Про здійснення державних закупівель
Закон України від 01.06.20102289-VI
Документ 2289-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2014, підстава - 1197-VII


     якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені  в 
рамковій угоді, такий договір укладається замовником з переможцем
процедури конкурентного відбору, який проводиться замовником серед
учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду.
З метою визначення переможця конкурентного відбору замовник
(генеральний замовник) надсилає письмове запрошення всім
учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції
конкурсних торгів щодо укладення договору про закупівлю. Замовник
(генеральний замовник) повинен встановити строк, достатній для
підготовки учасниками пропозицій, та забезпечити протягом
зазначеного строку конфіденційність поданих пропозицій.
Оцінка пропозицій та визначення переможця проводяться за
критеріями, встановленими в рамковій угоді, з урахуванням
специфічних вимог до предмета закупівлі, встановлення яких
допускається згідно з угодою. Такі специфічні вимоги зазначаються
у запрошенні учасникам подати пропозиції. Запрошення учасникам та
їх пропозиції не можуть передбачати істотну зміну умов договорів
закупівлі та характеристик відповідного предмета закупівлі,
визначених рамковою угодою.
7. Генеральний замовник інформує всіх заінтересованих
замовників про результати застосування процедури укладення
рамкової угоди протягом п'яти днів після її завершення.
Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових
угод. Замовник має право відмовитися від укладення договору про
закупівлю за рамковою угодою, проінформувавши про це генерального
замовника та Уповноважений орган.
8. Генеральний замовник протягом п'яти робочих днів після
отримання повідомлення замовника про укладення договору про
закупівлю за рамковою угодою повідомляє про це Уповноважений орган
із зазначенням предмета закупівлі, відповідних замовників та
учасників, між якими укладено договори про закупівлю. { Стаття 13 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від
08.07.2011 }
Стаття 14. Подання інформації під час проведення
процедури закупівлі
1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі
здійснюється у письмовій формі, а в разі застосування закупівлі в
електронній формі - у вигляді електронного документа.
У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури
закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмовій, зміст
такої інформації має бути ними письмово підтверджений, крім
випадку застосування закупівлі в електронній формі.
Інформація, що у визначених цим Законом ( 2289-17 ) випадках
була подана у вигляді електронного документа, вважається
оригіналом і має однакову юридичну силу з паперовою формою. { Частина перша статті 14 в редакції Закону N 4917-VI ( 4917-17 )
від 07.06.2012 }
2. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури
закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої
учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо
розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно
Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання
та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
Стаття 15. Мова, що застосовується під час
проведення процедур закупівель
1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за
рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний
переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений
українською мовою.

{ Частину другу статті 15 виключено на підставі Закону
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 16. Кваліфікаційні критерії
1. Замовники у разі проведення процедур закупівель, крім
випадків, установлених частиною третьою цієї статті, визначають
кваліфікаційні критерії до учасників або учасників попередньої
кваліфікації з числа тих, що встановлені частиною другою цієї
статті { Частина перша статті 16 в редакції Закону N 4851-VI ( 4851-17 )
від 24.05.2012 }
2. Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії:
{ Абзац перший частини другої статті 16 в редакції Закону
N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012 }
наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому
числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування
на території України; { Абзац другий частини другої статті 16 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 182-VII ( 182-18 ) від
04.04.2013 - зміна діє до 31.12.2015, див. пункт 2 Закону
N 182-VII від 04.04.2013 }
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічних договорів;
наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого
банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
3. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні
критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію
учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність
їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів
або кваліфікаційній документації та вимагаються під час проведення
переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в
одного учасника).
Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає
перелік документів, що підтверджують подану учасниками або
учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність
їх таким критеріям у разі: { Частину третю статті 16 доповнено
абзацом згідно із Законом N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012 }
1) проведення процедури запиту цінових пропозицій; { Частину
третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI
( 4851-17 ) від 24.05.2012 }
2) закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної
енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого
постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових
марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому
числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з
перевезення залізничним транспортом загального користування.
{ Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом
N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012 }
4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників
або учасників попередньої кваліфікації - фізичних осіб, у тому
числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі
пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційної пропозиції та не
вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі
застосування процедури закупівлі в одного учасника).
5. Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні
пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям,
встановленим частиною другою цієї статті, та за відсутності інших,
передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються
до оцінки.
Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі
1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику
попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі,
попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити
пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію)
учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник
попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо
чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого
державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо
найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі
або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) учасника або учасника попередньої кваліфікації було
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
3) виявлено факт участі учасника або учасника попередньої
кваліфікації у змові;
4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої
кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку;
5) службова (посадова) особа учасника або учасника
попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником
попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин,
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;
6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова
пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є
пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;
7) учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано
документів, що підтверджують правомочність на укладення договору
про закупівлю;
8) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у
встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита
ліквідаційна процедура.
