Документ 227-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 2008 р. N 227
Київ
Про затвердження плану заходів на 2008 рік
із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити план заходів на 2008 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади інформувати
щокварталу Кабінет Міністрів України і Національний банк України
про виконання плану заходів, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
Ю.ТИМОШЕНКО В.СТЕЛЬМАХ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 19 березня 2008 р. N 227
ПЛАН
заходів на 2008 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Запобігання виникненню передумов для
легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансування тероризму

1. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою подальшої
імплементації положень Сорока рекомендацій Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
( 835_001 ), Дев'яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з
фінансуванням тероризму, Директиви Європейського Парламенту та
Ради 2005/60/ЄС від 26 жовтня 2005 р. про запобігання використанню
фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування
тероризму ( 994_774 ).
Держфінмоніторинг,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Мін'юст,
Антимонопольний комітет,
Національний банк.
Протягом року.
2. Опрацювати питання та надати пропозиції Кабінету Міністрів
України щодо забезпечення автоматизованого доступу:
суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних
органів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
Держкомпідприємництво,
Національний банк, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, МВС, СБУ, ДПА,
ГоловКРУ, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
II квартал;
суб'єктів первинного фінансового моніторингу до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Держкомпідприємництво, Асоціація
українських банків (за згодою).
II квартал.
3. Вивчити питання щодо можливості наділення в установленому
порядку суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших
державних органів повноваженнями стосовно подання
Держфінмоніторингу інформації про фінансові та зовнішньоекономічні
операції, щодо яких існують мотивовані підозри, що вони
здійснюються з метою легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму, що стала їм відомою у зв'язку
з виконанням своїх функцій, та звільнення у цьому разі від
відповідальності їх посадових осіб за подання інформації з
обмеженим доступом Держфінмоніторингу. Надати відповідні
пропозиції Кабінету Міністрів України.
Держфінмоніторинг, Національний
банк, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
ГоловКРУ, Держмитслужба.
Перше півріччя.
4. Забезпечити отримання інформації про застосування
іноземними державами заходів щодо особливої уваги під час
встановлення ділових контактів та проведення фінансових операцій з
особами з держав, в яких не застосовуються або застосовуються в
недостатньому обсязі Рекомендації FATF ( 835_001 ).
МЗС, Держфінмоніторинг.
III квартал.
5. На основі узагальненого досвіду інших держав щодо
застосування ними стосовно держав, фізичних та юридичних осіб
держав, в яких не застосовуються або застосовуються в
недостатньому обсязі Рекомендації FATF ( 835_001 ), заборони та
обмеження щодо встановлення з такими державами (особами) ділових
стосунків та здійснення фінансових операцій розглянути питання про
можливість вжиття аналогічних заходів в Україні шляхом внесення
відповідних змін до законодавства.
Держфінмоніторинг, Мін'юст,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Національний
банк.
IV квартал.
6. Розробити пропозиції щодо внесення в установленому порядку
змін до законодавства з метою встановлення вимог щодо застосування
суб'єктами первинного фінансового моніторингу процедур перевірки
відповідних категорій працівників під час їх наймання на роботу
для забезпечення високих етичних та професійних стандартів у
фінансовому секторі та запобігання навмисному чи ненавмисному
провадженню ними злочинної діяльності.
Національний банк, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мінекономіки,
Мінфін, Мінтрансзв'язку,
Антимонопольний комітет.
Протягом року.
7. Забезпечити подальше формування переліку осіб, пов'язаних
з терористичною діяльністю, та доведення його до відома суб'єктів
первинного фінансового моніторингу.
Держфінмоніторинг, СБУ, МЗС.
Після надходження інформації в
установленому порядку.
8. Розробити та внести зміни до відомчих нормативно-правових
актів щодо впровадження процедури передачі суб'єктами первинного
фінансового моніторингу відповідному органу державного фінансового
моніторингу інформації про випадки шахрайства, якщо вони є
істотними з точки зору безпеки, стабільності та репутації суб'єкта
первинного фінансового моніторингу.
Проводити аналіз схем фінансового шахрайства.
Національний банк, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, Держфінмоніторинг.
Протягом року.
Мінімізація ризиків використання фінансової системи
з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансування тероризму
9. Проводити роботу з виявлення нових фінансових технологій,
що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та вживати
заходів до запобігання їх використанню із зазначеною метою.
Держфінмоніторинг, ДПА, МВС, СБУ,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний
банк, інші заінтересовані державні
органи.
Протягом року.
10. Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій, що
здійснюються суб'єктами господарювання через офшорні зони, з метою
виявлення та припинення діяльності з легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мінекономіки, ДПА,
Держфінмоніторинг, Держмитслужба,
МВС, СБУ, Національний банк.
Протягом року.
11. Вживати у межах своїх повноважень заходів до недопущення
використання благодійних організацій з метою легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Мін'юст, ДПА, МВС, СБУ.
Протягом року.
12. Проводити моніторинг укладених торговцями цінними
паперами угод, сторонами яких є зареєстровані в офшорних зонах
особи, з метою запобігання легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та подавати інформацію відповідним
державним органам для вжиття заходів.
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку.
Щокварталу.
13. Вживати у межах своїх повноважень заходів до запобігання
використанню активів, одержаних злочинним шляхом, як внесків до
статутних капіталів фінансових установ.
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Мінекономіки,
ДПА, МВС, СБУ, Антимонопольний
комітет, Фонд державного майна,
Національний банк,
Держфінмоніторинг.
Протягом року.
Удосконалення механізму регулювання та нагляду
за суб'єктами первинного фінансового моніторингу
14. Здійснювати у межах своїх повноважень регулювання та
нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу
з метою безумовного виконання ними вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Національний банк, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
Протягом року.
15. Проводити аналіз ефективності вжитих суб'єктами
первинного фінансового моніторингу заходів щодо запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму, результати якого враховувати під час
здійснення нагляду за суб'єктами первинного фінансового
моніторингу та підготовки пропозицій щодо внесення змін до
нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Національний
банк.
Протягом року.
16. Забезпечити розроблення методичних рекомендацій щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та доведення
їх до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, інших
заінтересованих осіб.
Держфінмоніторинг, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Національний
банк, Мінтрансзв'язку,
Мінекономіки.
Протягом року.
Підвищення ефективності діяльності
правоохоронних органів
17. Забезпечити узагальнення виявлених схем легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням
набутого в 2007-2008 роках досвіду компетентних органів іноземних
держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів для
використання з метою запобігання вчиненню відповідних злочинів та
довести їх до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу
шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг, ДПА, МВС, СБУ,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби,
інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади,
Національний банк.
IV квартал.
18. Забезпечити подальше виявлення фактів приховування чи
маскування незаконного походження доходів, джерел їх походження,
місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання
(зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої
господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових
і кредитних операцій), а також проведення пошуку, арешту таких
доходів та ліквідації їх джерел.
Держфінмоніторинг, ДПА, МВС, СБУ,
Держмитслужба.
Протягом року.
19. Здійснювати заходи щодо виявлення та припинення
протиправної діяльності "конвертаційних" центрів та підприємств з
ознаками фіктивності, задіяних у сфері легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
МВС, СБУ, ДПА, Державна комісія з
цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Держфінмоніторинг,
Національний банк.
Протягом року.
20. Проводити роботу з виявлення та припинення фактів
легалізації доходів, які отримані від наркобізнесу, незаконної
торгівлі зброєю, людьми, контрабандних операцій, організації
каналів нелегальної міграції, терористичної діяльності,
переміщення через митний кордон та транзиту територією України
викрадених автотранспортних засобів, наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
СБУ, МВС, ДПА, Адміністрація
Держприкордонслужби,
Держмитслужба.
Протягом року.
Створення ефективної системи взаємодії між суб'єктами
державного фінансового моніторингу та іншими
заінтересованими органами виконавчої влади
21. Продовжити роботу з удосконалення механізму взаємодії
правоохоронних та контролюючих органів з Держфінмоніторингом,
зокрема під час опрацювання узагальнених матеріалів про фінансові
операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а
також під час розслідування кримінальних справ відповідної
категорії.
Держфінмоніторинг, МВС, ДПА, СБУ,
ГоловКРУ, Генеральна прокуратура
України (за згодою).
Протягом року.
22. Забезпечити експлуатацію Єдиної державної інформаційної
системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, МВС,
Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ,
ГоловКРУ, Адміністрація
Держприкордонслужби, Фонд
державного майна, ДПА, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, Держкомстат, Державний
комітет із земельних ресурсів,
Мінфін, Держкомпідприємництво,
інші заінтересовані державні
органи.
Протягом року.
23. Забезпечити постійну участь представників центральних
органів виконавчої влади у роботі міжвідомчої робочої групи з
дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, утвореної постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1565 ( 1565-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 41, ст. 2172).
