Документ 238-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.10.2014, підстава - 485-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2013 р. № 238
Київ

Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 551 від 07.08.2013
№ 485 від 23.09.2014}

Відповідно до статей 8 і 9 Закону України “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2013 р. № 238

ПОРЯДОК
проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

2. Підготовка до продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств (далі - пакети акцій), на аукціоні, інвестиційному конкурсі здійснюється з урахуванням вимог, установлених для відповідної групи об’єктів приватизації, що визначена згідно із класифікацією об’єктів приватизації, наведеною в статті 5-1 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

3. Укладення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, пакета акцій між переможцем аукціону, інвестиційного конкурсу та державним органом приватизації здійснюється на підставі затвердженого Фондом державного майна примірного договору купівлі-продажу у визначеному законодавством порядку.

4. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

1) бізнес-план інвестиційного проекту (техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта) - документ, що містить відомості про комерційні, технічні, технологічні, фінансові, соціальні, економічні, екологічні та інші аспекти інвестиційного проекту та етапи його реалізації;

2) застава для участі в інвестиційному конкурсі (далі - застава) - сума коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни єдиного майнового комплексу або пакета акцій уперше оголошеного аукціону;

3) конкурсна комісія - колегіальний орган, утворений з метою визначення умов інвестиційного конкурсу та переможця такого конкурсу. Склад конкурсної комісії затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 782;

4) реєстраційний внесок - кошти, що вносяться за подання заяви про участь в аукціоні, інвестиційному конкурсі, у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законодавстві з питань приватизації.

Порядок проведення аукціону

5. Інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу єдиного майнового комплексу публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону в офіційних друкованих виданнях державного органу приватизації, місцевих друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна.

Інформаційні повідомлення про проведення аукціону з продажу єдиного майнового комплексу та про його результати готуються і опубліковуються державним органом приватизації з урахуванням вимог, установлених законодавством з питань приватизації для відповідної групи об’єктів приватизації.

6. Особи, які виявили бажання взяти участь в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу, подають державному органові приватизації заяву у письмовій формі за місцезнаходженням об’єкта у порядку, встановленому Фондом державного майна для відповідної групи об’єктів приватизації.

7. Продаж єдиного майнового комплексу на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону.

8. Прийняття заяв про участь в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу припиняється не пізніше ніж за три дні до початку аукціону.

9. Аукціон з продажу єдиного майнового комплексу проводиться організатором аукціону.

Договір між державним органом приватизації та юридичною особою, залученою таким органом для виконання функцій організатора аукціону, повинен передбачати:

строк проведення аукціону;

початкову ціну продажу єдиного майнового комплексу;

крок аукціону;

розмір і порядок виплати винагороди;

взаємні зобов’язання, умови розірвання такого договору та майнову відповідальність сторін;

інші умови на розсуд сторін договору.

10. Для участі в аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу особа, що зареєстрована його організатором, одержує картку учасника аукціону, яка містить такі відомості:

номер, під яким учасник аукціону бере участь у торгах;

найменування і номер єдиного майнового комплексу (комплексів), у торгах щодо якого бере участь учасник аукціону;

умови проведення аукціону.

Порядок реєстрації учасників аукціону, а також підстави для відмови в такій реєстрації визначаються організатором аукціону.

11. Аукціон з продажу єдиного майнового комплексу проводиться безпосередньо ліцитатором. До початку торгів ліцитатор описує єдиний майновий комплекс та умови його продажу.

12. Ліцитатор оголошує зазначений на картці учасника аукціону номер кожного єдиного майнового комплексу, що виставляється для продажу на аукціоні, початкову ціну продажу та крок аукціону.

13. Учасники аукціону повідомляють під час торгів про готовність придбати єдиний майновий комплекс, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника або одночасно піднімаючи таку картку і пропонуючи свою ціну.

14. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни єдиного майнового комплексу. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню на крок аукціону. Якщо протягом 3 хвилин після оголошення чергової ціни не запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тим учасником, який запропонував найвищу ціну. У разі коли учасники аукціону не погоджуються з оголошеною ліцитатором початковою ціною єдиного майнового комплексу, торги припиняються.

