Документ 2180-VIII, перша редакція — Прийняття від 07.11.2017
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 51-52, ст.445)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2016 р., № 10, ст. 99):

преамбулу після слова "пріоритет" доповнити словами "що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави";

абзац третій статті 4 після слів "належних умов для" доповнити словами "гарантування безпеки".

2. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст. 527; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 10, ст. 119, № 22, ст. 816; 2015 р., № 4, ст. 13, № 16, ст. 110; 2017 р., № 30, ст. 329):

1) абзац другий статті 1 після слів "охорони здоров’я" доповнити словами "охорони дитинства";

2) у статті 6:

а) абзац десятий доповнити словами "збереження та зміцнення інституту сім’ї";

б) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні".

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

3) у статті 7:

а) після абзацу двадцять п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"зростання небезпеки для життя і здоров’я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів".

У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий - вісімдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - вісімдесят четвертим;

б) абзац п’ятдесят четвертий викласти в такій редакції:

"неефективність державної політики щодо підтримки сім’ї та забезпечення, дотримання і захисту прав дитини, і як наслідок, збільшення кількості сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування";

4) у частині другій статті 8:

а) після абзацу шістдесят п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення захисту цивільного населення, насамперед дітей, під час воєнних дій чи збройних конфліктів".

У зв’язку з цим абзаци шістдесят шостий - сімдесят третій вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим - сімдесят четвертим;

б) в абзаці шістдесят восьмому слова "і підлітків" виключити;

в) після абзацу шістдесят восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;

недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність".

У зв’язку з цим абзаци шістдесят дев’ятий - сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами сімдесят першим - сімдесят шостим.

3. У Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527; 2014 р., № 22, ст. 816):

1) абзац третій частини другої статті 2 доповнити словами "забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав";

2) у частині першій статті 8:

а) після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;

створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні".

У зв’язку з цим абзаци шостий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;

б) абзац дев’ятий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа", а після слів "працівників бюджетної сфери" - словами "а також багатодітних сімей";

в) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"подолання бездомності громадян, безпритульності, бездоглядності, бродяжництва серед дітей";

г) доповнити абзацами вісімнадцятим - двадцятим такого змісту:

"недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність;

запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом забезпечення підтримки батьків у виконанні ними  батьківських обов’язків та розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми;

підтримка сімей, які усиновили дітей, взяли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у свої сім’ї";

3) у частині першій статті 10:

а) абзац третій доповнити словами "розвиток інклюзивної освіти";

б) абзац дев’ятнадцятий після слів "діагностики захворювань" доповнити словами "та раннього втручання";

в) доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:

"забезпечення проведення комплексних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування активної громадянської позиції та залучення їх до суспільного життя".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

під час опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік передбачити суттєве підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та для дітей віком від 6 до 18 років;

до 1 січня 2018 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо покращення соціального захисту сімей з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 листопада 2017 року
№ 2180-VIII
вгору