Про затвердження заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна - ЄС
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Заходи від 26.04.2007238-р
Документ 238-2007-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 квітня 2007 р. N 238-р
Київ
Про затвердження заходів щодо
виконання у 2007 році Плану дій Україна - ЄС

1. Затвердити заходи щодо виконання у 2007 році Плану дій
Україна - ЄС ( 994_693 ) (далі - заходи), що додаються.
2. Здійснення заходів проводиться за рахунок коштів,
передбачених з цією метою у державному ( 489-16 ) і місцевих
бюджетах, та інших джерел.
3. Органам виконавчої влади, відповідальним за здійснення
заходів, забезпечити:
супроводження розгляду Верховною Радою України проектів
законів, розроблення яких передбачено заходами;
інформування щокварталу до 10 числа наступного місяця
Кабінету Міністрів України про результативність роботи;
регулярне інформування громадськості про хід виконання Плану
дій Україна - ЄС ( 994_693 ).
4. Українській частині Комітету з питань співробітництва між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)
та відповідних підкомітетів забезпечити розгляд до 15 липня
2007 р. та 20 січня 2008 р. результатів виконання у 2007 році
Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. N 238-р
ЗАХОДИ
щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна - ЄС
( 994_693 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | Зміст Плану дій | Найменування заходу | Відповідальні за | Строк |Програми (проекти)| |Україна - ЄС ( 994_693 )| | виконання |виконання| міжнародної | | | | | | технічної | | | | | | допомоги, що | | | | | | передбачають | | | | | | підтримку | | | | | | виконання Плану | | | | | | дій Україна - ЄС | | | | | | ( 994_693 ) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Політичний діалог та реформування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Демократія, верховенство права, права людини та основні свободи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Посилення стабільності та ефективності інституцій, що забезпечують демократію та верховенство| | права | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Забезпечити |вивчення питання щодо|Центральна виборча |протягом | | |проведення подальших |можливості |комісія |року | | |законодавчих реформ |кодифікації |(за згодою) | | | |відповідно до |законодавства про |Мін'юст | | | |міжнародних стандартів |вибори з урахуванням | | | | | |міжнародного досвіду | | | | | |та перспектив його | | | | | |розвитку | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |вжиття заходів для |Центральна виборча | -"- |Національна | | |створення державного |комісія (за згодою) | |програма дій Тасіс| | |реєстру виборців | | |2005 року (проект | | | | | |"Належне управ- | | | | | |ління. Підтримка | | | | | |засобів масової | | | | | |інформації та | | | | | |підтримка виборчої| | | | | |реформи") | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |2. Продовжити проведення|забезпечення | | | | |адміністративної реформи|супроводження | | | | |та посилювати місцеве |розгляду Верховною | | | | |самоврядування шляхом |Радою України | | | | |запровадження |проектів Законів | | | | |відповідного |України: | | | | |законодавства згідно із |---------------------+--------------------+---------+------------------| |стандартами Європейської|Про внесення змін до |Мін'юст |протягом | | |хартії місцевого |Конституції України | |року | | |самоврядування |(щодо удосконалення | | | | | |системи місцевого | | | | | |самоврядування) | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |Про нормативно- | -"- | -"- | | | |правові акти | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |доопрацювання та | | | | | |забезпечення | | | | | |супроводження | | | | | |розгляду Верховною | | | | | |Радою України | | | | | |проектів: | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |Закону України "Про |Головдержслужба | -"- | | | |державну службу" | | | | | |(нова редакція) | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |Адміністративно- |Мін'юст |протягом | | | |процедурного кодексу | |року | | | |України | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |розроблення проекту | -"- |березень | | | |Закону України "Про | | | | | |міністерства та інші | | | | | |центральні органи | | | | | |виконавчої влади" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Подальше проведення судової та правової реформ для забезпечення незалежності | | судової влади та зміцнення її адміністративної дієздатності, а також забезпечення | | неупередженості та ефективності діяльності органів прокуратури | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. Забезпечити |розроблення проекту | -"- |протягом | | |реалізацію змін, |Кодексу України про | |року | | |внесених до Цивільного |адміністративні | | | | |( 435-15 ), |проступки | | | | |Кримінального | | | | | |( 2341-14 ) | | | | | |кодексів України | | | | | |та Кодексу України про | | | | | |адміністративні | | | | | |правопорушення | | | | | |( 80731-10, 80732-10 ) | | | | | |відповідних | | | | | |процесуальних кодексів | | | | | |згідно з нормами ЄС | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |4. Продовжити |вжиття заходів з |Мін'юст | -"- |Національна | |реформування системи |метою укладення Угоди|МЗС | |програма дій Тасіс| |органів прокуратури |про співробітництво |Генеральна | |2005 року (проект | |згідно з відповідним |між Україною та |прокуратура України | |"Прозорість, | |планом дій |Європейською |(за згодою) | |незалежність та | |Ради Європи (за |організацією з питань| | |ефективність | |підтримки Спільної |юстиції | | |судової системи") | |програми Європейської |---------------------+--------------------+---------| | |Комісії та Ради |розроблення проекту |Мін'юст |серпень | | |Європи). Звернути увагу |Закону України "Про |Генеральна | | | |на недоліки, виявлені |прокуратуру" (нова |прокуратура України | | | |у роботі правоохоронних |редакція) (з |(за згодою) | | | |органів та органів |урахуванням висновків| | | | |прокуратури |Венеціанської | | | | | |Комісії) | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |5. Завершити |доопрацювання та |Мін'юст |протягом |Національна | |реформування судової |забезпечення | |року |програм дій Тасіс | |системи з метою |супроводження | | |2005 року (проект | |забезпечення |розгляду Верховною | | |"Прозорість, | |незалежності, |Радою України | | |незалежність та | |неупередженості та |проектів Законів | | |ефективність | |ефективності |України: | | |судової системи") | |судової влади | | | | | | |Про внесення змін до | | | | | |Закону України "Про | | | | | |судоустрій України" | | | | | | | | | | | |Про внесення змін до | | | | | |Закону України "Про | | | | | |статус суддів" | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |6. Ефективно виконувати |сприяння підвищенню |Мін'юст | -"- |Національна | |рішення Європейського |кваліфікації суддів, |Державна судова | |програма дій Тасіс| |суду з прав людини. |працівників органів |адміністрація | |2003 року (проект | |Підвищити ефективність |прокуратури, право- |МВС | |"Підвищення | |навчання суддів, |охоронних органів, |Генеральна | |ефективності | |прокурорів та посадових |органів і установ |прокуратура України | |судової системи") | |осіб органів виконавчої |виконання покарань у |(за згодою) | |Програма ЄС | |влади, інших державних |сфері захисту прав | | |"Фундаментальні | |органів, діяльність яких|людини | | |права та юстиція" | |пов'язана із | | | | | |судочинством, зокрема | | | | | |правоохоронних органів, | | | | | |органів і установ | | | | | |виконання покарань, з | | | | | |питань захисту прав | | | | | |людини (за підтримки | | | | | |Спільної програми | | | | | |Європейської Комісії та | | | | | |Ради Європи) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Забезпечення ефективності боротьби з корупцією | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |7. Приєднатися до Групи |розроблення проекту |МВС |квітень |Національна | |держав Ради Європи проти|плану дій щодо |Мін'юст | |програма дій Тасіс| |корупції (GRECO) та |реалізації Концепції | | |2004 року (проект | |виконати відповідні |подолання корупції в | | |"Сприяння | |рекомендації, у тому |Україні "На шляху до | | |ефективному | |числі щодо перегляду |доброчесності" | | |державному | |Національної програми | | | |управлінню через | |боротьби з корупцією | | | |протидію та | | | | | |профілактику | | | | | |проявів корупції")| |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |8. Сприяти прозорості та|забезпечення |Мін'юст |протягом |Національна | |підзвітності органів |супроводження | |року |програма дій Тасіс| |державного управління, |розгляду Верховною | | |2005 року (проект | |зокрема шляхом |Радою України | | |"Належне управ- | |реформування інституту |проектів Законів | | |ління. Реформа | |державної служби на |України: | | |державної служби")| |основі європейських | | | | | |стандартів |Про засади | | | | | |запобігання та | | | | | |протидії корупції | | | | | | | | | | | |Про відповідальність | | | | | |юридичних осіб за | | | | | |вчинення корупційних | | | | | |правопорушень | | | | | | | | | | | |Про внесення змін до | | | | | |деяких законодавчих | | | | | |актів щодо | | | | | |відповідальності за | | | | | |корупційні | | | | | |правопорушення | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. Забезпечення захисту прав людини та основних свобод відповідно до європейських та міжнародних| | стандартів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |9. Сприяти дотриманню і |доопрацювання та |МЗС | -"- | | |забезпеченню виконання |забезпечення |Мін'юст | | | |основних конвенцій та |супроводження | | | | |відповідних |розгляду Верховною | | | | |факультативних |Радою України | | | | |протоколів ООН і |проектів Законів | | | | |Ради Європи (зокрема |України: | | | | |підписати та | | | | | |ратифікувати |Про ратифікацію | | | | |CCPR-OP2-DP, |Конвенції про захист | | | | |CAT - Declar.Art.21, |осіб у зв'язку з | | | | |Declar.Art.22, CAT-OP, |автоматизованою | | | | |MWC, 1951 CSR, |обробкою персональних| | | | |1967 CSR-Prot. та |даних та Додаткового | | | | |CEDAW-OP і |протоколу до неї | | | | |CRC-OP-AC) | | | | | | |Про ратифікацію | | | | | |Європейської | | | | | |конвенції про | | | | | |відшкодування збитків| | | | | |жертвам насильницьких| | | | | |злочинів | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |розроблення проектів | | | | | |Законів України: | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |Про приєднання |Мін'юст |протягом | | | |України до Конвенції |МЗС |року | | | |про міжнародний | | | | | |захист повнолітніх | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |Про безоплатну |Мін'юст |квітень | | | |правову допомогу | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Забезпечення розвитку громадянського суспільства | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |10. Забезпечити |розроблення проектів | | |Національна | |реалізацію права на |Законів України: | | |програма дій Тасіс| |свободу об'єднань та |---------------------+--------------------+---------|2003 року (проект | |залучення громадян до |Про внесення змін до |Мін'юст |квітень |"Зміцнення засад | |участі в управлінні |Закону України "Про | | |громадянського | |державними справами, |об'єднання громадян" | | |суспільства") | |зокрема через |(нова редакція) | | |Національна | |організації |---------------------+--------------------+---------|програма дій Тасіс| |громадянського |Про участь | -"- |березень |2004 року (проект | |суспільства |громадськості у | | |"Підвищення | | |формуванні та | | |ефективності | | |реалізації державної | | |діяльності | | |політики, вирішенні | | |неурядових | | |питань місцевого | | |організацій | | |значення та її доступ| | |споживачів та | | |до інформації, що | | |розвиток мереж | | |знаходиться в органах| | |недержавних | | |державної влади, | | |організацій") | | |органах місцевого | | | | | |самоврядування | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Забезпечення свободи засобів масової інформації та свободи висловлювань | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |11. Покращувати |доопрацювання та | | |Національна | |законодавчі та |забезпечення | | |програма дій Тасіс| |адміністративні умови |супроводження | | |2005 року (проект | |для забезпечення свободи|розгляду Верховною | | |"Належне | |засобів масової |Радою України | | |управління. | |інформації з урахуванням|проектів Законів | | |Підтримка засобів | |відповідних рекомендацій|України: | | |масової інформації| |Ради Європи. Забезпечити|---------------------+--------------------+---------|та підтримка | |дотримання принципу |Про інформацію (нова |Мін'юст |протягом |виборчої реформи")| |свободи засобів масової |редакція) |Держкомтелерадіо |року |Національна | |інформації, зокрема щодо|---------------------+--------------------+---------|програма дій Тасіс| |захисту прав журналістів|Про захист |Держкомтелерадіо | -"- |2003 року (проект | | |професійної |Мін'юст | |"Розвиток | | |діяльності | | |професійних | | |журналістів | | |навичок у сфері | | |---------------------+--------------------+---------|засобів масової | | |Про внесення змін до | -"- | -"- |інформації") | | |Закону України "Про | | |Програма Агентства| | |систему Суспільного | | |США з міжнародного| | |телебачення і | | |розвитку | | |радіомовлення | | |(проект "Зміцнення| | |України" (нова | | |незалежності | | |редакція) | | |засобів масової | | |---------------------+--------------------+---------|інформації в | | |Про внесення змін до |Мін'юст |протягом |Україні") | | |деяких законів |Держкомтелерадіо |року | | | |України щодо | | | | | |забезпечення | | | | | |прозорості відносин | | | | | |власності стосовно | | | | | |засобів масової | | | | | |інформації | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Забезпечення захисту прав осіб, які належать до національних меншин | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |12. Продовжити |розроблення з |Держкомнацміграції | -"- | | |діяльність, спрямовану |урахуванням висновків|Мін'юст | | | |на дієвий захист прав |Венеціанської Комісії| | | | |осіб, що належать до |проекту Закону | | | | |національних меншин, і |України "Про | | | | |на створення відповідної|національні меншини" | | | | |законодавчої бази на |(нова редакція) | | | | |основі європейських | | | | | |стандартів. | | | | | |Продовжити тісну | | | | | |співпрацю між органами | | | | | |державної влади та | | | | | |представниками | | | | | |національних меншин | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Запобігання неналежному поводженню з людьми та застосуванню тортур | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |13. Забезпечити подальше|вжиття заходів, |Державний | -"- | | |удосконалення |спрямованих на |департамент з питань| | | |законодавчої бази та |поліпшення умов |виконання покарань | | | |поліпшення роботи у |тримання засуджених |МВС | | | |сфері тримання під |та осіб, взятих під | | | | |вартою, зокрема |варту, зокрема: | | | | |досудового тримання під | | | | | |вартою, з метою |поліпшення медико- | | | | |ефективного розв'язання |санітарного та | | | | |проблеми незаконного |побутового | | | | |тримання під вартою, |забезпечення, | | | | |поліпшення умов |зміцнення | | | | |перебування під вартою |матеріальної бази | | | | |та неналежного |Державної | | | | |поводження |кримінально- | | | | |працівників |виконавчої служби | | | | |правоохоронних органів | | | | | |із затриманими; |створення додаткових | | | | |забезпечити навчання |місць для тримання | | | | |працівників |засуджених та осіб, | | | | |з відповідних питань. |взятих під варту | | | | |Забезпечити виконання |---------------------+--------------------+---------+------------------| |рекомендацій |забезпечення |Мін'юст |протягом | | |Європейського комітету |супроводження | |року | | |щодо запобігання |розгляду Верховною | | | | |тортурам. Посилити |Радою України проекту| | | | |навчання міліції у сфері|Закону України "Про | | | | |захисту прав людини |внесення змін до | | | | | |Кримінально- | | | | | |процесуального, | | | | | |Кримінального та | | | | | |Кримінально- | | | | | |виконавчого кодексів | | | | | |України" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Забезпечення рівноправності | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |14. Продовжити роботу із|вжиття заходів для |Мінсім'ямолодьспорт | -"- | | |забезпечення рівності |виконання Державної | | | | |чоловіків |програми з | | | | |і жінок у суспільному та|утвердження гендерної| | | | |економічному житті |рівності | | | | | |в українському | | | | | |суспільстві на період| | | | | |до 2010 