Документ 221-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2018, підстава - 84-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2008 р. N 221
Київ
Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації
проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та
пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з
реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань
сторін Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 642 ( 642-2008-п ) від 16.07.2008
N 807 ( 807-2010-п ) від 06.09.2010
N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011
N 672 ( 672-2012-п ) від 16.07.2012
N 711 ( 711-2012-п ) від 06.08.2012
N 14 ( 14-2015-п ) від 21.01.2015
N 875 ( 875-2015-п ) від 04.11.2015
N 84 ( 84-2018-п ) від 14.02.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розгляду, схвалення і реалізації
проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій
щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і
виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату ( 995_801 ), що додається. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 807 ( 807-2010-п ) від
06.09.2010 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 711
( 711-2012-п ) від 06.08.2012 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 221
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2010 р. N 807)
( 807-2010-п )
ПОРЯДОК
розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових
екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій
щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією
таких проектів і виконанням зобов'язань сторін
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату ( 995_801 )
{ У тексті Порядку слово "Нацекоінвестагентство" в усіх
відмінках замінено словом "Держекоінвестагентство" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 693
( 693-2011-п ) від 29.06.2011 }
{ У тексті Порядку слово "Держекоінвестагентство" в усіх
відмінках замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ
N 14 ( 14-2015-п ) від 21.01.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду, схвалення і
реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій
(далі - проекти) та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних
з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( 995_801 ) (далі - заходи), як комплексу дій, спрямованих на
скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів,
адаптацію до наслідків зміни клімату згідно з Кіотським протоколом
до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_801 ) (далі -
Кіотський протокол) та виконання укладених договорів про продаж
частин установленої кількості викидів парникових газів.
2. Проекти та пропозиції щодо здійснення заходів (далі -
пропозиції), що розроблені відповідно до визначених законодавством
напрямів використання коштів державного бюджету, отриманих від
продажу частин установленої кількості викидів парникових газів,
передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу ( 995_801 ),
подаються Мінприроди органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх
форм власності, які заінтересовані у реалізації проектів та
здійсненні заходів із залученням коштів державного бюджету в
порядку та на умовах, визначених законодавством (далі - заявники).
3. Заявник подає Мінприроди у паперовій та електронній формі:
{ Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 711 ( 711-2012-п ) від 06.08.2012 }
заяву про розгляд проекту (пропозиції) за формою згідно з
додатком;
кошторис витрат на здійснення заходів. { Абзац третій пункту
3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 711
( 711-2012-п ) від 06.08.2012 }
Для реалізації проекту також подаються: { Абзац четвертий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 711 ( 711-2012-п ) від
06.08.2012 }
у разі проведення капітального будівництва (нове будівництво,
реконструкція, модернізація, реставрація будинків, споруд та інших
об'єктів, розширення і технічне переоснащення підприємств) -
затверджений в установленому порядку проект будівництва та
письмовий звіт експертної організації державної форми власності,
виданий відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 ( 560-2011-п )
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674); { Абзац
п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 711 ( 711-2012-п ) від
06.08.2012 }
у разі проведення капітального та поточного ремонту об'єктів
соціальної сфери - затверджена в установленому порядку кошторисна
документація та письмовий звіт експертної організації, виданий
відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 41, ст. 1674); { Абзац шостий пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 711 ( 711-2012-п ) від 06.08.2012 }
у разі реалізації проектів, які не передбачають проведення
будівництва або капітального чи поточного ремонту, - затверджений
кошторис, цінову експертизу кошторису Торгово-промислової палати
України та/або науково-технічну експертизу, виконану відповідно до
вимог законодавства; { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 711 ( 711-2012-п ) від 06.08.2012 }
розрахунок планових скорочень викидів або збільшення обсягів
поглинання парникових газів, проведений відповідно до вимог,
установлених Мінприроди.
Якщо реалізація проекту здійснюється на об'єктах підприємств,
установ (крім бюджетних) та організацій додатково подаються:
довідка з установ банків про наявність коштів, у тому числі
запозичених на рахунках;
копії установчих документів, засвідчені керівником та
скріплені печаткою (за наявності) підприємства (установи,
організації); { Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 84 ( 84-2018-п ) від 14.02.2018 }
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;
довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов'язкових платежів) та перед Пенсійним фондом України;
довідка про відсутність рішення про порушення щодо суб'єкта
господарювання справи про банкрутство чи визнання його в
установленому порядку банкрутом;
копії фінансової звітності за останній звітний період
(баланс, звіт про фінансові результати), засвідчені керівником та
скріплені печаткою (за наявності). { Абзац п'ятнадцятий пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 84 ( 84-2018-п )
від 14.02.2018 }
4. Проекти, що подаються Мінприроди, повинні відповідати
загальним і додатковим критеріям.
Загальними критеріями є:
відсутність факту застосування до проекту механізмів,
передбачених Кіотським протоколом ( 995_801 );
відповідність проекту цілям та принципам Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату ( 995_044 ) та Кіотського протоколу
( 995_801 );
відповідність проекту пріоритетам розвитку національної
економіки, зокрема з питань ресурсо- та енергозбереження,
енергоефективності, відновлення лісових насаджень і водних
ресурсів;
наявність соціальних переваг під час реалізації проекту
(створення нових робочих місць, забезпечення безпечних умов праці
тощо);
наявність рішення органу місцевого самоврядування про надання
згоди на реалізацію проекту на відповідній території.
Додатковими критеріями є:
рівень використання передових екологічно безпечних
технологій, насамперед вітчизняних;
реалістичність і прозорість технологічних рішень та
фінансових показників проекту;
відповідність механізму реалізації проекту законодавству
України;
результати проведення попередньої оцінки рівня скорочення
викидів або збільшення поглинання парникових газів та скорочення
викидів і скидів забруднюючих речовин (за відповідної
спрямованості проекту);
наявність відповідних дозволів та/або ліцензій;
строк реалізації проекту (перевага надається проектам із
строком реалізації до кінця 2012 року. При цьому життєвий цикл
таких проектів може перевищувати зазначений строк);
окупність проекту (перевага надається проектам з найкоротшим
строком окупності);
можливість широкого застосування проекту.
5. Мінприроди проводить попередній відбір проектів та
пропозицій. У разі коли проекти не відповідають загальним
критеріям та/або документи подано не в повному обсязі, вони
повертаються заявнику протягом 15 робочих днів від дати їх
подання. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 711
( 711-2012-п ) від 06.08.2012 }
6. Мінприроди подає попередньо відібрані проекти та
пропозиції на розгляд утвореної ним постійно діючої міжвідомчої
робочої групи.
Положення про міжвідомчу робочу групу та її персональний
склад затверджує Мінприроди.
Міжвідомча робоча група розглядає подані заявником документи,
проводить аналіз і оцінку поданого проекту (пропозиції), визначає
його переваги над іншими проектами (пропозиціями) відповідного
спрямування на підставі результатів оцінки кількісних та якісних
показників та подає Мінприроди рекомендації щодо схвалення або
відмови у схваленні проекту (пропозиції).
На підставі рекомендацій міжвідомчої робочої групи
Мінприроди приймає рішення про схвалення проекту (пропозиції).
7. Схвалені Мінприроди проекти (пропозиції) погоджуються із
стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів
парникових газів.
Мінприроди затверджує план заходів щодо реалізації проектів
та здійснення заходів (далі - план заходів) за погодженням з
Мінфіном. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011, N 14
( 14-2015-п ) від 21.01.2015, N 875 ( 875-2015-п ) від
04.11.2015 }
8. Мінприроди не пізніше ніж у тижневий строк з дня
погодження Мінфіном плану заходів повідомляє заявнику про
результати відбору проекту (пропозиції). { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 875 ( 875-2015-п ) від
04.11.2015 }
9. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 672
( 672-2012-п ) від 16.07.2012 }
9-1. Передача балансоутримувачу вартості виконаних робіт з
капітального ремонту або поточного ремонту об'єктів соціальної
сфери здійснюється на підставі підписаного акта прийняття-здання
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів, за
формою N ОЗ-2 (бюджет), затвердженою наказом Державного
казначейства та Державного комітету статистики від 2 грудня 1997
р. N 125/70 ( z0612-97 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22 грудня 1997 р. за N 612/2416. { Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 711
( 711-2012-п ) від 06.08.2012 }
10. Заявники подають Мінприроди щороку та після закінчення
реалізації проекту (здійснення заходу) відповідний звіт за формою,
затвердженою Мінприроди за погодженням з Мінфіном. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 711
( 711-2012-п ) від 06.08.2012, N 14 ( 14-2015-п ) від 21.01.2015 }
11. Заявник зобов'язаний протягом життєвого циклу проекту
подати на вимогу Мінприроди необхідну інформацію та документи щодо
реалізації проекту і забезпечити допуск представників Мінприроди
на територію підприємства (установи, організації), на об'єктах
якого реалізується проект. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 14
( 14-2015-п ) від 21.01.2015 }
12. Мінприроди проводить протягом 60 календарних днів після
закінчення відповідного календарного року фінансовий та технічний
аудит проекту або заходу згідно з вимогами договорів про продаж
частин установленої кількості викидів парникових газів.
Замовником послуг з проведення фінансового та технічного
аудиту є Мінприроди.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 807 ( 807-2010-п ) від
06.09.2010 }

