Документ 233_003-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.09.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння у сфері інтелектуальної власності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Патентним відомством Естонії


Дата підписання:

26.09.2018


Дата набрання чинності для України:

26.09.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Патентне відомство Естонії (далі - "Сторони"),

бажаючи сприяти розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Естонією,

надаючи важливого значення правовій охороні інтелектуальної власності, результатів науково-технічної та економічної діяльності між державами Сторін,

бажаючи розвивати відносини між Сторонами на основі взаємної вигоди з огляду на необхідність створення сприятливих умов для охорони та захисту прав інтелектуальної власності, заснованих на принципах рівності та взаємної вигоди,

з метою максимального забезпечення інтересів користувачів,

беручи до уваги взаємний інтерес стосовно вдосконалення та розширення співробітництва для налагодження обміну досвідом в сфері інтелектуальної власності з метою зміцнення існуючих в державах Сторін систем в цій сфері,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо охорони прав інтелектуальної власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги до законодавства, чинного на території держав Сторін та міжнародних договорів, учасниками яких є держави обох Сторін.

Стаття 2
Сфера дії

Цей Меморандум включає такі напрямки співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері інтелектуальної власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедури надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони інтелектуальної власності;

d) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

e) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

f) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в сфері інтелектуальної власності;

g) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

h) діяльність в сфері інформаційних послуг;

i) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

j) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони інтелектуальної власності;

k) спільне видання матеріалів з інформацією і результатами досліджень;

l) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до сфери дії цього Меморандуму будуть погоджені у відповідних протоколах, програмах або робочих планах.

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Стороною, яка надала цю інформацію, були встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення. У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних програмах робіт, які будуть спільно вироблятися Сторонами.

Стаття 3
Фінансові умови

Фінансування, необхідне для здійснення співробітництва, визначається кожною із Сторін відповідно до їх можливостей і взаємного інтересу за узгодженими ними конкретними планами співробітництва.

Стаття 4
Перегляд Меморандуму

Сторони регулярно відстежують, за необхідності кожні п’ять років, результати виконання положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 5
Набрання чинності та строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Меморандум залишатиметься чинним доки будь-яка Сторона не повідомить іншу Сторону про його припинення у письмовій формі не менш ніж за три місяці до бажаної дати припинення.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Женева 26 вересня 2018 року у двох примірниках, кожний українською, естонською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму переважну силу має текст англійською мовою.


ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЗА ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО
ЕСТОНІЇ


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Маргус ВІХЕР


Заступник Міністра

Генеральний Директорвгору