Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, План, Заходи від 01.03.2006229
Документ 229-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2006 р. N 229
Київ
Про затвердження Державної програми
стандартизації на 2006-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Державну програму стандартизації на
2006-2010 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006 р. N 229
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
стандартизації на 2006-2010 роки

Загальна частина
Стандартизація відіграє значну роль у забезпеченні
виробництва конкурентоспроможної і доброякісної продукції, захисту
навколишнього природного середовища, ощадливого використання
природних та інших ресурсів як основи сталого розвитку
національної економіки.
Національна система стандартизації створювалася в умовах
переходу до ринкової економіки, нестабільної економічної та
фінансової ситуації та на основі розгалуженої системи
стандартизації колишнього СРСР.
В Україні прийнято 6113 нормативних документів у сфері
стандартизації, з яких 2516 гармонізовано з міжнародними та
європейськими стандартами. Діє також близько 19 тис. міждержавних
стандартів, з яких гармонізовано 10,3 відсотка. У той же час
міжнародними організаціями стандартизації прийнято майже
20 тис. стандартів, які використовуються у разі здійснення
міжнародної торгівлі у відповідності з вимогами СОТ, та діє понад
16 тис. нормативних документів європейських організацій
стандартизації, що застосовуються державами - членами
Європейського Союзу та їх торговими партнерами.
Проте існуюча система стандартизації не відповідає вимогам
міжнародних організацій стандартизації стосовно здійснення
міжнародної торгівлі, що зумовлено рядом проблем, зокрема таких:
застосування значної кількості нормативних документів
колишнього СРСР;
недотримання суб'єктами стандартизації вимог національного
стандарту ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 "Кодекс усталених правил
стандартизації" та національного стандарту ДСТУ 1.13:2001
"Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень
торговим партнерам України";
недостатня активність суб'єктів господарювання у фінансуванні
розроблення національних стандартів, неналежним чином
координується діяльність технічних комітетів стандартизації, що
призводить до зниження рівня підготовки проектів нормативних
документів;
значне відставання у виконанні завдань, визначених Програмою
інтеграції України до Європейського Союзу, щодо гармонізації
національних стандартів з міжнародними та європейськими;
обмеженість участі у роботі міжнародних та регіональних
організацій із стандартизації.
Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у забезпеченні розвитку національної
системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про
технічні бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) та гармонізації із
системою стандартизації Європейського Союзу.
Завданнями Програми є:
розроблення механізму міжгалузевої координації, поліпшення
планування робіт із стандартизації;
забезпечення відповідності нормативних документів вимогам
міжнародної стандартизації та виконання положень цих документів
усіма суб'єктами стандартизації;
удосконалення інформаційного забезпечення, актуалізація і
поновлення головного фонду нормативних документів
Держспоживстандарту, створення бібліографічних і повнотекстових
баз даних та розширення використання електронних версій
документів;
спрощення процедур стандартизації шляхом застосування під час
прийняття національних стандартів усіх методів, передбачених
міжнародними документами.
Напрями виконання Програми
Програма виконується за такими напрямами:
нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення,
що передбачає удосконалення процедури планування робіт із
стандартизації, розроблення нормативно-правового акта щодо умов
виконання всіма суб'єктами стандартизації Кодексу усталеної
практики розроблення, затвердження і застосування стандартів,
Угоди про технічні бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) стосовно надання
повідомлень (нотифікацій) торговим партнерам України щодо
розроблення проектів нормативних документів, зокрема для
запровадження в Україні технічних регламентів, які базуються на
директивах Європейського Союзу, на процеси, що визначають якість,
безпечність та довговічність продукції (зварювання, нанесення
покриттів, зберігання сільськогосподарської продукції тощо), у
сфері інформаційних технологій, на методи контролю
сільськогосподарської та харчової продукції, продукції
металургійного комплексу, легкої промисловості, товарів широкого
вжитку, а також обліку паливно-енергетичних ресурсів;
оптимізація фонду нормативних документів, зокрема перевірка
фонду міждержавних стандартів і приведення його у відповідність з
потребами національної економіки; удосконалення стандартів з
науково-технічної термінології; перегляд або скасування
республіканських стандартів та галузевих стандартів колишнього
СРСР;
удосконалення інформаційного забезпечення, зокрема створення
бібліографічних і повнотекстових баз даних національних
стандартів, легалізація електронних копій нормативних документів,
забезпечення розвитку та ефективного функціонування Національного
інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET).
Крім того, потребують удосконалення стандарти з
науково-технічної термінології.
Заходи щодо забезпечення розвитку національної системи
стандартизації здійснюються згідно з додатком 1.
Механізм виконання Програми
Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на
Держспоживстандарт, який є її державним замовником.
