Документ 231-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - 1162-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 2007 р. N 231
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1162 ( 1162-2012-п ) від 19.12.2012 }
Про затвердження Положення про Міжвідомчу
координаційну раду з питань виконання Програми
комплексного протипаводкового захисту
в басейні р. Тиси у Закарпатській області
на 2006-2015 роки та її складу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань виконання Програми комплексного протипаводкового захисту в
басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки
( 1388-2001-п ) та її склад, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 231
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань
виконання Програми комплексного протипаводкового
захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області
на 2006-2015 роки ( 1388-2001-п )

1. Міжвідомча координаційна рада з питань виконання Програми
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у
Закарпатській області на 2006-2015 роки ( 1388-2001-п ) (далі -
Міжвідомча рада) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті
Міністрів України.
Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
забезпечення координації роботи міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, пов'язаної з виконанням завдань Програми
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у
Закарпатській області на 2006-2015 роки ( 1388-2001-п ) (далі -
Програма);
аналіз стану виконання заходів Програми ( 1388-2001-п ) та
подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо черговості
проведення робіт за окремими напрямами Програми та обсягів їх
фінансування за рахунок коштів державного бюджету;
подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо
визначення шляхів прискорення створення цілісного комплексу
захисних та регулюючих споруд у басейні р. Тиси для забезпечення
захисту населених пунктів, виробничих об'єктів і
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та створення
безпечних умов для життєдіяльності населення;
аналіз проектів регіональних програм протипаводкового захисту
в Закарпатській області та надання місцевим органам виконавчої
влади рекомендацій щодо їх узгодження із заходами Програми
( 1388-2001-п ).
3. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань
має право:
залучати до участі у своїй роботі працівників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій за погодженням з їх керівниками;
утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові робочі групи;
одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ та організацій інформацію, а від органів
статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених
на неї завдань;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з
питань, вирішення яких належить до її повноважень.
4. Роботою Міжвідомчої ради керує її голова, а в разі його
відсутності - заступник голови.
Голова Міжвідомчої ради вносить у разі потреби зміни до її
складу.
5. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. У
разі потреби голова Ради має право проводити її позачергове
засідання.
Засідання Міжвідомчої ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів. Веде засідання голова
Ради, а в разі його відсутності - заступник голови.
6. Рішення Міжвідомчої ради приймається простою більшістю
голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
Рішення оформляється протоколом, який підписується
головуючим, відповідальним секретарем та усіма присутніми на
засіданні членами Міжвідомчої ради.
7. Рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її компетенції,
є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.
8. Забезпечення поточної роботи Міжвідомчої ради здійснює
відповідальний секретар.
9. Міжвідомча рада має бланк із своїм найменуванням.
10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої
ради здійснює Держводгосп.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 231
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань виконання
Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні
р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки
( 1388-2001-п )

СТАШУК - Голова Держводгоспу, голова Василь Андрійович Міжвідомчої ради
БОЛЬШАКОВ - заступник Міністра охорони навколишнього
Павло Якович природного середовища, заступник голови
Міжвідомчої ради
БОНДАР - перший заступник Голови Держкомлісгоспу
Анатолій Омелянович
ДАНИЛИШИН - директор департаменту Мінфіну Анатолій Антонович
ДАНИЛИШИН - голова Ради по вивченню продуктивних сил
Богдан Михайлович Національної академії наук
ДОРОШКЕВИЧ - заступник директора департаменту Руслан Миколайович Мінекономіки
КАРТАШОВ - заступник голови Закарпатської Олександр Петрович облдержадміністрації
КОВАЛЕНКО - директор Інституту гідротехніки і Петро Іванович меліорації Української академії
аграрних наук
КУСЛІЙ - заступник директора департаменту МНС Ігор Іванович
ЛІПІНСЬКИЙ - голова Держгідромету В'ячеслав Миколайович
ПОТАШНИК - голова правління ВАТ "Укргідроенерго" Семен Ізрайлевич Мінпаливенерго (за згодою)
ПУЖАЛОВ - заступник директора департаменту Віктор Вікторович Мінтрансзв'язку
КАДОМСЬКИЙ - перший заступник Голови Держземагентства
Артем Маркович
ТЕРТИЧНИЙ - начальник відділу Держводгоспу, Сергій Григорович відповідальний секретар Міжвідомчої ради
ТЕСЛЕНКО - заступник Міністра освіти і науки Валентин Вікторович
УРАЛОВ - начальник управління Держводгоспу Олексій Валерійович
ФЕДІВ - директор державного підприємства Ростислав Євгенович "Об'єднана дирекція будівництва
водогосподарських об'єктів
Закарпатської області"
ЧІПАК - начальник Закарпатського облводгоспу Володимир Петрович
ШПАКЕВИЧ - начальник відділу Мінбуду Анатолій Володимирович
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }вгору