року | | | | | |( 1834-2006-п ) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Забезпечення захисту прав дитини | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |15. Упроваджувати |забезпечення | | | | |рекомендації Комітету |супроводження | | | | |ООН з прав дитини |розгляду Верховною | | | | |2002 року. Забезпечити |Радою України | | | | |повне дотримання |проектів Законів | | | | |стандартів ювенальної |України: | | | | |юстиції згідно з |---------------------+--------------------+---------+------------------| |міжнародними |Про приєднання |Мін'юст |протягом | | |стандартами. |України до Конвенції |Мінсім'ямолодьспорт |року | | |Обмінюватися |про захист дітей та | | | | |інформацією щодо |співробітництво з | | | | |результатів |питань міждержавного | | | | |імплементації в ЄС та |усиновлення | | | | |Україні положень |---------------------+--------------------+---------+------------------| |конвенцій ООН і Гаазьких|Про внесення змін до | -"- | -"- | | |конвенцій про захист |деяких законодавчих | | | | |прав дитини |актів України у | | | | | |зв'язку з приєднанням| | | | | |до Конвенції про | | | | | |захист дітей та | | | | | |співробітництво з | | | | | |питань міждержавного | | | | | |усиновлення | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |Про Загальнодержавну |Мінсім'ямолодьспорт | -"- | | | |програму | | | | | |"Національний план | | | | | |дій щодо реалізації | | | | | |Конвенції ООН про | | | | | |права дитини на | | | | | |період до 2016 року" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. Забезпечення захисту прав профспілок та дотримання основних стандартів у сфері праці | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |16. Продовжити роботу із|забезпечення |Мінпраці |протягом | | |забезпечення захисту |супроводження | |року | | |прав профспілок та |розгляду Верховною | | | | |дотримання основних |Радою України проекту| | | | |стандартів у сфері |Трудового кодексу | | | | |праці на основі |України | | | | |європейських стандартів |---------------------+--------------------+---------+------------------| |та відповідно |доопрацювання та | -"- | -"- |Програма Уряду ФРН| |до конвенцій, укладених |забезпечення | | |(проект | |у рамках Міжнародної |супроводження | | |"Консолідація | |організації праці |розгляду Верховною | | |правових та | | |Радою України проекту| | |інституційних | | |Закону України "Про | | |засад соціального | | |соціальний діалог в | | |діалогу в | | |Україні" | | |Україні") | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. Забезпечення міжнародного правосуддя | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |17. Посилити |доопрацювання та |Мін'юст | -"- |Національна | |співробітництво з метою |забезпечення |МЗС | |програма дій Тасіс| |сприяння міжнародному |супроводження | | |2004 року (проект | |правосуддю та |розгляду Верховною | | |"Міжнародне | |запобіганню уникненню |Радою України проекту| | |співробітництво з | |відповідальності, у тому|Закону України "Про | | |судовими та | |числі шляхом подальшої |внесення змін до | | |правоохоронними | |підтримки Міжнародного |статті 124 | | |органами у | |кримінального суду та |Конституції України" | | |кримінальних | |запровадження |(що необхідні для | | |справах") | |консультативного |ратифікації Римського| | | | |механізму щодо |статуту Міжнародного | | | | |діяльності та |кримінального суду) | | | | |функціонування |---------------------+--------------------+---------| | |Міжнародного |вжиття заходів для |Мін'юст |протягом | | |кримінального суду. |ратифікації Римського|МЗС |року | | |Започаткувати тісне |статуту Міжнародного |МВС | | | |співробітництво |кримінального суду | | | | |з метою розроблення |( 995_588 ) | | | | |законопроектів, | | | | | |необхідних для | | | | | |ратифікації Римського | | | | | |статуту Міжнародного | | | | | |кримінального суду | | | | | |( 995_588 ) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Регіональні та міжнародні питання, співробітництво у сфері зовнішньої політики та | | політики безпеки, нерозповсюдження зброї масового знищення та роззброєння, запобігання | | конфліктам та врегулювання кризових ситуацій | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13. Подальше посилення та зосередження політичного діалогу і співробітництва | | на питаннях зовнішньої політики та політики безпеки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |18. Удосконалити методи |продовження практики |МЗС | -"- | | |роботи у визначених |приєднання України до| | | | |форматах ведення |заяв і спільних | | | | |політичного діалогу, у |позицій ЄС у сфері | | | | |тому числі шляхом |Спільної зовнішньої | | | | |підвищення ефективності |політики та політики | | | | |виконання відповідних |безпеки | | | | |програм | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |19. Співпрацювати з ЄС |проведення |МЗС |протягом |Програма ЄС | |щодо забезпечення більш |консультацій з ЄС в |Міноборони |року |"Швидке | |ефективної роботи |рамках Спільної | | |реагування" | |багатосторонніх |зовнішньої політики | | | | |інституцій та дотримання|та політики безпеки і| | | | |вимог конвенцій з метою |Європейської політики| | | | |посилення глобального |безпеки і оборони | | | | |управління, координації |---------------------+--------------------+---------| | |у боротьбі із загрозами |започаткування |Міноборони | -"- | | |у сфері безпеки та |співпраці у сфері | | | | |розв'язання пов'язаних з|Європейської політики| | | | |цим проблем. Продовжити |безпеки і оборони між| | | | |діалог щодо |Міноборони та | | | | |імплементації |Європейським | | | | |Європейської стратегії |оборонним агентством,| | | | |безпеки. Розвивати |Інститутом | | | | |можливості для |досліджень безпеки, | | | | |проведення поглиблених |Військовим штабом | | | | |консультацій між |ЄС, Об'єднаним | | | | |Україною і ЄС щодо |ситуаційним центром | | | | |врегулювання кризових |ЄС | | | | |ситуацій | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14. Посилення співробітництва у вирішенні регіональних та міжнародних питань, | | запобіганні конфліктам і врегулюванні кризових ситуацій | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |20. Продовжувати |забезпечення |МЗС | -"- | | |докладання Україною |регулярного обміну | | | | |конструктивних зусиль як|інформацією та | | | | |посередником у процесі |співробітництва з | | | | |врегулювання |Офісом Спеціального | | | | |Придністровського |представника ЄС в | | | | |конфлікту. Подальше |Республіці Молдова | | | | |залучення ЄС до |---------------------+--------------------+---------+------------------| |підтримки ОБСЄ та |забезпечення |Адміністрація |протягом |Національна | |посередників, у тому |виконання Меморандуму|Держприкордонслужби |року |програма дій Тасіс| |числі України, у процесі|про взаєморозуміння |Держмитслужба | |2004 року (проект | |врегулювання |між Урядом України, |МЗС | |"Підтримка у | |Придністровського |Урядом Республіки | | |здійсненні | |конфлікту. Розвивати |Молдова та | | |прикордонного | |співробітництво з |Європейською Комісією| | |контролю вздовж | |Республікою Молдова у |щодо Місії | | |придністровської | |вирішенні прикордонних |Європейської Комісії | | |ділянки кордону з | |питань на усій |з надання допомоги в | | |Молдовою") | |протяжності |питаннях кордону в | | |Регіональна | |українсько-молдовського |Україні та Республіці| | |програма дій Тасіс| |кордону, включаючи |Молдова | | |2005 року (проект | |ефективний обмін |---------------------+--------------------+---------|"Надання підтримки| |інформацією щодо потоків|забезпечення обміну |Держмитслужба | -"- |прикордонному | |товарів і людей, які |інформацією з |МЗС | |співробітництву | |перетинають спільний |відповідними органами| | |між Україною та | |кордон. Брати активну |Республіки Молдова | | |Молдовою") | |участь у проведенні та |згідно з Протоколом | | | | |практичній реалізації |між Державною митною | | | | |результатів тристоронніх|службою України та | | | | |експертних консультацій |Митною службою | | | | |за участю України, |Республіки Молдова | | | | |Республіки Молдова та |про організацію | | | | |Європейської Комісії |попереднього обміну | | | | | |інформацією про | | | | | |товари та транспортні| | | | | |засоби, переміщувані | | | | | |через державний | | | | | |кордон України та | | | | | |Республіки Молдова | | | | | |( 498_110 ) | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |реалізація проекту |Адміністрація |протягом |Національна | | |"Покращення |Держприкордонслужби |року |програма дій Тасіс| | |прикордонного |Держмитслужба | |2003 року (проект | | |менеджменту |МЗС | |"Покращення | | |на українсько- | | |прикордонного | | |молдовському кордоні | | |менеджменту | | |- BOMMOLUK-1" | | |на українсько- | | | | | |молдовському | | | | | |кордоні - | | | | | |BOMMOLUK-1") | | | | | |Національна | | | | | |програма дій Тасіс| | | | | |2004 року (проект | | | | | |"Підтримка у | | | | | |здійсненні | | | | | |прикордонного | | | | | |контролю вздовж | | | | | |придністровської | | | | | |ділянки кордону з | | | | | |Молдовою") | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |забезпечення |Адміністрація | -"- |Регіональна | | |співпраці з |Держприкордонслужби | |програма дій Тасіс| | |відповідними органами|Держмитслужба | |2005 року (проект | | |Республіки Молдова | | |"Надання підтримки| | |щодо здійснення | | |прикордонному | | |спільного контролю в | | |співробітництву | | |пунктах пропуску | | |між Україною та | | |через державний | | |Молдовою") | | |кордон | | | | | |---------------------+--------------------+---------| | | |продовження |МЗС |протягом | | | |демаркації |Адміністрація |року | | | |українсько- |Держприкордонслужби | | | | |молдовського | | | | | |державного кордону | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |21. Забезпечити подальшу|підготовка пропозицій|МЗС |червень | | |участь України у |до плану подальшої |Міноборони | | | |Поліцейській місії ЄС |участі Збройних Сил | | | | |в Боснії і Герцеговині |України в миротворчих| | | | |та у Поліцейській |місіях ЄС в Косово, | | | | |місії ЄС у Республіці |Сербії і Чорногорії, | | | | |Македонія. Спільно |Македонії | | | | |визначити можливості для|---------------------+--------------------+---------+------------------| |участі України у |проведення |Міноборони |протягом | | |подальших операціях |консультацій між |МЗС |року | | |у рамках Європейської |Україною та ЄС щодо | | | | |політики безпеки і |участі Збройних Сил | | | | |оборони. Надалі |України у | | | | |застосовувати |врегулюванні кризових| | | | |"Севільський |ситуацій | | | | |механізм" консультацій |---------------------+--------------------+---------+------------------| |та співробітництва між |продовження процесу |Міноборони |протягом | | |ЄС та Україною в |формування |МЗС |року | | |операціях ЄС із |українсько-польсько- | | | | |врегулювання кризових |литовського | | | | |ситуацій, включаючи |батальйону для | | | | |участь України у |виконання спільних | | | | |відповідних навчаннях з |завдань у рамках | | | | |врегулювання кризових |операцій ЄС | | | | |ситуацій | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |22. Продовжити |вжиття заходів для |МЗС | -"- | | |консультації щодо |відновлення |Міноборони | | | |можливого використання |двосторонніх |Мінпромполітики | | | |ЄС можливостей України у|консультацій з питань| | | | |сфері авіатранспортних |використання ЄС | | | | |перевезень на далекі |можливостей України у| | | | |відстані |сфері | | | | | |авіатранспортних | | | | | |перевезень на далекі | | | | | |відстані | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |23. Завершити переговори|забезпечення |МЗС | -"- | | |щодо укладення Угоди між|супроводження | | | | |Україною та ЄС про |розгляду Верховною | | | | |визначення загальної |Радою України проекту| | | | |схеми участі України |Закону України "Про | | | | |в операціях ЄС із |ратифікацію Угоди між| | | | |врегулювання кризових |Європейським Союзом і| | | | |ситуацій ( 994_648 ) |Україною про | | | | |(правові та фінансові |визначення загальної | | | | |умови можливої участі |схеми участі України | | | | |України в операціях ЄС) |в операціях | | | | | |Європейського Союзу | | | | | |із врегулювання криз"| | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |15. Подальший розвиток співпраці з подолання спільних загроз у сфері безпеки, включаючи боротьбу| |з тероризмом, нерозповсюдження зброї масового знищення і боротьбу з нелегальним експортом зброї | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |24. Впроваджувати |доопрацювання та | | |Національна | |стандарти, які містяться|забезпечення | | |програма дій Тасіс| |у рекомендаціях ФАТФ, |супроводження | | |2005 року (проект | |щодо боротьби з |розгляду Верховною | | |"Правосуддя, | |фінансуванням тероризму.|Радою України | | |безпека та | |Забезпечувати |проектів Законів | | |свобода: | |дотримання прав людини у|України: | | |прикордонний | |боротьбі з тероризмом |---------------------+--------------------+---------|менеджмент та MOLI| | |Про внесення змін до |Держфінмоніторинг |протягом |(боротьба з | | |Закону України "Про | |року |відмиванням | | |запобігання та | | |грошей)") | | |протидію легалізації | | | | | |(відмиванню) доходів,| | | | | |одержаних злочинним | | | | | |шляхом" | | | | | |---------------------+--------------------+---------| | | |Про ратифікацію |МЗС | -"- | | | |Конвенції Ради Європи|Мін'юст | | | | |про відмивання, | | | | | |пошук, арешт та | | | | | |конфіскацію доходів, | | | | | |одержаних злочинним | | | | | |шляхом, та про | | | | | |фінансування | | | | | |тероризму | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |25. Забезпечити |вжиття заходів для |МЗС | -"- | | |врахування Україною |приведення |Держекспортконтроль | | | |змісту та принципів |національної практики|Мінпромполітики | | | |Кодексу поведінки ЄС |експорту озброєння у |Міноборони | | | |щодо |відповідність з |СБУ | | | |експорту озброєнь. |положеннями Кодексу | | | | |Надалі розвивати |поведінки ЄС | | | | |співробітництво у | | | | | |боротьбі з незаконною | | | | | |торгівлею зброєю та | | | | | |ядерними матеріалами | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |26. Надалі |вжиття заходів для |Держекспортконтроль |протягом | | |вдосконалювати систему |удосконалення системи|МЗС |року | | |державного експортного |державного контролю |Держмитслужба | | | |контролю, яка забезпечує|за міжнародними | | | | |нагляд за експортом та |передачами товарів | | | | |транзитом товарів, |військового | | | | |пов'язаних із зброєю |призначення та | | | | |масового знищення, |подвійного | | | | |включаючи контроль за |використання | | | | |технологіями подвійного | | | | | |використання щодо | | | | | |кінцевого використання | | | | | |зброї масового знищення | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |27. Вжити заходів для |вжиття заходів для |Міноборони | -"- |Програма ЄС | |ратифікації Україною |реалізації проекту |МНС | |"Знищення проти- | |Конвенції про заборону |"Знищення протипіхот-|МЗС | |піхотних мін типу | |використання, |них мін типу ПФМ-1 в | | |ПФМ-1 в Україні" | |накопичення запасів, |Україні" | | | | |виробництва та |---------------------+--------------------+---------| | |передачі протипіхотних |проведення | -"- | -"- | | |мін та їх знищення; |переговорів з | | | | |спільно боротися із |Європейською Стороною| | | | |загрозами для безпеки |щодо надання з боку | | | | |та здоров'я людини, |ЄС допомоги для | | | | |безпеки навколишнього |реалізації проектів | | | | |середовища, які |знищення та | | | | |виникають у зв'язку з |утилізації запасів | | | | |наявністю складів |непридатних | | | | |застарілих боєприпасів, |боєприпасів, | | | | |зокрема протипіхотних |надлишкового | | | | |мін |озброєння та | | | | | |стрілецької зброї | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Економічні та соціальні реформи і розвиток | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Функціонуюча ринкова економіка | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Подальше наближення законодавства України до законодавства ЄС, забезпечення його ефективної | | імплементації | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |28. Реалізувати |забезпечення |Мін'юст |протягом | | |стратегію адаптації |реалізації плану |інші центральні |року | | |законодавства в |заходів щодо |органи виконавчої | | | |пріоритетних сферах, |виконання у 2007 році|влади | | | |визначених у статті 51 |Загальнодержавної | | | | |Угоди про партнерство та|програми адаптації | | | | |співробітництво між |законодавства України| | | | |Україною та ЄС |до законодавства | | | | |( 998_012 ) |Європейського Союзу | | | | |включаючи