Документ 2311-99-п, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава - 781-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 1999 р. N 2311
Київ
Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації
Закону України "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1318 ( 1318-2001-п ) від 10.10.2001
N 277 ( 277-2002-п ) від 11.03.2002
N 726 ( 726-2003-п ) від 15.05.2003
N 501 ( 501-2004-п ) від 14.04.2004
N 1082 ( 1082-2004-п ) від 25.08.2004
N 1657 ( 1657-2006-п ) від 29.11.2006
N 1310 ( 1310-2007-п ) від 08.11.2007
N 118 ( 118-2011-п ) від 02.02.2011
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013
N 882 ( 882-2013-п ) від 04.12.2013
N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ У назві та тексті Постанови слова "Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна
техніка", "Інститут електрозварювання імені
Є.О. Патона", "Інститут монокристалів" виключено на
підставі Постанови КМ N 501 ( 501-2004-п ) від
14.04.2004 }

З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"
( 991-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1657 ( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про порядок розгляду та затвердження пріоритетних
напрямів діяльності технологічного парку;
Порядок розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів
технологічних парків; { Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови
КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }

{ Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
Положення про порядок здійснення контролю за цільовим
використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання,
комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для
виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними
напрямами діяльності технологічного парку.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 501
( 501-2004-п ) від 14.04.2004 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 1999 р. N 2311
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розгляду та затвердження пріоритетних
напрямів діяльності технологічного парку
1. Це Положення визначає порядок розгляду Президією
Національної академії наук та затвердження МОН пріоритетних
напрямів діяльності технологічного парку. ( Пункт 1 в редакції
Постанови КМ N 1082 ( 1082-2004-п ) від 25.08.2004 )
2. Технологічний парк подає до Президії Національної академії
наук такі документи (у двох примірниках): { Абзац перший пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657
( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
лист-звернення про розгляд переліку пріоритетних напрямів
діяльності технологічного парку; { Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 ( 1657-2006-п )
від 29.11.2006 }
перелік пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку
(далі - перелік);
пояснювальну записку з детальним обгрунтуванням віднесення
запропонованих напрямів до пріоритетних, доцільності їх розвитку
та прогнозом наслідків їх реалізації;
нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію технологічного парку; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
копію установчих документів - для технологічного парку -
юридичної особи; нотаріально засвідчену копію договору про спільну
діяльність і копію установчих документів кожного учасника
технологічного парку - для технологічного парку - групи юридичних
осіб. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1657
( 1657-2006-п ) від 29.11.2006; в редакції Постанов КМ N 849
( 849-2011-п ) від 10.08.2011, N 233 ( 233-2013-п ) від
08.04.2013 }
3. Пояснювальна записка до переліку має включати: { Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1657 ( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
обґрунтування відповідності запропонованих пріоритетних
напрямів діяльності технологічного парку основним статутним
напрямам діяльності технологічного парку (для технологічного
парку - юридичної особи) та основним статутним напрямам діяльності
учасників технологічного парку (для технологічного парку - групи
юридичних осіб) пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки,
визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки
і техніки" ( 2623-14 ), та пріоритетним напрямам інноваційної
діяльності, визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ); { Абзац другий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 726 ( 726-2003-п ) від
15.05.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657
( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
порівняльний аналіз стану розробок, що здійснюються за цими
напрямами у світі та в Україні, їх актуальність і тенденції
розвитку;
обгрунтування наявності достатнього наукового, технічного та
технологічного потенціалу технологічного парку або його базової
організації за заявленими пріоритетними напрямами діяльності;
показники конкурентоспроможності науково-технічної та
інноваційної продукції технологічного парку на внутрішньому і
зовнішньому ринку та розрахунки потенційних обсягів її споживання;
прогноз соціально-економічних, бюджетних та екологічних
наслідків діяльності технологічного парку за заявленими ним
пріоритетними напрямами діяльності. { Абзац пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від
29.11.2006 }
4. Після перевірки комплектності документів, зазначених у
