Документ 217-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 березня 2012 р. № 217
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 і від 12 січня 2011 р. № 18

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414; 2003 р., № 9 , ст. 380, № 30, ст. 1546; 2004 р., № 17, ст. 1182, № 49, ст. 3206; 2005 р., № 4, ст. 230; 2006 р., № 7, ст. 367; 2007 р., № 6, ст. 227; 2009 р., № 23, ст. 730; 2011 р., № 5, ст. 248; 2012 р., № 13, ст. 466) і від 12 січня 2011 р. № 18 “Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 114) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2012 р. № 217

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 і від 12 січня 2011 р. № 18

1. У Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228:

1) у пункті 2:

абзаци перший і третій після слів “економічної класифікації видатків” доповнити словом “бюджету”;

абзац четвертий після слів “економічній класифікації видатків” доповнити словом “бюджету”;

2) в абзаці першому пункту 3 слово “облік” замінити словами “бухгалтерський облік”;

3) пункт 12 після слів “економічної класифікації видатків” доповнити словом “бюджету”;

4) пункт 18 викласти у такій редакції:

“18. У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України, з урахуванням того, що показники власних надходжень формуються:

за першою групою (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством) - з урахуванням рівня їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання таких показників за період, що передує планованому;

за першою підгрупою другої групи (благодійні внески, гранти та дарунки) - на підставі договорів, календарних планів проведення централізованих заходів та інших документів, якими передбачено отримання таких внесків, грантів та дарунків;

за третьою підгрупою другої групи (кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право) - за видами надходжень, які передбачається розміщувати на депозитах.”;

5) у пункті 33:

підпункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

“1) Секретаріату Кабінету Міністрів України - Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України;

2) міністерств за бюджетною програмою “Керівництво та управління” - заступником міністра - керівником апарату за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом міністерства, - керівником міністерства; територіальних органів міністерства - заступником міністра - керівником апарату;”;

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) інших центральних органів виконавчої влади за бюджетною програмою “Керівництво та управління” - їх керівниками за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом центрального органу виконавчої влади, - керівником центрального органу виконавчої влади; територіальних органів центрального органу виконавчої влади - керівником центрального органу виконавчої влади;”;

в останньому абзаці слова “головним бухгалтером” замінити словами “бухгалтерської служби”;

6) в абзаці першому пункту 37 слова “головним (старшим) бухгалтером” замінити словами “бухгалтерської служби”;

7) в абзаці першому пункту 42 слова “Державна фінансова інспекція” замінити словом “Держфінінспекція”;

8) у першому реченні абзацу другого і абзаці третьому пункту 43 слова “казначейського обліку” замінити словами “бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органів Казначейства”;

9) в абзаці другому пункту 44 слова “головного бухгалтера” замінити словами “бухгалтерської служби”;

10) у пункті 47:

в абзаці другому слово “розпорядника” замінити словом “бюджету”;

абзац п’ятий після слів “інших видатків” доповнити словами “(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)”;

в абзаці чотирнадцятому цифри і слово “III-V рівня” замінити цифрами і словом “III-IV рівня”;

абзац дев’ятий і перше речення абзацу десятого пункту 49 після слова “зведеної” доповнити словами “бюджетної та”;

11) у пункті 52 слова “Державною казначейською службою” замінити словом “Мінфіном”;

12) у тексті Порядку та основних вимог слова “Державна казначейська служба” в усіх відмінках замінити словом “Казначейство” у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 18:

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “та перерозподілу видатків бюджету” замінити словами “, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”;

2) у Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “та перерозподілу видатків бюджету” замінити словами “, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”;

у пункті 1:

в абзаці першому слова “та перерозподілу видатків бюджету” замінити словами “, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”;

в абзаці четвертому слова “видатків за бюджетними програмами” замінити словами і цифрами “видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України),”;

абзац п’ятий після слова “видатків” доповнити словом “державного”;

у пункті 3:

в абзаці першому слова “та перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються” замінити словом “здійснюється”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

в абзаці третьому слова “за бюджетними програмами” замінити словами і цифрами “бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України),”;

в абзаці четвертому слово “здійснюється” замінити словами “бюджету і надання кредитів з бюджету здійснюються”;

у назві розділу “Підготовка та прийняття рішення про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету” слова “та перерозподіл видатків бюджету” замінити словами “, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”;

у пункті 5:

абзац перший після слів “видатків бюджету” доповнити словами “і надання кредитів з бюджету”;

у підпункті 2:

в абзаці першому слова “бюджетних асигнувань” замінити словами і цифрами “видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України),”;

в абзацах другому і третьому слова “бюджетних асигнувань” виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“обсяг перерозподілу у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання, з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розвитку і кредити з бюджету), а в разі перерозподілу додаткових дотацій та субвенцій - також обсяг їх перерозподілу між місцевими бюджетами;”;

у підпункті 3:

абзаци четвертий і п’ятий після слова “видатків” доповнити словом “державного”;

абзац шостий після слів “видатків бюджету” доповнити словами “і надання кредитів з бюджету”;

у пункті 7:

в абзаці другому слова “, перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями” виключити, а після слова “звернення” доповнити словами “разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідної передачі”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи головний розпорядник бюджетних коштів звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова “бюджетних видатків за бюджетними програмами” замінити словами і цифрами “видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України),”, а після слова “звернення” доповнити словами і цифрами “разом з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу, крім перерозподілу виключно субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту, передбаченого частиною шостою статті 102 Бюджетного кодексу України”;

у пункті 8 слова “під час визначення” замінити словом “до”.вгору