Документ 2189-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у сфері перевезення небезпечних вантажів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 30, ст.394 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):
1) частину другу статті 38 після слів "свідоцтво про вантажну
марку" доповнити словами "свідоцтво про відповідність спеціальним
вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі";
2) частину першу статті 40 після слів "судновою
радіостанцією" доповнити словами "свідоцтва про відповідність
спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі";
3) частину першу статті 138 доповнити пунктом 7-1 такого
змісту:
"7-1) для небезпечних вантажів - найменування вантажу,
порядковий номер виробу або речовини відповідно до прийнятої
Організацією Об'єднаних Націй системи, клас (підклас), група
сумісності для вантажів класу 1, додаткові види небезпеки та група
пакування (якщо визначена), а також маса нетто вибухової
речовини";
4) у частині першій статті 142 слова "у справній тарі та
упаковці, що" замінити словами "у тарі та пакуванні, що
відповідають вимогам законодавства та";
5) частину першу статті 153 викласти в такій редакції:
"Небезпечний вантаж, щодо якого відправник подає недостовірну
інформацію, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи
знешкоджений перевізником, як того будуть вимагати обставини, без
відшкодування відправнику пов'язаних із цим збитків";
6) у статті 258 слова "неналежної упаковки" замінити словами
"неналежного пакування";
7) статтю 305 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) подання відправником недостовірної інформації про
небезпечний вантаж";
8) у тексті Кодексу ( 176/95-ВР ) слово "упаковка" в усіх
відмінках замінити словом "пакування" у відповідному відмінку.
2. Частину сьому статті 16 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51,
ст. 446) викласти в такій редакції:
"Підприємства, установи та організації - відправники
небезпечних вантажів зобов'язані подати перевізнику достовірну
інформацію про вантаж з метою забезпечення безпеки його
перевезення та інформацію про заходи на випадок аварій під час
перевезення небезпечних вантажів. Підприємства, установи та
організації - відправники, перевізники та одержувачі небезпечних
вантажів мають виконувати вимоги законодавства щодо забезпечення
безпеки їх перевезення та мати засоби і мобільні підрозділи для
запобігання виникненню аварійних ситуацій під час перевезення
таких вантажів або ліквідації наслідків аварії".
3. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати"
( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14,
ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 43, ст. 420):
1) абзац шостий статті 3 після слів "їх виробництва"
доповнити словами "транспортування, зберігання";
2) у статті 10:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування
Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні,
пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства";
частину другу після слів "під час роботи" доповнити словами
"транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх
наслідків";
у частині четвертій слово "тара" замінити словом "пакування";
3) у статті 15 слово "тара" замінити словом "пакування";
4) абзац третій частини другої статті 20 після слова
"виробництва" доповнити словами "транспортування, зберігання".
4. У частині другій статті 2 Закону України "Про транзит
вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 51, ст. 446) слова "небезпечних і шкідливих відходів" замінити
словами "небезпечних вантажів".
5. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів"
( 1644-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28,
ст. 222):
1) в абзаці третьому статті 1 слово "розчини" замінити словом
"рідини";
2) у статті 6 слова "упаковка (тара)" в усіх відмінках і
числах замінити словами "пакування (тари, крупногабаритної тари,
контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів)" у
відповідному відмінку і числі;
3) в абзаці четвертому частини другої статті 7 слова
"відповідній упаковці (тарі)" замінити словами "відповідному
пакуванні (тарі, крупногабаритній тарі, контейнерах середньої
вантажопідйомності для масових вантажів)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2189-VIвгору