Документ 2185-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2013, підстава - 5403-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо впорядкування дозвільних процедур
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.353 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

2. Статтю 21 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2007 р.,
N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654) після частини третьої
доповнити новою частиною такого змісту:
"Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та
початок експлуатації (застосування) машин, механізмів та
устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі
декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин,
механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок виконання
або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на
підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів
України".
У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати
відповідно частинами п'ятою - тринадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2185-VIвгору