Держфінмоніторинг, ДПА, МВС,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, СБУ, Мін'юст, МЗС,
Мінекономіки, Мінфін,
Держмитслужба, Національний банк,
Ліга страхових організацій України
(за згодою), Асоціація українських
банків (за згодою), Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Щомісяця.
Підвищення кваліфікації спеціалістів
24. Проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників
державних органів відповідно до їх завдань із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, ДПА, МВС, СБУ,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
ГоловКРУ, Мінфін, Мін'юст, МЗС,
Мінекономіки, Національний банк,
Мінтрансзв'язку, Антимонопольний
комітет.
Протягом року.
25. Проводити регіональні, міжвідомчі та міжнародні семінари
для спеціалістів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС, СБУ,
Мін'юст, МВС, ДПА, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мінекономіки,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, ГоловКРУ,
Національний банк, Антимонопольний
комітет.
Протягом року.
26. Організовувати у межах своїх повноважень навчання та
підвищення кваліфікації працівників суб'єктів первинного
фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, Мінфін, Мінтрансзв'язку,
Національний банк,
Антимонопольний комітет.
Протягом року.
Участь у міжнародному співробітництві
27. Продовжити роботу з укладення міжнародних договорів про
розподіл конфіскованих активів, одержаних злочинним шляхом в
Україні, з державами, на території яких можуть перебувати такі
активи.
Мін'юст, МЗС, Мінфін,
Держфінмоніторинг, СБУ, МВС, ДПА,
Держмитслужба, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Протягом року.
28. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що
здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF), Європейського Союзу, Ради
Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках
міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та
її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у
робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії
легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС, Мін'юст,
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Держмитслужба, ДПА, МВС, СБУ,
Мінекономіки, ГоловКРУ,
Національний банк, Генеральна
прокуратура України (за згодою).
Протягом року.
29. Продовжити роботу з вивчення, проведення порівняльного
аналізу та узагальнення досвіду в сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму, набутого іноземними державами, які входять
до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей (FATF), інших подібних міжнародних організацій, та
забезпечити його практичне використання з урахуванням
законодавства України.
Держфінмоніторинг, Національний
банк, ДПА, Мінекономіки, МЗС, МВС,
СБУ, Мін'юст, Держмитслужба,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг,
Національна академія наук
(за згодою).
Протягом року.
30. Забезпечити подальшу активізацію взаємодії та
інформаційного обміну з компетентними органами іноземних держав і
міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мін'юст,
Національний банк, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг,
Антимонопольний комітет.
Протягом року.
31. Продовжити роботу з інформування заінтересованих
міжнародних організацій, зокрема Спеціального комітету експертів
Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню
коштів (MONEYVAL), Європейського Союзу, Управління ООН з
наркотиків та злочинності, Міжнародного валютного фонду та
Світового банку, про заходи, що вживаються Україною для
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
МЗС, Держфінмоніторинг, Мін'юст,
МВС, СБУ, ДПА, Державна комісія
з цінних паперів та фондового
ринку, Мінекономіки, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Національний
банк.
Протягом року.
32. Забезпечувати в разі потреби перевірку наявності
реєстрації та діяльності фізичних та юридичних осіб-нерезидентів
шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних
держав, використання міжнародних баз даних, у тому числі з
використанням можливостей Національного центрального бюро
Інтерполу, з метою протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання
незаконному перерахуванню коштів за кордон, зокрема
"компаніям-оболонкам".
Держфінмоніторинг,
Держмитслужба, ДПА, МВС, СБУ,
Мінекономіки, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Національний банк,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку.
Протягом року.
33. Продовжити роботу із залучення міжнародної технічної
допомоги для здійснення заходів щодо запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму, зокрема шляхом реалізації Наступного
проекту технічної допомоги з питань боротьби з відмиванням коштів
та фінансуванням тероризму в Україні (Moli-UA-2).
Держфінмоніторинг,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Мін'юст, МЗС,
Національний банк.
Протягом року.
34. Продовжити роботу з підготовки та укладення міжнародних
договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС,
Мін'юст, СБУ, Державна комісія
з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Національний банк.
Протягом року.
Формування у населення громадянської
позиції щодо необхідності запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
35. Забезпечувати відкритість діяльності суб'єктів державного
фінансового моніторингу, інших державних органів, залучених до
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема
шляхом висвітлення у засобах масової інформації, у тому числі з
використанням Інтернет, заходів, що вживаються ними у цій сфері.
Держфінмоніторинг,
Держкомтелерадіо, МВС, СБУ, ДПА,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Мінфін, Держмитслужба,
Національний банк.
Протягом року.вгору