підвищення |( 90-2007-р ) | | | | |якості та забезпечення | | | | | |послідовності | | | | | |законопроектної роботи. | | | | | |Завершити спільну | | | | | |роботу з підготовки | | | | | |плану-графіка та | | | | | |визначення пріоритетів | | | | | |для моніторингу і | | | | | |сприяння його виконанню | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |29. Усунути протиріччя |забезпечення |Мін'юст |протягом | | |між Господарським |супроводження | |року | | |( 436-15 ) і |розгляду Верховною | | | | |Цивільним ( 435-15 ) |Радою України проекту| | | | |кодексами України |Закону України "Про | | | | | |внесення змін до | | | | | |Господарського | | | | | |кодексу України" | | | | | |(щодо приведення його| | | | | |норм у відповідність | | | | | |з нормами Цивільного | | | | | |кодексу України) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Покращення інвестиційного клімату, включаючи забезпечення прозорості, передбачуваності | | та спрощення механізму його регулювання і застосування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |30. Провести |проведення |Держпідприємництво | -"- | | |консультації з |консультацій, | | | | |національними та |засідань за круглим | | | | |іноземними суб'єктами |столом з питань | | | | |господарської діяльності|реалізації державної | | | | |щодо розроблення робочої|регуляторної політики| | | | |програми подальшого |за участю українських| | | | |здійснення регуляторної |та іноземних | | | | |реформи, спрямованої |суб'єктів | | | | |на зменшення |господарської | | | | |адміністративних |діяльності | | | | |бар'єрів у розвитку |---------------------+--------------------+---------+------------------| |бізнесу. Забезпечити |участь у міжнародних |Держінвестицій | -"- | | |однакове застосування |заходах з метою | | | | |регуляторних норм в |поширення інформації | | | | |Україні на |про інвестиційні | | | | |центральному та |можливості України | | | | |регіональному рівні. |---------------------+--------------------+---------+------------------| |Запровадити систему |участь у забезпеченні|Держінвестицій |протягом | | |оцінки впливу |підготовки та | |року | | |регуляторних заходів, |навчання фахівців | | | | |консультацій із |органів виконавчої | | | | |заінтересованими |влади у сфері | | | | |сторонами, попереднього |управління | | | | |інформування суб'єктів |інвестиційною та | | | | |господарської діяльності|інноваційною | | | | |про нормативні зміни з |діяльністю | | | | |метою забезпечення | | | | | |прозорих умов | | | | | |(передбачуваності | | | | | |регуляторного | | | | | |середовища) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Монетарна та фіскальна політика, політика обмінного курсу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Закріпити прогрес у реалізації політики макроекономічної стабілізації та зростання | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |31. Посилити |забезпечення |Національний банк | -"- | | |незалежність |супроводження |(за згодою) | | | |Національного банку, в |розгляду Верховною | | | | |разі необхідності внести|Радою України проекту| | | | |зміни до Закону України |Закону України "Про | | | | |"Про Національний банк |внесення змін до | | | | |України" ( 679-14 ) |Закону України "Про | | | | |з метою приведення його |Національний банк | | | | |у відповідність із |України" | | | | |стандартами ЄС | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |32. Зміцнити |доопрацювання та |Мінпраці |протягом |Національна | |стабільність фіскальної |забезпечення |Мінекономіки |року |програма дій Тасіс| |системи, у тому числі |супроводження |Мінфін | |2003 року (проект | |шляхом проведення |розгляду Верховною |Пенсійний фонд | |"Податкова | |податкової реформи та |Радою України проекту| | |реформа") | |виконання заходів |Закону України "Про | | | | |середньострокового |запровадження | | | | |характеру в пенсійній |накопичувальної | | | | |системі |системи | | | | | |загальнообов'язкового| | | | | |державного пенсійного| | | | | |страхування та | | | | | |внесення змін до | | | | | |деяких законодавчих | | | | | |актів України" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Структурні реформи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Здійснення послідовної та довгострокової програми структурної реформи з метою | | подальшого зміцнення функціонування ринкової економіки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |33. Забезпечити |розроблення проектів |Фонд державного | -"- | | |виконання програми |Законів України: |майна | | | |приватизації, включаючи | | | | | |приватизацію великих |Про Державну програму| | | | |підприємств, та |приватизації на | | | | |підвищити прозорість |2007-2009 роки | | | | |процесу приватизації | | | | | | |Про внесення змін до | | | | | |деяких законодавчих | | | | | |актів з питань | | | | | |приватизації | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |34. Розвивати внутрішній|доопрацювання та |Державна комісія з |протягом | | |ринок цінних паперів, |забезпечення |цінних паперів та |року | | |вдосконалювати |супроводження |фондового ринку | | | |регуляторну та наглядову|розгляду Верховною |Держінвестицій | | | |системи для |Радою України | | | | |небанківських фінансових|проектів Законів | | | | |установ |України: | | | | | | | | | | | |Про похідні | | | | | |(деривативи) | | | | | | | | | | | |Про систему | | | | | |депозитарного обліку | | | | | |цінних паперів в | | | | | |Україні | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |35. Прийняти закон про |забезпечення |Державна комісія з | -"- | | |акціонерні товариства в |супроводження |цінних паперів та | | | |новій редакції з чітким |розгляду Верховною |фондового ринку | | | |визначенням |Радою України проекту| | | | |відповідальності |Закону України "Про | | | | |керівників, менеджерів, |акціонерні | | | | |зборів акціонерів, |товариства" | | | | |посилення вимог | | | | | |стосовно розголошення | | | | | |інформації, підвищення | | | | | |рівня захисту прав | | | | | |дрібних акціонерів | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |36. Прийняти акти |забезпечення |Мінприроди | -"- | | |законодавства, необхідні|супроводження |Державне агентство | | | |для ефективного |розгляду Верховною |земельних ресурсів | | | |застосування Земельного |Радою України проекту| | | | |кодексу України |Закону України "Про | | | | |( 2768-14 ). |ринок земель" | | | | |Скасувати обмеження, |---------------------+--------------------+---------+------------------| |встановлені статтею 82 |доопрацювання та |Мінприроди |протягом | | |Земельного кодексу |забезпечення |Державне агентство |року | | |України ( 2768-14 ), |супроводження |земельних ресурсів | | | |на володіння |розгляду Верховною | | | | |земельними ділянками |Радою України проекту| | | | |несільськогосподарського|Закону України "Про | | | | |призначення українськими|внесення змін до | | | | |юридичними особами з |статті 82 Земельного | | | | |часткою іноземного |кодексу України" | | | | |капіталу, включаючи ті, | | | | | |в яких іноземний | | | | | |капітал становить | | | | | |100 відсотків | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Соціальна сфера, зайнятість, зниження рівня бідності | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Посилення діалогу та співробітництва з соціальних питань (як передбачено в статті 1 УПС | | ( 998_012 ); забезпечення наближення стандартів України до стандартів та практики ЄС у сфері | | зайнятості та соціальної політики | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |37. Здійснювати |забезпечення |Мінпраці | -"- | | |моніторинг відповідних |створення нових | | | | |законодавчих і |робочих місць в | | | | |політичних змін |рамках реалізації | | | | | |Основних напрямів | | | | | |проведення державної | | | | | |політики зайнятості | | | | | |на період до | | | | | |2009 року | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |7. Запровадження ефективних заходів щодо зниження рівня бідності та підвищення рівня зайнятості,| | спрямованих на істотне зменшення кількості населення, що перебуває за межею бідності, та | | посилення соціальної інтеграції, включаючи стабілізацію системи освіти, охорони здоров'я та | | інших соціальних послуг для всіх верств населення | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | |розроблення проекту |Мінпраці |грудень | | | |заходів щодо | | | | | |реалізації у | | | | | |2008 році Стратегії | | | | | |подолання бідності | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Регіональний розвиток | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Зменшення розриву між рівнем розвитку регіонів та збільшення можливостей для місцевого | | розвитку | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |38. Запровадити |забезпечення |Мінекономіки |протягом | | |стратегічне планування |супроводження | |року | | |на державному та |розгляду Верховною | | | | |регіональному рівні в |Радою України проекту| | | | |Україні, розробити |Закону України "Про | | | | |проект Державної |внесення змін до | | | | |стратегії регіонального |Закону України "Про | | | | |розвитку до 2015 року та|стимулювання розвитку| | | | |створити нормативно- |регіонів" (щодо | | | | |правову базу для |вдосконалення | | | | |стимулювання розвитку |критеріїв, за якими | | | | |регіонів, включаючи |території | | | | |депресивні території |визначаються як | | | | | |депресивні) | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |реалізація Державної |Мінекономіки | -"- | | | |стратегії |інші центральні | | | | |регіонального |та місцеві органи | | | | |розвитку на період до|виконавчої влади | | | | |2015 року | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сталий розвиток | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Сприяння сталому розвитку | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |39. Вжити заходів щодо |вивчення досвіду |Мінекономіки |протягом |Національна | |завершення створення |держав - членів ЄС |Мінприроди |року |програма дій Тасіс| |адміністративних |щодо розроблення і |Мінфін | |2004 року (проект | |структур і процедур для |прийняття |Національна академія| |"Сталий місцевий | |забезпечення |стратегічних |наук | |розвиток") | |стратегічного планування|документів з питань | | |Національна | |сталого розвитку та |сталого розвитку | | |програма дій Тасіс| |узгодженості дій між | | | |2005 року (проект | |відповідними сторонами. | | | |"Сталий місцевий | |Завершити розроблення | | | |розвиток - | |та прийняти державну | | | |проведення робіт")| |стратегію сталого | | | | | |розвитку та вжити | | | | | |заходів для забезпечення| | | | | |її реалізації. Вжити | | | | | |заходів для виконання | | | | | |довгострокової | | | | | |стратегії. Вжити заходів| | | | | |для забезпечення | | | | | |вирішення питань захисту| | | | | |навколишнього природного| | | | | |середовища в процесі | | | | | |реалізації державної | | | | | |політики в інших сферах,| | | | | |зокрема промисловості, | | | | | |енергетики, транспорту, | | | | | |регіонального розвитку | | | | | |та сільського | | | | | |господарства | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. Торгівля, ринкові та регуляторні реформи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |40. Провести протягом |проведення оцінки |Мінекономіки |протягом | | |2005 року першу оцінку |економічного впливу |інші центральні та |року | | |впливу розширення ЄС на |набуття Болгарією та |місцеві органи | | | |торгівлю між ЄС та |Румунією членства в |виконавчої влади | | | |Україною та в подальшому|ЄС на торговельні | | | | |проводити відповідні |відносини між | | | | |оцінки на регулярній |Україною та ЄС | | | | |основі за домовленістю |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |вжиття заходів з |МЗС | -"- | | | |метою мінімізації |інші центральні та | | | | |можливих негативних |місцеві органи | | | | |наслідків набуття |виконавчої влади | | | | |Болгарією та Румунією| | | | | |членства в ЄС | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1. Рух товарів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Торговельні відносини | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Імплементація у повному обсязі зобов'язань у сфері торгівлі товарами за УПС ( 998_012 ) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |41. Поступова |вжиття заходів для |Мінекономіки | -"- | | |лібералізація торгівлі |укладення Угоди між |Мінпромполітики | | | |сталеливарними виробами |Урядом України та ЄС | | | | |та поступове скасування |про торгівлю деякими | | | | |експортного мита на |сталеливарними | | | | |брухт чорних металів |виробами ( 994_587 ) | | | | |відповідно до | | | | | |двосторонньої угоди між | | | | | |Україною та ЄС про | | | | | |торгівлю деякими | | | | | |сталеливарними виробами | | | | | |до повної лібералізації | | | | | |після набуття Україною | | | | | |членства в СОТ | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Вступ до СОТ | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |42. Виконувати |проведення |Мінекономіки |протягом | | |двосторонні зобов'язання|двосторонніх | |року | | |та вимоги СОТ. Вирішити |консультацій з | | | | |окремі питання |державами - членами | | | | |нетарифних заходів, |Робочої групи з | | | | |визначених Європейською |розгляду заявки | | | | |Комісією, у тому числі |України про вступ до | | | | |шляхом виконання |СОТ | | | | |зобов'язань, що | | | | | |містяться у звіті | | | | | |Робочої групи з розгляду| | | | | |заявки України про вступ| | | | | |до СОТ | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Прискорення проведення необхідних адміністративних та макроекономічних реформ, | | передбачених УПС ( 998_012 ) (розділи 2.2 і 2.3 Плану дій ( 994_693 ). Відповідно до статті 4 | | УПС ( 998_012 ) та з урахуванням позитивних результатів проведення економічних реформ і | |виконання зобов'язань за УПС ( 998_012 ) розгляд питання економічних передумов створення зони | | вільної торгівлі після вступу України до СОТ | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |43. Провести перегляд |вжиття заходів для | -"- | -"- | | |результатів спільного |проведення | | | | |дослідження економічних |переговорів про | | | | |передумов укладення |створення зони | | | | |угоди про створення зони|вільної торгівлі між | | | | |вільної торгівлі між |Україною та ЄС | | | | |Україною та ЄС | | | | | |(1999 рік); розгляд | | | | | |результатів виконання | | | | | |пріоритетних заходів | | | | | |(липень 2002 р.). | | | | | |Провести після | | | | | |здійснення перегляду | | | | | |консультації щодо | | | | | |узгодження подальших дій| | | | | |обох сторін та визначити| | | | | |пріоритети для | | | | | |поглиблення торговельно-| | | | | |економічних відносин між| | | | | |Україною та ЄС | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Митна справа | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Розроблення та імплементація митного законодавства, що відповідає міжнародним стандартам та | | стандартам ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |44. Завершити приведення|продовження роботи з |Мінекономіки |протягом |Програма ЄС | |Митного кодексу України |приведення Митного |Держмитслужба |року |"Митниця - 2013" | |( 92-15 ) у відповід- |тарифу України у | | | | |ність з міжнародними |відповідність з | | | | |стандартами, у тому |Гармонізованою | | | | |числі угодами СОТ. |системою опису та | | | | |Подальший перегляд |кодування товарів і | | | | |Митного кодексу |Комбінованою | | | | |( 92-15 ) |номенклатурою ЄС | | | | |з урахуванням положень | | | | | |законодавства ЄС і | | | | | |раніше наданих | | | | | |рекомендацій. Створити | | | | | |та постійно оновлювати | | | | | |гармонізовану систему | | | | | |опису та кодування | | | | | |товарів з метою | | | | | |подальшого наближення до| | | | | |Комбінованої | | | | | |номенклатури ЄС, як це | | | | | |передбачено УПС | | | | | |( 998_012 ) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Удосконалити порядок функціонування митниці, спростити та | | удосконалити митні процедури на кордонах і всередині держави | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |45. Започаткувати |вжиття заходів з |Держмитслужба |протягом | | |механізм постійного |метою: | |року | | |інформування та надання | | | | | |консультацій суб'єктам |набуття Центральним | | | | |зовнішньоекономічної |митним управлінням | | | | |діяльності щодо |лабораторних | | | | |законодавства та |досліджень та | | | | |процедур здійснення |експертної роботи | | | | |експортних та імпортних |Держмитслужби | | | | |операцій. Прийняти та |членства в | | | | |впровадити Політику |Європейській | | | | |митної етики |асоціації експертних | | | | |на основі визнаних в |установ | | | | |світі стандартів | | | | | |(Арушська Декларація). |забезпечення | | | | |Забезпечити підвищення |акредитації митних | | | | |кваліфікації працівників|лабораторій згідно із| | | | |митної служби, посилити |стандартом ISO 17025 | | | | |комп'ютеризацію | | | | | |митної служби, | | | | | |модернізувати митні | | | | | |лабораторії | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Стандарти, технічне регулювання та оцінка відповідності | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Продовження приведення регуляторної та адміністративної практики України | | у відповідність з міжнародною та існуючою в ЄС практикою, підготовка України | | до участі у внутрішньому ринку ЄС в окремих пріоритетних галузях промисловості | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |46. Спільно визначити |вжиття заходів для |Держспоживстандарт |протягом |Національна | |пріоритетні сфери для |приєднання України до|інші центральні |року |програма дій Тасіс| |приведення їх у |Угоди про оцінку |органи виконавчої | |2005 року (проект | |відповідність з |відповідності та |влади | |"Норми та | |міжнародною та існуючою |прийнятності | | |стандарти") | |в ЄС регуляторною |промислових товарів | | | | |практикою і можливого | | | | | |приєднання до Угоди про | | | | | |оцінку відповідності та | | | | | |прийнятності промислових| | | | | |товарів (ACAA), зокрема | | | | | |шляхом проведення | | | | | |консультацій з | | | | | |виробниками та | | | | | |експортерами | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |47. Гармонізувати |забезпечення |Міністерство |протягом | | |необхідне рамкове та |супроводження |регіонального |року | | |секторальне |розгляду Верховною |розвитку | | | |законодавство у |Радою України проекту|та будівництва | | | |пріоритетних сферах із |Закону України "Про | | | | |системою технічного |нормування у | | | | |регулювання ЄС. |будівництві" | | | | |Продовжити перегляд |---------------------+--------------------+---------+------------------| |існуючих в Україні |реалізація Концепції |Держспоживстандарт | -"- | | |стандартів із |розвитку технічного | | | | |забезпеченням |регулювання та | | | | |їх гармонізації з |споживчої політики у | | | | |міжнародними та |2006-2010 роках | | | | |європейськими |( 267-2006-р ) | | | | |стандартами, сприяти їх |---------------------+--------------------+---------+------------------| |добровільному |розроблення технічних|Держспоживстандарт | -"- | | |застосуванню. |регламентів, що |Мінпромполітики | | | |Удосконалити |базуються на |МОЗ | | | |інституційне |положеннях директив |Мінтрансзв'язку | | | |забезпечення сфери |ЄС щодо косметичних |Мінприроди | | | |стандартизації, |виробів (76/768/ЄЕС),|МНС | | | |акредитації, оцінки |екологічних | | | | |відповідності, |критеріїв для | | | | |метрології та |текстильних | | | | |дослідження ринку із |матеріалів | | | | |забезпеченням у міру |(2002/371/ЄС), | | | | |можливості інтеграції |електромагнітної | | | | |інституцій України в |сумісності | | | | |європейські та |(2004/108/ЄС), послуг| | | | |міжнародні структури. |з перевезення | | | | |Продовжити перегляд |пасажирів та вантажів| | | | |інституційної структури |залізничним трансп. | | | | |з метою запобігання | (95/18/ЄС) | | | | |концентрації функцій в |( 994_952 ), заборони| | | | |рамках однієї інституції|використання деяких | | | | |та виникненню |небезпечних речовин в| | | | |пов'язаних з цим |електричному та | | | | |конфліктів інтересів |електронному | | | | | |обладнанні | | | | | |(2002/95/ЄС), послуг | | | | | |виконавця технічного | | | | | |обслуговування і | | | | | |ремонту колісних | | | | | |транспортних засобів | | | | | |та їх складових | | | | | |(2000/30/ЄС) | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |забезпечення |Держспоживстандарт |протягом | | | |прийняття |інші центральні та |року | | | |національних |місцеві органи | | | | |стандартів |виконавчої влади | | | | |(щонайменше 800), | | | | | |гармонізованих з | | | | | |міжнародними та | | | | | |європейськими нормами| | | | | |і правилами | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |48. Привести національне|забезпечення | -"- | -"- | | |законодавство з питань |подальшого перегляду | | | | |відповідальності за |переліку продукції, | | | | |дефектну продукцію та |що підлягає | | | | |загальну безпеку |обов'язковій | | | | |продукції у |сертифікації в | | | | |відповідність із |Україні, з метою | | | | |законодавством ЄС. |вилучення з нього | | | | |Поступово спростити |продукції, вимоги до | | | | |процедури оцінки |якої встановлені | | | | |відповідності |технічними | | | | |промислових товарів |регламентами, | | | | |згідно з вимогами |поетапного поширення | | | | |технічних регламентів |практики декларування| | | | |(директив ЄС) з метою |відповідності | | | | |запобігання обов'язковій|виробником або | | | | |сертифікації товарів з |імпортером такої | | | | |низьким рівнем ризику та|продукції | | | | |багаторазовим перевіркам| | | | | |товарів. На основі | | | | | |досвіду держав - членів | | | | | |ЄС зміцнити та розвинути| | | | | |спроможності українських| | | | | |інституцій у сфері | | | | | |ринкового нагляду | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Санітарні та фітосанітарні заходи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Підвищення рівня безпеки продуктів харчування для споживачів та спрощення торгівлі | | шляхом проведення реформ та модернізації санітарної і фітосанітарної сфери | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |49. Набуття членства у |забезпечення участі |МОЗ Мінагрополітики |протягом | | |Комісії з Кодексу |України у роботі | |року | | |Аліментаріус (Codex |Комісії з Кодексу | | | | |Alimentarius |Аліментаріус | | | | |Commission) та |---------------------+--------------------+---------+------------------| |приєднання до |продовження | -"- | -"- |Програма ЄС | |міжнародної Конвенції |розроблення науково | | |(проект "Захист | |про захист рослин |обґрунтованих | | |прав споживачів") | |( 995_805 ). |нормативів вмісту | | | | |Провести порівняльну |гормонів та | | | | |оцінку системи |антибіотиків у | | | | |санітарного та |харчових продуктах | | | | |фітосанітарного контролю|тваринного походження| | | | |в Україні та ЄС. |---------------------+--------------------+---------+------------------| |Здійснити перегляд |вжиття заходів для: | | | | |заходів, які необхідно |---------------------+--------------------+---------+------------------| |вжити для поступової |переоснащення |МОЗ |протягом |Програма ЄС | |гармонізації |лабораторій державної| |року |(проект "Захист | |національного |санітарно- | | |прав споживачів") | |законодавства із |епідеміологічної | | | | |законодавством ЄС у |служби, в яких | | | | |сфері санітарного і |здійснюється контроль| | | | |фітосанітарного |за безпекою харчових | | | | |контролю та відповідних |продуктів | | | | |інституцій, із |---------------------+--------------------+---------+------------------| |складенням графіків та |підготовки і | -"- | -"- | | |визначенням механізму |стажування | | | | |фінансування. Прискорити|спеціалістів | | | | |проведення реформ в цій |державної санітарно- | | | | |сфері (наприклад |епідеміологічної | | | | |чіткий розподіл |служби | | | | |повноважень між окремими|---------------------+--------------------+---------+------------------| |інституціями відповідно |удосконалення |Мінагрополітики | -"- |Програма ЄС | |до Директиви про |державного управління| | |(проект "Захист | |заборону речовин |у сфері карантину та | | |прав споживачів") | |(96/22/ЄЕС) та Директиви|захисту рослин | | | | |про моніторинг |(об'єднання Державної| | | | |залишкових речовин |служби з карантину | | | | |(96/23/ЄЕС). Провести |рослин та Головної | | | | |порівняльний аналіз |державної інспекції | | | | |законодавства ЄС та |захисту рослин у | | | | |України у сфері гігієни |єдиний орган) | | | | |продуктів харчування, у |---------------------+--------------------+---------+------------------| |тому числі обробки |підготовка та подання| -"- |квітень | | |харчових продуктів. У |для розгляду | | | | |разі потреби розробити |Генеральному | | | | |заходи щодо гармонізації|директоратові | | | | |законодавства з цих |Європейської Комісії | | | | |питань, а також план їх |з питань охорони | | | | |фінансування. |здоров'я та захисту | | | | |Забезпечити прогрес у |прав споживачів | | | | |наближенні до |щорічних планів | | | | |законодавства ЄС у сфері|державного | | | | |відстеження харчового |моніторингу | | | | |ланцюга "від поля до |залишкових кількостей| | | | |столу"; загальних |ветеринарних | | | | |принципів та вимог до |препаратів та інших | | | | |безпеки продуктів |забруднювачів у живих| | | | |харчування (Регламент |тваринах і | | | | |178/2002/ЄС); |необроблених харчових| | | | |ефективно |продуктах тваринного | | | | |впровадити систему |походження | | | | |Hazard Analysis Critical|---------------------+--------------------+---------+------------------| |Control Point на |впровадження системи |Мінагрополітики |протягом |Програма ЄС | |підприємствах та в |забезпечення безпеки |МОЗ |року |(проект "Захист | |органах контролю, |(НАССР) на | | |прав споживачів") | |включаючи галузь |рибопереробних, | | | | |рибного господарства |молокопереробних та | | | | | |м'ясопереробних | | | | | |підприємствах | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |створення |Мінагрополітики |протягом | | | |референс-лабораторії |МОЗ |року | | | |діагностики пташиного| | | | | |грипу на базі | | | | | |Центральної державної| | | | | |лабораторії | | | | | |ветеринарної | | | | | |медицини, | | | | | |забезпечення її | | | | | |оснащення та | | | | | |проведення | | | | | |акредитації згідно із| | | | | |стандартом | | | | | |ISO/IEC 17025 | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |забезпечення |Мінагрополітики | -"- |Програма ЄС | | |підвищення | | |(проект "Захист | | |діагностичної та | | |прав споживачів") | | |аналітичної | | | | | |спроможності | | | | | |Центральної науково- | | | | | |дослідної карантинної| | | | | |лабораторії та | | | | | |зональних карантинних| | | | | |лабораторій для | | | | | |підготовки їх до | | | | | |проведення поетапної | | | | | |акредитації згідно із| | | | | |стандартом | | | | | |ISO/IEC 17025 | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |50. Забезпечити |вжиття заходів для | -"- | -"- | | |проведення перевірки |укладення угоди між | | | | |мережі державних |Державним | | | | |лабораторій та визначити|департаментом | | | | |державні метрологічні |ветеринарної медицини| | | | |лабораторії у санітарній|і Генеральним | | | | |та фітосанітарній сфері,|Директоратом | | | | |звернувши особливу |Європейської Комісії | | | | |увагу на забезпечення їх|з питань охорони | | | | |необхідним обладнанням |здоров'я та захисту | | | | |та інформацією про |прав споживачів про | | | | |методи аналізу |співробітництво у | | | | |(тестування залишків), а|сфері ветеринарії | | | | |також підготовку їх до | | | | | |акредитації відповідно | | | | | |до стандартів ISO. За | | | | | |результатами разом з ЄС | | | | | |визначити кроки щодо | | | | | |укладення угод у сфері | | | | | |санітарії та | | | | | |фітосанітарії | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.2. Право щодо заснування компаній, законодавство щодо діяльності компаній та послуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Заснування компаній та законодавство про компанії | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Повна імплементація частини IV розділу II УПС ( 998_012 ) і, зокрема, принципів режиму | | найбільшого сприяння та національного режиму (умови, що впливають на заснування та діяльність | | компаній) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |51. Створити відповідні |доопрацювання та |Мінекономіки |протягом | | |умови для провадження |забезпечення |Мінфін |року | | |діяльності компаній, |супроводження |Мін'юст | | | |зокрема прийняти акти |розгляду Верховною | | | | |законодавства з питань |Радою України проекту| | | | |конкуренції та |Закону України | | | | |банкрутства і |"Про внесення змін до| | | | |забезпечити дотримання |Закону України "Про | | | | |їх вимог. Завершити |відновлення | | | | |перегляд Україною свого |платоспроможності | | | | |національного |боржника або визнання| | | | |законодавства з метою |його банкрутом" | | | | |визначення бар'єрів для | | | | | |заснування компаній з | | | | | |метою їх скасування | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |52. Поступово усунути |розроблення проектів |Держпідприємництво |протягом |Національна | |обмеження щодо |нормативно-правових |інші центральні |року |програма дій | |заснування компаній |актів з питань |органи виконавчої | |2003 року (проект | | |спрощення порядку |влади | |"Подолання | | |отримання документів | | |регулятивних і | | |дозвільного характеру| | |адміністративних | | | | | |бар'єрів на шляху | | | | | |до розвитку малих | | | | | |та середніх | | | | | |підприємств і | | | | | |новостворених | | | | | |підприємств") | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Послуги | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Поступове усунення обмежень, що сприятиме обміну послугами між ЄС та Україною в окремих | | галузях, згідно із зобов'язаннями, які містяться в частині IV розділу III УПС ( 998_012 ) | | (надання транскордонних послуг) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |53. Забезпечити |розроблення проекту |Державна комісія з |червень | | |ефективну імплементацію |Закону України "Про |регулювання ринків | | | |законодавства, що |страхування" (нова |фінансових послуг | | | |визначає базові принципи|редакція) | | | | |недискримінації | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |54. Запровадити та |доопрацювання та |Національний банк |протягом | | |забезпечити ефективність|забезпечення |(за згодою) |року | | |функціонування системи |супроводження | | | | |пруденційного |розгляду Верховною | | | | |регулювання та нагляду |Радою України | | | | |за фінансовими ринками |проектів Законів | | | | |відповідно до існуючої в|України: | | | | |ЄС. Забезпечити | | | | | |ефективну діяльність |Про внесення змін до | | | | |незалежних та |Закону України "Про | | | | |компетентних установ |банки і банківську | | | | |нагляду відповідно до |діяльність" (щодо | | | | |міжнародних стандартів |корпоративного | | | | | |управління та | | | | | |консолідованого | | | | | |нагляду) | | | | | | | | | | | |Про внесення змін до | | | | | |деяких законів | | | | | |України (щодо | | | | | |регулювання | | | | | |діяльності банків) | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |розбудова системи |Державна комісія з |протягом | | | |пруденційного нагляду|цінних паперів та |року | | | |на ринку цінних |фондового ринку | | | | |паперів | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |створення |Державна комісія з | -"- |Програма Агентства| | |автоматизованої |регулювання ринків | |США з міжнародного| | |системи прийому, |фінансових послуг | |розвитку (проект | | |обробки та аналізу | | |"Розвиток ринків | | |звітності недержавних| | |капіталу") | | |пенсійних фондів та | | | | | |адміністраторів | | | | | |недержавних пенсійних| | | | | |фондів | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.3. Рух капіталу та поточні платежі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Повна імплементація зобов'язань відповідно до частини V УПС ( 998_012 ) (поточні платежі | | та капітал) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |55. Забезпечити вільний |розроблення проекту |Мін'юст | -"- | | |рух капіталу, |Закону України "Про |Мінекономіки | | | |пов'язаного з прямими |систему валютного |Національний банк | | | |та іншими видами |регулювання і |(за згодою) | | | |інвестицій, здійсненими |валютного контролю" |Мінфін | | | |відповідно до положень | |Держінвестицій | | | |про заснування компаній | | | | | |(розділ II, частина IV) | | | | | |та забезпечити | | | | | |застосування положень | | | | | |статті 48.3 УПС | | | | | |( 998_012 ) щодо | | | | | |непогіршення умов | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.4. Переміщення людей, у тому числі переміщення працівників | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Недискримінаційне ставлення до працівників-мігрантів (працевлаштування та умови праці) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Виконання у повному обсязі положень статті 24 УПС ( 998_012 ) (Умови праці) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |56. Забезпечити |вжити заходів для |Мінпраці |протягом | | |виконання у повному |ратифікації |МЗС |року | | |обсязі положень статті |Європейської | | | | |24 УПС ( 998_012 ) |конвенції про | | | | |шляхом скасування |правовий статус | | | | |усіх дискримінаційних |працівників-мігрантів| | | | |заходів щодо умов та |( 994_307 ) | | | | |оплати праці або | | | | | |звільнення, що | | | | | |застосовуються до | | | | | |працівників-мігрантів за| | | | | |ознакою громадянства | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Координація систем соціального забезпечення | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Виконання у повному обсязі положень УПС ( 998_012 ) щодо координації соціального | | забезпечення (статті 25 та 26 УПС ( 998_012 ) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |57. Продовжити процес |проведення |Мінпраці | -"- | | |укладання угод з |переговорів щодо | | | | |державами - членами ЄС |укладення міжнародних| | | | |про повне застосування |договорів з питань | | | | |положень щодо |соціального | | | | |координації соціального |забезпечення з | | | | |забезпечення, які |Естонською | | | | |визначені статтею 25 УПС|Республікою, | | | | |( 998_012 ) |Угорською | | | | |та зазначені у статті 26|Республікою, Федера- | | | | |УПС ( 998_012 ) |тивною Республікою | | | | | |Німеччина, | | | | | |Португальською | | | | | |Республікою | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.5. Інші ключові сфери | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Оподаткування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Впровадження і розвиток систем оподаткування та податкових органів | | відповідно до міжнародних стандартів і стандартів ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |58. Провести податкову |здійснення заходів, |Мінфін |протягом |Національна | |реформу, передбачивши: |передбачених на | |року |програма дій Тасіс| |приведення законодавства|першому етапі | | |2003 року (проект | |України щодо податку на |реформування | | |"Податкова | |додану вартість та |податкової системи | | |реформа") | |акцизного збору у |відповідно до | | | | |відповідність з положе- |Концепції | | | | |ннями УПС ( 998_012 ) і |реформування | | | | |нормами СОТ; |податкової системи | | | | |забезпечення |України ( 56-2007-р )| | | | |відповідності законо- | | | | | |давства з питань | | | | | |функціонування вільних | | | | | |економічних зон правилам| | | | | |СОТ згідно із | | | | | |зобов'язаннями України | | | | | |щодо СОТ, розпочати | | | | | |процес приведення | | | | | |законодавства з питань | | | | | |функціонування вільних | | | | | |економічних зон у | | | | | |відповідність із | | | | | |законодавством ЄС; | | | | | |вирішення питань щодо | | | | | |погашення заборгованості| | | | | |з відшкодування податку | | | | | |на додану вартість та | | | | | |запобігання накопиченню | | | | | |нової заборгованості, | | | | | |зокрема шляхом | | | | | |здійснення ефективних | | | | | |заходів і виділення | | | | | |достатніх ресурсів; | | | | | |скасування | | | | | |дискримінаційного режиму| | | | | |використання податкових | | | | | |векселів | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |59. Виконувати |виконання |Державна податкова |протягом |Програма ЄС | |комплексний стратегічний|Стратегічного плану |адміністрація |року |"Фінанси - 2013" | |план розвитку державної |розвитку Державної | | | | |податкової служби з |податкової служби | | | | |визначенням органів, |України на період до | | | | |процедур та потреб у |2013 року | | | | |фінансових, людських, |( v0160225-03 ) | | | | |матеріально-технічних | | | | | |та інформаційних | | | | | |ресурсах | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Конкурентна політика | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Виконання зобов'язань щодо державної допомоги відповідно до статей 49.2.2 і 49.2.3 УПС | | ( 998_012 ) та діяти відповідно до них, а також розроблення актів законодавства і визначення | | режиму контролю, що відповідають існуючому в ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |60. Прийняти акти |доопрацювання та |Антимонопольний | -"- | | |законодавства з питань |забезпечення |комітет | | | |державної допомоги з |супроводження |(за згодою) | | | |метою визначення поняття|розгляду Верховною | | | | |державної допомоги |Радою України проекту| | | | |відповідно до того, що |Закону України "Про | | | | |існує в ЄС, принципу |внесення змін до | | | | |заборони надання |Закону України "Про | | | | |державної допомоги, що |захист економічної | | | | |призводить до погіршення|конкуренції" | | | | |умов торгівлі між | | | | | |Україною та ЄС, | | | | | |встановлення прозорих | | | | | |умов надання державної | | | | | |допомоги в Україні | | | | | |(зокрема шляхом | | | | | |визначення переліку | | | | | |установ, що надають | | | | | |допомогу, та незалежного| | | | | |наглядового органу, | | | | | |регулярного звітування | | | | | |щодо типу, обсягів | | | | | |допомоги, а також її | | | | | |одержувачів) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Виконання зобов'язань, визначених у статті 49.2.1 УПС ( 998_012 ), забезпечення | | відповідності національного антимонопольного законодавства та режиму контролю за його | | дотриманням вимогам законодавства ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |61. Оцінити повноту та |проведення |Антимонопольний |листопад | | |відповідність |порівняльного аналізу|комітет | | | |законодавчої бази |процедурних аспектів |(за згодою) | | | |України тій, що існує в |застосування | | | | |ЄС, зокрема стосовно |законодавства України| | | | |принципів |та ЄС про захист | | | | |недискримінації, |економічної | | | | |прозорості та |конкуренції | | | | |процесуальної |---------------------+--------------------+---------+------------------| |справедливості. |забезпечення |Антимонопольний |жовтень | | |Продовжувати посилювати |проведення |комітет | | | |незалежність |Організацією |(за згодою) | | | |Антимонопольного |економічного | | | | |комітету, забезпечити |співробітництва та | | | | |відповідними |розвитку незалежного| | | | |повноваженнями та |аналізу стану | | | | |ресурсами; підвищити |дотримання в Україні | | | | |рівень підготовки |конкурентного | | | | |кадрів |законодавства та | | | | | |державної політики з | | | | | |цих питань | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |розроблення | -"- |протягом | | | |рекомендацій, зокрема| |року | | | |на основі звіту | | | | | |Організації | | | | | |економічного | | | | | |співробітництва та | | | | | |розвитку про | | | | | |удосконалення | | | | | |інституційного | | | | | |забезпечення захисту | | | | | |конкуренції в Україні| | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |підвищення | -"- | -"- | | | |кваліфікації | | | | | |працівників органів | | | | | |Антимонопольного | | | | | |комітету, зокрема | | | | | |шляхом проведення | | | | | |навчання з питань, | | | | | |передбачених | | | | | |проектами міжнародної| | | | | |технічної допомоги | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Права інтелектуальної та промислової власності | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. Забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної та промислової власності, подібного до того, | | що існує в ЄС, включаючи ефективні засоби його забезпечення відповідно до положень статті 50 | | УПС ( 998_012 ) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |62. Забезпечити |вжиття заходів для |МОН |протягом | | |дотримання вимог |укладення угоди між |Мінекономіки |року | | |законодавства щодо |Україною та ЄС про |Мін'юст | | | |торговельних марок і |забезпечення взаємної|МЗС | | | |географічних зазначень |охорони прав на | | | | |походження товарів. |географічні | | | | |Продовжити приведення |зазначення походження| | | | |законодавства України з |товарів | | | | |питань захисту прав |---------------------+--------------------+---------+------------------| |інтелектуальної та |проведення аналізу |МОН | -"- | | |промислової власності у |положень | | | | |відповідність із |законодавства України| | | | |законодавством ЄС |на відповідність | | | | | |міжнародним | | | | | |багатостороннім | | | | | |договорам з питань | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності та | | | | | |відповідним | | | | | |директивам і | | | | | |регламентам Ради ЄС, | | | | | |визначення | | | | | |доцільності внесення | | | | | |змін до законодавства| | | | | |України, у разі | | | | | |потреби внесення на | | | | | |розгляд Верховної | | | | | |Ради України | | | | | |відповідних проектів | | | | | |Законів України | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |63. Забезпечити |вжиття заходів для |МВС |протягом | | |ефективне застосування |запобігання |Держмитслужба |року | | |санкцій за порушення |порушенням та |МОН | | | |прав інтелектуальної та |неправомірному | | | | |промислової власності. |використанню прав | | | | |Сприяти створенню та |інтелектуальної | | | | |ефективному |власності, а також | | | | |функціонуванню |виготовленню, | | | | |необхідних асоціацій |зберіганню, | | | | |власників прав на |розповсюдженню, | | | | |об'єкти інтелектуальної |переміщенню через | | | | |власності, налагодити |митний кордон | | | | |діалог між ними та |контрафактних товарів| | | | |користувачами об'єктів | | | | | |права інтелектуальної | | | | | |власності. Посилити | | | | | |спроможність право- | | | | | |застосовчих органів | | | | | |(судових | | | | | |та адміністративних) та | | | | | |забезпечити належний | | | | | |доступ до судового | | | | | |розгляду. Удосконалити | | | | | |співробітництво між | | | | | |відповідними органами | | | | | |України та органами | | | | | |інших держав. Вживати | | | | | |ефективних заходів для | | | | | |боротьби з | | | | | |контрафактною/піратською| | | | | |продукцією | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Державні закупівлі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Створення умов для відкритого та конкурентного укладення контрактів, зокрема шляхом | | проведення тендерів, відповідно до положень статті 55 УПС ( 998_012 ) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |64. Покращити |реалізація Стратегії |Антимонопольний |протягом | | |функціонування існуючої |розвитку системи |комітет |року | | |системи шляхом |державних закупівель |(за згодою) | | | |підвищення рівня |на 2005-2010 роки |Мінекономіки | | | |прозорості, інформації, |( 1257-2005-п ) |інші центральні та | | | |навчання, обмеженого | |місцеві органи | | | |використання винятків, | |виконавчої влади | | | |доступу до судового | | | | | |захисту та відповідного | | | | | |законодавчого | | | | | |регулювання | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |65. Продовжити |забезпечення |Антимонопольний |грудень | | |наближення до |розпорядників |комітет | | | |законодавства ЄС у сфері|державних коштів |(за згодою) | | | |закупівель з метою |методичними | | | | |забезпечення ефективної |рекомендаціями | | | | |імплементації ключових |стосовно здійснення | | | | |принципів прозорості, |процедур державних | | | | |недискримінації, |закупівель з | | | | |конкуренції та доступу |урахуванням специфіки| | | | |до засобів юридичного |предмета закупівлі: | | | | |захисту. Ці принципи |щодо кваліфікаційних | | | | |повинні застосовуватися |вимог, проведення | | | | |під час закупівлі |оцінки пропозицій та | | | | |товарів, послуг та робіт|попередньої | | | | |усіма державними |кваліфікації тощо | | | | |органами на всіх рівнях.|---------------------+--------------------+---------+------------------| |Забезпечити розв'язання |ведення реєстру |Антимонопольний |протягом | | |спорів щодо державних |недобросовісних |комітет |року | | |закупівель |учасників закупівель |(за згодою) | | | |у судах або відповідних |з метою запобігання |Держпідприємництво | | | |незалежних інстанціях. |зловживанням у сфері | | | | |Забезпечити належне |державних закупівель | | | | |інформування |---------------------+--------------------+---------+------------------| |відповідальних за |розміщення |Антимонопольний | -"- | | |укладення договорів |нормативно-правових |комітет | | | |органів/учасників |актів та |(за згодою) | | | |договору та |адміністративних | | | | |представників бізнесу |рішень з питань | | | | |щодо здійснення |державних закупівель | | | | |процедури державних |на веб-сайті | | | | |закупівель, у тому числі|Антимонопольного | | | | |шляхом опублікування |комітету | | | | |відповідних актів | | | | | |законодавства | | | | | |та адміністративних | | | | | |рішень. Ефективно | | | | | |поширювати інформацію | | | | | |про умови та | | | | | |строки проведення | | | | | |тендерів (понад | | | | | |встановлені мінімальні | | | | | |норми), що дасть змогу | | | | | |постачальникам з ЄС | | | | | |та вітчизняним | | | | | |постачальникам | | | | | |підготуватися та взяти | | | | | |участь у тендерах | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Статистика | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Впровадження статистичних методів, які повністю відповідають європейським стандартам в | | окремих сферах, та прискорення інституційного зміцнення Державного комітету статистики | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |66. Розробити коротко- |розроблення проекту |Держкомстат |червень | | |та середньострокову |постанови Кабінету | | | | |стратегію розвитку з |Міністрів України про| | | | |метою гармонізації із |внесення змін до | | | | |стандартами ЄС у |Стратегії розвитку | | | | |відповідних сферах |державної статистики | | | | |статистики |на період до | | | | | |2008 року | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |67. Забезпечити |доопрацювання та | -"- |протягом | | |включення до |забезпечення | |року | | |законодавства у сфері |супроводження | | | | |статистики базових |розгляду Верховною | | | | |принципів об'єктивності,|Радою України проекту| | | | |надійності, прозорості |Закону України "Про | | | | |та конфіденційності |внесення змін до | | | | |персональних даних |деяких законодавчих | | | | | |актів України щодо | | | | | |організації | | | | | |статистичних | | | | | |спостережень" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Фінансовий контроль | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Надійне управління та контроль за державними фінансами | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Система казначейського обліку | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |68. Підвищити рівень |реалізація Стратегії |Мінфін |протягом | | |прозорості управління |модернізації системи |Державне |року | | |державними фінансами, |бухгалтерського |казначейство | | | |включаючи розроблення |обліку в державному | | | | |та реалізацію стратегії |секторі на | | | | |модернізації системи |2007-2015 роки | | | | |обліку Державного |( 34-2007-п ) | | | | |казначейства |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |розроблення концепції| -"- | -"- | | | |функціонування | | | | | |багаторівневої | | | | | |інформаційно- | | | | | |обчислювальної | | | | | |системи Державного | | | | | |казначейства, яка | | | | | |забезпечує ведення | | | | | |бухгалтерського | | | | | |обліку в державному | | | | | |секторі відповідно до| | | | | |міжнародних | | | | | |стандартів | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Державний внутрішній фінансовий контроль | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |69. Розробити Концепцію |доопрацювання та |Мінфін | -"- | | |розвитку та |забезпечення |ГоловКРУ | | | |реструктуризації системи|супроводження |Рахункова палата | | | |державного фінансового |розгляду |(за згодою) | | | |контролю та аудиту в |Верховною Радою | | | | |Україні. Створити |України проектів | | | | |нормативно-правову базу |Законів України: | | | | |у сфері державного | | | | | |фінансового контролю. |Про фінансовий | | | | |Поступово гармонізувати |контроль | | | | |систему державного | | | | | |внутрішнього фінансового|Про державний | | | | |контролю з міжнародними |внутрішній фінансовий| | | | |стандартами |контроль | | | | |(IFAC, IIA, INTOSAI) та |---------------------+--------------------+---------+------------------| |методиками, а також з |розроблення: | | | | |найкращою практикою ЄС |---------------------+--------------------+---------+------------------| |щодо контролю та аудиту |проекту Кодексу етики|ГоловКРУ |протягом | | |державних надходжень, |внутрішнього аудиту |Мінфін |року | | |витрат, активів та |---------------------+--------------------+---------+------------------| |зобов'язань |стандартів | -"- | -"- | | | |внутрішнього контролю| | | | | |та аудиту | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |методології | -"- | -"- | | | |управління ризиками у| | | | | |сфері внутрішнього | | | | | |контролю та