Документ 231-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.08.2011, підстава - 869-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2010 р. N 231
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 869 ( 869-2011-п ) від 01.06.2011 }
Про внесення змін до Порядку формування тарифів
на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії
та послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955
( 955-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2019;
2007 р., N 16, ст. 586, N 82, ст. 3052; 2009 р., N 33, ст. 1118,
N 51, ст. 1728, N 94, ст. 3207), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 231
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування тарифів
на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії
та послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води ( 955-2006-п )

1. У пункті 2:
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"двоставковий тариф - тариф на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води, який складається з річної абонентської
плати (вартості обслуговування одиниці теплового навантаження
об'єкта теплоспоживання), яка компенсує умовно-постійну частину
тарифу, та вартості одиниці реалізованої теплової енергії, послуг
з централізованого опалення і постачання гарячої води, яка
компенсує умовно-змінну частину тарифу;".
У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами третім - десятим;
після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"одноставковий тариф - вартість одиниці реалізованої послуги,
яка визначена однією ставкою і не розподіляється на умовно-змінну
та умовно-постійну частини;".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно
абзацами п'ятим - одинадцятим;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"умовно-постійна частина - складова двоставкового тарифу, яка
включає витрати підприємства, пов'язані з необхідністю підтримання
в робочому стані джерел теплової енергії, теплових мереж і
теплоспоживальних установок, а також частину прибутку, розраховану
відповідно до пункту 97 цього Порядку;
умовно-змінна частина - складова двоставкового тарифу, яка
включає витрати, безпосередньо пов'язані з обсягами споживання
теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання
гарячої води, а також частину прибутку, розраховану відповідно до
пункту 97 цього Порядку.".
2. Абзац третій пункту 61 викласти в такій редакції:
"Планування витрат з оплати праці працівників підприємства
здійснюється за переліком згідно з додатком 1 до Порядку з
урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного
договору.".
3. Доповнити Порядок ( 955-2006-п ) після розділу III новим
розділом IV такого змісту:
"IV. Розрахунок двоставкових тарифів на теплову енергію
та надання послуг з централізованого опалення
і постачання гарячої води
95. При розрахунку двоставкових тарифів повна планована
собівартість теплової енергії, послуг з централізованого опалення
і постачання гарячої води визначається згідно з розділами II і III
цього Порядку відповідно.
96. Теплове навантаження об'єкта теплоспоживання визначається
технічними умовами на приєднання споживача та обумовлюється
договором між теплопостачальною організацією та споживачем про
використання теплової енергії та гарячої води.
Кількість теплової енергії, спожитої для надання послуги з
централізованого опалення, визначається за показаннями приладів
обліку, а за їх відсутності - розрахунком за договірними
технічними показниками системи опалення або для житлових
будинків - за нормативними питомими витратами теплової енергії для
опалення будинків даного населеного пункту.
Кількість гарячої води, спожитої для надання послуги з
централізованого гарячого водопостачання, визначається за
показаннями приладів обліку, а за їх відсутності - розрахунком
згідно із встановленими нормами.
97. Розрахунок прибутку підприємств проводиться відповідно до
затвердженого рівня рентабельності. Кожна частина прибутку, яка
включається до умовно-постійної і умовно-змінної частин тарифу,
визначається множенням суми відповідних витрат на рівень
рентабельності.
Структура і формування двоставкового тарифу
на виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії
98. Формування двоставкових тарифів та їх коригування
підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії, здійснюється відповідно до розділу II
цього Порядку.
99. Вихідні дані, необхідні для розрахунку двоставкових
тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії, наведено у додатку 2.
100. Техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку
двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії, наведено у додатку 3.
101. До умовно-постійної частини тарифу включаються всі
витрати теплопостачального підприємства на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії, визначені згідно з
пунктами 4-27 розділу II цього Порядку, крім віднесених до
умовно-змінних витрат, і відповідна частина прибутку.
102. До умовно-змінної частини тарифу включаються витрати на
електроенергію, паливо і покупну теплову енергію в обсягах, які
забезпечують обсяги споживання (крім витрат на внутрішні виробничі
потреби), та відповідна частина прибутку.
103. Розрахунок умовно-постійної і умовно-змінної частин
витрат теплопостачального підприємства на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії наведено у
додатку 4. Одночасно розраховується одноставковий тариф на теплову
енергію.
104. Розподіл умовно-постійних витрат між категоріями
споживачів здійснюється пропорційно тепловому навантаженню об'єкта
теплоспоживання, а розподіл умовно-змінних витрат - пропорційно
кількості теплової енергії, відпущеної з колекторів.