пункті 2 цього Положення (далі - документи), Президія Національної
академії наук реєструє їх надходження та видає технологічному
парку письмове підтвердження факту одержання від нього документів.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1657
( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
4-1. Президія Національної академії наук протягом 20 днів
опрацьовує документи та готує висновок щодо доцільності
затвердження переліку з формулюванням у разі наявності конкретних
зауважень і надсилає його технологічному парку. { Положення доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 1082
( 1082-2004-п ) від 25.08.2004; в редакції Постанови КМ N 1657
( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
5. Технологічний парк у разі надходження висновку із
зауваженнями президії Національної академії наук доопрацьовує
перелік і надсилає його до МОН разом з документами та копією
висновку президії Національної академії наук. { Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 1082 ( 1082-2004-п ) від
25.08.2004, N 1657 ( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }
6. МОН у триденний строк розглядає документи і виносить їх на
розгляд Комісії з організації діяльності технологічних парків та
інноваційних структур інших типів, утвореної постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 ( 961-2001-п )
(Офіційний вісник, 2001 р., N 32, ст. 1483) (далі - Комісія). { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від
29.11.2006 }
7. Комісія розглядає подані МОН документи у 30-денний строк
після їх надходження та надає МОН рекомендації стосовно
затвердження переліку. { Пункт в редакції Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від
29.11.2006 }
8. З урахуванням рекомендацій Комісії МОН затверджує у
п'ятиденний строк перелік або повертає документи технологічному
парку на доопрацювання з формулюванням зауважень у разі, коли:
парком не подано документи або у поданих документах не
відображені відомості відповідно до вимог пунктів 2 і 3 цього
Положення;
у документах виявлено недостовірні відомості;
запропоновані парком пріоритетні напрями його діяльності не
відповідають основним статутним напрямам діяльності технологічного
парку - юридичної особи, основним статутним напрямам діяльності
учасників технологічного парку - групи юридичних осіб,
пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом
України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
( 2623-14 ), та пріоритетним напрямам інноваційної діяльності,
визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні" ( 433-15 );
науковий, технічний, технологічний, кадровий, виробничий та
фінансово-економічний потенціал парку недостатній для реалізації
запропонованих ним пріоритетних напрямів його діяльності. { Пункт в редакції Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від
29.11.2006 }
9. Технологічний парк має право після доопрацювання переліку
повторно подати його разом з документами на розгляд президії
Національної академії наук. { Пункт в редакції Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від
29.11.2006 }
10. Зміни і доповнення до затвердженого переліку вносяться у
порядку, визначеному цим Положенням.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 1999 р. N 2311
ПОРЯДОК
розгляду, експертизи та державної реєстрації
проектів технологічних парків
{ У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом
"Мінекономрозвитку", а слова "Державна податкова
адміністрація" і "Держмитслужба" у всіх відмінках
замінено словом "Міндоходів" згідно з Постановою КМ
N 882 ( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
{ У тексті Порядку слова "Держінформнауки" і "Міндоходів"
замінено відповідно словами "МОН" і "ДФС" згідно з
Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду, експертизи та
державної реєстрації проектів технологічних парків (далі -
проект).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
виконавець проекту - технологічний парк, його учасник,
спільне підприємство, що безпосередньо реалізують проект парку;
устатковання, обладнання - машини (крім транспортних засобів,
призначених для перевезення людей і/або вантажу, установленого на
них спеціального обладнання чи механізмів, а також усіх видів
автомобілів, тракторів, мотоциклів, інших механічних транспортних
засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для
використання у технологічному процесі під час реалізації проекту;
комплектувальні вироби - вироби, що являють собою деталі
устатковання (обладнання) або їх сукупність, мають конструктивну
цілісність, виготовлені за комплектами конструкторської та
технологічної документації, призначені для застосування у складі
устатковання (обладнання), не виконують без з'єднання з іншими
деталями самостійні функції, не зазнають змін у процесі їх
застосування у складі устатковання (обладнання) та призначені для
використання під час реалізації проекту;
матеріали - речовини, призначені для подальшої промислової
обробки з метою одержання напівфабрикатів або продукції, що
використовуються під час реалізації проекту, якщо такі речовини не
добуваються або не виробляються в Україні (крім речовин, що
класифікуються згідно з УКТЗЕД ( 584а-18 ) за групами 1-24, або є
підакцизними товарами, а також природними компонентами, які
підлягають подальшій переробці).
