Документ 233_002-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.05.2018

УГОДА
про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Естонії


Дата підписання:

22.05.2018


Дата набрання чинності для України:

22.05.2018

Державна архівна служба України та Національний архів Естонії, (далі - Сторони),

беручи до уваги Угоду між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про співробітництво у галузі культури, освіти і науки від 16 березня 1994 року,

діючи в інтересах подальшого розвитку професійних, наукових та культурних зв’язків між Україною та Естонською Республікою (далі - держави Сторін),

беручи до уваги взаємне прагнення до зміцнення та розвитку співробітництва між архівними установами України та Естонської Республіки,

визнаючи, що доступ до архівної інформації є одним з загальновизнаних фундаментальних прав,

домовились укласти Угоду про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть співробітництво на основі рівності, взаємних інтересів та із дотриманням національного законодавства держав Сторін, а також міжнародних угод, учасниками яких є Україна та Естонська Республіка.

Стаття 2

Сторони розвиватимуть обмін найкращим архівним досвідом за напрямами, що становлять взаємний інтерес для них, включаючи впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у повсякденній роботі архівів (цифрові архіви, оцифрування та створення електронних баз даних, надання цифрових послуг замовникам).

З цією метою Сторони обмінюються інформацією про проблеми, що виникають внаслідок їх архівної діяльності і здійснюють обмін спеціалістами на взаємній основі.

Стаття 3

Обидві Сторони звертають особливу увагу на задоволення соціально-правових потреб громадян та установ.

Обидві Сторони погоджуються з тим, що однією з першочергових потреб є пошук документів за запитами осіб, репресованих тоталітарними режимами.

Стаття 4

Сторони сприятимуть вивченню та поповненню національних архівних фондів шляхом обміну або придбання копій документів з історії народів обох країн (мікрофільмів або сканів) на взаємовигідній основі.

Виявлення документів, форма та технічні стандарти копіювання здійснюватимуться відповідно до домовленостей між Сторонами в кожному конкретному випадку.

Стаття 5

Сторони здійснюють взаємний обмін науковою літературою та своїми власними публікаціями (методичні рекомендації, довідники, путівники, збірники архівних документів, матеріали міжнародних семінарів та симпозіумів, іншими матеріалами).

Кожна із Сторін може вільно зв’язатися з іншою Стороною із запитом щодо інформації, що її цікавить.

Стаття 6

Сторони здійснюють спільні публікації архівних документів та організовують спільні виставки, відповідно до тематики, що представляє інтерес для обох Сторін, при цьому Сторони письмово узгоджують конкретні умови в кожному окремому випадку.

Стаття 7

Сторони сприяють взаємній участі архівістів у конференціях, семінарах з архівної справи, що організовуються архівними установами обох держав.

Стаття 8

Сторони здійснюють обмін законодавчими та іншими нормативними актами, що регламентують питання роботи архівних установ, а також архівознавчою та науково-методичною літературою з архівної справи (правила роботи, наукові праці, статті), публікаціями архівних документів, що видаються архівними установами Сторін.

Стаття 9

Відповідно до національного законодавства України та Естонської Республіки, Сторони забезпечують вільний доступ архівістів та дослідників, що працюють у рамках цієї Угоди, до архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тематики їх досліджень.

Стаття 10

Співробітництво в рамках цієї Угоди не перешкоджає іншим формам співробітництва в архівній сфері, що здійснюється Сторонами за взаємною згодою.

З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі угоди щодо конкретних напрямків або дій двостороннього співробітництва згідно з законодавством України та Естонської Республіки.

Сторони сприятимуть здійсненню прямих контактів між державними архівними установами України та Естонської Республіки.

Фінансові умови безпосереднього співробітництва державних архівних установ повинні бути прийняті Державною архівною службою України та Національним архівом Естонії.

Стаття 11

Сторони розвиватимуть співробітництво в міжнародних архівних установах.

Стаття 12

У випадку виникнення будь-яких спорів під час виконання цієї Угоди Сторони проводять двосторонні консультації.

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення у письмовій формі, що оформлюються окремими протоколами (додатками), які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 13

З набранням чинності цієї Угоди втрачає чинність Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Архівним департаментом Естонської Республіки від 4 листопада 1994 року.

Ця Угода укладається на п’ятирічний період і набирає чинності з дати підписання обома Сторонами.

Ця Угода буде автоматично продовжуватися на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін, не пізніше як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить офіційно у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Учинено українською, естонською та англійською мовами в двох примірниках кожною мовою, всі тексти є автентичними з однаковою юридичною силою.

У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

Підписано в м. Київ 22 травня 2018.


За Державну архівну службу
України

За Національний архів
Естонії


(підпис)

(підпис)


Тетяна БАРАНОВА

Пріт ПІРСКО


Голова Державної архівної служби
України

Національний архівіст
Естоніївгору