Документ 228-2002-п, поточна редакція — Редакція від 24.07.2019, підстава - 618-2019-п

забезпечити суворе виконання вимог законодавства, а також вказівок щодо складання кошторисів на наступний рік;

додержуватися режиму економії, не допускати включення до кошторисів бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою;

{Абзац третій пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

забезпечити в проектах кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів додержання доведених у лімітних довідках річних обсягів бюджетних асигнувань та їх помісячного розподілу з урахуванням термінів проведення окремих заходів і можливості здійснення відповідних видатків бюджету та надання кредитів з бюджету протягом бюджетного періоду;

{Абзац четвертий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017}

не допускати прийняття в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

30. Головні розпорядники після одержання лімітних довідок подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам уточнені проекти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду, а головні розпорядники коштів, через які отримують бюджетні призначення вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я також уточнені проекти зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів для складання і затвердження згідно з бюджетними призначеннями, встановленими у відповідному бюджеті для загального і спеціального фонду в розрізі головних розпорядників, розпису відповідного бюджету, до якого входять:

{Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011}

річний розпис асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) відповідного бюджету за повною економічною класифікацією видатків бюджету, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;

річний розпис повернення кредитів до відповідного бюджету та надання кредитів з відповідного бюджету за класифікацією кредитування бюджету, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;

річний розпис витрат спеціального фонду з розподілом за видами надходжень за відповідними розділами бюджетної класифікації, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;

помісячний розпис асигнувань загального фонду відповідного бюджету та помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету та за класифікацією кредитування бюджету, що відповідають зведеним показникам усіх планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду;

помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду відповідного бюджету та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду відповідного бюджету за класифікацією кредитування бюджету, що відповідають зведеним показникам усіх планів надання кредитів із загального фонду бюджету.

Уточнені проекти кошторисів та складені проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів повинні відповідати певним лімітним довідкам.

{Абзац сьомий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004}

31. Мінфін надсилає Казначейству для реєстрації, обліку та виконання затверджений розпис державного бюджету.

Казначейство протягом трьох робочих днів після затвердження зазначеного розпису доводить до головних розпорядників витяги з його складових частин, які є підставою для затвердження в установленому порядку:

кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів - усіма розпорядниками;

{Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

планів використання бюджетних коштів - одержувачами.

Мінфін надсилає для реєстрації, обліку та виконання помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів відповідним місцевим бюджетам згідно із затвердженим розписом державного бюджету Казначейству, яке доводить показники розподілу до органів Казначейства, які, в свою чергу, доводять їх до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

{Абзац п'ятий пункту 31 в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

Зазначений розподіл є підставою для перерахування органами Казначейства таких трансфертів з державного бюджету до відповідного місцевого бюджету та враховується під час складання помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету.

{Абзац шостий пункту 31 в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011}

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до відповідних органів Казначейства затверджені розписи відповідних місцевих бюджетів, а до головних розпорядників - витяги із зазначених розписів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету - розпорядниками, планів використання бюджетних коштів - одержувачами.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, помісячні плани використання бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів.

{Абзац восьмий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004}

32. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи затверджуються керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком кошторисів, зазначених у пункті 33 цього Порядку (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження).

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005}

33. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи окремих установ затверджуються:

1) Секретаріату Кабінету Міністрів України - Державним секретарем Кабінету Міністрів України за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України;

{Пункт 33 доповнено підпунктом 1 згідно з Постановою КМ № 211 від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1106 від 17.07.2003;  в редакції Постанови КМ № 217 від 21.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 477 від 27.08.2014, № 331 від 11.05.2016}

2) міністерств за бюджетною програмою “Керівництво та управління” - державним секретарем міністерства за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом міністерства, - керівником міністерства; територіальних органів міністерства - державним секретарем міністерства;

{Підпункт 2 пункту 33 в редакції Постанови КМ № 217 від 21.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 331 від 11.05.2016}

