Документ 24-88-п, поточна редакція — Редакція від 28.01.1988

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
П О С Т А Н О В А
від 28 січня 1988 р. N 24
Київ
Про зміну і доповнення постанов Уряду УРСР з питань
забезпечення громадян жилими приміщеннями

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська
рада професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
Внести до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян
жилими приміщеннями зміни і доповнення, що додаються.

Голова Ради Міністрів Української РСР В.МАСОЛ
Голова Української республіканської ради професійних спілок В.СОЛОГУБ

Затверджені
постановою Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради
від 28 січня 1988 р. N 24
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанов Уряду УРСР
з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11
грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ) (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80;
1986 р., N 7, ст. 34):
а) в абзаці третьому пункту 3, абзаці першому пункту 19 і
абзаці першому пункту 56 указання на житлово-побутову комісію
профспілкового комітету замінити указанням на комісію по
житлово-побутовій роботі профспілкового комітету;
б) у пункті 9:
абзац перший викласти у такій редакції:
"9. Квартирний облік ведеться в цілому по підприємству,
установі, організації. У виробничих, науково-виробничих та інших
об'єднаннях облік може здійснюватися по структурних одиницях";
в абзаці другому виключити слово "структурні";
в) в абзаці першому пункту 15 слова: "члени сім'ї заявника"
замінити словами: "члени їх сімей";
г) абзац другий пункту 36 визнати таким, що втратив
чинність;
д) абзац другий пункту 39 викласти у такій редакції:
"Адміністрації та профспілковому комітету підприємства,
установи, організації за згодою ради трудового колективу
дозволяється позачергово виділяти житло окремим
висококваліфікованим спеціалістам та іншим працівникам з
урахуванням їх трудового внеску";
є) абзац другий пункту 58 викласти у такій редакції:
"Якщо жила площа збудована підприємствами, об'єднаннями і
організаціями, на які поширюються положення Закону СРСР "Про
державне підприємство (об'єднання)", за рахунок коштів, які згідно
з законодавством можуть спрямовуватися на цілі житлового
будівництва, а також у випадках, передбачених Радою Міністрів
СРСР, жилі приміщення надаються за спільним рішенням адміністрації
та профспілкового комітету з наступним повідомленням виконавчому
комітетові відповідної Ради народних депутатів про надання жилих
приміщень для заселення";
ж) в абзаці першому пункту 68 виключити два останні речення.
2. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу,
затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р.
N 186 ( 186-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст. 41, N 11, ст. 88;
1986 р., N 7, ст. 34, N 9, ст. 49):
а) в абзаці четвертому пункту 2 слова: "абзаці другому"
замінити словами: "абзаці третьому";
б) у пункті 6 виключити слова: "за поданням виконавчого
комітету місцевої Ради народних депутатів або підприємства,
установи, організації, при яких організовано житлово-будівельний
кооператив";
в) останнє речення пункту 14 викласти у такій редакції:
"Ці підприємства й організації відповідно до договору, який
укладається між ними і кооперативом, беруть участь у спільних
витратах кооперативу по експлуатації жилого будинку (будинків) та
утриманню придомової території пропорційно площі належної їм
частини будинку, а також у витратах кооперативу по капітальному
ремонту будинку (будинків) пропорційно балансовій вартості
зазначеної частини будинку";
г) підпункт 5 пункту 30 доповнити таким реченням: "Громадянин
вважається таким, що вийшов з кооперативу, з дня подання про це
заяви до правління кооперативу";
д) абзац другий пункту 32 викласти у такій редакції:
"Якщо є кілька членів кооперативу, які мають переважне право
на одержання квартири, що звільнилася, питання про те, кому з них
її надати вирішується загальними зборами членів кооперативу
(зборами уповноважених) з урахуванням часу виникнення потреби в
поліпшенні житлових умов, а також права на пільги відносно
черговості прийому до членів кооперативу".
є) у пункті 34 слова: "пункту 28" замінити словами: "абзаців
першого, другого, четвертого і п'ятого пункту 28";
ж) пункт 50 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
"3) неодержання ордеру та незаселення квартири без поважних
причин протягом місяця з дня видачі ордерів членам даного
кооперативу".
Підпункти 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно підпунктами 4, 5,
6, 7, 8;
з) підпункт 12 пункту 60 викласти у такій редакції:
"12) встановлюють строки внесення внесків на капітальний
ремонт жилого будинку (будинків), внесків на експлуатацію жилого
будинку (будинків) та утримання придомової території, плати за
комунальні послуги і приймають рішення про справляння з членів
кооперативу пені за несвоєчасне їх внесення (в межах 0,2 процента
від суми платежу за кожний день прострочення)";
і) у пункті 63:
в абзаці другому виключити слова: "за поданням виконавчого
комітету місцевої Ради народних депутатів";
останній абзац визнати таким, що втратив чинність;
к) в абзаці першому пункту 67 виключити слова: "за поданням
виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів";
л) у пункті 71 виключити слова: "(зборів уповноважених)".
3. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228
( 228-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46; 1986 р., N 7, ст.
34);
а) пункт 4 доповнити абзацем такого змісту:
"У тих випадках, коли житлово-будівельні кооперативи
організуються при підприємствах, установах, організаціях, які не
здійснюють кооперативного обліку, зазначені підприємства,
установи, організації ведуть контрольні списки своїх працівників,
які перебувають на такому обліку у виконавчому комітеті місцевої
Ради даного населеного пункту. Черговість направлення до
житлово-будівельного кооперативу за місцем роботи громадян, які
перебувають у контрольних списках, визначається за часом взяття на
кооперативний облік у виконавчому комітеті місцевої Ради. При
цьому черговість громадян, які змінили місце роботи у випадках, не
передбачених у пункті 28 цих Правил, визначається за часом
влаштування на роботу на дане підприємство, в установу,
організацію";
б) абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:
"9. На кооперативний облік беруться потребуючі поліпшення
житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також
прописані в даному населеному пункті. Виконавчі комітети обласних,
Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом
з радами профспілок можуть установлювати для обласних центрів,
великих міст і курортних місцевостей, міст Києва і Севастополя
тривалість часу постійного проживання в даному населеному пункті,
необхідну для взяття на кооперативний облік. При визначенні
потреби громадян у поліпшенні житлових умов враховуються члени їх
сімей, які прожили і прописані у відповідному населеному пункті не
менше встановленого строку (крім одного з подружжя, неповнолітніх
дітей і непрацездатних батьків)";
в) останній абзац пункту 18 доповнити словами: "відповідно у
виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або за
місцем роботи".вгору