може бути застосовано тільки один із заходів впливу, передбачений законодавством для відповідного виду порушення валютного законодавства.

4. Розмір фінансових санкцій, що застосовуються до суб’єктів валютних операцій, уповноважених установ, які порушили валютне законодавство, визначається цим Законом, іншими законодавчими актами України та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України.

5. Факт порушення валютного законодавства, виявленого за результатами перевірки, оформляється актом із додаванням відповідних підтвердних документів.

6. У разі виявлення порушень валютного законодавства заходи впливу застосовуються у порядку здійснення валютного нагляду відповідно до цього Закону, інших актів валютного законодавства Національним банком України, державним органом, що реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до їх компетенції.

7. Суми стягнених у вигляді фінансових санкцій штрафів спрямовуються до державного бюджету.

8. Рішення органу валютного нагляду про застосування санкції може бути оскаржене у судовому та адміністративному порядку".

Внести відповідні зміни в нумерацію статей;

6) у частині п’ятій статті 15 слова "встановлення відповідальності за порушення валютного законодавства, а також особливостей застосування заходів впливу за порушення валютного законодавства" виключити.

2. Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
17 травня 2018 року
№ 2430-VIII
вгору