Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 15.04.2015215
Документ 215-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.10.2018, підстава - 842-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2015 р. № 215
Київ

Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 904 від 07.12.2016
№ 842 від 17.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну казначейську службу України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 215

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну казначейську службу України

1. Державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Казначейство є учасником системи електронних платежів Національного банку.

2. Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів.

3. Основними завданнями Казначейства є:

1) реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах.

4. Казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру фінансів;

2) забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема:

здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків;

здійснює розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, між місцевими бюджетами, а також між загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і їх перерахування відповідно до законодавства;

здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

здійснює бюджетне відшкодування податку на додану вартість;

здійснює за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених до державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих такими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 842 від 17.10.2018}

здійснює операції з повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання;

формує та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

формує і доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяги з розпису державного бюджету, витяги з розпису державного бюджету за територіями, територіальний розподіл за міжбюджетними трансфертами та зміни до них;

здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежі, пов’язані з виконанням зобов’язань, взятих під державні та місцеві гарантії;

перераховує міжбюджетні трансферти;

здійснює операції в іноземній валюті для проведення витрат розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

здійснює погашення та обслуговування державного боргу, здійснює платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань держави, в національній та іноземній валютах за дорученням Мінфіну;

{Абзац підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 07.12.2016}

забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів під час реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів;

3) здійснює безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів або боржників на підставі рішення суду;

4) здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі електронного адміністрування податків;

5) обслуговує кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

6) управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на єдиному казначейському рахунку;

7) забезпечує розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів за рішенням Міністра фінансів, погодженим з Національним банком;

8) здійснює покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України;

9) здійснює операції з купівлі іноземної валюти та за погодженням з Мінфіном операції з продажу іноземної валюти, яка обліковується на рахунках Казначейства;

10) здійснює видачу і погашення фінансових казначейських векселів;

11) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

12) встановлює графіки подання квартальної та річної зведеної бюджетної та фінансової звітності головним розпорядникам коштів державного бюджету;

13) зводить і складає звітність про виконання державного, місцевих, зведених місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої, виконавчої влади, місцевим фінансовим органам;

13-1) складає консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 842 від 17.10.2018}

14) розміщує на офіційному веб-сайті Казначейства звітність про виконання державного бюджету та інформацію про виконання місцевих бюджетів, річну консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

{Підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 842 від 17.10.2018}

15) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за:

веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, складенням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;

бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень бюджету;

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі);

відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті;

дотриманням порядку проведення лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального часу;

дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель в частині наявності, відповідності та правильності оформлення документів;

16) застосовує або здійснює заходи впливу за порушення бюджетного законодавства;

17) забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом проведення оцінки їх діяльності;

18) розглядає і погоджує проекти законодавчих актів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру фінансів;

19) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

20) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної та внутрішньої платіжної систем Казначейства, вживає заходів до захисту інформації, яка обробляється органами Казначейства;

20-1) надає електронні довірчі послуги;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 20-1 згідно з Постановою КМ № 842 від 17.10.2018 - набирає чинності одночасно із Законом України “Про електронні довірчі послуги”}

20-2) забезпечує функціонування системи дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства - Казначейство”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 20-2 згідно з Постановою КМ № 842 від 17.10.2018}

21) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Казначейства;

22) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

23) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Казначейства, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Казначейство з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Казначейства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Казначейства та на керівні посади в його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Казначейства та його територіальних органів;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 07.12.2016}

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Казначейства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) контролює діяльність територіальних органів Казначейства;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням в Казначействі, його територіальних органах.