2-1) інших центральних органів виконавчої влади за бюджетною програмою “Керівництво та управління” - їх керівниками за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом центрального органу виконавчої влади, - керівником центрального органу виконавчої влади; територіальних органів центрального органу виконавчої влади - керівником центрального органу виконавчої влади;

{Пункт 33 доповнено підпунктом  2-1 згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

3) обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - головами відповідних держадміністрацій;

{Підпункт 3 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

{Підпункт 4 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 618 від 10.07.2019}

{Підпункт 5 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 618 від 10.07.2019}

6) Президій національних академій наук за бюджетними програмами "Наукова і організаційна діяльність президії" - їх керівниками за погодженням з Мінфіном; за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом цих установ, - їх керівниками;

{Підпункт 6 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 211 від 24.02.2003, № 391 від 07.06.2017}

{Підпункт 7 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 391 від 07.06.2017}

7-1) бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у тому числі міст районного значення), бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, - міськими, сільськими, селищними головами відповідних територіальних громад, об’єднаних територіальних громад або керівниками відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, до комунальної власності яких належить бюджетна установа.

{Пункт 33 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 63 від 24.01.2007; в редакції Постанов КМ № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017}

{Підпункт 8 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 103 від 22.01.2005}

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті, затверджуються керівниками цих закладів за погодженням з головним розпорядником, якщо інше не передбачено законодавством.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи вищого навчального закладу I-II рівня акредитації, який є відокремленим структурним підрозділом, що не має статусу юридичної особи, вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації, підписуються керівником такого закладу, керівником його фінансового підрозділу або бухгалтерської служби, погоджуються керівником вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації та затверджуються головним розпорядником коштів, якщо інше не передбачено законом.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи таких установ підписуються керівником фінансового підрозділу або бухгалтерської служби та затверджуються керівником установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

{Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

34. Плани використання бюджетних коштів одержувачів затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками, через яких вони отримують бюджетні кошти.

{Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

35. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів (для вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що утримуються за рахунок бюджетних коштів) і штатні розписи установ, які не мають вищестоящої установи (центральні районні, центральні міські лікарні тощо), затверджуються райдержадміністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.

{Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005}

36. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси і плани асигнувань можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків.

{Абзац другий пункту 36 виключено на підставі Постанови КМ № 211 від 24.02.2003}

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

37. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, підписуються керівником установи (централізованої бухгалтерії) та керівником її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби.

{Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 250 від 25.03.2009, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017}

Одночасно з кошторисом затверджуються план асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувачів), помісячний план використання бюджетних коштів і штатний розпис установи, включаючи структурні підрозділи, які утримуються за рахунок власних надходжень. Зазначені документи, а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, подаються у двох примірниках, один з яких повертається такій установі, а другий залишається в установі, керівник якої затвердив кошторис.

{Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 250 від 25.03.2009, № 37 від 24.01.2011}

{Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005}

38. Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на рік без розподілу за періодами в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів.

Кошторис, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи установ затверджуються керівником установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати.

{Абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

{Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

39. У тижневий термін після затвердження штатних розписів головні розпорядники подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам зведені показники за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів за формами, встановленими Мінфіном.

40. Апарат Верховної Ради України, Державне управління справами, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата, Центральна виборча комісія, Верховний Суд, Конституційний Суд України, Вища рада правосуддя, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, Генеральна прокуратура України та інші установи, яким затверджені бюджетні призначення і які відповідно до законодавства самостійно затверджують кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи, у тритижневий термін після прийняття державного бюджету подають Мінфіну затверджені кошториси, розрахунки до них, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи.

{Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017, № 618 від 10.07.2019}

41. Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів, а також здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у сумі, що перевищує встановлені бюджетні призначення, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005}

42. Мінфін, Держаудитслужба, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи щороку у межах своєї компетенції після прийняття відповідних бюджетів перевіряють правильність складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів та складення зведення показників спеціального фонду кошторису.

{Абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 211 від 24.02.2003, № 103 від 22.01.2005, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017}

Скорочення завищених асигнувань, виявлених у результаті перевірки правильності складення кошторисів, проводиться Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами на підставі матеріалів перевірок.

Вивільнені асигнування спрямовуються на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються розпорядником, шляхом внесення змін у встановленому порядку до їх кошторисів за рішенням Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу на підставі обгрунтованого подання головного розпорядника.

{Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 37 від 24.01.2011}

Основні вимоги щодо виконання кошторису

43. Для здійснення контролю за відповідністю бюджетних асигнувань, визначених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду бюджету, планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах спеціального фонду, зведенні показників спеціального фонду кошторису, планах використання бюджетних коштів, помісячних планах використання бюджетних коштів розпорядників бюджетним асигнуванням, затвердженим розписами відповідних бюджетів, органи Казначейства обліковують розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, показників планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 43 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, а вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я також в межах бюджетних асигнувань, затверджених планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів, за наявності витягу, доведеного органом Казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органів Казначейства. З цією метою розпорядники, які отримали від органів Казначейства витяг, повинні подати цим органам розподіли показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів. Зазначені показники обліковуються у відповідних органах Казначейства за місцем обслуговування розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

{Абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017}

Органи Казначейства здійснюють контроль за відповідністю розподілу показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органів Казначейства.

{Абзац третій пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017}

У разі невідповідності кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів витягу, отриманому від відповідних органів Казначейства, розпорядники повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом.

{Абзац четвертий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

Розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, інші комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

{Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 63 від 24.01.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017, № 618 від 10.07.2019}

{Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

44. Здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету без затверджених у встановленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів припиняється через 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів.

{Абзац перший пункту 44 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

До затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів підставою для здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету є проекти зазначених кошторисів і планів (з довідками про зміни до них у разі їх внесення), засвідчені підписами керівника установи та керівника її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби.

{Абзац другий пункту 44 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 250 від 25.03.2009, № 217 від 21.03.2012}

Після закінчення 30-денного терміну органи Казначейства здійснюють операції з розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів бюджету тільки відповідно до затверджених та зареєстрованих у обліку відповідних органів Казначейства кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів.

{Абзац третій пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005}

45. У разі коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси (з довідками про зміни до них у разі їх внесення), а вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові кошториси не складаються. Одержувачі бюджетних коштів складають на зазначений період тимчасові плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками бюджетних коштів, через яких вони одержують такі кошти. Штатні розписи бюджетних установ затверджуються в установленому порядку у місячний строк з початку року.

{Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 250 від 25.03.2009, № 37 від 24.01.2011}

Під час складання на наступний рік розписів відповідних бюджетів, кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і помісячних планів використання бюджетних коштів враховуються обсяги здійснених видатків і наданих кредитів з бюджету згідно з тимчасовими розписами відповідних бюджетів та тимчасовими кошторисами, тимчасовими планами використання бюджетних коштів і тимчасовими помісячними планами використання бюджетних коштів. На суму власних надходжень і відповідних видатків, які здійснені згідно з тимчасовими кошторисами та не заплановані в розписі, оформляється довідка про зміни до кошторису в частині спеціального фонду.

{Абзац другий пункту 45 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011}

46. Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання щодо видатків бюджету або надання кредитів з бюджету відповідно до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду виходячи з потреби у забезпеченні здійснення пріоритетних заходів та з урахуванням платежів, необхідних для погашення зобов'язань минулих періодів, узятих на облік органами Казначейства, якщо інше не передбачено законодавством; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з генеральним державним замовником зазначеної програми (центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України). Розпорядники бюджетних коштів - вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я мають право брати зазначені бюджетні зобов'язання також відповідно до плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005, № 154 від 15.02.2006; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011}

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до такого фонду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо інше не передбачено законодавством.

{Пункт 46 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом бюджетного періоду, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями у поточному році.

У разі скорочення бюджетних асигнувань розпорядники повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов'язань, які перевищують уточнені плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів.