3. Державна реєстрація проекту здійснюється МОН за поданням
Національної академії наук таких документів, підготовлених
технологічним парком (у трьох примірниках): { Абзац перший пункту
3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
1) заява згідно з додатком 1;
2) проект, підписаний:
керівником парку - для технологічного парку - юридичної
особи;
керівниками керівного органу парку, учасника технологічного
парку та/або спільного підприємства - для технологічного парку -
групи юридичних осіб.
Проект готується за формою, затвердженою МОН, за погодженням
з Мінекономрозвитку, Мінфіном, ДФС. { Абзац четвертий підпункту 2
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013; в редакції Постанови КМ N 781
( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }
Проект прошивається, нумерується і засвідчується печатками
технологічного парку та виконавців проекту;
3) нотаріально засвідчені копії установчих документів
виконавців проекту;
4) копії договору про спільну діяльність - для технологічного
парку як групи юридичних осіб, переліку пріоритетних напрямів
діяльності технологічного парку, затвердженого МОН, декларацій з
податку на прибуток виконавців проекту за останні два роки
(поквартально), засвідчені їх печатками (якщо підприємство
створено менш як два роки, за період його функціонування);
5) нотаріально засвідчена копія ліцензії на право займатися
діяльністю, що передбачена у проекті;
6) баланс виконавців проекту (форма N 1) за два останні роки
(поквартально), засвідчений їх печатками (якщо підприємство
створено менш як два роки, за період його функціонування);
7) звіти про фінансові результати виконавців проекту (форма
N 2) за два останні роки (поквартально), засвідчені їх печатками
(якщо підприємство створено менш як два роки, за період його
функціонування);
8) звіт про рух коштів виконавців проекту (форма N 3) за
попередній рік, засвідчений їх печатками;
9) звіт про власний капітал виконавців проекту (форма N 4) за
попередній рік, засвідчений їх печатками.
Технологічний парк несе відповідальність за достовірність
інформації, що міститься в підготовлених ним документах.
4. У разі коли для реалізації проекту передбачається ввезення
нових устатковання, обладнання та комплектувальних виробів, а
також матеріалів, які не виробляються в Україні, проект повинний
містити їх перелік із зазначенням коду згідно з УКТЗЕД ( 584-18 )
і обсягів (далі - номенклатура ввезення) та обґрунтуванням
доцільності ввезення в Україну.
5. МОН реєструє документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку
(далі - документи), проводить перевірку відповідності документів
вимогам пункту 3 цього Порядку, здійснює державну наукову та
науково-технічну експертизу (далі - експертиза), передає їх на
розгляд Мінекономрозвитку, Мінфіну, ДФС та у разі потреби інших
центральних органів виконавчої влади. { Абзац перший пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 882 ( 882-2013-п )
від 04.12.2013, N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }
Експертиза здійснюється МОН відповідно до Закону України "Про
наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) на замовлення
виконавця проекту. Строк експертизи не може перевищувати 30 днів з
моменту реєстрації МОН документів. { Абзац другий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2013-п ) від
04.12.2013 }
За дорученням МОН уповноважена експертна організація оформляє
за результатами експертизи висновок. { Абзац третій пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п ) від
23.09.2015 }
Номенклатура ввезення надсилається ДФС для опрацювання в
частині відповідності устатковання, обладнання, комплектувальних
виробів і матеріалів кодам УКТЗЕД ( 584-18 ).
Центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду
номенклатури ввезення подають МОН обґрунтовані висновки стосовно
того, що в Україні не виробляються зазначені у номенклатурі
устатковання, обладнання, комплектувальні вироби і матеріали.