До виконання Програми можуть в установленому порядку
залучатися технічні комітети стандартизації, науково-дослідні і
наукові установи та організації.
Кількість стандартів, які необхідно розробити згідно з планом
заходів щодо забезпечення розвитку національної системи
стандартизації як гармонізовані з європейськими та міжнародними
стандартами за галузями національної економіки та сферами
діяльності, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за
їх розроблення, і орієнтовні обсяги фінансування цих робіт
наведено у додатку 2. Кошти на фінансування робіт із
стандартизації розподіляються між центральними органами виконавчої
влади згідно з додатком 3.
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, орієнтовний загальний обсяг
яких становить 109950 тис. гривень.
Передбачені обсяги фінансування індексуються та у разі
потреби коригуються за об'єктами.
Контроль за виконанням Програми
Безпосередній контроль за здійсненням заходів, передбачених
Програмою, ефективним та цільовим використанням коштів
покладається на Держспоживстандарт, який щороку до 1 березня
наступного періоду починаючи з 2007 року подає звіт про результати
виконання Програми Кабінетові Міністрів України.
Внесення у разі потреби змін до заходів Програми здійснюється
в установленому порядку за поданням Держспоживстандарту.
За результатами виконання Програми Держспоживстандарт у
тримісячний строк складає остаточний звіт та узагальнений
висновок.
Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у
порядку, встановленому законодавством.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
упровадження міжнародних та європейських стандартів з метою
гармонізації законодавства України із законодавством ЄС;
створення фондів нормативних документів в усіх галузях
національної економіки, які відповідатимуть її потребам;
використання результатів стандартизації;
створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та
добросовісної конкуренції, поліпшення захисту людей від шкідливих
і небезпечних факторів, а навколишнього природного середовища від
негативного впливу.

Додаток 1
до Програми
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення розвитку національної
системи стандартизації на 2006-2010 роки

(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------ | | Найменування заходу |Орієн- | У тому числі за роками |Відпові- | | | |товний |-----------------------------|дальні за| | | |обсяг |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |виконання| | | |фінан- | | | | | | | | | |сування| | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | |Нормативно-правове та | | | | | | | | | |організаційно-методичне | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 1.|Розроблення нормативних| 2600| 450| 500| 550| 550| 550|Держ- | | |документів у сфері| | | | | | |спожив- | | |захисту прав споживачів,| | | | | | |стандарт | | |систем управління якістю| | | | | | | | | |та екологічного| | | | | | | | | |управління, проведення| | | | | | | | | |оцінки відповідності| | | | | | | | | |продукції, а також| | | | | | | | | |організаційно-методичних| | | | | | | | | |та загальнотехнічних| | | | | | | | | |стандартів | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 2.|Розроблення і | 3100| 550| 600| 650| 650| 650| -"- | | |затвердження: | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | |порядку прийняття| | | | | | | | | |замовлень центральних| | | | | | | | | |органів виконавчої влади| | | | | | | | | |на розроблення| | | | | | | | | |стандартів за кошти| | | | | | | | | |державного бюджету | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | |нормативно-правового | | | | | | | -"- | | |акта з питань дотримання| | | | | | | | | |вимог стандартів ДСТУ| | | | | | | | | |ISO/IEC Guide 59, ДСТУ| | | | | | | | | |1.13 та інших основних| | | | | | | | | |стандартів національної| | | | | | | | | |системи стандартизації | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 3.|Розроблення національних| 78250| 9600|12750|16200|19000|20700|Держспо- | | |стандартів як| | | | | | |живстан- | | |гармонізованих з| | | | | | |дарт інші| | |міжнародними та| | | | | | |центра- | | |європейськими, кількість| | | | | | |льні | | |яких наведена у| | | | | | |органи | | |додатку 2 до Програми | | | | | | |виконав- | | | | | | | | | |чої влади| | | | | | | | | |за визна-| | | | | | | | | |ченими | | | | | | | | | |сферами | | | | | | | | | |техніч- | | | | | | | | | |ного ре- | | | | | | | | | |гулювання| |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | |Оптимізація фонду| 25000| 5000|10000| 4000| 3000| 3000| | | |нормативних документів | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 4.|Перегляд нормативних| | | | | | |Держспо- | | |документів, які| | | | | | |живстан- | | |встановлюють правила: | | | | | | |дарт | | | | | | | | | |Мінеко- | | | | | | | | | |номіки | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | |розроблення і впрова- | | | | | | | | | |дження національних та | | | | | | | | | |міжнародних стандартів | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | |розроблення, погодження| | | | | | | | | |та реєстрації технічних| | | | | | | | | |умов | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 5.