2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику,
учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі,
попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію
конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника
(учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має
заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів);
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить
господарську діяльність відповідно до положень його статуту.
3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів,
кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави
надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації,
пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня
прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно
до статті 10 цього Закону.
Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі
1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження
в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та
містити таку інформацію:
найменування органу оскарження;
ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження)
суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є;
найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника,
рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
підстави, через які подається скарга, посилання на порушення
процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність
замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата,
коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або
бездіяльність;
вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.
До скарги додаються документи (у разі наявності), що
підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність
рішень, дій або бездіяльності замовника.
2. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний
інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності
замовника або оператора електронного майданчика, які суперечать
законодавству у сфері державних закупівель. { Абзац перший частини
другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI
( 4917-17 ) від 07.06.2012 }
Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього
звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час
проведення процедури закупівлі.
3. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо
усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник
має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому
числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання
питань, зазначених у зверненні. Направлення звернення замовнику не
позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження.
Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення,
прийняті за розглядом звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж
процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник
повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.
Рішення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути
оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його
прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.
4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з
дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне
рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси
суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало
відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим
рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту
укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються
документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який
строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не
пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій
конкурсних торгів. Скарги, що стосуються порушень, допущених під
час проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного
аукціону, можуть подаватися після визначення переможця процедури
електронного реверсивного аукціону, але до моменту укладення
договору про закупівлю в порядку, передбаченому статтею 39-10
цього Закону. { Абзац перший частини четвертої статті 18 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI ( 4917-17 ) від
07.06.2012 }
Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у
судовому порядку.
Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її
реєстрації органом оскарження.
Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох днів
після отримання скарги, повідомити суб'єкта оскарження та
замовника про час і місце розгляду скарги. Зазначені особи мають
право взяти участь у розгляді скарги.
За подання скарги до органу оскарження справляється плата,
яка зараховується до Державного бюджету України. Розмір плати
визначається Кабінетом Міністрів України ( 773-2010-п ). { Абзац
п'ятий частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження
надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність
якого оскаржуються.
У разі отримання органом оскарження скарги з порушенням
строків, визначених в абзаці першому цієї частини, орган
оскарження зобов'язаний поінформувати про це суб'єкта оскарження і
повернути скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня
після прийняття такого рішення.
Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках,
коли:
суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення,
в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже
були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом
оскарження було прийнято відповідне рішення;
скарга не відповідає вимогам частини першої цієї статті;
суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом
п'ятим цієї частини;
замовник відповідно до цього Закону визнав та усунув
порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне
підтвердження. Повідомлення про повернення скарги без розгляду
надсилається особі, яка звернулася до органу оскарження, не
пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.
Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком
випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення
процедури закупівлі.
У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час
процедури оскарження забороняється.
Орган оскарження має право за власною ініціативою або за
заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення
процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою.
Впродовж одного робочого дня орган оскарження повідомляє про
призупинення процедури закупівлі центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів, редакцію державного офіційного
друкованого видання з питань державних закупівель, замовника та
суб'єкта оскарження. У разі прийняття рішення про призупинення
закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону орган
оскарження повідомляє про це оператора електронного майданчика, на
якому відбувається процедура. { Абзац п'ятнадцятий частини
четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4917-VI ( 4917-17 ) від 07.06.2012 }
Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення
замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо
закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю, крім
дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.
{ Абзац шістнадцятий частини четвертої статті 18 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
Під час призупинення процедури електронного реверсивного
аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний вжити
заходів для автоматичного відхилення заявок за допомогою
технічного обладнання та програмного забезпечення, що
використовуються для роботи електронного майданчика. { Частину
четверту статті 18 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 4917-VI ( 4917-17 ) від 07.06.2012 }
Під час призупинення процедури закупівлі редакція державного
офіційного друкованого видання з питань державних закупівель
зобов'язана не приймати до публікації інформацію про закупівлю за
призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає публікації згідно
з цим Законом.
Якщо замовник усуне порушення, зазначені у скарзі, замовник
протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен
повідомити про це орган оскарження та надати документальне
підтвердження. Після усунення порушень та отримання органом
оскарження документального підтвердження про це орган оскарження
скасовує рішення про призупинення процедури закупівлі.
За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:
прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення
процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації,
оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про
державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що
повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника
повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні
документи, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі
ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою
частиною документації з конкурсних торгів) або, у разі
неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру
закупівлі; { Абзац частини четвертої статті 18 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
у випадках, передбачених законами України, передавати
рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до
правоохоронних, контролюючих та інших органів.
Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях
державних закупівель запитувати і отримувати у замовників,
учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого
видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідні
інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур
державних закупівель.
Замовники, учасники, контролюючі органи, державне офіційне
друковане видання з питань державних закупівель, інші особи
протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту
повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію,
завірені належним чином копії документів та матеріали.
