Документ 237-2007-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 квітня 2007 р. N 237-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо
виконання положень Європейської соціальної
хартії (переглянутої) на 2007-2010 роки

1. Затвердити план заходів щодо виконання положень
Європейської соціальної хартії (переглянутої) ( 994_062 ) на
2007-2010 роки (далі - план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям:
забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів,
передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік,
та інших джерел;
надсилати щороку до 1 червня і 1 листопада Мінпраці
інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та
подання до 15 липня і 20 грудня Кабінетові Міністрів України.
3. Мінпраці здійснювати координацію діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної із забезпеченням
виконання плану заходів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. N 237-р
ПЛАН
заходів щодо виконання положень
Європейської соціальної хартії (переглянутої)
( 994_062 ) на 2007-2010 роки

1. Провести за участю експертів Ради Європи семінар з питань
методики підготовки першої доповіді України щодо виконання
положень Хартії ( 994_062 ).
Мінпраці.
Жовтень 2007 року.
2. Утворити міжвідомчу робочу групу з підготовки доповідей
відповідно до статті C частини IV Хартії ( 994_062 ).
Мінпраці, інші центральні органи
виконавчої влади.
Червень 2007 року.
3. Забезпечити підготовку доповіді про виконання положень
Хартії ( 994_062 ).
Мінпраці.
Починаючи з червня 2008 року.
4. Забезпечити з використанням діагностичних методик надання
індивідуальних професійних консультацій безробітним, які бажають
навчатися за направленням державної служби зайнятості, проводити
професійне навчання безробітних відповідно до потреби ринку праці
та на замовлення роботодавців.
Мінпраці.
Постійно.
5. Розробити та затвердити Програму професійної орієнтації
молоді.
МОН, Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт
за участю всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців і
всеукраїнських профспілок та
їх об'єднань.
2007-2008 роки.
6. Розробити:
проект Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки.
Держгірпромнагляд, інші центральні
органи виконавчої влади за участю
всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців і
всеукраїнських профспілок та їх
об'єднань.
2007 рік;
проекти Законів України:
Про професійний розвиток персоналу на виробництві.
Мінпраці, інші центральні органи
виконавчої влади за участю
всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців і
всеукраїнських профспілок та їх
об'єднань.
Вересень 2007 року;
Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне
страхування.
Мінпраці, МОЗ.
Жовтень 2007 року.
7. Провести дослідження з питань використання дитячої праці.
Мінсім'ямолодьспорт, Державний
інститут розвитку сім'ї та
молоді за участю всеукраїнських
об'єднань організацій роботодавців
і всеукраїнських профспілок та їх
об'єднань.
2008 рік.
8. Організувати навчання інспекторів праці, інспекторів з
охорони праці, працівників служб у справах дітей, кримінальної
міліції у справах дітей органів внутрішніх справ, соціальних
працівників з питань дотримання законодавства щодо праці
неповнолітніх.
Мінпраці, Держгірпромнагляд,
Мінсім'ямолодьспорт, МВС, МОН,
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2008 роки.
9. Надавати профорієнтаційні послуги особам, що звертаються
до державної служби зайнятості, зокрема учням, з метою відновлення
престижності робітничих професій.
Мінпраці, МОН.
Постійно.
10. Організувати на підприємствах професійне навчання осіб,
зареєстрованих в центрі зайнятості як безробітні, за
індивідуальними навчальними планами.
Мінпраці.
Постійно.
11. Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей
і молоді, спрямовану на запобігання соціально небезпечним хворобам
та формування навичок здорового способу життя, у тому числі через
служби роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків та мобільні
пункти соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях.
Держсоцслужба, Республіканський
(Автономна Республіка Крим),
обласні, Київський та
Севастопольський міські центри
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді.
Постійно.
12. Вивчати стан санітарно-епідемічного благополуччя в усіх
регіонах з метою підвищення ефективності профілактичної роботи
щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших інфекційних соціально небезпечних хвороб, поліпшення умов
праці на виробництві.
МОЗ, Мінпраці, Мінприроди, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Щороку.
13. Забезпечити розширення можливостей для доступу населення
до послуг, що надаються центрами соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і закладами соціального спрямування (центрами
соціально-психологічної допомоги, соціальними центрами матері та
дитини, соціальними гуртожитками, центрами соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді).
Держсоцслужба, Республіканський
(Автономна Республіка Крим),
обласні, Київський та
Севастопольський міські центри
соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді.
2007-2010 роки.
14. Забезпечити навчальні заклади для дітей з вадами зору
підручниками, іншою спеціальною літературою із шрифтом Брайля або
укрупненим шрифтом.
МОН.
2007 рік.
15. Проводити моніторинг дотримання виконавцями галузевих та
регіональних програм під час забудови населених пунктів та
реконструкції існуючої забудови вимог стосовно забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до
об'єктів соціальної інфраструктури, дорожньо-транспортної мережі.
Міністерство з питань
житлово-комунального господарства.
Постійно.
16. Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про надання транспортних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам".
Мінтрансзв'язку, Міністерство з
питань житлово-комунального
господарства, Мін'юст.
Квітень 2007 року.
17. Розробити і затвердити порядок проведення перевірки стану
додержання підприємствами-перевізниками вимог законодавства під
час перевезення пасажирів транспортними засобами, пристосованими
для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Мінтрансзв'язку, Міністерство з
питань житлово-комунального
господарства, Мінпромполітики,
Держпідприємництво, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації за участю
всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців і
всеукраїнських профспілок та
їх об'єднань.
Липень 2007 року.
18. Вжити заходів для розв'язання проблем забезпеченням
житлом, навчання та працевлаштування випускників навчальних
закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
19. Організовувати тренінги, семінари, конференції з питань
боротьби з торгівлею дітьми, сексуальною експлуатацією, жорстоким
поводженням з дітьми для представників державних установ,
підприємств та організацій.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МВС, МОЗ,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
20. Проводити соціологічні дослідження з метою визначення
рівня поінформованості населення з питань торгівлі дітьми,
жорстокого поводження та сексуальної експлуатації.
Мінсім'ямолодьспорт.
2007-2010 роки.
21. Розробити та здійснити інформаційно-просвітницькі заходи
для дітей і дорослих з питань захисту дітей від експлуатації та
жорстокого поводження з боку батьків (опікунів) чи інших осіб, що
здійснюють догляд за ними.
Мінсім'ямолодьспорт, МВС, МОН.
2007-2008 роки.вгору