Документ 2428-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 8 Закону України
"Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 13, ст. 232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 8 Закону України "Про боротьбу із
захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 49, ст. 258) такі зміни:
1. У частині третій:
1) абзац четвертий доповнити словами "про що робиться
відповідний запис у довідці про відбуття покарання";
2) доповнити абзацами п'ятим - дев'ятим такого змісту:
"особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, -
протягом місяця після прибуття до місця проживання чи перебування;
особи, які понад рік зареєстровані в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу та безробітні, - щороку;
члени сімей, які понад рік отримують державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям, - щороку;
особи, які перебували під медичним (диспансерним) наглядом у
протитуберкульозних закладах, - щороку протягом п'яти років після
припинення такого нагляду;
особи, які перебувають під медичним (диспансерним) наглядом у
наркологічному чи психоневрологічному закладі, - щороку".
2. Частину четверту викласти в такій редакції:
"Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних
оглядів на туберкульоз осіб, зазначених у частині третій цієї
статті, види необхідних лабораторних, інструментальних та інших
досліджень, які використовуються під час проведення цих оглядів, а
також перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають таким оглядам, встановлюються Кабінетом Міністрів
України".
3. Після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Обов'язкові профілактичні медичні огляди осіб, зазначених у
частині третій цієї статті, у тому числі дослідження, необхідні
для виявлення туберкульозу, у державних і комунальних закладах
охорони здоров'я проводяться безоплатно".
У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно
частинами шостою - дев'ятою.
4. Частину шосту після слів "відбувають покарання в установах
кримінально-виконавчої системи" доповнити словами "звільнені з
установ кримінально-виконавчої системи".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються
в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після
набрання чинності цим Законом:
подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення
законів України у відповідність із цим Законом;
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 березня 2005 року
N 2428-IVвгору