15. Торги закінчуються у разі, коли після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону з продажу єдиного майнового комплексу, тримаючи картку учасника, дає згоду на придбання єдиного майнового комплексу.

16. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж єдиного майнового комплексу, називає ціну продажу і аукціонний номер переможця аукціону.

17. Під час проведення аукціону з продажу єдиного майнового комплексу ведеться протокол, до якого вноситься інформація про початкову ціну продажу єдиного майнового комплексу, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону і результат торгів (ціна продажу, крок аукціону, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання єдиного майнового комплексу).

18. Протокол аукціону з продажу єдиного майнового комплексу підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником).

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону (якщо зазначене підтверджується відповідним актом), позбавляється права на подальшу участь у такому аукціоні. За умови достатньої кількості учасників аукціону ліцитатор поновлює торги.

Підписаний протокол аукціону подається у триденний строк відповідному державному органові приватизації на затвердження.

19. У разі коли аукціон не відбувся у зв’язку з відсутністю покупців, державний орган приватизації оголошує аукціон удруге із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 30 відсотків.

Якщо аукціон повторно не відбувся у зв’язку з відсутністю покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 30 відсотків, державний орган приватизації оголошує аукціон утретє із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 50 відсотків.

Зазначені аукціони проводяться за процедурою, визначеною цим Порядком.

У разі коли аукціон не відбувся у зв’язку з відсутністю покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 50 відсотків, об’єкт приватизації передається для продажу на інвестиційному конкурсі.

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 551 від 07.08.2013}

20. Продаж пакета акцій на аукціоні здійснюється за процедурою відкритості пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом та НКЦПФР.

Порядок проведення інвестиційного конкурсу

21. Проведення інвестиційного конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу, пакета акцій (далі - конкурс) здійснюється конкурсною комісією.

22. Конкурсна комісія:

розробляє умови конкурсу та визначає строк його проведення;

розробляє інформаційне повідомлення про проведення конкурсу;

здійснює відбір інвестиційних проектів;

вивчає підтвердні документи;

розкриває конверти та вивчає конкурсні інвестиційні пропозиції;

визначає переможця конкурсу.

23. Конкурсна комісія має право:

вносити під час розроблення умов конкурсу пропозиції Фонду державного майна щодо запитів до державних органів, підприємств, установ та організацій стосовно подання відомостей, документів та інших матеріалів щодо єдиного майнового комплексу, акціонерного товариства;

вносити Фонду державного майна пропозиції щодо подання запитів експертам, консультантам, спеціалістам;

розробляти зміни до умов конкурсу у разі повторного продажу єдиного майнового комплексу, пакета акцій, якщо попередній конкурс не відбувся;

запрошувати потенційного інвестора або уповноважену ним особу на засідання конкурсної комісії для надання роз’яснень з питань, які виникли у комісії під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів, залучених до роботи конкурсної комісії.

24. Члени конкурсної комісії:

не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з потенційними інвесторами;

не мають права розголошувати інформацію про потенційних інвесторів, їх кількість та зміст конкурсних інвестиційних пропозицій, крім випадків, передбачених законодавством;

зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення голови комісії.

25. Засідання конкурсної комісії веде голова комісії або його заступник.

26. На першому засіданні конкурсної комісії із складу її членів обирається відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідань, забезпечує виконання доручень голови комісії та заступника голови комісії, ведення, оформлення та подання на затвердження Фонду державного майна протоколів засідань комісії.

27. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більшість осіб, що входять до складу комісії. Засідання комісії є закритими. Усі рішення комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

У разі однакового розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

28. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому відповідно до порядку денного зазначаються такі відомості:

умови конкурсу;

відомості про потенційних інвесторів;

висновки комісії щодо розгляду інвестиційних проектів;

висновки комісії щодо розгляду підтвердних документів, поданих потенційними інвесторами;

пропозиції потенційних інвесторів щодо виконання умов конкурсу;

виражена у грошовій формі величина приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації;

переможець інвестиційного конкурсу.

29. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається на затвердження Фонду державного майна у триденний строк з дня проведення конкурсу.

30. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу затверджується Фондом державного майна і публікується не пізніше ніж за 45 календарних днів до дати проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях державного органу приватизації, місцевих друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна.

Інформаційні повідомлення про проведення конкурсу та про його результати готуються і опубліковуються Фондом державного майна з урахуванням вимог, установлених законодавством з питань приватизації для відповідної групи об’єктів приватизації.

31. Для участі в конкурсі потенційні інвестори подають Міненерговугіллю інвестиційний проект об’єкта приватизації.

32. Міненерговугілля розглядає протягом 30 днів у встановленому ним порядку інвестиційні проекти, подані потенційними інвесторами, та письмово інформує про прийняте рішення таких інвесторів та Фонд державного майна. Інвестиційні проекти, погоджені Міненерговугіллям, подаються ним разом із супровідним листом Фонду державного майна для подальшого розгляду на засіданні конкурсної комісії.

33. Потенційні інвестори після надходження від Міненерговугілля погодження інвестиційного проекту подають не пізніше ніж за сім днів до дати проведення конкурсу Фонду державного майна конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи у запечатаних непрозорих конвертах разом із супровідним листом.

34. Конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи повинні бути у належний спосіб оформлені та містити:

підписану і скріплену печаткою заяву про участь у конкурсі у вільній формі у трьох примірниках (справжність підпису на заяві фізичних осіб, які не мають печатки, підлягає нотаріальному посвідченню);

документи, що підтверджують внесення застави і реєстраційного внеску на зазначені в інформаційному повідомленні рахунки;

короткий опис інвестиційного проекту;

довідку про фінансування реалізації інвестиційного проекту із зазначенням розміру внеску кожного співінвестора (у разі їх наявності);

інформацію про строк внесення інвестицій;

інформацію про спосіб забезпечення виконання зобов’язань з фінансування інвестиційного проекту (банківська гарантія, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов’язання покладається на будь-який банк, а також депозити та векселі або будь-яке інше забезпечення виконання зобов’язань, передбачене законодавством);

бізнес-план інвестиційного проекту (техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації);

документи, що підтверджують фінансову спроможність потенційного інвестора здійснювати заходи, заявлені ним в інвестиційному проекті, зокрема інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість потенційного інвестора за останні три роки;

дійсну на момент відкриття інвестиційної конкурсної пропозиції довідку відповідного контролюючого органу про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

{Абзац десятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 485 від 23.09.2014}

35. У разі коли потенційним інвестором є юридична особа, підтвердні документи також повинні містити:

інформацію про дату і місце державної реєстрації потенційного інвестора та найменування органу державної реєстрації;

прізвище, ім’я та по батькові представника потенційного інвестора та його повноваження, копію документа, що посвідчує його особу;

нотаріально посвідчені копії установчих документів або копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування;

легалізовані та перекладені копії установчих документів, нотаріально посвідчену копію витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення, річний фінансовий звіт, підтверджений аудитором за минулий звітний рік, а у разі, коли останній день строку прийняття документації закінчується в I кварталі звітного року, - фінансовий звіт за минулий або передостанній звітний рік. У разі коли згідно із законодавством держави місцезнаходження потенційного інвестора кінцевий строк затвердження фінансового звіту за минулий рік не настав і такий факт підтверджується листом аудитора, подається підтверджений аудитором фінансовий звіт за передостанній звітний рік - для нерезидентів;

перелік номерів рахунків у банках, з яких перераховуватимуться кошти, внесені як застава, реєстраційний внесок, інвестиції;

інформацію про осіб, в інтересах яких придбавається об’єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих власників об’єкта;

інформацію про осіб, які прямо або опосередковано контролюють потенційного інвестора;

{Абзац дев'ятий пункту 35 виключено на підставі Постанови КМ № 485 від 23.09.2014}

рішення уповноваженого органу про участь у приватизації;

документ про призначення керівника (у разі наявності);

документ про розподіл статутного (складеного) капіталу серед учасників (акціонерів);

документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки у статутному (складеному) капіталі та майні потенційного інвестора;

інформацію про зону реєстрації (відсутність реєстрації в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом);

копію поданого акціонерному товариству, пакет акцій якого виставлено на продаж, письмового повідомлення про намір потенційного інвестора придбати акції.