105. Умовно-постійна частина тарифу без податку на додану
вартість визначається для кожної категорії споживачів окремо
шляхом ділення умовно-постійної частини вартості теплової енергії
відповідної категорії споживачів (рядок 8 додатка 4) на величину
теплового навантаження об'єкта теплоспоживання цієї категорії
споживачів (рядок 1 додатка 3).
106. Умовно-змінна частина тарифу без податку на додану
вартість визначається для кожної категорії споживачів окремо
шляхом ділення умовно-змінної частини вартості теплової енергії
відповідної категорії споживачів (рядок 8 додатка 4) на величину
реалізованої теплової енергії цієї категорії споживачів (рядок 2
додатка 3).
Структура і формування двоставкового тарифу
на надання послуг з централізованого опалення
107. Формування статей витрат та їх коригування для
розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з
централізованого опалення здійснюється відповідно до
пунктів 34-55, 81-84 розділу III цього Порядку.
108. Вихідні дані та техніко-економічні показники, необхідні
для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з
централізованого опалення, наведено у додатку 5.
109. Вартість послуг з централізованого опалення складається
з умовно-постійної і умовно-змінної частин.
110. До умовно-постійної частини, яка пов'язана з
необхідністю підтримання в робочому стані системи централізованого
опалення, включаються всі витрати, передбачені розділом III цього
Порядку (за винятком умовно-змінних витрат), та відповідна частина
прибутку.
111. До умовно-змінної частини включаються витрати на
електроенергію і теплову енергію, які використовуються для потреб
централізованого опалення (крім витрат на внутрішні виробничі
потреби), та відповідна частина прибутку.
112. Розрахунок умовно-постійної і умовно-змінної частин
витрат теплопостачального підприємства на послуги з
централізованого опалення наведено в рядках 1-6 додатка 6.
Одночасно розраховується одноставковий тариф на послуги з
централізованого опалення.
Розподіл прибутку між умовно-постійною і умовно-змінною
частинами здійснюється аналогічно наведеному у пункті 97 цього
Порядку.
113. Двоставковий тариф на послуги з централізованого
опалення складається з:
умовно-змінної частини тарифу, яка компенсує умовно-змінну
частину витрат і визначається в розрахунку на 1 Гкал теплової
енергії, спожитої на централізоване опалення, або в розрахунку на
1 кв. метр загальної опалюваної площі відповідно до розрахункової
норми витрат теплової енергії на опалення в даному населеному
пункті для житлових будинків, не обладнаних лічильниками теплової
енергії (рядок 11 додатка 5), та відповідної частини прибутку;
річної (місячної) абонентської плати, яка компенсує
умовно-постійну частину витрат на надання послуг з
централізованого опалення і розраховується на теплове навантаження
об'єкта теплоспоживання на 1 Гкал/г або для населення, за
відсутності в житлових будинках приладів обліку, на 1 кв. метр
загальної опалюваної площі відповідно до нормативної величини
питомого теплового навантаження системи опалення в даному
населеному пункті (рядок 12 додатка 5), та відповідної частини
прибутку.
114. Розрахунок двоставкового тарифу на послуги з
централізованого опалення проводиться окремо для кожної категорії
споживачів.
Структура і формування двоставкового тарифу
на надання послуг з централізованого постачання
гарячої води
115. Формування статей витрат та їх коригування для
розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з
централізованого постачання гарячої води здійснюється відповідно
до пунктів 58-84 розділу III цього Порядку і складається з:
умовно-постійної частини (абонентської плати), яка покриває
всі витрати (крім віднесених до умовно-змінних витрат), зокрема на
виробництво, транспортування і збут гарячої води, і включає
витрати води для підживлення мереж та витрати теплової і
електричної енергії для її циркуляції по розподільних і
внутрішньобудинкових мережах і рушникосушильниках (у разі їх
підключення до систем гарячого водопостачання), та відповідної
частини прибутку;
умовно-змінної частини, яка покриває частково витрати на
виробництво і транспортування від місця приготування до точки
споживання планованих обсягів гарячої води, визначених за
показаннями будинкових лічильників або за їх відсутності - за
встановленими нормами, і включає витрати на холодну воду в обсягах
споживання, витрати теплової енергії на підігрів цієї води і (у
разі потреби) електроенергії для її підкачки з метою підвищення
тиску (у тому числі втрати води, теплової і електричної енергії на
транспортування і циркуляцію), та відповідної частини прибутку.