аудиту | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Зовнішній аудит та контроль | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |70. Забезпечити |розроблення проекту |Рахункова палата |протягом | | |функціонування вищого |Закону України "Про |(за згодою) |року | | |органу аудиту відповідно|Рахункову палату | | | | |до міжнародних |України" (нова | | | | |стандартів зовнішнього |редакція) | | | | |аудиту (Міжнародна | | | | | |організація вищих | | | | | |аудиторських установ). | | | | | |Сприяти розвиткові | | | | | |ефективної | | | | | |адміністративної | | | | | |спроможності запобігання| | | | | |та боротьби з | | | | | |шахрайством та іншими | | | | | |порушеннями стосовно | | | | | |національних та | | | | | |міжнародних фондів, | | | | | |включаючи створення | | | | | |ефективно діючих | | | | | |інститутів | | | | | |співробітництва із | | | | | |залученням всіх | | | | | |відповідних національних| | | | | |суб'єктів | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Політика у сфері підприємництва | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. Налагодження співробітництва з ЄС щодо політики у сфері підприємництва з метою удосконалення | | адміністративних та регуляторних умов діяльності компаній; розвиток законодавчої та | | інституціональної бази України з метою стимулювання розвитку малих та середніх підприємств | | відповідно до статті 73 УПС ( 998_012 ) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |71. Запровадити |доопрацювання та |Мінфін |протягом | | |національну систему |забезпечення | |року | | |реєстрації компаній на |супроводження | | | | |основі досвіду держав - |розгляду Верховною | | | | |членів ЄС з метою |Радою України проекту| | | | |створення умов для |Закону України "Про | | | | |приєднання України до |спрощену систему | | | | |Європейського бізнес- |оподаткування, обліку| | | | |реєстру. Започаткувати |суб'єктів малого | | | | |діалог за участю |підприємництва" | | | | |Європейської Комісії та |---------------------+--------------------+---------+------------------| |органів державної влади |виконання Угоди про |Держпідприємництво | -"- | | |України, суб'єктів |спільне використання | | | | |підприємництва та |інформації між | | | | |наукових кіл з метою |державним | | | | |обміну інформацією, |підприємством | | | | |найкращим досвідом |"Інформаційний | | | | |організації діяльності, |ресурсний центр" | | | | |визначення проблемних |Держпідприємництва та| | | | |питань в окремих |учасниками | | | | |пріоритетних напрямах |Європейського бізнес-| | | | |політики з питань |реєстру | | | | |підприємництва. Цей | | | | | |діалог повинен | | | | | |базуватися на спільній | | | | | |політиці, такій як | | | | | |Європейська хартія щодо | | | | | |малих підприємств | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |72. Вивчити можливість |опрацювання з |Торгово-промислова |протягом | | |відкриття одного чи |Європейською Комісією|палата (за згодою) |року | | |більше Європейських |питання відкриття у |Держпідприємництво | | | |інформаційних |деяких обласних | | | | |кореспондентських |центрах України при | | | | |центрів |регіональних торгово-| | | | | |промислових палатах | | | | | |філій Європейського | | | | | |інформаційного | | | | | |кореспондентського | | | | | |центру при Торгово- | | | | | |промисловій палаті та| | | | | |сприяти їх діяльності| | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4. Співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |73. Запровадити в |вжиття заходів з | | | | |контексті процесу |метою укладення угод | | | | |розширення ЄС та |між Україною та ЄС: | | | | |Європейської політики |---------------------+--------------------+---------+------------------| |сусідства конструктивний|про спрощення |МЗС | -"- | | |діалог із спрощення |оформлення віз | | | | |візового режиму між |---------------------+--------------------+---------+------------------| |Україною та ЄС з метою |про реадмісію осіб | -"- |червень | | |підготовки до майбутніх | | | | | |переговорів щодо | | | | | |укладення | | | | | |угоди з цього питання з | | | | | |урахуванням необхідності| | | | | |прогрес у переговорах | | | | | |щодо укладення угоди про| | | | | |реадмісію осіб між | | | | | |Україною та ЄС | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |74. Перегляд Радою ЄС |розроблення та |Мін'юст |протягом |Програма ЄС | |відповідно до Плану дій |забезпечення |інші центральні |року |"Фундаментальні | |ЄС ( 994_693 ) |реалізації плану- |органи виконавчої | |права та юстиція" | |у сфері юстиції та |графіка імплементації|влади | |Програма ЄС | |внутрішніх справ в |Плану дій | | |"Безпека та | |Україні результатів |Україна - ЄС | | |гарантія свобод" | |діяльності за згаданим |( 994_693 ) у сфері | | | | |Планом дій ( 994_693 ) |юстиції, свободи та | | | | |до кінця 2005 року |безпеки | | | | |та прийняття | | | | | |рішення про подальший | | | | | |перегляд цього | | | | | |документа. На основі | | | | | |результатів аналізу | | | | | |прогресу України у цій | | | | | |сфері в контексті | | | | | |Європейської політики | | | | | |сусідства може бути | | | | | |розглянуто питання щодо | | | | | |включення нових цілей та| | | | | |завдань до цього Плану | | | | | |дій ( 994_693 ) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.5. Транспорт, енергетика, інформаційне суспільство та навколишнє середовище | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Транспорт | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Розроблення та започаткування реалізації національної транспортної стратегії, | | включаючи розвиток національної транспортної інфраструктури | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |75. Продовжити |розроблення проекту |Мінтрансзв'язку |червень |Національна | |розроблення Концепції |Концепції формування | | |програма дій Тасіс| |сталої національної |сталої національної | | |2004 року (проект | |транспортної політики |політики розвитку | | |"Приєднання | |розвитку всіх видів |всіх видів транспорту| | |України до | |транспорту відповідно до|та засад (стратегії) | | |міжнародних | |Білої книги ЄС у сфері |транспортної політики| | |конвенцій та угод | |транспорту | | | |у сфері транспорту| | | | | |та їх виконання") | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |76. Реалізувати політику|вжиття заходів для |Мінтрансзв'язку |протягом |Національна | |щодо розвитку |підготовки та |Укравтодор |року |програма дій Тасіс| |інфраструктури з метою |реалізації |Мінекономіки | |2005 року (проект | |визначення та оцінки |інвестиційних |Держінвестицій | |"Інтеграція | |пріоритетних |проектів з розбудови | | |України до | |інфраструктурних |транспортної | | |транс'європейської| |проектів у різних |інфраструктури із | | |транспортної | |секторах та продовжити |залученням ресурсів | | |мережі") | |участь у спільному |міжнародних | | | | |розвитку |фінансових | | | | |пан'європейських |організацій, у тому | | | | |коридорів і зон, а також|числі Європейського | | | | |у програмі ТРАСЕКА |інвестиційного банку | | | | | |та ЄБРР (третій | | | | | |проект ремонту | | | | | |автомобільної дороги | | | | | |Київ - Чоп та проект | | | | | |запровадження | | | | | |швидкісного руху на | | | | | |залізничному | | | | | |транспорті України) | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |77. Визначити джерела та|визначення переліку |Мінекономіки |протягом | | |прийняти стратегію |проектів для |Мінтрансзв'язку |року | | |фінансування проектів з |спільного |Мінпаливенерго | | | |урахуванням рішення про |фінансування з | | | | |поширення на Україну |Європейським | | | | |мандата Європейського |інвестиційним банком | | | | |інвестиційного банку. |та ЄБРР | | | | |Розглянути питання |---------------------+--------------------+---------+------------------| |фінансування |розроблення проекту |Мінекономіки | -"- | | |інфраструктури |Концепції державно- | | | | |(наприклад, на засадах |приватного | | | | |державно-приватного |партнерства | | | | |партнерства, | | | | | |опосередкованого | | | | | |фінансування деяких | | | | | |транспортних об'єктів | | | | | |тощо) | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |78. Розвивати |розроблення та |НКАУ | -"- |Програма ЄС | |співробітництво у сфері |забезпечення |Мінтрансзв'язку | |"Галілео" | |супутникової навігації |реалізації плану | | | | |(включаючи спільні |заходів з | | | | |науково-дослідні роботи |імплементації Угоди | | | | |та застосування їх |про співробітництво | | | | |результатів) |щодо цивільної | | | | | |глобальної | | | | | |навігаційної | | | | | |супутникової системи | | | | | |між Україною та | | | | | |Європейським | | | | | |Співтовариством та | | | | | |його державами- | | | | | |членами ( 553-16 ) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Здійснення окремих заходів та проведення реформ у сфері автомобільного транспорту | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |79. Гарантувати |вжиття заходів з |Мінтрансзв'язку |протягом | | |регулювання питання |метою приєднання | |року | | |стосовно доступу до |України до Конвенції | | | | |професійної діяльності |Міжнародної | | | | |міжнародного та |організації праці | | | | |національного |N 153 ( 993_025 ) | | | | |транспортного сектору. В|"Про тривалість | | | | |секторі міжнародних |робочого часу та | | | | |перевезень запровадити |періоди відпочинку на| | | | |міжнародні стандарти |дорожньому | | | | |щодо обов'язкового часу |транспорті" | | | | |роботи та відпочинку | | | | | |водіїв і забезпечити їх | | | | | |виконання | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |80. Прийняти план дій |розроблення проекту |Мінтрансзв'язку | -"- | | |щодо підвищення безпеки |Концепції підвищення |МВС | | | |на дорогах та |безпеки на дорогах | | | | |забезпечити його | | | | | |виконання | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Здійснення окремих заходів та проведення реформ у сфері залізничного транспорту | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |81. Підвищити |вжиття заходів для |Мінтрансзв'язку |протягом |Програма ЄС "Марко| |ефективність надання |уніфікації |Держмитслужба |року |Поло" | |послуг з вантажних |з міжнародною |Адміністрація | | | |перевезень (включаючи |практикою |Держприкордонслужби | | | |процедури перетину |прикордонних процедур| | | | |кордонів). Сприяти |під час здійснення | | | | |розвитку мультимодальних|залізничних | | | | |послуг, вирішити питання|перевезень | | | | |взаємодії між | | | | | |залізницями. Подальший | | | | | |розвиток співробітництва| | | | | |в рамках Організації | | | | | |співдружності | | | | | |залізниць/Організації з | | | | | |міжнародних перевезень | | | | | |(OSJD/OTIF) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Здійснення окремих заходів та проведення реформ у сфері авіаційного транспорту | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |82. Визначити ефективну |вжиття заходів для |Мінтрансзв'язку | -"- | | |модель проведення |започаткування | | | | |переговорів щодо |переговорів стосовно | | | | |двосторонніх угод у |укладення угоди між | | | | |сфері авіації, укладених|Україною та ЄС у | | | | |з державами - членами |сфері цивільної | | | | |ЄС, з метою включення до|авіації | | | | |них положення щодо |---------------------+--------------------+---------+------------------| |призначення ЄС |проведення |Мінтрансзв'язку |протягом | | |авіакомпаній з |переговорів з | |року | | |урахуванням |окремими державами - | | | | |"горизонтальних |членами ЄС щодо | | | | |повноважень", наданих |внесення змін | | | | |Європейській Комісії |до укладених | | | | | |двосторонніх | | | | | |міжурядових угод про | | | | | |повітряне сполучення | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |83. Набути статус |вжиття заходів для | -"- | -"- | | |повноправного члена в |організації | | | | |Об'єднаних авіаційних |оціночного візиту в | | | | |владах Європи; вивчити |Україну експертів | | | | |можливість здійснення |Об'єднаних авіаційних| | | | |заходів у галузі безпеки|влад Європи (JAA) | | | | |на авіаційному | | | | | |транспорті з огляду на | | | | | |заявлену Україною мету | | | | | |членства у Європейському| | | | | |агентстві з повітряної | | | | | |безпеки (EASA) | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |84. Співробітничати з |вжиття заходів до | -"- | -"- | | |питань безпеки |набрання чинності для| | | | |авіаперевезень |України Протоколом | | | | | |про приєднання | | | | | |Європейського | | | | | |Співтовариства до | | | | | |Міжнародної конвенції| | | | | |щодо співробітництва | | | | | |у галузі безпеки | | | | | |аеронавігації | | | | | |"Євроконтроль" | | | | | |( 994_373 ) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Здійснення окремих заходів та проведення реформ у сфері морського та внутрішнього водного | | транспорту | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |85. Приєднатися до |вжиття заходів для |Мінтрансзв'язку |протягом | | |відповідних конвенцій |приєднання України до| |року | | |Міжнародної морської |Протоколу 1997 року | | | | |організації (ІМО); |Міжнародної конвенції| | | | |забезпечити ефективне |по запобіганню | | | | |застосування принципів |забрудненню з суден | | | | |"контроль держави порту"|1973 року ( 896_009 )| | | | |та "контроль держави | | | | | |прапору", а також | | | | | |виконання резолюцій | | | | | |Комітету захисту | | | | | |морського середовища з | | | | | |питань безпеки танкерів | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |86. Брати активну участь|вжиття заходів для | -"- | -"- | | |у сприянні розвитку |участі України у | | | | |річки Дунай з метою |перегляді | | | | |повного використання |Белградської | | | | |її потенціалу як однієї |конвенції 1948 року | | | | |з головних складових | | | | | |європейського | | | | | |внутрішнього водного | | | | | |транспортного шляху | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Енергетика | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Реалізація загальної енергетичної політики, що сприятиме зближенню з цілями енергетичної | | політики ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |87. Підготувати та |забезпечення |Мінпаливенерго |протягом | | |схвалити на відповідному|виконання Меморандуму|Мінвуглепром |року | | |рівні документи |про порозуміння між |НАЕР | | | |у сфері енергетичної |Україною та |НКРЕ | | | |політики |Європейським Союзом |Держатомрегулювання | | | |з визначенням можливих |щодо співробітництва | | | | |джерел фінансування. |в енергетичній галузі| | | | |Посилювати |( 994_694 ) | | | | |співробітництво України|---------------------+--------------------+---------+------------------| |з ЄС у сфері |реалізація Концепції |Мінпаливенерго | -"- |Програма дій Тасіс| |енергетичної політики. |підвищення безпеки |НАЕК "Енергоатом" | |з ядерної безпеки | |Розглянути можливість |діючих енергоблоків |Держатомрегулювання | | | |участі в Європейській |атомних | | | | |енергетичній програмі |електростанцій | | | | | |( 515а-2005-р ) | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |вжиття заходів для |Мінпаливенерго |липень | | | |отримання статусу | | | | | |повноправного члена в| | | | | |Договорі про | | | | | |Енергетичне | | | | | |Співтовариство | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |вжиття заходів для |НАЕР |протягом | | | |забезпечення участі |Мінпаливенерго |року | | | |України в | | | | | |Європейській | | | | | |енергетичній програмі| | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Поступовий перехід до принципів, за якими функціонують внутрішні | | ринки газу та електроенергії ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |88. Визначити перелік |доопрацювання та |Мінпаливенерго |протягом |Національна | |заходів, необхідних для |забезпечення | |року |програма дій Тасіс| |поступового переходу до |супроводження | | |2004 року (проект | |принципів, за якими |розгляду Верховною | | |"Інтеграція | |функціонують внутрішні |Радою України проекту| | |України в | |ринки газу та |Закону України "Про | | |енергетичну мережу| |електроенергії ЄС, |засади функціонування| | |ЄС") | |включаючи вирішення |ринку природного | | | | |питання регуляторних |газу" | | | | |органів, а також | | | | | |визначення часових рамок| | | | | |та складення плану | | | | | |фінансування. Вирішити | | | | | |належним чином питання, | | | | | |що становлять спільний | | | | | |інтерес (відкриття | | | | | |ринків, норми | | | | | |екології, міжнародно | | | | | |визнані стандарти | | | | | |ядерної безпеки) | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |89. Визначити цінову |здійснення поетапного|НКРЕ | -"- | | |політику з метою |приведення тарифів на|Мінекономіки | | | |конвергенції