Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи від 16.12.19992303
Документ 2303-99-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2002, підстава - 430-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 1999 р. N 2303
Київ
{ Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р ( 490-2008-р )
від 19.03.2008 }
Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи
з питань надзвичайних ситуацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1646 ( 1646-2000-п ) від 03.11.2000
N 430 ( 430-2002-п ) від 29.03.2002 }

З метою інформаційно-аналітичного забезпечення процесів
підготовки, прийняття та контролю виконання рішень з питань
надзвичайних ситуацій Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму створення Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на
2000-2002 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
визначеним Програмою, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям у пропозиціях до проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України на відповідний рік передбачати кошти для виконання
заходів, визначених Програмою.
3. Покласти на Управління експертизи та аналізу розвитку
техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування
Секретаріату Кабінету Міністрів України організаційне забезпечення
роботи, пов'язаної із створенням Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1646
( 1646-2000-п ) від 03.11.2000 }
4. Утворити у складі Управління експертизи та аналізу
розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та
природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів України службу
забезпечення функціонування Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій на правах сектору,
збільшивши граничну чисельність працівників Секретаріату на 5
штатних одиниць. { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 1646 ( 1646-2000-п ) від 03.11.2000 }
Утримання зазначених працівників здійснювати в межах
асигнувань, передбачених в державному бюджеті на функціонування
Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 1999 р. N 2303
ПРОГРАМА
створення Урядової інформаційно-аналітичної системи
з питань надзвичайних ситуацій на 2000-2002 роки

Україна є найбільш критичним регіоном Європи за техногенним
навантаженням та потенційною небезпекою шкідливих виробництв для
населення і навколишнього природного середовища. Екологічна
небезпека поглиблює соціально-політичну напругу. Це стає
об'єктивними причинами збільшення кількості аварій і катастроф
природного та техногенного характеру.
Успішне запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідація їх наслідків неможливі без урахування екологічних,
соціально-економічних та інших передумов. Ця Програма спрямована
на створення в Україні єдиної Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій (далі - УІАС НС).
1. Основні цілі та завдання Програми
Основними цілями Програми є:
забезпечення керівництва Кабінету Міністрів України,
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Ради
національної безпеки і оборони України, центральних органів
виконавчої влади, обласних, міських, районних держадміністрацій
достовірною інформацією, пов'язаною з екологічною безпекою, в тому
числі ядерною, та надзвичайними ситуаціями (далі - НС);
забезпечення сумісності інформації щодо запобігання
виникненню НС чи ліквідації їх наслідків на основі використання
єдиних принципів побудови баз даних, єдиної сертифікованої
картографічної інформації, єдиних класифікаторів стандартів;
забезпечення оперативного доступу до інформаційних ресурсів
УІАС НС;
науково обґрунтоване прогнозування можливого виникнення НС та
їх наслідків;
забезпечення інформаційної взаємодії та координації роботи
органів виконавчої влади щодо запобігання виникненню НС чи
ліквідації їх наслідків.
Для реалізації зазначених цілей слід виконати такі завдання:
провести аналіз технології інформаційної взаємодії органів
виконавчої влади щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх наслідків:
визначити вимоги до створення УІАС НС;
визначити джерела надходження інформації до УІАС НС;
опрацювати механізми інформаційної взаємодії у рамках УІАС
НС;
розробити специфікації на програмно-апаратне забезпечення
УІАС та провести інсталяцію загальносистемних програмних засобів,
налагодити зв'язок між її структурними елементами тощо;
визначити основні функції УІАС НС;
розробити комплекс функціональних завдань, розв'язання яких
буде здійснюватися на різних рівнях УІАС НС;
створити службу для забезпечення функціонування УІАС НС;
розробити нормативно-правове забезпечення тощо.
2. Етапи реалізації Програми
Передбачається три етапи реалізації Програми.
Перший етап (2000 рік) - проведення робіт із створення
типового комплексу УІАС НС, який включає мінімально необхідну
сукупність комп'ютерних, телекомунікаційних, системних і
прикладних програмних засобів та основних баз даних, які
забезпечують ефективне впровадження інформаційних технологій та
вирішення визначених завдань у обмеженій кількості.
Другий етап (2001 рік) - проведення робіт із створення
спеціалізованого комплексу УІАС НС шляхом доповнення типового
комплексу необхідними для конкретної організаційної структури
додатковими апаратно-програмними компонентами та базами даних, а
також шляхом впровадження додаткових інформаційних технологій.
Третій етап (2002 рік) - проведення робіт із створення
пускового комплексу УІАС НС шляхом функціонального та
географічного розширення спеціалізованого комплексу. Пусковий
комплекс включатиме всі структурні елементи базового комплексу
УІАС НС та визначену множину додаткових.
Впровадження окремих структурних елементів УІАС НС планується
після завершення розробок необхідних технологій та засобів, а
також у міру готовності кадрового, технічного і
нормативно-правового забезпечення відповідних органів виконавчої
влади.
3. Заходи з реалізації Програми
На створення УІАС НС спрямовано заходи, що додаються до цієї
Програми, і визначають такі напрями робіт:
нормативно-правове забезпечення;
створення центральної підсистеми;
створення функціональних та територіальних підсистем;
створення підсистеми забезпечення.
4. Прогнозні результати реалізації Програми
Виконання цієї Програми дасть змогу:
автоматизувати процеси одержання та накопичення інформації
щодо запобігання виникненню НС чи ліквідації їх наслідків на
території України;
оперативно інформувати керівництво центральних та місцевих
органів виконавчої влади щодо запобігання виникненню НС,
виникнення чи ліквідації їх наслідків;
давати експертну оцінку, визначати сили та засоби, необхідні
для ліквідації наслідків НС;
аналізувати передумови виникнення НС та прогнозувати їх
виникнення;
аналізувати та моделювати розвиток НС;
готувати проекти рішень Кабінету Міністрів України щодо
планування заходів із запобігання та ліквідації наслідків НС;
здійснювати контроль за ходом виконання заходів щодо
запобігання виникненню НС, ліквідацією їх наслідків та виконанням
рішень органів виконавчої влади з питань НС.

Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
щодо створення Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій на 2000-2002 роки


________________
* Тут і далі МНС визначено замовником на період до 2000 року,
в подальшому замовник буде визначатися за окремим рішенням
Кабінету Міністрів України.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1646
( 1646-2000-п ) від 03.11.2000, N 430 ( 430-2002-п ) від
29.03.2002 }вгору