|Проведення аналізу фонду| | | | | | |централь-| | |національних та| | | | | | |ні органи| | |міждержавних стандартів| | | | | | |виконав- | | |у різних галузях та| | | | | | |чої влади| | |сферах діяльності,| | | | | | |за визна-| | |приведення його| | | | | | |ченими | | |структури у| | | | | | |сферами | | |відповідність з| | | | | | |техніч- | | |потребами національної| | | | | | |ного | | |економіки з урахуванням| | | | | | |регулю- | | |прийнятих національних| | | | | | |вання | | |стандартів, | | | | | | |технічні | | |гармонізованих з| | | | | | |комітети | | |міжнародними та| | | | | | |стандар- | | |європейськими, | | | | | | |тизації | | |удосконалення стандартів| | | | | | | | | |з науково-технічної| | | | | | | | | |термінології, перегляд| | | | | | | | | |або скасування| | | | | | | | | |республіканських | | | | | | | | | |стандартів та галузевих| | | | | | | | | |стандартів колишнього| | | | | | | | | |СРСР | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | |Удосконалення інформа- | 1000| 100| 150| 200| 250| 300| | | |ційного забезпечення | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 6.|Організація механізму| | | | | | |Держспо- | | |комплектування головного| | | | | | |живстан- | | |фонду нормативними| | | | | | |дарт | | |документами міжнародних| | | | | | | | | |та регіональних| | | | | | | | | |організацій із| | | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | | | |інженерних товариств| | | | | | | | | |стандартами промислово| | | | | | | | | |розвинутих держав | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 7.|Створення | | | | | | |Держспо- | | |бібліографічних та| | | | | | |живстан- | | |повнотекстових баз даних| | | | | | |дарт | | |технічних регламентів,| | | | | | | | | |національних і| | | | | | | | | |міждержавних нормативних| | | | | | | | | |документів у сферах| | | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | | | |сертифікації, оцінки| | | | | | | | | |відповідності та| | | | | | | | | |метрології | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 8.|Створення веб-порталу| | | | | | | -"- | | |"Інформаційні ресурси у| | | | | | | | | |сфері стандартизації,| | | | | | | | | |сертифікації, оцінки| | | | | | | | | |відповідності та| | | | | | | | | |метрології" | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | 9.|Розвиток локальної| | | | | | | -"- | | |мережі та створення| | | | | | | | | |розгалуженої | | | | | | | | | |інформаційної мережі з| | | | | | | | | |метою запровадження| | | | | | | | | |інформаційних технологій| | | | | | | | | |для розроблення,| | | | | | | | | |проведення експертизи,| | | | | | | | | |погодження проектів| | | | | | | | | |національних, | | | | | | | | | |регіональних та| | | | | | | | | |міжнародних стандартів | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| |10.|Розроблення порядку| | | | | | | -"- | | |отримання та| | | | | | | | | |використання електронних| | | | | | | | | |копій нормативних| | | | | | | | | |документів | | | | | | | | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| |11.|Забезпечення розвитку та| | | | | | |Держспо- | | |ефективного функціонува-| | | | | | |живстан- | | |ння Національного| | | | | | |дарт інші| | |інформаційного центру| | | | | | |централь-| | |міжнародної інформацій-| | | | | | |ні органи| | |ної мережі (ISONET) | | | | | | |виконав- | | | | | | | | | |чої влади| | | | | | | | | |за визна-| | | | | | | | | |ченими | | | | | | | | | |сферами | | | | | | | | | |техніч- | | | | | | | | | |ного | |---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------| | |Усього | 109950|15700|24000|21600|23450|25200| | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
КІЛЬКІСТЬ
стандартів, що підлягають розробленню
як гармонізовані, за галузями економіки
та орієнтовний обсяг фінансування роботи

------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Сектор |Відповіда- |Зага- | У тому числі за роками |Орієн-| У тому числі за роками | | |економіки,|льні за |льна |------------------------|товний|----------------------------| | | сфера |розроблення|кіль- |2006|2007|2008|2009|2010|обсяг |2006|2007 |2008 |2009 |2010 | | |діяльнос- | |кість | | | | | |фінан-| | | | | | | |ті, вироби| |стан- | | | | | |суван-| | | | | | | | | |дар- | | | | | |ня, | | | | | | | | | |тів | | | | | |тис. | | | | | | | | | | | | | | | |гри- | | | | | | | | | | | | | | | |вень | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 1.|Стандарти |Держспожив-| 285| 40| 50| 60| 65| 70| 2605| 320| 425| 540| 620| 700| | |основопо- |стандарт | | | | | | | | | | | | | | |ложні | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 2.|Метрологія| -"- | 435| 65| 70| 95| 100| 105| 3970| 520| 595| 855| 950| 1050| | |та вимірю-| | | | | | | | | | | | | | | |вання, | | | | | | | | | | | | | | | |випробува-| | | | | | | | | | | | | | | |ння | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 3.|Система |Держспожив-| 410| 55| 70| 85| 95| 105| 3755| 440| 595| 765| 905| 1050| | |охорони |стандарт | | | | | | | | | | | | | | |здоров'я |МВС | | | | | | | | | | | | | | | |Мінприроди | | | | | | | | | | | | | | | |МОЗ | | | | | | | | | | | | | | | |МНС | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 4.|Захист | -"- | 555| 80| 95| 115| 130| 135| 5065| 640| 805| 1035| 1235| 1350| | |довкілля, | | | | | | | | | | | | | | | |безпека | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 5.|Машинобу- |Держспожив-| 1160| 160| 205| 245| 270| 280| 10595|1280| 1745| 2205| 2565| 2800| | |дування |стандарт | | | | | | | | | | | | | | | |Мінпром- | | | | | | | | | | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | | | |Мінпалив- | | | | | | | | | | | | | | | |енерго | | | | | | | | | | | | | | | |Мінтранс- | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 6.|Енерге- | -"- | 850| 120| 150| 180| 200| 200| 7755| 960| 1275| 1620| 1900| 2000| | |тика, | | | | | | | | | | | | | | | |електро- | | | | | | | | | | | | | | | |техніка | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 7.|Електро- |Держспожив-| 840| 115| 145| 175| 195| 210| 7680| 920| 1230| 1575| 1855| 2100| | |ніка та |стандарт | | | | | | | | | | | | | | |телекому- |Мінпром- | | | | | | | | | | | | | | |нікації |політики | | | | | | | | | | | | | | | |Мінпалив- | | | | | | | | | | | | | | | |енерго | | | | | | | | | | | | | | | |Мінтранс- | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 8.|Товари | -"- | 665| 95| 115| 140| 155| 160| 6070| 760| 980| 1260| 1470| 1600| | |широкого | | | | | | | | | | | | | | | |вжитку | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| | 9.|Хімічна | -"- | 175| 25| 30| 35| 40| 45| 1600| 200| 255| 315| 380| 450| | |промисло- | | | | | | | | | | | | | | | |вість | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| |10.|Металеві | -"- | 390| 55| 70| 80| 90| 95| 3560| 440| 595| 720| 855| 950| | |вироби | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| |11.|Неметалеві| -"- | 760| 105| 135| 160| 175| 185| 6935| 840| 1145| 1440| 1660| 1850| | |вироби | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| |12.|Інформа- |Держспожив-| 330| 45| 60| 70| 75| 80| 3010| 360| 510| 630| 710| 800| | |ційні |стандарт | | | | | | | | | | | | | | |технології|Мінтранс- | | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| |13.|Транспорт | -"- | 595| 85| 105| 125| 140| 150| 5530| 680| 895| 1125| 1330| 1500| | |(перемі- | | | | | | | | | | | | | | | |щення | | | | | | | | | | | | | | | |вантажів, | | | | | | | | | | | | | | | |пакування)| | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| |14.|Сільське |Держспожив-| 220| 30| 40| 45| 50| 55| 2010| 240| 340| 405| 475| 550| | |господар- |стандарт | | | | | | | | | | | | | | |ство, |Мінагро- | | | | | | | | | | | | | | |харчова |політики | | | | | | | | | | | | | | |промисло- | | | | | | | | | | | | | | | |вість | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| |15.|Будівни- |Мінбуд | 900| 125| 160| 190| 210| 215| 8215|1000| 1360| 1710| 1995| 2150| | |цтво та | | | | | | | | | | | | | | | |будівельна| | | | | | | | | | | | | | | |індустрія | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----| |Усього | | 8570|1200|1500|1800|2000|2070| 78250|9600|12750|16200|19000|20700| ------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Програми
РОЗПОДІЛ
коштів для виконання робіт із стандартизації

------------------------------------------------------------------ |Найменування | Обсяг фінансування за роками, тис. гривень | |центрального |---------------------------------------------| |органу виконавчої | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |влади | | | | | | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |Держспоживстандарт| 8500 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |МОЗ | | 195 | 335 | 450 | 500 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |МВС | | 100 | 150 | 210 | 225 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |Мінприроди | | 130 | 310 | 405 | 515 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |МНС | | 155 | 465 | 595 | 810 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |Мінпромполітики | 100 | 1375 | 2840 | 4065 | 4550 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |Мінпаливенерго | | 425 | 710 | 950 | 1000 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |Мінтрансзв'язку | | 170 | 275 | 355 | 400 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |Мінагрополітики | | 340 | 405 | 475 | 550 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |Мінбуд | 1000 | 1360 | 1710 | 1995 | 2150 | |------------------+-------+---------+---------+---------+-------| |Усього | 9600 | 12750 | 16200 | 19000 | 20700 | ------------------------------------------------------------------вгору