116. Витрати теплової та електричної енергії на циркуляцію
визначаються за розрахунком окремо для кожного будинку, а за
відсутності даних розрахунків - як стала частка від загальної суми
витрат теплової і електричної енергії, яка припадає на будинок, у
такому розмірі: за відсутності рушникосушильників - 10 відсотків,
за умови їх підключення до систем гарячого водопостачання -
20 відсотків.
Розподіл прибутку між умовно-постійною і умовно-змінною
частинами витрат здійснюється аналогічно наведеному у пункті 97
цього Порядку.
117. Вихідні дані та техніко-економічні показники, необхідні
для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з
централізованого постачання гарячої води, наведено у додатку 7.
118. Розрахунок умовно-постійної і умовно-змінної частин
витрат для надання послуг з централізованого постачання гарячої
води наведено в рядках 1-6 додатка 8. Одночасно розраховується
одноставковий тариф на послуги з централізованого постачання
гарячої води.
119. Двоставковий тариф на послуги з централізованого
постачання гарячої води складається з:
умовно-постійної частини (абонентської плати), яка покриває
умовно-постійні витрати і розраховується для окремих будинків по
тепловому навантаженню будинкової системи централізованого
постачання гарячої води, а для окремих споживачів ця плата
розподіляється відповідно до кількості помешкань в будинку, та
відповідної частини прибутку;
умовно-змінної частини, яка покриває умовно-змінні витрати і
розраховується за наявності лічильника на 1 куб. метр спожитої
гарячої води, а за його відсутності в житлових будинках - на
одного мешканця, та відповідної частини прибутку.
120. Розрахунок двоставкового тарифу на послуги з
централізованого постачання гарячої води проводиться окремо для
кожної категорії споживачів.".
У зв'язку з цим розділ IV вважати розділом V, а пункти 95 і
96 відповідно пунктами 121 і 122.
4. У додатку до Порядку ( 955-2006-п ) слово "Додаток"
замінити словом і цифрою "Додаток 1".
5. Доповнити Порядок ( 955-2006-п ) додатками 2-8, що
додаються.

Додаток 2
до Порядку
ВИХІДНІ ДАНІ,
необхідні для розрахунку двоставкових тарифів
на виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Одиниця |Усьо-| У тому числі | | показника | виміру | го |------------------------| | | | |насе-|бюджетні| інші | | | | |лення|установи|споживачі| |-----------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 1.|Теплове | Гкал/г | | | | | | |навантаження | | | | | | | |системи: | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |опалення | -"- | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |вентиляції | -"- | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |постачання | -"- | | | | | | |технологічної пари | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 2.|Теплове | -"- | | | | | | |навантаження | | | | | | | |системи | | | | | | | |централізованого | | | | | | | |постачання гарячої | | | | | | | |води | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 3.|Тривалість | діб | | | | | | |опалювального | | | | | | | |періоду | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 4.|Тривалість | -"- | | | | | | |міжопалювального | | | | | | | |періоду | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 5.|Середня | град. C | | | | | | |розрахункова | | | | | | | |температура | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | |повітря опалюваних | | | | | | | |будинків | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 6.|Середня | -"- | | х | х | х | | |температура | | | | | | | |зовнішнього повітря| | | | | | | |за опалювальний | | | | | | | |період | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 7.|Розрахункова | -"- | | х | х | х | | |температура | | | | | | | |зовнішнього повітря| | | | | | | |для проектування | | | | | | | |системи опалення | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 8.|Розрахункова | -"- | | | | | | |температура | | | | | | | |зовнішнього повітря| | | | | | | |для проектування | | | | | | | |систем вентиляції | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 9.|Робота систем | | | | | | | |гарячого | | | | | | | |водопостачання під | | | | | | | |час режимної подачі| | | | | | | |гарячої води: | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |годин за добу | годин | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |діб за тиждень | діб | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |місяців протягом | місяців | | | | | | |року | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |10.|Споживання | куб. | | | | | | |холодної води для |метрів/г | | | | | | |потреб постачання | | | | | | | |гарячої води | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |11.|Норма витрати |літрів на| | | | | | |холодної води на | добу | | | | | | |гаряче | | | | | | | |водопостачання | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |12.|Температура | | | | | | | |холодної | | | | | | | |(водопровідної) | | | | | | | |води: | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |в опалювальний | град. C | | | | | | |період | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |в міжопалювальний | -"- | | | | | | |період | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |13.|Нижня теплота | | х | х | х | х | | |згорання | | | | | | | |натурального | | | | | | | |палива: | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |газу | ккал/ | х | х | х | х | | | |куб. метр| | | | | | | |(ккал/кг)| | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |мазуту | -"- | х | х | х | х | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |твердого палива | -"- | х | х | х | х | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |14.|Вартість палива | гривень/| | | | | | |(без урахування |тис. куб.| | | | | | |податку на додану | метрів | | | | | | |вартість) | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |15.|Вартість | гривень/| | | | | | |електроенергії в | кВт·г | | | | | | |середньому за рік | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |16.