{Абзац пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011}

У разі прийняття Мінфіном рішення про внесення змін до розпису за результатами місячного звіту відповідно до частини першої статті 54 Бюджетного кодексу України розпорядники повинні забезпечити приведення обсягів бюджетних зобов'язань у відповідність з таким розписом.

{Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 211 від 24.02.2003; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011}

47. Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться у разі:

виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету;

{Абзац другий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;

прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;

прийняття рішення про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);

{Абзац п’ятий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

прийняття рішення про перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

прийняття рішення про передачу нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про скорочення видатків бюджету або надання кредитів за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому на рік;

внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

виникнення потреби у збільшенні видатків бюджету та наданні кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету за умови перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року, не використаних у попередньому бюджетному періоді, порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті;

{Абзац десятий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

прийняття рішення Кабінету Міністрів України про використання залишку коштів спеціального фонду за іншими надходженнями, щодо яких у минулому бюджетному періоді було прийнято рішення Кабінету Міністрів України та які не використані у зв’язку із закінченням бюджетного періоду, за умови наявності відповідної бюджетної програми у поточному бюджетному періоді та обґрунтованої необхідності продовження здійснення заходів, планових строків виконання робіт (послуг), якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України;

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

виникнення потреби у збільшенні видатків бюджету та наданні кредитів за рахунок залишку коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги і грантів ЄС, іноземних держав, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, донорських установ за умови наявності відповідної бюджетної програми у поточному бюджетному періоді, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України;

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

виникнення потреби у збільшенні видатків бюджету та наданні кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету в разі надходження субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, які не передбачені кошторисом спеціального фонду, та у разі використання залишку коштів такої субвенції за умови наявності відповідної бюджетної програми у поточному бюджетному періоді;

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

реорганізації (приєднання, злиття, виділення, поділу, перетворення), зміни підпорядкованості розпорядника бюджетних коштів протягом бюджетного періоду.

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться після внесення змін до розпису відповідного бюджету з урахуванням особливостей спеціального фонду, визначених у пункті 49 цього Порядку.

У разі внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що і кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, та складаються зведення показників спеціального фонду кошторису.

{Абзац пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

Форма зазначених довідок затверджується Мінфіном.

Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджуються керівниками таких закладів.

{ Абзац пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 217 від 21.03.2012, № 875 від 30.11.2016}

Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів вищого навчального закладу I-II рівня акредитації, який є відокремленим структурним підрозділом, що не має статусу юридичної особи, вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації, підписуються керівником такого закладу, керівником його фінансового підрозділу або бухгалтерської служби та затверджуються керівником вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації.

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

При цьому кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду не перезатверджуються.

Зміни до штатних розписів вносяться у порядку та за формою, встановленими для їх затвердження.

Зміни до планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів (крім вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які є відокремленими структурними підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації) вносяться в порядку, встановленому для їх затвердження, на підставі довідок, форми яких затверджуються Мінфіном. При цьому плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів не перезатверджуються.

{Абзац двадцять другий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

{Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 211 від 24.02.2003, № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005, № 154 від 15.02.2006; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011}

48. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення в будь-якій формі (крім випадків, передбачених статтею 16, частиною сьомою статті 22 та статтею 74 Бюджетного кодексу України) або надавати юридичним чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні бюджетні призначення на надання кредитів з бюджету).

{Пункт 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 63 від 24.01.2007; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019}

49. Видатки бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін.

{Абзац перший пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

Видатки спеціального фонду кошторису здійснюються у послідовності, передбаченій пунктом 23 цього Порядку для їх планування.

Установи мають право використовувати протягом поточного бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що утворилися на початок року на рахунках спеціального фонду, для здійснення видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, передбачених у кошторисах на поточний рік.

{Абзац третій пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 250 від 25.03.2009; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011}

Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень бюджетних коштів до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків бюджету та надання кредитів з бюджету повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року.вгору