Документ 232-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2011, підстава - 96-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 березня 2009 р. N 232
Київ
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для селекції в рослинництві
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 953 ( 953-2009-п ) від 03.09.2009
N 451 ( 451-2010-п ) від 16.06.2010
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ Установити, що використання у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 2154-17 ) за програмами "Селекція в
рослинництві", "Селекція сільськогосподарських культур у
ланках первинного рослинництва", використовуються відповідно
до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з
Постановою КМ N 451 ( 451-2010-п ) від 16.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для селекції в рослинництві, що додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 232
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для селекції в рослинництві
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
{ У тексті Порядку слова "Українська академія аграрних наук"
у всіх відмінках замінено словами "Національна академія
аграрних наук" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 451 ( 451-2010-п ) від 16.06.2010 }
{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики
та продовольства за програмою "Селекція в рослинництві" та
Національній академії аграрних наук за програмою "Селекція
сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва"
(далі - бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів за програмою
"Селекція в рослинництві" є Міністерство аграрної політики та
продовольства, а за програмою "Селекція сільськогосподарських
культур у ланках первинного рослинництва" - Національна академія
аграрних наук. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

{ Підпункт 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 451 ( 451-2010-п ) від 16.06.2010 }

2) часткову компенсацію вартості виконаних робіт у первинному
насінництві юридичним особам незалежно від форми власності та
господарювання, крім бюджетних установ (далі - компенсація):
за програмою "Селекція в рослинництві" - підприємствам, які
перебувають у віданні Національної академії аграрних наук та
Національної академії наук, дослідним та навчально-дослідним
господарствам навчальних закладів аграрної освіти і науки, які
належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та
продовольства, внесеним до Державного реєстру виробників насіння і
садивного матеріалу, які виконують роботи з первинного насінництва
(далі - підприємства);
за програмою "Селекція сільськогосподарських культур у ланках
первинного рослинництва" - підприємствам, які перебувають у
віданні Національної академії аграрних наук.
Підприємствам, які перебувають у віданні Національної
академії аграрних наук, компенсація проводиться тільки за однією
бюджетною програмою.
До вартості виконаних робіт у первинному насінництві, яка
підлягає компенсації, включається вартість придбання насіння,
мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних
матеріалів, запасних частин до сільськогосподарської техніки без
урахування сум податку на додану вартість.
Компенсація проводиться підприємствам за місцем провадження
ними господарської діяльності.
3. Компенсація не проводиться підприємствам, які визнані
банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство або які
мають прострочену більш як півроку заборгованість перед державним
і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України.
4. Розподіл бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном
пропорційно прогнозованим обсягам витрат на виконання робіт у
первинному насінництві кожного підприємства, що визначені
науково-виробничими програмами первинного насінництва на
відповідний рік, здійснює: { Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від
07.02.2011 }
1) Міністерство аграрної політики та продовольства - за
програмою "Селекція в рослинництві".
Міністерство аграрної політики та продовольства за
погодженням з Мінфіном може здійснювати перерозподіл бюджетних
коштів за підсумками дев'яти місяців;
2) Національна академія аграрних наук - за програмою
"Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного
рослинництва".
5. Міністерство аграрної політики та продовольства та
Національна академія аграрних наук утворюють комісії, затверджують
їх склад і положення про них та публікують у друкованих засобах
масової інформації оголошення про приймання заявок на проведення
компенсації із зазначенням переліку необхідних документів, строків
та умов їх подання.
Підприємства подають комісії заявку за формою, затвердженою
відповідно Міністерством аграрної політики та продовольства та
Національною академією аграрних наук.
6. До заявки додаються:

{ Підпункт 1 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 953 ( 953-2009-п ) від 03.09.2009 }

1) видані органом державної податкової служби та Пенсійного
фонду України довідки про заборгованість, у тому числі із строком
виникнення більш як півроку до дати їх видачі; { Пункт 6 доповнено підпунктом 1 згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2010-п ) від 16.06.2010 }
2) довідка про розмір площі земель сільськогосподарського
призначення, які перебувають у власності, постійному користуванні
чи оренді, видана Центром державного земельного кадастру, і/або
довідка про розмір площі земельних часток (паїв), видана органом,
що зареєстрував договір оренди земельної частки (паю) відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 119
( 119-2000-п ) "Про затвердження Порядку реєстрації договорів
оренди земельної частки (паю)" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 4, ст. 113);
3) науково-виробнича програма первинного насінництва на
відповідний рік; { Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ Підпункт 4 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 953 ( 953-2009-п ) від 03.09.2009 }

4) письмове зобов'язання щодо повернення у місячний строк
бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту
їх незаконного отримання та/або нецільового використання; { Пункт 6 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2010-п ) від 16.06.2010 }
5) копії:
довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України;
балансу підприємства за минулий рік;
паспорта на виробництво та реалізацію насіння і садивного
матеріалу;
документа, що підтверджує якість придбаного насіння і
садивного матеріалу;
довідки про виробництво і реалізацію оригінального та
елітного насіння.
Зазначені копії повинні бути засвідчені підписом керівника,
скріпленим печаткою підприємства.
Комісія перевіряє подані документи та складає реєстри
підприємств, які мають право на компенсацію, за формою,
затвердженою відповідно Міністерством аграрної політики та
продовольства та Національною академією аграрних наук.
У разі відмови у проведенні компенсації комісія надсилає
підприємству в триденний строк обґрунтовану відповідь із
зазначенням причин.
Сума компенсації підприємствам визначається комісією
пропорційно прогнозованим обсягам витрат на первинне насінництво
кожного підприємства.
6) довідка про відсутність (наявність) заборгованості перед
місцевим бюджетом із сплати податку з доходів фізичних осіб за
підписом керівника, скріпленим печаткою підприємства. { Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2010-п ) від 16.06.2010 }
7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
8. Заявки, документи та реєстри, що надходять від підприємств
для проведення компенсації, зберігаються протягом трьох років у
Міністерстві аграрної політики та продовольства та Національній
академії аграрних наук.
9. Міністерство аграрної політики та продовольства та
Національна академія аграрних наук подають Мінфіну щокварталу до
20 числа наступного місяця узагальнену інформацію за формами,
затвердженими відповідно Міністерством аграрної політики та
продовольства та Національна академія аграрних наук, і до 1 лютого
наступного року звіт про ефективність використання бюджетних
коштів.вгору