|Вартість води | гривень/| | | | | | |на потреби гарячого|куб. метр| | | | | | |водопостачання | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |17.|Вартість | гривень/| | | | | | |покупної теплової | Гкал | | | | | | |енергії | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |18.|Загальна | тис. кв.| | | | | | |опалювана площа | метрів | | | | | | |будівель усіх | | | | | | | |категорій | | | | | | | |споживачів | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |19.|Кількість | тис. | | | х | х | | |квартир з | квартир | | | | | | |централізованим | | | | | | | |постачанням | | | | | | | |гарячої води | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |20.|Кількість |тис. осіб| | | х | х | | |мешканців, які | | | | | | | |користуються | | | | | | | |централізованим | | | | | | | |постачанням гарячої| | | | | | | |води | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |21.|Витрати | тис. | | | | | | |електричної енергії| кВт·г | | | | | | |на централізоване | | | | | | | |постачання гарячої | | | | | | | |води | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ,
необхідні для розрахунку двоставкових тарифів
на виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Одиниця |Показ-|Усьо-| У тому числі | | показника |виміру | ник | го |--------------------| | | |базо- | |насе-|бюджет-|інші | | | | вого | |лення| ні |спожи-| | | | року | | |устано-| вачі | | | | | | | ви | | |---------------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 1.|Теплове |Гкал/г | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | |системи: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |опалення | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |вентиляції | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |постачання | -"- | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |постачання | -"- | | | | | | | |технологічної | | | | | | | | |пари | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 2.|Реалізація | тис. | | | | | | | |теплової енергії | Гкал | | | | | | | |споживачам, | | | | | | | | |усього | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |у тому числі: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |опалення | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |вентиляції | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |постачання | -"- | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |постачання | -"- | | | х | | | | |технологічної | | | | | | | | |пари | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 3.|Втрати | -"- | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | |під час | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 4.|Покупна | -"- | | | | | | | |теплова енергія | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 5.|Теплова | -"- | | | | | | | |енергія, | | | | | | | | |відпущена з | | | | | | | | |колекторів | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 6.|Витрати на | -"- | | | | | | | |власні потреби | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 7.|Власне | -"- | | | | | | | |виробництво | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 8.|Витрати палива | | | | | | | | |на виробництво | | | | | | | | |теплової енергії:| | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |газу | млн. | | | | | | | | | куб. | | | | | | | | |метрів | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |мазуту | тис. | | | | | | | | | тонн | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |твердого палива | -"- | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 9.|Витрати | тис. | | | | | | | |умовного палива | тонн | | | | | | | |на виробництво | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |10.|Питомі |кг/Гкал | | | | | | | |витрати умовного | | | | | | | | |палива | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |11.|Витрати |кг/Гкал | | | | | | | |умовного палива | | | | | | | | |на компенсацію | | | | | | | | |тепловтрат | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |12.|Витрати | тис. | | | | | | | |електроенергії | кВт·г | | | | | | | |на технологічні | | | | | | | | |потреби | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |13.|Питомі | кВт·г/ | | | | | | | |витрати | Гкал | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | |на технологічні | | | | | | | | |потреби | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |14.|Витрати води | тис. | | | | | | | |на технологічні | куб. | | | | | | | |потреби |метрів | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |15.|Загальна |тис. кв.| | | | | | | |опалювана площа | метрів | | | | | | | |будівель | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |16.|Кількість | тис. | | | | х | х | | |квартир з |квартир | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | |постачанням | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |17.|Кількість | тис. | | | | х | х | | |мешканців, що | осіб | | | | | | | |користуються | | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | |постачанням | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |18.|Витрати | тис. | | | | | | | |електричної | кВт·г | | | | | | | |енергії на | | | | | | | | |централізоване | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку
РОЗРАХУНОК
умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат
теплопостачального підприємства на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії
та двоставкових тарифів на теплову енергію



Додаток 5
до Порядку
ВИХІДНІ ДАНІ
та техніко-економічні показники,
необхідні для розрахунку двоставкових тарифів
на надання послуг з централізованого опалення