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення Казначейства та автоматизацію його діяльності;

8) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Казначейство для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) одержувати безоплатно від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для видачі готівки в Національному банку та інших уповноважених банках;

3) повертати без виконання документи, подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами і стягувачами у передбачених законодавством випадках;

4) отримувати від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів, а також надавати в межах, передбачених законодавством, документи в електронному вигляді;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності;

6) надавати попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства, а також складати протоколи про порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу, на підставі яких зупиняти в межах повноважень, передбачених законом, операції з бюджетними коштами, а також ініціювати призупинення бюджетних асигнувань;

7) порушувати питання щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства згідно із законом;

8) під час здійснення безспірного списання коштів вимагати від боржників вжиття ними заходів до виконання виконавчих документів та за результатами їх виконання;

9) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

10) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити конференції та семінари з питань, що належать до його компетенції;

11) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

12) здійснювати в межах повноважень, передбачених законом, співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, казначейськими службами іноземних держав щодо вивчення досвіду роботи з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо впровадження такого досвіду в Україні;

13) брати участь у діяльності міжнародних організацій відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, а також відповідно до угод, укладених між Казначейством та казначейськими службами іноземних держав, за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

14) отримувати від ДФС:

в електронному вигляді списки платників податків, які перебувають на податковому обліку, проводити звірки надходжень платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДФС, отримувати інформацію про вжиті заходи щодо стягнення простроченої заборгованості, документи, необхідні для повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань;

інформацію про податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи бюджету, документи, необхідні для повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету, з проведенням звірки надходжень до бюджету;

реєстри платників податків для відкриття, закриття рахунків та їх обслуговування у системі електронного адміністрування податків;

15) отримувати від місцевих фінансових органів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів звітність та інформацію за бюджетними коштами, у тому числі такими, які обслуговуються у банках, у встановленому законодавством порядку.

7. На підставі рішень Президента України, органів державної влади або їх посадових осіб Казначейство може здійснювати повноваження на території проведення антитерористичної операції в особливому порядку.

8. В умовах воєнного стану органи Казначейства можуть здійснювати свої повноваження на відповідній території України в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Казначейство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

10. Казначейство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

11. Казначейство в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, а також доручень Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

12. Казначейство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Казначейства за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 904 від 07.12.2016}

13. Голова Казначейства:

1) очолює Казначейство, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Казначейство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів та розроблені Казначейством проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра фінансів проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Казначейства;

4) в межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Казначейства Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну;

5) подає Міністрові фінансів для затвердження плани роботи Казначейства;

6) звітує перед Міністром фінансів про виконання планів роботи Казначейства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Казначейства, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт 7 пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 904 від 07.12.2016}

8) затверджує за погодженням з Міністром фінансів структуру апарату Казначейства;

9) вносить на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Казначейства і коштів, передбачених на його утримання, територіальних органів Казначейства, які є юридичними особами публічного права, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України таких органів;

10) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Казначейства і коштів, передбачених на його утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром фінансів територіальні органи Казначейства як структурні підрозділи апарату Казначейства;

11) призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників територіальних органів Казначейства відповідно до законодавства про державну службу;

{Підпункт 11 пункту 13 в редакції Постанови КМ № 904 від 07.12.2016}

12) забезпечує взаємодію Казначейства із структурним підрозділом Мінфіну, визначеним Міністром фінансів, відповідальним за взаємодію з Казначейством;

13) забезпечує дотримання встановленого Міністром фінансів порядку обміну інформацією між Мінфіном і Казначейством та вчасність її подання;

14) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром фінансів керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства;

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Казначейства (якщо інше не передбачено законом);

16) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Казначейства;

17) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Казначейства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами;

18) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Казначейства, керівників та заступників керівників його територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

19) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

20) підписує накази Казначейства;

21) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Казначейства;

22) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

23) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Казначейства, його територіальними органами доручення;

24) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Казначейство;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

14. Голова Казначейства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Казначейства звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 904 від 07.12.2016}

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Казначейства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Казначействі може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Казначейства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Казначействі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Казначейства.

16. Граничну чисельність державних службовців та працівників Казначейства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Казначейства затверджує Голова Казначейства за погодженням з Міністром фінансів.

Штатний розпис та кошторис апарату Казначейства затверджує Голова Казначейства за погодженням з Мінфіном.

17. Казначейство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в Казначействі і банках.вгору