Про приватизацію державного майна
Закон України від 04.03.19922163-XII
Документ 2163-XII, попередня редакція — Редакція від 06.06.2015, підстава - 388-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


3) невиконання умов договору купівлі-продажу у зв’язку з банкрутством приватизованого підприємства або підприємства, до якого було передано приватизований об’єкт.

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

У договорі купівлі-продажу чітко визначаються критичні значення неналежного виконання виключних умов (строк, відсоток виконання).

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

До виключних умов не можуть включатися вимоги щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об’єкта приватизації, крім випадків, передбачених законодавством про особливості приватизації окремих видів об’єктів державної власності.

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012 - зміна набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

Договір купівлі-продажу має містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

{Частину другу статті 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

Включення до договору інших зобов'язань покупця допускається за згодою сторін.

Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років. Для об’єктів групи Г та інших підприємств і установ, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України визначає строк виконання зобов’язань та затверджує порядок здійснення контролю за їх виконанням.

{Абзац сімнадцятий частини другої статті 27 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

Зазначені в цій частині зобов'язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об'єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії цих зобов'язань. Відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями, можливо виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди державними органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України. У разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на цей об'єкт зобов'язаний подати до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності. Державний орган приватизації зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу об'єкта приватизації і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законом. Емітент або реєстратор, який веде реєстр власників іменних цінних паперів, зобов'язаний подати органу приватизації відомості про нового власника приватизованого об'єкта на письмову вимогу державного органу приватизації. Договори про подальше відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, державній реєстрації.

{Абзац частини другої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1724-III від 18.05.2000, № 997-V від 27.04.2007, № 4336-VI від 13.01.2012}

Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу здійснює державний орган приватизації.

Державний орган приватизації має право залучати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за їх згодою) до здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

{Частину другу статті 27 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

За результатами перевірки виконання умов договору купівлі-продажу складається акт за формою, встановленою Фондом державного майна України.

{Частину другу статті 27 доповнено абзацом двадцять першим згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

3. Власники приватизованих об'єктів мають пріоритетне право на довгострокову оренду (на строк не менше десяти років) займаних ними земельних ділянок з наступним викупом цих ділянок відповідно до законодавства України, якщо на це немає прямої заборони Кабінету Міністрів України або відповідної місцевої ради.

Місцева рада зобов'язана у місячний строк з моменту реєстрації приватизованого об'єкта переоформити договір оренди на користування землею.

4. Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

{Абзац перший частини четвертої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}

Право власності на об’єкт переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта.

{Абзац другий частини четвертої статті 27 в редакції Закону № 2803-IV від 06.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Законів № 309-VI від 03.06.2008, № 4336-VI від 13.01.2012}

У разі якщо об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.

{Частину четверту статті 27 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

5. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки.

{Частина п'ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003}

6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою державного органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.

{Частина шоста статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000; в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

7. Проведення додаткової емісії акцій акціонерним товариством - емітентом до повного виконання покупцем пакета акцій цього товариства зобов’язань відповідно до укладеного договору купівлі-продажу може здійснюватися виключно за попередньою згодою Фонду державного майна України.

{Частина сьома статті 27 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

8. Забороняється подальше відчуження окремих частин пакета акцій до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об'єкта без збереження для нового власника зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону, викупу.

При подальшому відчуженні приватизованого об'єкта до нового власника переходять невиконані зобов'язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об'єкта приватизації.

{Статтю 27 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000}

9. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договірних зобов'язань приватизований об'єкт підлягає поверненню у державну власність, включаючи земельну ділянку.

Порядок повернення в державну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Частину дев'яту статті 27 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

Повторний продаж такого об’єкта проводиться протягом одного року після повернення його у державну власність.

{Частину дев'яту статті 27 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

{Статтю 27 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008}

Стаття 28. Правонаступництво власників

1. Особи, які придбали державні підприємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками їх майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов'язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та законодавства України.

{Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

2. Правонаступництво щодо акцій (часток, паїв), придбаних в процесі приватизації, які належали державі в майні суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств, підтверджується договором купівлі-продажу.

{Абзац другий частини другої статті 28 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ. РОЗГЛЯД СПОРІВ

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію

1. За порушення законодавства про приватизацію до винних осіб застосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України.

2. Посадові особи державних органів приватизації, інших органів виконавчої влади за наявності в їх діях ознак злочину, пов'язаного з порушенням законодавства про приватизацію, підлягають притягненню до кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України.

3. Посадові особи державних органів приватизації, інших органів виконавчої влади несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:

безпідставну відмову у прийнятті заяви про приватизацію; порушення строків розгляду заяви про приватизацію; порушення умов і порядку проведення конкурсу, аукціону, продажу акцій (часток, паїв); порушення умов і порядку передачі акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації,-

до восьми встановлених на день вчинення порушення розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

необгрунтовану відмову від продажу підприємства (майна, акцій); безпідставну відмову в наданні інформації про об'єкт приватизації -

{Абзац четвертий частини третьої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000}

до десяти встановлених на день вчинення порушення розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Посадові особи підприємств, на балансі яких знаходяться об'єкти приватизації, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:

{Частину третю статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом № 2803-IV від 06.09.2005}

порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного надання достовірної інформації про об'єкти приватизації, які підлягають продажу, або надання інформації не в повному обсязі -

{Частину третю статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом № 2803-IV від 06.09.2005}

у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

{Частину третю статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом № 2803-IV від 06.09.2005}

вчинення тих самих дій протягом року після накладення адміністративного стягнення -

{Частину третю статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом № 2803-IV від 06.09.2005}

у розмірі від ста до двохсотп'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Частину третю статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом № 2803-IV від 06.09.2005}

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору покупець сплачує на користь державного органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

{Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Законів № 309-VI від 03.06.2008, № 4336-VI від 13.01.2012}

5. При повному або частковому невиконанні умов договорів купівлі-продажу встановлюється така відповідальність покупців:

у разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу строків внесення інвестицій у встановленому обсязі покупцями сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості не внесених інвестицій за кожний день прострочення.

У разі невиконання або неналежного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток, паїв) підприємства у зв’язку з визнанням такого підприємства банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків суми не виконаних ним зобов’язань, але не менш як 10 відсотків ціни придбаного об’єкта приватизації. При цьому достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу є прийняття господарським судом постанови про визнання банкрутом підприємства, майно (акції, частки, паї) якого є об’єктом купівлі-продажу. Порушення провадження у справі про банкрутство (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали про проведення санації) не звільняє покупця об’єкта приватизації від відповідальності за невиконання умов договору купівлі-продажу;

{Частину п'яту статті 29 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

{Абзац четвертий частини п'ятої статті 29 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

у разі недотримання покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного періоду основних видів діяльності приватизованого об'єкта покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна.

{Абзац п'ятий частини п'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

{Абзац частини п'ятої статті 29 виключено на підставі Закону № 1724-III від 18.05.2000}

у разі невиконання покупцем умов договору купівлі - продажу майна (акцій, часток, паїв) підприємства щодо виникнення податкового боргу, покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків від суми податкового боргу.

{Частину п'яту статті 29 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012}

За недопущення працівників державних органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного майна на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

{Абзац сьомий частини п'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в установленому порядку та перераховуються до Державного бюджету України.

{Абзац частини п'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1724-III від 18.05.2000}

6. Збитки, заподіяні порушенням законодавства про приватизацію, а також витрати щодо забезпечення збереження об'єктів приватизації на період до моменту передачі майна, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, передбаченому законодавством України.

Порушення встановленого законодавством порядку приватизації або прав покупців є підставою для визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 30. Спори щодо приватизації державного майна

Спори щодо приватизації державного майна, крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

{Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003; в редакції Закону № 483-V від 15.12.2006}

Президент України

Л.КРАВЧУК

м. Київ
4 березня 1992 року
№ 2163-XII
вгору