Документ 2245-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

7) у підрозділі 10:

у пункті 38:

в абзацах першому і другому підпункту 38.8 слова "та/або територія населених пунктів на лінії зіткнення" в усіх відмінках і числах виключити;

у підпункті 38.10:

абзац перший після слів "на лінії зіткнення" доповнити словами "вільної економічної зони "Крим";

абзац третій викласти в такій редакції:

"невиробничими необоротними активами, невиробничими основними засобами або невиробничими нематеріальними активами в розумінні цього Кодексу";

доповнити абзацами четвертим - шостим такого змісту:

"З метою оподаткування податком на додану вартість товари, які придбані, вироблені до 14 квітня 2014 року і які станом на 1 січня 2017 року знаходяться на тимчасово окупованій території, не вважаються:

такими, що призначаються для використання (або починають/почали використовуватися) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податків.

Положення підпунктів "в" та "г" пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу не застосовуються";

у підпункті 38.11:

в абзаці першому слова "господарську діяльність" замінити словом "діяльність", а після слів "на лінії зіткнення" доповнити словами "вільної економічної зони "Крим";

абзац четвертий після слів "на лінії зіткнення" доповнити словами "вільної економічної зони "Крим";

доповнити пунктами 46-48 такого змісту:

"46. Призначення та проведення перевірок з питань повноти нарахування та сплати податків у контрольованих операціях, здійснених платниками податків у 2013 та 2014 звітних роках, здійснюється відповідно до підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 та/або підпунктів 78.1.14 - 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу.

47. Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій у 2013 та 2014 роках проводиться відповідно до положень глави 8 цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу в редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

48. Самостійне коригування, передбачене підпунктом 39.5.4.1 підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу щодо контрольованих операцій, здійснених платниками податків у 2015 та 2016 роках, проводиться відповідно до норм статті 39 цього Кодексу в редакції на день проведення самостійного коригування".

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім:

пункту 13 (щодо виключення пункту 74.2 статті 74), підпункту 2 пункту 31 (щодо внесення змін до пункту 201.16 статті 201) та абзаців шістнадцятого - двадцять першого підпункту 1 пункту 56 (щодо доповнення підрозділу 2 розділу ХХ пунктом 57-1) розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;

пункту 36 (щодо доповнення пункту 226.4 статті 226) розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2018 року;

{Абзац четвертий пункту 1 розділу II виключено на підставі Закону № 2628-VIII від 23.11.2018}

абзаців другого - восьмого підпункту 4 (щодо доповнення пункту 14.1 статті 14 підпунктом 14.1.60-2) та абзацу другого підпункту 7 (щодо доповнення пункту 14.1 статті 14 підпунктом 14.1.227-1) пункту 2, пункту 34 (щодо доповнення статті 221 пунктом 221.6) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2025 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину другу статті 234-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити словами "уповноважені ними посадові (службові) особи";

2) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

у статті 1:

абзац сьомий після цифр "2206" доповнити словами "(крім квасу "живого" бродіння)";

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80% об., одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32% об., з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80%, що використовується для виробництва вин виноградних кріплених, іншої виноробної продукції з виноградної сировини або подальшої ректифікації";

абзац сорок третій доповнити словами "та/або спирту етилового ректифікованого виноградного та/або дистиляту виноградного спиртового";

доповнити абзацом такого змісту:

"Зерновий дистилят - спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляції, міцністю до 70% об., що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмісних харчових напоїв і виробляється із зернової сировини/зернових культур";

у частині другій статті 2:

перше речення після слів "спирту коньячного і плодового" доповнити словами "зернового дистиляту";

доповнити реченнями такого змісту: "Виробництво коньяку України також здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності шляхом купажу коньячних спиртів, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Післякупажний відпочинок коньяків встановлюється рішенням суб’єкта господарювання";

у статті 12:

перше речення частини першої доповнити словами "та виноградного дистиляту спиртового";

частину четверту після слів "спирту коньячного" доповнити словами "(відходи винокуріння)", а після слів "на утилізацію" - словами "чи на дистиляцію";

