Документ 217/2002, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.03.2008, підстава - 123/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 123/2008 ( 123/2008 ) від 14.02.2008 }

З метою ефективного захисту національних інтересів України у
сфері міжнародних відносин, забезпечення узгодженості зовнішніх
зносин, здійснюваних Радою міністрів Автономної Республіки Крим та
місцевими державними адміністраціями, із зовнішньополітичним
курсом держави та відповідно до пунктів 1 і 3 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями (додається).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям поінформувати Міністерство закордонних
справ України про чинні договори незалежно від їх форми та
найменування, які були укладені до набрання чинності цим Указом, а
також Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України - про чинні договори з питань зовнішньоекономічної
діяльності.
3. Установити, що торговельні представництва суб'єктів
федерації іноземних держав з федеративним устроєм,
адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, які
відкриваються в Україні (далі - торговельні представництва),
підлягають реєстрації в Міністерстві економіки України в порядку,
що визначається Кабінетом Міністрів України.
Торговельні представництва провадять свою діяльність на
території України відповідно до законодавства України.
Торговельні представництва не мають статусу дипломатичних
представництв, на них не можуть бути покладені консульські або
дипломатичні функції.
Торговельним представництвам, їх працівникам не надаються
дипломатичні або консульські імунітети та привілеї, крім випадків,
коли такі імунітети та привілеї передбачено міжнародними
договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною
Радою України. { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 123/2008 ( 123/2008 ) від 14.02.2008 }
4. Надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу в частині
зовнішньополітичного курсу України покласти на Міністерство
закордонних справ України, а щодо зовнішньоекономічної політики
України - на Міністерство економіки України. { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 123/2008 ( 123/2008 ) від 14.02.2008 }
5. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 20 травня 1996 року N 354 ( 354/96 ) "Про реєстрацію
торговельних представництв суб'єктів федерації держав з
федеративним устроєм".
6. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 2002 року
N 217/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 березня 2002 року N 217/2002
ПОРЯДОК
здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями
{ У тексті Порядку слова "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України" в усіх відмінках замінено
словами "Міністерство економіки України" у відповідному
відмінку згідно з Указом Президента N 123/2008 ( 123/2008 )
від 14.02.2008 }

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації здійснюють зовнішні зносини в межах
повноважень, передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, відповідно до законодавства України, міжнародно-правових
зобов'язань України, зовнішньополітичного курсу та
зовнішньоекономічної політики України.
2. На запити Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій Міністерство закордонних справ
України надає офіційні роз'яснення щодо зовнішньополітичного курсу
України, Міністерство економіки України - щодо
зовнішньоекономічної політики України. Інші центральні органи
виконавчої влади надають Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям рекомендації, пропозиції з
питань здійснення ними зовнішніх зносин, а також правову,
методичну та експертно-консультаційну допомогу.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації здійснюють зовнішні зносини шляхом:
а) службових контактів (зустрічі, візити, обмін делегаціями,
проведення переговорів, обмін листами тощо) посадових осіб Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій з посадовими особами та іншими представниками
відповідних органів суб'єктів федерації іноземних держав з
федеративним устроєм та адміністративно-територіальних утворень
іноземних держав, міжнародних організацій, за результатами яких
можуть укладатися протоколи зустрічей, інші документи різних форм
і найменувань (угоди, договори тощо);
б) обміну інформацією;
в) проведення інших заходів, передбачених законодавством
України.
4. Документ, який укладається у процесі здійснення зовнішніх
зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою
державною адміністрацією (далі - документ), повинен не суперечити
законодавству України, міжнародно-правовим зобов'язанням України,
зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній політиці
України, а також повинен не передбачати будь-яких зобов'язань для
інших органів виконавчої влади України, органів місцевого
самоврядування, юридичних осіб, у тому числі об'єднань громадян,
чи окремих громадян.
У документі має бути чітко визначено його предмет, порядок
набрання та припинення ним чинності, строк дії, порядок розгляду
спорів, які можуть виникнути під час його реалізації, а також інші
умови.
Документ укладається з додержанням законодавства України про
мови.
Типові форми документів, які укладаються у процесі здійснення
зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевою державною адміністрацією, розробляються і затверджуються
Міністерством закордонних справ України, а документів з питань
зовнішньоекономічної діяльності - Міністерством економіки України
разом з Міністерством закордонних справ України.
5. Заходи, зазначені у підпункті "а" пункту 3 цього Порядку,
незалежно від місця їх проведення здійснюються за попереднім
письмовим погодженням з Міністерством закордонних справ України, а
заходи з питань зовнішньоекономічної діяльності - також з
Міністерством економіки України з наступним інформуванням про
результати проведених заходів, у тому числі про укладені
документи. У виняткових випадках такі заходи можуть здійснюватися
за попереднім усним погодженням з Міністерством закордонних справ
України, а заходи з питань зовнішньоекономічної діяльності - також
з Міністерством економіки України з наступним інформуванням
протягом тижня у письмовій формі про їх результати, в тому числі
про укладені документи. При цьому службові відрядження за кордон
керівників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
державних адміністрацій підлягають попередньому погодженню з
Президентом України і здійснюються виключно за умови надання
такого погодження. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 123/2008 ( 123/2008 ) від
14.02.2008 }
Порядок погодження з Міністерством закордонних справ України
заходів та інформування про результати таких заходів визначається
Міністерством закордонних справ України, а порядок погодження з
Міністерством економіки України та Міністерством закордонних справ
України заходів та інформування про результати таких заходів -
Міністерством економіки України разом з Міністерством закордонних
справ України. { Абзац другий пункту 5 в редакції Указу Президента
N 123/2008 ( 123/2008 ) від 14.02.2008 }
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації готують та подають на розгляд Президентові України
пропозиції щодо службових відряджень за кордон керівників цих
органів не пізніше ніж за п'ять днів до дати виїзду за кордон.