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Одиниця |Показ-|Усьо-| У тому числі | | показника | виміру | ник | го |--------------------| | | |базо- | |насе-|бюджет-|інші | | | | вого | |лення| ні |спожи-| | | | року | | |устано-| вачі | | | | | | | ви | | |---------------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 1.|Теплове |Гкал/г | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | |системи: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |опалення | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |вентиляції | -"- | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 2.|Реалізація | тис. | | | | | | | |теплової енергії,| Гкал | | | | | | | |усього | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |у тому числі: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |опалення | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |вентиляції | -"- | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 3.|Втрати теплової | -"- | | | | | | | |енергії під час | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | |розподільними | | | | | | | | |мережами та в | | | | | | | | |обладнанні | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 4.|Теплова енергія, | -"- | | | | | | | |спожита на | | | | | | | | |опалення | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 5.|Витрати | тис. | | | | | | | |електроенергії на| кВт·г | | | | | | | |технологічні | | | | | | | | |потреби | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 6.|Витрати води на | тис. | | | | | | | |технологічні | куб. | | | | | | | |потреби |метрів | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 7.|Загальна |тис. кв.| | | | | | | |опалювана площа |метрів | | | | | | | |будівель, в яких | | | | | | | | |не встановлені | | | | | | | | |прилади обліку | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 8.|Вартість покупної|гривень/| | | | | | | |теплової енергії | Гкал | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 9.|Вартість |гривень/| | | | | | | |електроенергії | кВт·г | | | | | | | |в середньому за | | | | | | | | |рік | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |10.|Вартість води для|гривень/| | | | | | | |технологічних | куб. | | | | | | | |потреб | метр | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |11.|Розрахункова | Гкал/ | | | | | | | |норма витрат | (кв. | | | | | | | |теплової енергії | метр/ | | | | | | | |для опалення | рік) | | | | | | | |будинків, в яких | | | | | | | | |не встановлені | | | | | | | | |прилади обліку | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |12.|Питоме теплове | Гкал/ | | | | | | | |навантаження | (г/кв. | | | | | | | |системи опалення | метр) | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Порядку
РОЗРАХУНОК
умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат
теплопостачального підприємства на послуги
з централізованого опалення та двоставкових тарифів
на послуги з централізованого опалення



Додаток 7
до Порядку
ВИХІДНІ ДАНІ
та техніко-економічні показники,
необхідні для розрахунку двоставкових тарифів
на надання послуг
з централізованого постачання гарячої води

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Одиниця |Показ-|Усьо-| У тому числі | | показника | виміру | ник | го |--------------------| | | |базо- | |насе-|бюджет-|інші | | | | вого | |лення| ні |спожи-| | | | року | | |устано-| вачі | | | | | | | ви | | |---------------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 1.|Теплове | Гкал/г | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 2.|Режим роботи | | | | | | | | |систем | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |протягом доби | годин | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |за рік | діб | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 3.|Споживання | куб. | | | | | | | |холодної води для|метрів/г| | | | | | | |потреб постачання| | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 4.|Норма витрати | літрів | | | | | | | |холодної води на |на добу | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 5.|Температура | | | | | | | | |холодної | | | | | | | | |(водопровідної) | | | | | | | | |води: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |в опалювальний | град. C| | | | | | | |період | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |в міжопалювальний| -"- | | | | | | | |період | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 6.|Вартість |гривень/| | | | | | | |теплової енергії | Гкал | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 7.|Вартість |гривень/| | | | | | | |електроенергії в | кВт·г | | | | | | | |середньому за рік| | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 8.|Вартість |гривень/| | | | | | | |холодної води | куб. | | | | | | | | | метрів | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 9.|Кількість | тис. | | | | | | | |квартир з |квартир | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | |постачанням | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |у тому числі з | -"- | | | | | | | |рушникосушиль- | | | | | | | | |никами у складі | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |10.|Кількість | тис. | | | | | | | |мешканців, які | осіб | | | | | | | |користуються | | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | |постачанням | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |11.|Потреба в | тис. | | | | | | | |тепловій енергії | Гкал | | | | | | | |на централізоване| | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |12.|Витрати | тис. | | | | | | | |електричної | кВт·г | | | | | | | |енергії на | | | | | | | | |централізоване | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |у тому числі | -"- | | | | | | | |на циркуляцію | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |13.|Втрати теплової | - " - | | | | | | | |енергії під час | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | |та в рушнико- | | | | | | | | |сушильниках | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |14.|Витрати води на | тис. | | | | | | | |технологічні | куб. | | | | | | | |потреби | метрів | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Порядку
РОЗРАХУНОК
умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат
для надання послуг
з централізованого постачання гарячої води
та двоставкового тарифу на послуги
з централізованого постачання гарячої води