6. У разі невідповідності поданих Національною академією наук
документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього Порядку,
МОН повертає їх протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації
Національній академії наук з обґрунтуванням причини. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
7. Центральні органи виконавчої влади розглядають документи з
урахуванням критеріїв, визначених МОН, і не пізніше ніж через 20
днів з моменту їх надходження подають МОН висновки щодо реєстрації
проекту.
На підставі позитивних висновків МОН протягом 10 робочих днів
з моменту їх надходження приймає рішення про державну реєстрацію
проекту, згідно з яким вносить проект до державного реєстру, який
ведеться у спеціальному журналі, і видає керівникові
технологічного парку або його керівного органу (уповноваженій
керівником особі) свідоцтво про державну реєстрацію проекту (далі
- свідоцтво) за формою згідно з додатком 2, що фіксується у
спеціальному журналі за підписом особи, яка видала, і особи, яка
одержала свідоцтво. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
8. Свідоцтво видається на строк реалізації проекту, але не
більш як на п'ять років. Після закінчення визначеного строку
державна реєстрація і відповідний запис у державному реєстрі
скасовуються за рішенням МОН. МОН не пізніше ніж через три робочих
дні з моменту прийняття рішення про скасування державної
реєстрації проекту повідомляє про це керівникові технологічного
парку, виконавцю проекту, Мінфіну, а в разі скасування державної
реєстрації проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, - ДФС.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013, N 781 ( 781-2015-п ) від
23.09.2015 }
9. Свідоцтво є підставою для запровадження спеціального
режиму інноваційної діяльності відповідно до вимог Закону України
"Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних
парків" ( 991-14 ) та відкриття спеціальних рахунків.
Цільові субсидії, передбачені Законом України "Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"
( 991-14 ), надаються технологічному парку та виконавцю проекту
починаючи з дня державної реєстрації проекту та відкриття
спеціального рахунка в територіальному органі Державної
казначейської служби відповідно до наказу Державного казначейства
від 2 грудня 2002 р. N 221 ( z0976-02 ) для зарахування сум
ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством під
час ввезення на територію України для реалізації проектів
технологічних парків нових устатковання, обладнання та
комплектувальних виробів, а також матеріалів, які не виробляються
в Україні, за умови подання виконавцем проекту до державної
податкової інспекції та митниці ДФС за їх місцезнаходженням
нотаріально засвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію
проекту, копії проекту та номенклатури ввезення. { Абзац другий
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 118
( 118-2011-п ) від 02.02.2011, N 882 ( 882-2013-п ) від
04.12.2013 }
10. У разі надходження до МОН негативного висновку,
оформленого за результатами експертизи, або висловлення
центральними органами виконавчої влади зауважень до проекту МОН
приймає рішення про вмотивовану відмову в державній реєстрації
проекту та у триденний строк повертає Національній академії наук
документи з обґрунтуванням причини.
Національна академія наук разом з технологічним парком, у
реєстрації проекту якого відмовлено, мають право після
доопрацювання документів повторно подати їх на розгляд МОН.
МОН реєструє документи відповідно до пунктів 3 і 4 цього
Порядку та передає їх на розгляд центральних органів виконавчої
влади, які висловили зауваження. Строк розгляду документів не може
перевищувати 20 днів з моменту їх надходження. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
11. У разі повторного надходження зауважень від центральних
органів виконавчої влади МОН може внести у триденний строк подані
технологічним парком документи на розгляд Комісії з організації
діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших
типів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 9
серпня 2001 р. N 961 ( 961-2001-п ) (Офіційний вісник, 2001 р.,
N 32, ст. 1483) (далі - Комісія). { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
12. Комісія за участю представників центральних органів
виконавчої влади, що висловили зауваження, розглядає подані МОН
документи у 20-денний строк з моменту їх надходження та надає МОН
рекомендації щодо врегулювання розбіжностей стосовно доцільності
державної реєстрації проекту.