ринків |електроенергію для |Мінпаливенерго | | | |України та ЄС |всіх категорій |НАК "Нафтогаз | | | | |споживачів до рівня, |України" | | | | |що відповідає |Мінфін | | | | |обґрунтованим |НАЕР | | | | |витратам на їх | | | | | |виробництво, передачу| | | | | |та постачання, а | | | | | |також цін на | | | | | |природний газ - до | | | | | |рівня обґрунтованих | | | | | |витрат, пов'язаних з | | | | | |його реалізацією | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |продовження |НКРЕ |протягом | | | |співробітництва з | |року | | | |Регіональною | | | | | |асоціацією регулюючих| | | | | |органів (ERRA) та | | | | | |Радою регуляторів | | | | | |енергетики ЄС (CEER) | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |90. Прийняти закон про |доопрацювання та | -"- | -"- |Програма Twinning | |Національну комісію з |забезпечення | | |(проект "Посилення| |питань регулювання |супроводження | | |адміністративних | |електроенергетики та |розгляду Верховною | | |і законодавчих | |забезпечити його |Радою України проекту| | |засад в галузі | |виконання |Закону України "Про | | |регулювання | | |Національну комісію | | |електроенергетики | | |регулювання | | |в Україні") | | |електроенергетики | | | | | |України" | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |91. Забезпечити подальше|вжиття заходів для |Мінпаливенерго | -"- | | |розроблення плану |реформування газового|НАК "Нафтогаз | | | |реструктуризації |сектору |України" | | | |внутрішнього газового | | | | | |сектору | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Прогрес в галузі енергетичних мереж | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |92. Покращити роботу та |забезпечення |Мінпаливенерго |протягом |Національна | |скоротити втрати мереж |реалізації проекту |НАК "Нафтогаз |року |програма дій Тасіс| |(нафти, газу, |Броди - Плоцьк |України" | |2005 року (проект | |електроенергії). | | | |"Надання консуль- | |Розвивати | | | |тативної підтримки| |інфраструктуру з метою | | | |з технічних, | |диверсифікації джерел | | | |економічних, | |постачання газу та | | | |фінансових та | |нафти, зокрема | | | |правових питань | |продовжувати будівництво| | | |щодо системи | |нафтопроводу Одеса - | | | |транспортування | |Броди - Польща | | | |нафти Одеса - | |(реалізація Угоди між | | | |Броди - Плоцьк") | |Україною та Польщею) |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |вжиття заходів для | -"- | -"- | | | |укладення | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | |договорів з метою | | | | | |диверсифікації джерел| | | | | |постачання газу | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |93. Провести техніко- |вжиття заходів для |Мінпаливенерго | -"- |Національна | |економічний аналіз |приєднання об'єднаної|НЕК "Укренерго" | |програма дій Тасіс| |можливості приєднання |енергетичної системи | | |2004 року (проект | |об'єднаної енергосистеми|України до | | |"Інтеграція | |України до мереж UCTE |транс'європейських | | |України в | | |електричних мереж | | |енергетичну мережу| | | | | |ЄС" | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Прогрес у сфері транзиту природного газу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |94. Покращити роботу, |забезпечення в |НАК "Нафтогаз |протягом | | |підвищити рівень |установленому порядку|України" |року | | |безпеки та захищеності |охорони найбільш |Мінпаливенерго | | | |газотранспортної системи|важливих об'єктів | | | | | |лінійної частини | | | | | |магістральних | | | | | |газопроводів | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Прогрес у реструктуризації вугільних шахт | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |95. Забезпечити подальше|розроблення проектів:|Мінвуглепром |серпень |Національна | |виконання плану |---------------------+--------------------+---------|програма дій Тасіс| |реструктуризації |Закону України "Про | | |2005 року (проект | |українських шахт. |розвиток | | |"Програма | |Зменшувати кількість |та особливості | | |підтримки | |нещасних випадків |приватизації | | |вугільних шахт") | |на шахтах, зокрема через|підприємств вугільної| | | | |поступове застосування |промисловості | | | | |стандартів і практики |України" | | | | |безпеки ЄС на шахтах. |---------------------+--------------------+---------| | |Досягти прогресу |Програми видобутку та| -"- |червень | | |в оцінці технічної |утилізації газу | | | | |та фінансової |метану вугільних | | | | |можливості запровадження|родовищ | | | | |екологічно чистих |---------------------+--------------------+---------| | |технологій видобутку |вжиття заходів для | -"- |серпень | | |вугілля та стимулювання |гармонізації системи | | | | |їх застосування |державної підтримки | | | | | |вугільної | | | | | |промисловості з | | | | | |нормами ЄС та СОТ | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. Підвищення ефективності використання енергії та її відновлюваних джерел | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |96. Прийняти плани дій |розроблення проектів:|НАЕР |протягом |Програма ЄС | |щодо підвищення | | |року |"Розумна енерге- | |ефективності викорис- |Дорожньої карти | | |тика для Європи" | |тання енергії, |співробітництва | | | | |збільшення використання |України та ЄС у сфері| | | | |відновлюваних джерел |підвищення | | | | |енергії та зміцнення |енергоефективності, | | | | |органів, до компетенції |використання | | | | |яких належать такі |альтернативних джерел| | | | |питання, із складанням |енергії та боротьби | | | | |фінансових планів та |із зміною клімату | | | | |графіків виконання. | | | | | |Продовжувати виконання |Програми | | | | |планів, прийнятих у |вдосконалення | | | | |зазначеній сфері |нормативно-правової | | | | | |бази у сфері | | | | | |енергоефективності та| | | | | |її адаптації до | | | | | |законодавства ЄС | | | | | | | | | | | |Програми | | | | | |інституційного | | | | | |розвитку державної | | | | | |системи управління | | | | | |енергоефективністю | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |97. Співробітництво з ЄС|розроблення проектів:|НАЕР | -"- |Програма ЄС | |щодо реалізації проектів| |Держінвестицій | |"Розумна енерге- | |у сфері енергозбереження|Програми підтримки | | |тика для Європи" | | |розвитку | | |Програма Агентства| | |нетрадиційних та | | |США з міжнародного| | |відновлюваних джерел | | |розвитку | | |енергії з метою | | |"Удосконалення | | |заміщення | | |схем теплопоста- | | |імпортованих | | |чання у житлово- | | |енергоносіїв | | |комунальному | | | | | |господарстві" | | |концепції Комплексної| | |Програма Агентства| | |державної програми з | | |США з міжнародного| | |енергоефективності | | |розвитку | | | | | |"Інвестиційна | | | | | |підтримка впровад-| | | | | |ження проектів з | | | | | |енергоефективності| | | | | |в промисловості" | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. Продовження співробітництва з питань атомної енергії та ядерної безпеки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |98. Дотримуватися |вжиття заходів для |Мінпаливенерго |протягом |Програма дій Тасіс| |міжнародних стандартів |підвищення безпеки |НАЕК "Енергоатом" |року |з ядерної безпеки | |ядерної безпеки під час |енергоблока N 2 |Держатомрегулювання | | | |завершення будівництва |Хмельницької та |МНС | | | |та введення в |енергоблока N 4 | | | | |експлуатацію |Рівненської атомних | | | | |енергоблоків "Х2Р4"; |електростанцій | | | | |забезпечити виконання у | | | | | |повному обсязі | | | | | |Меморандуму про | | | | | |взаєморозуміння між | | | | | |Урядом України і урядами| | | | | |країн "великої сімки" та| | | | | |Європейською Комісією | | | | | |щодо закриття | | | | | |Чорнобильської АЕС | | | | | |( 998_008 ) | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |99. Вжити заходів для |затвердження |Держатомрегулювання |червень |Програма дій Тасіс| |забезпечення підвищення |Положення про | | |з ядерної безпеки | |інституційної |підготовку персоналу,| | | | |спроможності |який залучається до | | | | |Держатомрегулювання |роботи в | | | | | |Інформаційно- | | | | | |кризовому центрі | | | | | |Держатомрегулювання у| | | | | |разі загрози або | | | | | |виникнення | | | | | |радіаційної аварії | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |100. Підвищити |вжиття заходів з |МНС |протягом |проект "Рахунок | |ефективність заходів |метою: |Держатомрегулювання |року |ядерної безпеки" | |щодо зняття з | | | |проект "Чорно- | |експлуатації |зняття з експлуатації| | |бильський фонд | |Чорнобильської АЕС. |Чорнобильської АЕС | | | | |Продовжувати роботу з | | | | | |виконання плану заходів |перетворення об'єкта | | | | |на об'єкті "Укриття" з |"Укриття" на | | | | |метою перетворення |екологічно безпечну | | | | |енергоблока |систему | | | | |N 4 в екологічно |---------------------+--------------------+---------| | |безпечний об'єкт |забезпечення |МНС |липень | | | |модернізації | | | | | |автоматизованої | | | | | |системи радіаційного | | | | | |контролю зони | | | | | |відчуження та зони | | | | | |безумовного | | | | | |(обов'язкового) | | | | | |відселення | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |101. Прийняти стратегію |розроблення проекту |МНС |грудень |Програма дій Тасіс| |поводження з |стратегії поводження |Мінпаливенерго | |з ядерної безпеки | |радіоактивними відходами|з радіоактивними |Держатомрегулювання | | | | |відходами | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Інформаційне суспільство | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |13. Прискорення досягнення прогресу у сфері політики та регулювання електронних засобів зв'язку | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |102. Прийняти |реалізація Концепції |Мінтрансзв'язку |протягом | | |національну стратегію |розвитку |Національна комісія |року | | |розвитку телекомунікацій|телекомунікацій в |з питань регулювання| | | |в Україні та |Україні до 2010 року |зв'язку | | | |розпочати її реалізацію |( 316-2006-р ) | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |103. Прийняти нормативні|розроблення проекту |Національна комісія |вересень | | |акти з питань |Закону України "Про |з питань регулювання| | | |ліцензування, з'єднання,|внесення змін до |зв'язку | | | |нумерації та загального |Закону України "Про | | | | |доступу до основних |радіочастотний ресурс| | | | |телекомунікаційних |України" | | | | |послуг відповідно до | | | | | |Закону України "Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | |( 1280-15 ) | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |104. Забезпечити |розроблення проектів |Національна комісія |червень | | |добросовісну конкуренцію|постанов Кабінету |з питань регулювання| | | |на ринку послуг |Міністрів України: |зв'язку | | | |електронних засобів | | | | | |зв'язку |про внесення змін до | | | | | |постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від| | | | | |31 січня 2001 р. N 77| | | | | |( 77-2001-п ) | | | | | |"Про ставки | | | | | |щомісячних зборів за | | | | | |використання | | | | | |радіочастотного | | | | | |ресурсу України" | | | | | | | | | | | |про внесення змін до | | | | | |постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 22 лютого 2006 р.| | | | | |N 200 ( 200-2006-п ) | | | | | |"Про розмір | | | | | |плати за видачу, | | | | | |продовження строку | | | | | |дії, переоформлення, | | | | | |видачу дублікатів | | | | | |ліцензій на | | | | | |користування | | | | | |радіочастотним | | | | | |ресурсом України" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14. Прискорення досягнення прогресу у розвитку сфери послуг інформаційного суспільства | | та інтеграції України до програми дослідження технологій інформаційного суспільства | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |105. Прийняти державну |розроблення механізму|Мінтрансзв'язку |протягом | | |програму "Електронна |реалізації Закону |Держзв'язку |року | | |Україна" з метою |України "Про Основні |Держкомтелерадіо | | | |розвитку інформаційного |засади розвитку | | | | |суспільства та вивчити |інформаційного | | | | |можливість підтримки її |суспільства в Україні| | | | |виконання з боку ЄС |на 2007-2015 роки" | | | | | |( 537-16 ) | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |106. Сприяти широкому |вжиття заходів для: |Національний банк | -"- | | |використанню нових | |(за згодою) | | | |технологій суб'єктами |створення | | | | |господарювання та |інфраструктури | | | | |державними органами, |центрів сертифікації | | | | |особливо в галузі |ключів для | | | | |охорони здоров'я та |банківської системи | | | | |освіти (електронна |України | | | | |комерція, електронний |---------------------+--------------------+---------+------------------| |уряд, електронна |розроблення вимог | |вересень | | |охорона здоров'я, |безпеки для Інтернет-| | | | |електронне навчання), |банкінга, мобільного | | | | |шляхом створення |банкінга | | | | |сучасної | | | | | |інфраструктури, | | | | | |підвищення ефективності | | | | | |підготовки і реалізації | | | | | |пілотних проектів, | | | | | |наприклад, взаємного | | | | | |визнання електронних | | | | | |підписів | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Навколишнє середовище | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15. Здійснення заходів з метою створення умов для якісного управління у сфері | | навколишнього середовища та започаткування їх впровадження | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |107. Вжити подальших |удосконалення |Мінприроди |протягом | | |заходів з метою |процедури доступу до | |року | | |завершення формування |інформації про | | | | |адміністративних |навколишнє середовище| | | | |структур і процедур для | | | | | |забезпечення | | | | | |стратегічного планування| | | | | |у сфері екології та | | | | | |координації діяльності з| | | | | |відповідними учасниками.| | | | | |Визначити процедури | | | | | |доступу до інформації | | | | | |про навколишнє | | | | | |середовище, участі | | | | | |громадськості, включаючи| | | | | |імплементацію Орхуської | | | | | |конвенції ( 994_015 ), | | | | | |зокрема шляхом | | | | | |визначення структур і | | | | | |процедури для | | | | | |забезпечення прийнятного| | | | | |рівня обслуговування | | | | | |осіб, що бажають мати | | | | | |доступ до інформації | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |108. Зміцнити структури |вжиття заходів для |Мінприроди |протягом | | |і вдосконалити процедуру|укладення Протоколу |Мінтрансзв'язку |року | | |проведення оцінки |до Рамкової конвенції| | | | |впливу на довкілля, |про охорону та сталий| | | | |включаючи транскордонні |розвиток Карпат | | | | |питання. Впровадити |( 998_164 ) щодо | | | | |комунікаційні стратегії |екологічно | | | | |щодо підтримки політики |збалансованого | | | | |у сфері охорони |розвитку транспорту | | | | |довкілля; підтримувати |та інфраструктури | | | | |суб'єктів громадянського| | | | | |суспільства та місцеві | | | | | |органи влади | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 16. Здійснення заходів для запобігання погіршенню стану навколишнього середовища, | | забезпечення захисту здоров'я людей, досягнення раціонального використання природних | | ресурсів відповідно до зобов'язань Йоганнесбурзького саміту | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |109. Розвивати рамкове |розроблення проектів:|Мінприроди | -"- |проект Світового | |законодавство, | | | |банку "Реформу- | |удосконалити основні |Закону України "Про | | |вання правової | |процедури та забезпечити|комплексну систему | | |бази та зміцнення | |розроблення планів для |запобігання | | |інституційної | |ключових підсекторів |забрудненню та видачі| | |спроможності | |навколишнього |інтегрованих | | |дозвільної системи| |середовища, визначених в|дозволів" | | |в Україні" | |Основних напрямах | | | | | |державної політики |національного плану | | | | |України у сфері охорони |дій з охорони | | | | |навколишнього |навколишнього | | | | |середовища, їх |середовища | | | | |виконання ( 320/97-ВР ).