у статті 14:

частину третю після слів "спирту коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

у частині п’ятій слова "спирту-сирцю виноградного" виключити;

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється";

доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:

"Імпорт та експорт виноградного дистиляту спиртового забороняється";

у тексті Закону слова "спирт-сирець виноградний" в усіх відмінках замінити словами "дистилят виноградний спиртовий" у відповідному відмінку;

3) статтю 5 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 454; 2001 р., № 50, ст. 260) викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Ставки єдиного збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів встановлюються у таких розмірах:

Вид транспортного засобу

Місткість або загальна маса  транспортного засобу з вантажем

Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро

за проведення контролю

за проїзд автомобільними дорогами
(за кожен кілометр проїзду)

1. Автобуси

Від 10 до 30 місць включно

4

0,04

Понад 30 місць

10

0,04

2. Вантажні автомобілі з/або без причепів та тягачі з/або без напівпричепів

До 20 тонн включно

10

0,04

Понад 20 до 40 тонн включно

20

0,04

3. Великовагові автотранспортні засоби

Понад 40 до 44 тонн включно

20

0,2

Понад 44 до 52 тонн включно

20

0,4

Від 52 до 60 тонн включно

20

0,54

Понад 60 тонн (за кожні наступні 10 тонн)

20

1,56

4. Великовагові автотранспортні засоби з перевищенням осьових навантажень

До 5 % включно

-

0,1

Понад 5 % до 10 % включно

-

0,2

Понад 10 % до 20 % включно

-

0,54

Понад 20 % за кожні наступні 5 %

-

0,30

5. Великогабаритні автотранспортні засоби з перевищенням встановлених параметрів ширини, висоти, довжини

За кожний параметр

-

0,06

6. Залізничний вагон, контейнер


4

-";

4) у Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами):

у статті 1:

перше речення пункту 12 доповнити словами "ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового";

у пункті 22 слова "виготовленого з крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду" замінити словами "та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового";

доповнити пунктом 42 такого змісту:

"42) дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 відсотків об’ємних, одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 відсотків об’ємних, з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80 відсотків об’ємних";

частину двадцять другу статті 5 після слів "спирту коньячного" доповнити словами "(відходи винокуріння)", а після слів "на утилізацію" - словами "чи на дистиляцію";

частину шосту статті 7 викласти в такій редакції:

"Для кріплення виноматеріалів і вин виноградних дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий ректифікований виноградний та дистилят виноградний спиртовий, які відповідають вимогам законодавства та нормативно-технологічої документації щодо якості та безпечності для здоров’я людини. Для покращення якості вин виноградних кріплених дозволяється використання дубової клепки";

у статті 11:

частину другу після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Тривалість відпочинку коньяків України після купажу встановлюється рішенням суб’єкта господарювання".

У зв’язку з цим речення друге вважати реченням третім;

частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Тривалість відпочинку бренді після купажу встановлюється рішенням суб’єкта господарювання";

5) у розділі VІ Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740) цифри і слова:

"2836 20 00 00

- карбонат динатрію


5,5

5,5

-"

замінити цифрами і словами:

"2836 20 00 00

- карбонат динатрію


0

0

-".

3. Установити, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому числі радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

4. Положення абзацу шостого підпункту 5 пункту 2 розділу І цього Закону щодо внесення змін до абзацу одинадцятого підпункту "а" підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України застосовується до податкових періодів починаючи з 1 січня 2017 року.

5. Положення абзаців тринадцятого і чотирнадцятого підпункту 2 пункту 56 розділу І цього Закону щодо внесення змін до абзацу першого пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України застосовуються до податкових періодів починаючи з 1 січня 2017 року.

6. До 1 лютого 2018 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, направляє в електронній формі інформацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, яка проведена станом на зазначену дату, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, оприлюднює таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

7. Кабінету Міністрів України:

до 1 березня 2018 року визначити порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України та забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2245-VIII
вгору