36. У разі коли потенційним інвестором є фізична особа (фізична особа - підприємець), підтвердні документи також повинні містити:

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (фізичної особи - підприємця) або її представника та інформацію про повноваження таких осіб;

довідку контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи;

{Абзац третій пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 485 від 23.09.2014}

{Абзац четвертий пункту 36 виключено на підставі Постанови КМ № 485 від 23.09.2014}

копію поданого акціонерному товариству, пакет акцій якого виставлено на продаж, письмового повідомлення про намір потенційного інвестора придбати акції.

37. У разі придбання єдиного майнового комплексу, пакета акцій суб’єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), потенційні інвестори зобов’язані подати у пакеті підтвердних документів відомості про відносини контролю.

38. Потенційний інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету на безпосереднє або опосередковане придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, пакета акцій суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на концентрацію).

39. Потенційний інвестор єдиного майнового комплексу, пакета акцій, який за класифікацією об’єктів приватизації належить до об’єктів групи В або Г, повинен у передбачених законодавством про захист економічної конкуренції випадках додатково подати Фонду державного майна копію рішення Антимонопольного комітету про надання дозволу на концентрацію або повідомлення потенційного інвестора про подання Антимонопольному комітетові заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про реєстрацію вхідної кореспонденції в Антимонопольному комітеті.

40. Для участі в конкурсі не приймаються інвестиційні проекти потенційних інвесторів, що:

визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення або мають заборгованість із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;

за результатами діяльності протягом трьох останніх років є збитковими.

41. Конкурсна комісія розглядає інвестиційні проекти, конкурсні інвестиційні пропозиції і підтвердні документи та з урахуванням висновків Міненерговугілля, підготовлених за результатами попереднього розгляду інвестиційних проектів, визначає переможця конкурсу.

42. Критерієм визначення переможця конкурсу є запропонована потенційними інвесторами виражена у грошовій формі найбільша величина приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації.

43. Приведений вартісний обсяг інвестицій в об’єкт приватизації визначається за формулою:

Vприв. =

V1 +

V2

+

V3

+ … +

Vn

,

(1 + I)

(1 + I)-2

(1 + I)n-1

де V1 - сума інвестицій, запропонована потенційним інвестором для внесення у перший період інвестування;

V2 - сума інвестицій, запропонована потенційним інвестором для внесення у другий період інвестування;

V3 - сума інвестицій, запропонована потенційним інвестором для внесення у третій період інвестування;

Vn - сума інвестицій, запропонована потенційним інвестором для внесення в останній (n-й) період інвестування.

Період інвестування становить один квартал;

I - облікова ставка Національного банку, що діє на дату публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу, поділена на 4 (для розрахунку квартальної ставки) і на 100 відсотків (I = річна ставка Національного банку/ (4 х 100 відсотків).

44. Переможцем конкурсу визнається потенційний інвестор, який запропонував виражену у грошовій формі найбільшу величину приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, підписав узгоджений з Фондом державного майна та Міненерговугіллям договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, пакета акцій та сплатив за нього 1 гривню до державного бюджету.

Застава повертається потенційним інвесторам (крім переможця конкурсу) у десятиденний строк з дати затвердження переможця конкурсу.

Із суми застави, внесеної потенційним інвестором, який став переможцем конкурсу, 1 гривня зараховується до державного бюджету в рахунок оплати ціни єдиного майнового комплексу або пакета акцій, а решта суми застави повертається переможцеві конкурсу протягом десяти робочих днів з дати укладення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій.

45. У разі коли Міненерговугіллям погоджено інвестиційний проект лише одного потенційного інвестора і подані ним конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи визнані конкурсною комісією такими, що відповідають вимогам законодавства та умовам конкурсу, комісія може визнати такого інвестора переможцем конкурсу за умови підписання ним узгодженого з Фондом державного майна та Міненерговугіллям договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, пакета акцій та сплати 1 гривні до державного бюджету.

{Пункт 46 виключено на підставі Постанови КМ № 551 від 07.08.2013}

{Пункт 47 виключено на підставі Постанови КМ № 551 від 07.08.2013}вгору