Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019217
Документ 217-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 217
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 34, ст. 1202; 2018 р., № 70, ст. 2357) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 10 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 217

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284

1. Назву та пункт 1 постанови після слів “навчальних закладів” доповнити словами “, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку доповнити словами “, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій” (далі - бюджетні кошти).”;

3) у пункті 2:

в абзаці другому цифру “7” замінити цифрою “9”;

абзац третій виключити;

4) у пункті 3:

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

“1) видання (перевидання), придбання, зберігання підручників і посібників (у тому числі електронних версій друкованих підручників та з аудіосупроводом), посібників серії “Шкільна бібліотека” з метою поповнення шкільних бібліотечних фондів і словників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичної літератури для педагогічних працівників, навчальних матеріалів (зошитів з друкованою основою, дидактичних матеріалів, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом) для закладів загальної середньої освіти (які беруть участь у всеукраїнському експерименті, пов’язаному з реалізацією нового Державного стандарту початкової освіти; які здійснюють інклюзивне навчання; в яких є класи (групи) з навчанням мовами національних меншин) (далі - підручники і посібники).”;

підпункт 6 після слова “розроблення” доповнити словом “, придбання”;

підпункт 7 після слів “фінальних етапів” доповнити словами “Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності “WorldSkills Ukraine”,”;

у підпункті 8 слово “створення” замінити словами “впровадження, модернізацію”;

доповнити пункт підпунктами 9 і 10 такого змісту:

“9) організацію і проведення профорієнтаційної роботи (у тому числі профорієнтаційного тестування) серед учнівської молоді;

10) організацію забезпечення роботи експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій.”;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Бюджетні кошти за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 3 цього Порядку, використовуються з метою розроблення, придбання та супроводження дистанційних курсів для:

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

підготовки учнів та інших осіб до зовнішнього незалежного оцінювання;

навчання учнів 9-11-х класів української мови і літератури, історії та географії України, правознавства (у тому числі тих, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та учнів з особливими освітніми потребами 10-12-х класів).”;

6) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 3 цього Порядку, здійснюються:

оплата товарів, робіт і послуг, пов’язаних з впровадженням та функціонуванням Національної платформи (технічна підтримка, захист інформації, у тому числі організація створення, впровадження та функціонування комплексної системи захисту інформації, інтеграція Національної платформи до інших інформаційно-телекомунікаційних систем тощо, що забезпечуються державним підприємством “Інфоресурс”, яке належить до сфери управління МОН і спеціалізується на адмініструванні інформаційно-телекомунікаційної системи);

закупівля комп’ютерного обладнання, контенту, системного та прикладного програмного, а також апаратного забезпечення, необхідних для впровадження, модернізації та функціонування Національної платформи.”;

7) доповнити Порядок пунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:

“8-1. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 9 пункту 3 цього Порядку, здійснюються видатки на оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних з організацією і проведенням профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді (розроблення тестів, програмного забезпечення, проведення профорієнтаційного тестування).

8-2. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 10 пункту 3 цього Порядку, здійснюються видатки на оплату праці експертів, які залучаються для проведення експертизи дисертацій.

Оплата праці експертів здійснюється згідно із встановленими законодавством нормами оплати праці експертів, які залучаються для проведення за рахунок коштів державного бюджету державної наукової та науково-технічної експертиз.”;

8) пункт 10 після слів “дистанційних курсів” доповнити словами “, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій”;

9) у пункті 11:

в абзаці третьому слово “створенням” замінити словами “впровадженням, модернізацією”, а слово “запровадженням” - словом “придбанням”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня укладає з виконавцем договір про закупівлю послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників, придбанням електронних підручників, забезпеченням експерименту, розробленням, придбанням та супроводженням дистанційних курсів, товарів, робіт та послуг, пов’язаних з впровадженням, модернізацією та функціонуванням Національної платформи.”;

абзац п’ятий виключити;

10) доповнити Порядок пунктом 11-1 такого змісту:

“11-1. Закупівля послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників, у видавництв, які не виконали або виконали невчасно попередні зобов’язання щодо їх видання, забороняється.”;

11) у пункті 17:

абзац перший викласти в такій редакції:

“17. Придбання підручників і посібників здійснюється у порядку, визначеному законодавством, в осіб, які мають виключні майнові права на використання зазначених підручників і посібників.”;

абзац шостий після слова “послуг” доповнити словами і цифрою “, крім послуг, визначених абзацом другим пункту 8 цього Порядку”;

12) пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються розпорядниками бюджетних коштів відповідно до законодавства.”;

13) у пункті 19 слова “та одержувач бюджетних коштів” виключити, а слово “надсилають” замінити словом “надсилає”.вгору