Документ 2429-IV, перша редакція — Прийняття від 01.03.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення працевлаштування молоді
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 13, ст. 233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 5 Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170;
Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44):
у підпункті "в" пункту 1 слова "професійно-технічних закладах
освіти" замінити словами "професійно-технічних або вищих
навчальних закладах";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Для працевлаштування зазначених у пункті 1 цієї статті
категорій громадян місцеві державні адміністрації, виконавчі
органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості встановлюють
квоту робочих місць для підприємств (об'єднань), установ і
організацій незалежно від форм власності та організаційних форм з
чисельністю працюючих понад 20 осіб для бронювання ними до
5 відсотків загальної кількості робочих місць, у тому числі з
гнучкими формами зайнятості.
У разі якщо на підприємстві (об'єднанні), в установі,
організації працює передбачена абзацом першим цього пункту
кількість осіб, які належать до категорій громадян, зазначених у
пункті 1 цієї статті, квота для цих підприємств не встановлюється.
Чисельність працюючих, які належать до категорій громадян,
зазначених у пункті 1 цієї статті, враховується при встановленні
квоти для цих підприємств (об'єднань), установ, організацій. У
разі скорочення чисельності або штату працівників підприємств,
установ і організацій у розмірі, що перевищує встановлену квоту,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад
зменшують або взагалі не встановлюють квоти для цих підприємств,
установ і організацій.
Порядок квотування і бронювання робочих місць та
працевлаштування на них зазначених категорій громадян
встановлюється Кабінетом Міністрів України".
2. Частину п'яту статті 7 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211)
викласти в такій редакції:
"Квота робочих місць для забезпечення працевлаштування молоді
для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від
форми власності та організаційних форм визначається в розмірі,
встановленому Законом України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 березня 2005 року
N 2429-IVвгору