|---------------------+--------------------+---------| | |Посилити адміністративні|визначення засад | -"- | -"- | | |потужності, включаючи |національної | | | | |ті, що забезпечують |екологічної політики | | | | |надання дозволів, а | | | | | |також виконання | | | | | |законодавства та | | | | | |проведення перевірок | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |110. Розширити або |розроблення проектів:|Мінприроди |протягом | | |прийняти національні | | |року | | |програми і плани для |Загальнодержавної | | | | |ключових підсекторів |програми розвитку | | | | |навколишнього |заповідної справи у | | | | |середовища, включаючи |період до 2020 року | | | | |пріоритети інвестування | | | | | |для окремих підсекторів |Загальнодержавної | | | | | |програми збереження | | | | | |біорізноманіття на | | | | | |2008-2025 роки | | | | | | | | | | | |Концепції охорони | | | | | |водних ресурсів | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17. Розширення співробітництва у сфері навколишнього середовища | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |111. Реалізувати |забезпечення | -"- | -"- |Регіональна | |положення Кіотського |виконання | | |програма дій Тасіс| |протоколу ( 995_801 ) |Національного плану | | |2006 року (проект | |та Рамкової конвенції |заходів з реалізації | | |"Підтримка вико- | |ООН про зміну |положень Кіотського | | |нання Кіотського | |клімату ( 995_044 ) |протоколу до Рамкової| | |протоколу") | | |конвенції Організації| | | | | |Об'єднаних Націй про | | | | | |зміну клімату | | | | | |( 995_801 ) | | | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |виконання |Мінприроди |протягом |грант Уряду Японії| | |інноваційних та |Мінекономіки |року |на модернізацію | | |інвестиційних програм|Мінфін | |промисловості | | |і проектів, |МЗС | |та впровадження | | |спрямованих на |Держінвестицій | |та впровадження | | |забезпечення | | |механізму Кіот- | | |дотримання Україною | | |ського протоколу | | |зобов'язань за | | |( 995_801 ) | | |зазначеними | | | | | |Конвенцією | | | | | |( 995_044 ) та Прото-| | | | | |колом ( 995_801 ) | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |112. Визначити |вжиття заходів для |Мінприроди | -"- | | |можливості розширення |удосконалення | | | | |регіонального |управління | | | | |співробітництва із |транскордонними | | | | |країнами-сусідами, |природоохоронними | | | | |особливо щодо питань |об'єктами "Східні | | | | |транскордонного |Карпати" та | | | | |співробітництва |"Дунайський | | | | | |біосферний резерват" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.6. Міжлюдські контакти | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наука і технологія, дослідження та розвиток | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Підготовка інтеграції України до Європейського дослідного простору | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |113. Доопрацювати |вжиття заходів з |МОН | -"- | | |спеціальний план дій |метою поглиблення |НКАУ | | | |щодо поглиблення |співробітництва між |Держінвестицій | | | |співробітництва між |Україною та ЄС у |Національна академія| | | |Україною та ЄС у сфері |сфері науки і |наук (за згодою) | | | |науки та технологій |технологій | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Сприяння інтеграції України для досягнення високого рівня наукового обміну | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |114. Активізувати обмін |реалізація Конвенції |МОН |протягом | | |науковцями в рамках |між Міністерством | |року | | |спільних проектів та |освіти і науки | | | | |сприяти участі |України та ІНТАС про | | | | |українських науковців у |співробітництво у | | | | |міжнародних конференціях|спільному конкурсі | | | | |та форумах |грантів для молодих | | | | | |вчених | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |115. Активізувати |вжиття заходів для |МЗС | -"- | | |співробітництво в |укладення Рамкової |НКАУ | | | |космічній сфері та |угоди між Кабінетом | | | | |продовжити підтримку |Міністрів України та | | | | |діяльності спільної |Європейським | | | | |Робочої групи з питань |космічним агентством | | | | |співробітництва у сфері |щодо співробітництва | | | | |космічних досліджень та |у використанні | | | | |використання космосу в |космічного простору в| | | | |мирних цілях |мирних цілях | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |116. Сприяти поширенню |вжиття заходів з |МОН | -"- |Програма ЄС "Сьома| |інформації про |метою сприяння |Національна академія| |рамкова Програма з| |Європейський |підвищенню рівня |наук (за згодою) | |досліджень" | |дослідницький простір |поінформованості | | | | |через Національний |населення про | | | | |інформаційний центр |Європейський | | | | |України із |дослідницький простір| | | | |співробітництва у сфері |та заінтересованості | | | | |науки та технологій |вітчизняних науковців| | | | | |в участі у наукових | | | | | |програмах ЄС | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Освіта, навчання та молодь | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Реформування та вдосконалення системи освіти і навчання та діяльність | | у напрямі наближення до стандартів і практики ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |117. Працювати у напрямі|затвердження та |МОН |протягом | | |зближення стандартів |забезпечення |інші центральні |року | | |вищої освіти шляхом |виконання плану дій |органи виконавчої | | | |реалізації заходів, які |щодо впровадження в |влади | | | |дадуть змогу Україні |систему вищої освіти | | | | |приєднатися до |України положень | | | | |Болонського процесу |Болонського процесу | | | | |( 994_525 ). Залучити |на 2006-2010 роки | | | | |заінтересованих | | | | | |представників | | | | | |громадськості та | | | | | |соціальних партнерів до | | | | | |участі у реформі системи| | | | | |вищої та професійної | | | | | |освіти | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |118. Вирішити питання, |продовження роботи |МОН | -"- | | |пов'язані з проведенням |щодо наближення | | | | |процедури акредитації та|процедури | | | | |ліцензування |ліцензування та | | | | | |акредитації до | | | | | |європейських | | | | | |стандартів | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Розширення співробітництва у сфері освіти, стажування та молоді | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |119. Розширити |здійснення заходів |Мінсім'ямолодьспорт | -"- | | |молодіжний обмін та |щодо організації |МОН | | | |співробітництво у сфері |візиту в Україну | | | | |неформальної освіти |представників | | | | |молоді та сприяти |програми "Молодь" для| | | | |розвитку міжкультурного |ознайомлення з | | | | |діалогу через програму |національною | | | | |"Молодь" (YOUTH) |молодіжною політикою,| | | | | |діяльністю | | | | | |молодіжних | | | | | |організацій | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Культура та аудіовізуальні питання | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Активізація культурного та аудіовізуального співробітництва | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |120. Розглянути |вжиття заходів для |МКТ |протягом |Програма ЄС | |можливість підтримки |здійснення | |року |"Європейський | |транскордонних |міжнародного | | |аудіовізуальний | |культурних зв'язків |культурного обміну з | | |сектор (МEDIA | | |державами - членами | | |2007)" | | |ЄС | | | | | |---------------------+--------------------+---------| | | |проведення Дня Європи|МЗС |травень | | | |в містах України |МКТ | | | | | |місцеві органи | | | | | |виконавчої влади | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |121. Розвивати діалог |опрацювання питання |МКТ |протягом | | |щодо культурної |щодо ратифікації |МЗС |року | | |різноманітності, у тому |Конвенції ЮНЕСКО про |Мінфін | | | |числі під час |охорону та заохочення| | | | |відповідних переговорів |розмаїття форм | | | | |в рамках ЮНЕСКО |культурного | | | | | |самовираження | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |122. Привести |доопрацювання та |МЗС |протягом | | |законодавство в |забезпечення |Мін'юст |року | | |аудіовізуальній сфері у |супроводження |Держкомтелерадіо | | | |відповідність з |розгляду Верховною | | | | |європейськими |Радою України проекту| | | | |стандартами (з метою |Закону України "Про | | | | |участі у програмі |ратифікацію | | | | |"Медіа" у разі виконання|Європейської | | | | |передумов) |конвенції про | | | | | |транскордонне | | | | | |телебачення" | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |123. Вивчити можливості |проведення |МКТ | -"- | | |співробітництва в рамках|консультацій з ЄС |МЗС | | | |програм ЄС у сфері |щодо можливої участі | | | | |культури |України в Програмі | | | | | |"Культура-2007" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Транскордонне та регіональне співробітництво | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Розширення контактів та транскордонного і регіонального співробітництва із сусідніми | | державами - членами ЄС шляхом використання можливостей та врахування викликів, що виникають у | | зв'язку із розширенням ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |124. Забезпечити |вжиття заходів для |Мінекономіки | -"- |Програма ЄС | |підтримку регіонів та |виконання програм |Волинська, | |"Європейський фонд| |участь у підготовці та |сусідства Україна - |Львівська, | |регіонального | |виконанні програм |Польща - Білорусь, |Івано-Франківська, | |розвитку" | |сусідства |Україна - Угорщина - |Закарпатська, | | | | |Словаччина, |Чернівецька та | | | | |Україна - Румунія, |Одеська | | | | |КАДСЕС |облдержадміністрації| | | | |---------------------+--------------------+---------+------------------| | |вжиття заходів для |місцеві органи |протягом | | | |розвитку |виконавчої влади |року | | | |міжрегіонального | | | | | |співробітництва з | | | | | |державами - членами | | | | | |ЄС | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |125. Забезпечити |забезпечення |Мінекономіки | -"- | | |удосконалення та |виконання Державної |Держінвестицій | | | |дотримання законодавства|програми розвитку |місцеві органи | | | |у сфері транскордонного |транскордонного |виконавчої влади | | | |та регіонального |співробітництва на | | | | |співробітництва. |2007-2010 роки | | | | |Підвищити ефективність |( 1819-2006-п ) | | | | |проектів і програм у | | | | | |сфері транскордонного та| | | | | |регіонального | | | | | |співробітництва шляхом | | | | | |забезпечення активної | | | | | |підтримки та залучення | | | | | |місцевих органів влади | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Питання охорони здоров'я | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Підвищення за взаємодії та підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я рівня | | охорони здоров'я та епідеміологічної безпеки в Україні відповідно до норм ЄС. Розвиток зв'язків| | між інформаційною системою України та існуючою в ЄС системою моніторингу індикаторів стану | | здоров'я громадян. Інтеграція України в інформаційну систему охорони здоров'я EUPHIN | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Знання та інформація у сфері охорони здоров'я | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |126. Обмінюватися |проведення |МОЗ | -"- | | |інформацією та |консультацій з ЄС |МЗС | | | |передовими технологіями |щодо участі | | | | |з питань охорони |українських фахівців | | | | |здоров'я та збору даних.|як спостерігачів у | | | | |Запрошувати |засіданнях | | | | |представників |компетентних структур| | | | |відповідних органів |ЄС | | | | |влади України як | | | | | |спостерігачів на | | | | | |засідання Мережі | | | | | |компетентних структур | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Нагляд за інфекційними хворобами та охорона здоров'я (епідеміологічний контроль і нагляд) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |127. Обмінюватися |участь у роботі |МОЗ |протягом |Національна | |інформацією та |спеціалізованих | |року |програма дій Тасіс| |практичним досвідом для |органів нагляду за | | |2005 року (проект | |сприяння участі в мережі|збором даних та | | |"ВІЛ/СНІД") | |ЄС із запобігання та |інформації про | | |Національна | |контролю за інфекційними|ВІЛ/СНІД, зокрема у | | |програма дій Тасіс| |хворобами (директива |роботі Європейського | | |2004 року (проект | |2119/98/ЕС). Брати |консультативного | | |"Попередження | |участь у роботі |органу з боротьби з | | |ВІЛ/СНІД серед | |спеціалізованих |ВІЛ/СНІДом | | |режимних закладів | |мереж нагляду, зокрема |---------------------+--------------------+---------|України") | |стосовно збору даних та |узгодження з ЄС | -"- | -"- |Національна | |інформації про ВІЛ/СНІД,|механізму обміну | | |програма дій Тасіс| |інфекції, що передаються|інформацією та | | |2003 року (проект | |статевим шляхом, гепатит|результатами | | |"Надання підтримки| |С і В. Обмінюватися |технічної експертизи | | |щодо профілактики | |інформацією та |між відповідними | | |захворюваності на | |позитивним досвідом щодо|лабораторіями України| | |ВІЛ/СНІД серед | |здійснення заходів для |та ЄС і забезпечення | | |молоді") | |боротьби з епідеміями |його впровадження | | | | |основних інфекційних | | | | | |хвороб | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |128. Обмінюватися |вжиття заходів для |МОЗ |протягом |Програма ЄС | |інформацією та |переоснащення | |року |"Захист прав | |результатами технічної |лабораторій державної| | |споживачів" | |експертизи з метою |санітарно- | | | | |оновлення лабораторних |епідеміологічної | | | | |потужностей для сприяння|служби, які | | | | |взаємодії між |здійснюють контроль | | | | |відповідними |за інфекційними | | | | |лабораторіями України та|хворобами, підготовки| | | | |ЄС |і стажування | | | | | |спеціалістів | | | | | |державної санітарно- | | | | | |епідеміологічної | | | | | |служби | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |129. Сприяння залученню |вжиття заходів для | -"- | -"- |Програма ЄС | |фахівців для розвитку та|реалізації проектів з| | |"Охорона здоров'я"| |реалізації спільних |протидії ВІЛ/СНІДу | | | | |проектів у сфері охорони| | | | | |здоров'я, що стосуються | | | | | |епідемії ВІЛ/СНІДу в | | | | | |країні, відповідно до | | | | | |національної стратегії | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції та співробітництва | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |130. Збільшити фінансову|проведення |Мінекономіки |вересень | | |допомогу ЄС Україні для |консультацій з | | | | |сприяння виконанню |Європейською Комісією| | | | |заходів, які визначені у|щодо впровадження в | | | | |Плані дій ( 994_693 ). |Україні механізму | | | | |Європейська |надання допомоги ЄС, | | | | |Комісія розробляє новий |передбачених | | | | |документ "Європейський |документом | | | | |інструмент сусідства та |"Європейський | | | | |партнерства" для надання|інструмент сусідства | | | | |допомоги Україні, в тому|та партнерства" | | | | |числі у сфері | | | | | |транскордонного та | | | | | |міжрегіонального | | | | | |співробітництва між | | | | | |Україною та державами - | | | | | |членами ЄС | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |131. Надати через |підготовка |Мінекономіки |протягом | | |Європейський |інвестиційних |Держінвестицій |року | | |інвестиційний банк |інфраструктурних |інші центральні та | | | |підтримку |проектів у |місцеві органи | | | |інфраструктурним |пріоритетних сферах |виконавчої влади | | | |проектам, що потребують |співробітництва | | | | |інвестицій | | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |132. Посилити підтримку |підготовка та |Головдержслужба | -"- | | |України в процесі |реалізація проектів |інші центральні | | | |адаптації національного |програми Twinning в |органи виконавчої | | | |законодавства до |Україні |влади | | | |законодавства ЄС, |---------------------+--------------------+---------+------------------| |включаючи надання |запровадження |Головдержслужба |протягом | | |технічної допомоги, у |інструменту |інші центральні |року | | |тому числі за програмою |інституціонального |органи виконавчої | | | |Twinning, з метою |розвитку Taiex в |влади | | | |досягнення відповідності|органах виконавчої | | | | |нормам та стандартам з |влади | | | | |використанням таких |---------------------+--------------------+---------+------------------| |інструментів, як Taiex |вжиття заходів для | -"- | -"- | | | |розвитку мережі груп | | | | | |аналізу політики в | | | | | |центральних органах | | | | | |виконавчої влади | | | | |------------------------+---------------------+--------------------+---------+------------------| |133. Розглянути |вжиття заходів для |МЗС | -"- | | |можливість укладення |проведення |Мінекономіки | | | |нової посиленої угоди, |переговорів з |Мін'юст | | | |рамки якої буде |Європейською Комісією|Мінпаливенерго | | | |визначено за |щодо укладення нового|інші центральні | | | |результатами досягнення |базового договору між|органи виконавчої | | | |цілей цього Плану дій |Україною та ЄС на |влади | | | |( 994_693 ) та |заміну Угоди про | | | | |загального розвитку |партнерство та | | | | |відносин між Україною та|співробітництво між | | | | |ЄС (доцільність нових |Україною та | | | | |договірних зобов'язань |Європейськими | | | | |розглядатиметься у |Співтовариствами та | | | | |належний час) |їх державами-членами | | | | | |( 998_012 ) | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------вгору