У разі коли в установлений строк не надано інформацію,
документи та матеріали щодо проведення процедур державних
закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення
на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.
Орган оскарження має право залучати для отримання
консультацій та експертних висновків представників державних
органів (за погодженням з керівниками державних органів),
експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами
та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного
та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників
державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у
письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд
скарги.
У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти
рішення про припинення розгляду скарги.
Рішення про розгляд скарг приймаються органом оскарження
виключно на його засіданнях.
Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня
отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
висновок органу оскарження про наявність або відсутність
порушення процедури закупівлі;
висновок органу оскарження про задоволення скарги або про
відмову в її задоволенні повністю чи частково;
у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обґрунтування
прийняття такого рішення;
у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, -
зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі
та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього
законного рішення чи правомірної дії замовника.
Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі і
містить таку інформацію:
найменування органу оскарження;
короткий зміст скарги;
мотивувальну частину рішення;
резолютивну частину рішення;
строк оскарження рішення.
Засвідчені в установленому порядку копії рішення за
результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох днів
з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику,
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,
та редакції державного офіційного друкованого видання з питань
державних закупівель. { Абзац частини четвертої статті 18 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від
08.07.2011 }
Стаття 19. Звіт про результати проведення
процедури закупівлі
1. У звіті про результати проведення процедури закупівлі
обов'язково зазначаються:
найменування предмета закупівлі;
кількість учасників процедури закупівлі та найменування і
місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
ціни пропозицій конкурсних торгів (цінові пропозиції або ціна
пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі
в одного учасника) та сума, визначена у договорі про закупівлю;
{ Абзац четвертий частини першої статті 19 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про
рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі
проведення закупівлі за рамковими угодами), опублікованого у
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно до статті 10 цього Закону; { Абзац п'ятий частини
першої статті 19 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від
08.07.2011 }
дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника),
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;
{ Абзац шостий частини першої статті 19 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури
закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати
процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному
інформаційному виданні з питань державних закупівель
Уповноваженого органу (у випадках, передбачених цим Законом) та
розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до
статті 10 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась
інформація про закупівлю (у разі наявності);
у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено
договір про закупівлю, - підстави прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю, якщо таке мало місце;
дата укладення договору про закупівлю;
зведена інформація замовника про наявність та відповідність
встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до
статті 16 цього Закону, та наявність/відсутність обставин,
встановлених статтею 17 цього Закону, із зазначенням відповідних
підстав.
2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі
оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону,
крім випадків застосування процедури електронного реверсивного
аукціону, результати якої оприлюднюються в порядку, визначеному
розділом VIII-1 цього Закону. { Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4917-VI ( 4917-17 ) від 07.06.2012 }
3. Усі документи щодо державних закупівель, передбачені цим
Законом, зберігаються замовником протягом трьох років.
Розділ IV
ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів
1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.
2. Під час проведення процедури відкритих торгів пропозиції
конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи.
Стаття 21. Інформування про проведення процедури
відкритих торгів
1. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів
безоплатно публікується в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується
на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього
Закону.
2. В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів
обов'язково зазначаються:
найменування і місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому
розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10
цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю (у разі наявності);
найменування предмета закупівлі;
кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце
виконання робіт чи надання послуг;
строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
місце отримання документації конкурсних торгів;
місце та строк подання пропозицій конкурсних торгів;
місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій
конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);
прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи
кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати
зв'язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в центральному
органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів (у разі здійснення
закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена
замовником.
3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може
бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про
проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції
харчової промисловості, продуктів харчування, послуг з організації
харчування, лікарських засобів і виробів медичного призначення
строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено
до 15 днів (далі - скорочена процедура). Причиною скорочення
строку не може бути бездіяльність замовника щодо проведення
відповідних процедур закупівель. Обґрунтування нагальної потреби
зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі
та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію
між учасниками. { Абзац другий частини третьої статті 21 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від
04.07.2012 }
Стаття 22. Документація конкурсних торгів
1. Після оприлюднення оголошення про проведення процедури
закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно
отримати документацію конкурсних торгів.
Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або
надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання
від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.
Документація конкурсних торгів безоплатно розміщується на
веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може
бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою. { Абзац
третій частини першої статті 22 в редакції Закону N 3681-VI
( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
2. Документація конкурсних торгів повинна містити:
1) інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів;
2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті
16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про
спосіб документального підтвердження відповідності учасників
встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;
3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну
технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки
чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація
повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що
закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики;
вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета
закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше
зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики,
вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами,
роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими
міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.
Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета
закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке
посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або
еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту
довкілля;
4) кількість товару та місце його поставки;
5) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги,
їх обсяги;
6) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
7) проект договору або основні умови, які обов'язково будуть
включені до договору про закупівлю;
8) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота),
щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів, у разі
якщо учасникам дозволяється подати пропозиції конкурсних торгів
стосовно частини предмета закупівлі (лота);
9) перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій конкурсних
торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв;
10) строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів
вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів;
11) інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і
зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів;
12) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути
складені пропозиції конкурсних торгів;
13) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання
пропозицій конкурсних торгів;
14) порядок надання роз'яснень щодо документації конкурсних
торгів;
15) розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій
конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);
16) розмір, вид, умови надання, умови повернення та
неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо
замовник вимагає його надати);
17) місце, дату і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
18) прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи
кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати
зв'язок з учасниками.
Документація конкурсних торгів може містити також іншу
інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за
необхідне до неї включити.
3. Документація конкурсних торгів не повинна містити вимог,
що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Стаття 23. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних
торгів та внесення змін до неї
1. Учасник, який отримав від замовника документацію
конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися
до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з
дня його отримання всім особам, яким було надано документацію
конкурсних торгів.
У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких
запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому
всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким
було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх
присутності на зборах.
Зазначені у цій частині роз'яснення оприлюднюються замовником
відповідно до статті 10 цього Закону.
2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
запитів внести зміни до документації конкурсних торгів,
продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних
торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом
одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення
зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію
конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник
не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів
вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків,
коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність
документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства
або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі
замовник зобов'язаний внести відповідні зміни до документації
конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій
конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо
змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення
до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити
про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником
відповідно до статті 10 цього Закону.
Стаття 24. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення
процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів вимоги
щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
У разі якщо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів
вимагається замовником, у документації конкурсних торгів повинні
бути зазначені умови його надання, зокрема, вид, розмір, строк дії
та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції
конкурсних торгів не повертається учаснику. У такому разі учасник
під час подання пропозиції конкурсних торгів одночасно надає
забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому
виразі не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості
закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5
відсотків - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи
послуг на умовах, визначених документацією конкурсних торгів.
2. У разі якщо пропозиції конкурсних торгів подаються
стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення
пропозиції конкурсних торгів встановлюється замовником виходячи з
очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини
(лота).
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається
замовником у разі:
відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після
закінчення строку її подання;
непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів,
договору про закупівлю;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання
договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних
торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією
конкурсних торгів.
4. Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції
конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів з дня
настання підстави для повернення забезпечення пропозиції
конкурсних торгів у разі:
закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних
торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став
переможцем конкурсних торгів;
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку
її подання;
закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору
про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції
конкурсних торгів.
5. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних
торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають
перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення
закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні
кошти - перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання
підприємств.
Стаття 25. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів
1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі
за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита,
пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На
запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних
торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника
від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються
особисто, є підставою для оскарження. Якщо це передбачено
документацією конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів може
подаватися у вигляді електронного документа відповідно до цього
Закону та законодавства, що регулює питання електронного
документообігу та електронного цифрового підпису. { Абзац перший
частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4917-VI ( 4917-17 ) від 07.06.2012 }
Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію
конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації
конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота)). Отримана
пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру,
форма якого визначається Уповноваженим органом.
2. Пропозиція конкурсних торгів повинна супроводжуватися
документом, що підтверджує надання учасником забезпечення
пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення передбачено
оголошенням про проведення процедури закупівлі.
3. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
учасникам, що їх подали.
4. Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом
зазначеного у документації конкурсних торгів строку. До закінчення
цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження
строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції
конкурсних торгів.
5. Учасник має право внести зміни або відкликати свою
пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без
втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни
чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів
враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення
строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупівлю
1. Замовник має право вимагати від учасника-переможця
внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю
забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого
забезпечення передбачене документацією конкурсних торгів. Замовник
повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після
виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання
судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю
недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою
статті 30, частиною третьою статті 31 цього Закону, а також згідно
з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом
трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.
2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не
може перевищувати 5 відсотків вартості договору.
3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у
разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до
відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі
підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти
перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств.
Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день
закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в
оголошенні про проведення процедури закупівлі.
2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних
торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені
представники. Відсутність учасника або його уповноваженого
представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних
торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для
відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів
перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів,
передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної
пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі
(лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
4. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за
формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть
участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та
печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних
торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного
робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів
1. Замовник має право звернутися до учасників за
роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою
спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої
пропозиції конкурсних торгів.
3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови
отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію
конкурсних торгів.
4. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів,
які не було відхилено згідно з цим Законом.
5. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників,
пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим
Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і
методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.
Критеріями оцінки є:
у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що
виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою
специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий
ринок - ціна;
у разі здійснення закупівлі, яка має складний або
спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг,
наукових досліджень, експериментів або розробок,
дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями
оцінки, зокрема такими, як:
якість виконання робіт, послуг;вгору