Додаток
до Порядку
ЗАЯВА
про розгляд проекту цільових екологічних (зелених)
інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів,
пов'язаних з реалізацією такого проекту і виконанням
зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату

__________________________________________________________________
(найменування проекту (заходу) Заявник ______________________________________________________
(найменування юридичної особи, її адреса, телефон, телефакс __________________________________________________________________
відповідальна особа (керівник або заступник керівника), її посада) __________________________________________________________________
(найменування, підприємства (установи, організації),
на об'єктах якого __________________________________________________________________
реалізується проект або здійснюється захід, адреса, телефон,
телефакс) __________________________________________________________________
(найменування об'єкта, на якому реалізується проект або __________________________________________________________________
здійснюється захід, адреса)
Спрямованість проекту _______________________________________
Мета проекту ________________________________________________ __________________________________________________________________
Опис технічних та екологічних аспектів проекту (скорочення
споживання енергоресурсу, використання відновлюваних енергетичних
ресурсів тощо) ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів, тонн на
рік, СО -екв. ____________________________________________________
2
Відомості про проектну документацію _________________________
(найменування розробника, __________________________________________________________________
ким і коли затверджено)
Загальна вартість проекту (заходу), тис. гривень ____________
Стан реалізації проекту на момент подання запиту, відсотків __________________________________________________________________
Частка фінансування з державного бюджету, тис. гривень __________________________________________________________________
Частка фінансування за рахунок власних коштів, тис. гривень __________________________________________________________________
Інші джерела фінансування, тис. гривень _____________________
Економічна ефективність, тис. гривень на рік ________________
Строк окупності проекту _____________________________________
Строк реалізації проекту (етапність, строк реалізації за
кожним етапом), місяців __________________________________________

Заявник ______________________ __________ _______________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП (за наявності)
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 807 ( 807-2010-п ) від
06.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 84
( 84-2018-п ) від 14.02.2018 }вгору