З урахуванням рекомендацій Комісії МОН приймає у триденний
строк рішення щодо державної реєстрації проекту або повертає
документи Національній академії наук з обґрунтуванням причин.
Національна академія наук разом з технологічним парком мають
право після доопрацювання проекту подати його на розгляд МОН.
Якщо зауваження враховано повністю, МОН здійснює державну
реєстрацію проекту згідно з пунктом 7 цього Порядку. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
13. Рішення про державну реєстрацію або відмову у реєстрації
проекту МОН приймає у строк, який не може перевищувати 90 днів з
дати реєстрації документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.
{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
14. Технологічний парк може ініціювати внесення змін до
зареєстрованого МОН проекту. Зміни розглядаються МОН за поданням
Національної академії наук і схвалюються за погодженням з
Мінекономрозвитку, Мінфіном та ДФС у разі: { Абзац перший пункту
14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2007-п ) від 08.11.2007; в редакції Постанови КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }
зміни коду УКТЗЕД ( 584-18 ) устатковання, обладнання,
комплектувальних виробів і матеріалів, включених до номенклатури
ввезення;
зміни номенклатури ввезення, що не призводить до збільшення
загальної вартості імпорту необхідних для реалізації проекту
товарів; { Абзац третій пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1310
( 1310-2007-п ) від 08.11.2007 }
скорочення номенклатури ввезення.
Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з
пунктами 1-13 цього Порядку.
15. Скасування державної реєстрації проекту та запису у
державному реєстрі до закінчення строку дії свідоцтва здійснюється
на підставі рішення МОН, прийнятого:
з ініціативи технологічного парку;
у разі встановлення за результатами проведеної МОН, іншим
уповноваженим органом перевірки факту порушення виконавцем проекту
вимог законодавства або недодержання умов реалізації проекту. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
16. МОН не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту
прийняття рішення про скасування державної реєстрації проекту до
закінчення строку дії свідоцтва повідомляє про це Національній
академії наук, керівникові технологічного парку, виконавцю
проекту, Мінфіну, а в разі скасування державної реєстрації
проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, - ДФС. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013; в редакції Постанови КМ N 781
( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від
29.11.2006 }
Додаток 1
до Порядку
ЗАЯВА
про розгляд проекту технологічного парку
__________________________________________________________________
(найменування проекту)
Технологічний парк _______________________________________________
(найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
її адреса, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номери телефонів,
__________________________________________________________________
телефаксу, найменування установи банку, що обслуговує парк,
__________________________________________________________________
номери рахунків, телефони установи банку)
Строк реалізації проекту від _____ 20___ р. до ______ 20__ року.
Виконавець проекту (технологічний парк, його учасник, спільне
підприємство) ____________________________________________________
(найменування,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

_________________________ ______________ _______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
технологічного парку,
_______________________
його керівного органу)
М.П.
"____" _____________ 20__ р.
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від
29.11.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }
Додаток 2
до Порядку
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію проекту технологічного парку

___ _____________ 20__ р. N ________
__________________________________________________________________
(найменування проекту технологічного парку)
Технологічний парк (керівний орган технологічного парку) _________
__________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
Виконавець проекту (технологічний парк, його учасник, спільне
підприємство) ____________________________________________________
(найменування,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
Строк реалізації проекту від __ ___ 20__ р. до __ ___ 20__ року.
Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку ______________
__________________________________________________________________
(найменування, ким і коли затверджений)

Міністр освіти і науки __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 277
( 277-2002-п ) від 11.03.2002, N 1082 ( 1082-2004-п ) від
25.08.2004; в редакції Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від
29.11.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 882
( 882-2013-п ) від 04.12.2013, N 781 ( 781-2015-п ) від
23.09.2015 }

{ ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення контролю за цільовим
використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання,
комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для
виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними
напрямами діяльності технологічного парку втратило чинність на
підставі Постанови КМ N 1657 ( 1657-2006-п ) від 29.11.2006 }вгору