Документ 2397-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність"
щодо міжнародного співробітництва
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст.508 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами) такі зміни:
1) доповнити статтею 5-1 такого змісту:
"Стаття 5-1. Міжнародне співробітництво у сфері
оперативно-розшукової діяльності
Співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності між
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи,
визначені у статті 5 цього Закону, та правоохоронними і
спеціальними службами інших держав, які мають у своєму складі
відповідні підрозділи, а також з міжнародними правоохоронними
організаціями здійснюється відповідно до законодавства України,
міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил
міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна";
2) у частині другій статті 6 слова "у запитах оперативних
підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій
інших держав" замінити словами "у запитах і повідомленнях
правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних
організацій";

3) пункт 3 статті 7 викласти в такій редакції:
"3) виконувати у межах своєї компетенції запити
правоохоронних органів інших держав або міжнародних правоохоронних
організацій відповідно до законодавства України, міжнародних
договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних
правоохоронних організацій, членом яких є Україна";
4) частину першу статті 8 доповнити пунктом 19 такого змісту:
"19) звертатися у межах своєї компетенції із запитами до
правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних
організацій відповідно до законодавства України, міжнародних
договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних
правоохоронних організацій, членом яких є Україна".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2397-VIвгору