Документ 236-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 129-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2012 р. № 236
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1064 від 21.11.2012
№ 279 від 17.04.2013
№ 561 від 05.08.2015
№ 887 від 16.11.2016
№ 65 від 08.02.2017
№ 129 від 28.02.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2012 р. № 236

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 561 від 05.08.2015}

{У тексті Порядку слово “Держінформнауки” замінено словами “Державне агентство з питань електронного урядування” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”.

{Пукнт 1 в редакції Постанови КМ № 561 від 05.08.2015}

2. Бюджетні кошти використовуються з метою створення інфраструктури автоматизованої взаємодії органів виконавчої влади між собою, з юридичними та фізичними особами на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

модернізацію, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

створення, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

створення, адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

створення єдиного веб-порталу електронного урядування;

створення інтегрованої системи електронної ідентифікації;

{Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 129 від 28.02.2018}

розроблення нормативно-технічної документації щодо цифрової трансформації;

{Абзац дев'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 129 від 28.02.2018}

Національну програму інформатизації.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 279 від 17.04.2013, № 561 від 05.08.2015, № 65 від 08.02.2017}

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України, розпорядником нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Державне агентство з питань електронного урядування.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 279 від 17.04.2013, № 561 від 05.08.2015, № 887 від 16.11.2016; в редакції Постанови КМ № 65 від 08.02.2017}

Одержувачем бюджетних коштів, які спрямовуються на: модернізацію, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; створення, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних; адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, є відповідно до Положення про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 670 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2249), Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850), Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 665), адміністратор зазначених систем - державне підприємство “Державний центр інформаційних ресурсів України”.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 65 від 08.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 28.02.2018}

Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних призначень згідно із затвердженим Державним агентством з питань електронного урядування тематичним планом, у якому зазначається найменування кожного заходу та сума витрат на його здійснення, та з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми. У разі потреби до зазначеного плану можуть вноситися зміни.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 279 від 17.04.2013}

До наказу про затвердження тематичного плану додається затверджений Державним агентством з питань електронного урядування кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою і здійсненням заходів, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг провадиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

За результатами проведення процедури закупівлі відповідальний виконавець бюджетної програми та одержувач бюджетних коштів відповідно до пункту 4 цього Порядку укладають з переможцем процедури закупівлі договір про закупівлю товарів, робіт і послуг з урахуванням вимог, визначених статтею 36 Закону України “Про публічні закупівлі”. Умови такого договору повинні передбачати, зокрема:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015; в редакції Постанови КМ № 65 від 08.02.2017}

повне набуття замовником майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 28.02.2018}

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов’язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг в обсязі, передбаченому договором;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

відповідальність виконавця за порушення строків виконання умов договору;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов’язань.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

Невід’ємною частиною договору є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виконавцем.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 561 від 05.08.2015}

У разі коли ліцензія передбачає виплату винагороди правовласнику у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, закупівля комп’ютерних програм забороняється.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 28.02.2018}

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів, передбачених тематичним планом;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

фінансування заходів за рахунок коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм.

Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний виконавець бюджетної програми і одержувач бюджетних коштів забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

{Абзац шостий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 65 від 08.02.2017}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 561 від 05.08.2015}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Державне агентство з питань електронного урядування надсилає щомісяця до 20 числа Кабінету Міністрів України та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 561 від 05.08.2015, № 887 від 16.11.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2012 р. № 236

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2011 р. № 844 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2430).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 931 “Про передачу у 2011 році деяких бюджетних призначень та внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2592).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2011 р. № 1157 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 88, ст. 3200).вгору