{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 123/2008
( 123/2008 ) від 14.02.2008 }
Пропозиції щодо службових відряджень за кордон керівників
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій мають містити такі документи: { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 123/2008 ( 123/2008 ) від
14.02.2008 }
подання Президентові України, в якому обґрунтовується
необхідність здійснення відповідного службового відрядження та
зазначаються його ймовірні результати; { Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Указом Президента N 123/2008 ( 123/2008 ) від
14.02.2008 }
проекти погоджених у встановленому порядку директив,
вказівок, технічних завдань на заходи під час службового
відрядження; { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 123/2008 ( 123/2008 ) від 14.02.2008 }
а в разі якщо під час службового відрядження передбачається
укладення документа - узагальнений висновок Міністерства
закордонних справ України про відповідність проекту документа
законодавству України, міжнародно-правовим зобов'язанням України,
зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній політиці
України. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
N 123/2008 ( 123/2008 ) від 14.02.2008 }
Міністерство закордонних справ України інформує відповідне
дипломатичне представництво чи консульську установу України в
іншій державі або постійне представництво України при міжнародній
організації (далі - закордонна дипломатична установа України), в
разі їх наявності, про заплановані на території іноземної держави
заходи за участю посадових осіб, делегацій Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації.
Посадова особа, керівник делегації Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевої державної адміністрації інформує главу
закордонної дипломатичної установи України про прибуття до
іноземної держави та про здійснювані під час перебування в цій
державі службові контакти.
Закордонна дипломатична установа України сприяє роботі
посадових осіб, делегацій Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій в іноземній державі у
здійсненні зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями.
6. Проекти документів підлягають обов'язковому погодженню з
Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції
України, а також з іншими центральними органами виконавчої влади,
до компетенції яких належать пропоновані до вирішення питання.
Робота з погодження проектів документів організовується,
спрямовується та координується Міністерством закордонних справ
України.
7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева
державна адміністрація за один календарний місяць до дати
здійснення відповідного заходу, під час якого планується укладення
документа, надсилає проект документа до Міністерства закордонних
справ України.
Міністерство закордонних справ України надсилає проект
документа в день його одержання на розгляд Міністерству юстиції
України, а також іншим центральним органам виконавчої влади, до
компетенції яких належать пропоновані до вирішення питання.
Проект документа розглядається центральними органами
виконавчої влади у строки, визначені Міністерством закордонних
справ України.
За результатами розгляду проекту документа центральні органи
виконавчої влади готують у межах своєї компетенції висновки щодо
його відповідності законодавству України, міжнародно-правовим
зобов'язанням України, зовнішньополітичному курсу та
зовнішньоекономічній політиці України і надсилають висновки
Міністерству закордонних справ України.
8. Міністерство закордонних справ України у триденний строк
із дня одержання висновків від центральних органів виконавчої
влади складає узагальнений висновок про відповідність проекту
документа законодавству України, міжнародно-правовим зобов'язанням
України, зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній
політиці України.
Узагальнений висновок надсилається Міністерством закордонних
справ України Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій
державній адміністрації у двадцятиденний строк з дня одержання
проекту документа від Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевої державної адміністрації. { Абзац другий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 123/2008
( 123/2008 ) від 14.02.2008 }
У разі негативного узагальненого висновку щодо відповідності
проекту документа законодавству України, міжнародно-правовим
зобов'язанням України, зовнішньополітичному курсу та
зовнішньоекономічній політиці України документ Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією не
укладається.
9. Завірені копії документів, укладених у процесі здійснення
зовнішніх зносин, не пізніш як у тижневий строк із дня їх
укладення надсилаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевою державною адміністрацією Міністерству закордонних справ
України, а в разі коли документ стосується питань
зовнішньоекономічної діяльності - також Міністерству економіки
України.
10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації забезпечують опублікування та реалізацію
укладених ними документів.
11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації у червні та грудні кожного року надсилають
Міністерству закордонних справ України звіти про проведені ними
заходи із здійснення зовнішніх зносин, а про заходи з питань
зовнішньоекономічної діяльності - також Міністерству економіки
України за формами, що визначаються відповідно Міністерством
закордонних справ України, Міністерством економіки України.
Міністерство закордонних справ України, Міністерство
економіки України узагальнюють і аналізують одержані звіти, за
результатами яких готують узагальнені висновки і пропозиції, які
надсилають Президентові України або Кабінету Міністрів України.
12. У разі коли вирішення питань, пов'язаних із здійсненням
зовнішніх зносин, виходить за межі повноважень Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, вони
інформують центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких
належать такі питання, про необхідність їх вирішення.
Центральні органи виконавчої влади вивчають порушені питання
і в разі потреби вживають у встановленому порядку відповідних
заходів, у тому числі щодо укладення міждержавних, міжурядових або
міжвідомчих договорів України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору