Документ 2138-2010-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2010

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 22 листопада 2010 р. N 2138-р
Київ
Про схвалення Концепції
проекту Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом"

Схвалити Концепцію проекту Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом", що додається.
Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів,
Державним комітетом з питань регуляторної політики та
підприємництва, Фондом державного майна розробити з урахуванням
положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, і подати до
16 грудня 2010 р. Кабінетові Міністрів України проект Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 18

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2010 р. N 2138-р
КОНЦЕПЦІЯ
проекту Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом"

Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепція
За даними Світового банку і Міжнародної фінансової
корпорації, у 2010 році позиція України у рейтингу "ведення
бізнесу" за індикатором "закриття бізнесу" є низькою порівняно з
іншими країнами світу (145 місце серед 183 країн) і за останні
роки не змінилася. Факторами, які негативно впливають на показник
"закриття бізнесу", є часові та фінансові витрати, пов'язані з
процедурами відновлення платоспроможності або банкрутства
суб'єктів господарювання (далі - процедури банкрутства), низький
показник індексу стягнення у зазначених процедурах.
У результаті застосування Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон) виявлено ряд недоліків у частині
створення належних умов для відновлення платоспроможності
суб'єктів господарювання, захисту майнових інтересів кредиторів,
боржників та власників їх майна від ризиків, пов'язаних з
недобросовісним застосуванням передбачених Законом ( 2343-12 )
процедур.
Визначені Законом ( 2343-12 ) норми не повною мірою
використовуються для відновлення платоспроможності потенційно
здатних до ефективної реструктуризації підприємств.
У Законі ( 2343-12 ) відсутні дієві механізми
реструктуризації заборгованості шляхом залучення інвесторів,
обміну боргів на акції або частки у статутному капіталі боржника
після порушення провадження у справі про банкрутство.
Закон ( 2343-12 ) не встановлює реальної відповідальності
арбітражних керуючих, які разом з боржником та кредиторами є
основним учасником процедур банкрутства, за заподіяну шкоду
боржнику чи кредиторам непрофесійними діями або бездіяльністю.
У положеннях Закону ( 2343-12 ) не повною мірою розкриваються
механізми запобігання банкрутству підприємств.
Зазначені проблеми обумовлюють необхідність удосконалення
механізму відновлення платоспроможності суб'єктів господарювання
та передбачення особливостей нормативного регулювання відновлення
платоспроможності або банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутних капіталах яких частка держави становить
понад 25 відсотків.
Мета Концепції
Метою цієї Концепції є визначення шляхів удосконалення
процедур банкрутства за такими основними принципами:
забезпечення пріоритетності відновлення платоспроможності
підприємств порівняно з їх банкрутством;
забезпечення балансу інтересів кредиторів, боржників та
власників їх майна;
стимулювання відновлення платоспроможності підприємств у
досудових (позасудових) процедурах санації (реструктуризації).
Шляхи розв'язання проблеми
Розв'язання проблем, пов'язаних із застосуванням процедур
банкрутства, можливе шляхом внесення змін до Закону ( 2343-12 ).
Комплексність і послідовність законодавчого врегулювання
полягає у відмові від практики внесення незначних змін до діючої
редакції Закону ( 2343-12 ) і зумовлює необхідність розроблення
його нової редакції.
Законопроектом необхідно передбачити:
положення, спрямовані на запобігання банкрутству суб'єктів
господарювання;
оптимальні шляхи реструктуризації та погашення боргових
зобов'язань суб'єктів господарювання;
розширення повноважень суб'єктів управління об'єктами
державної власності під час проведення процедур банкрутства
підприємств державного сектору економіки;
спрощення процедур банкрутства та мінімізацію можливостей
зволікання з їх проведенням;
особливості відновлення платоспроможності або банкрутства
державних підприємств та підприємств, у статутних капіталах яких
частка держави становить понад 25 відсотків;
заходи щодо відновлення платоспроможності боржників у
позасудовому порядку та нормативне врегулювання заходів досудової
санації;
обмеження умов, за якими під час проведення процедур
банкрутства можливе оскарження рішень судів першої інстанції;
оптимізацію строку дії мораторію на задоволення вимог
кредиторів;
критерії, на підставі яких суд приймає рішення про проведення
до утворення ліквідаційної комісії аудиту фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання для виявлення фактів порушень,
допущених власником майна боржника або керівником боржника;
скорочення граничних строків проведення процедур
розпорядження майном, санації боржника та ліквідації банкрута;
очікувані результати виконання плану санації, укладення
мирової угоди;
механізм виявлення кредиторів та їх повідомлення про
порушення провадження у справі про банкрутство;
покладення на державний орган з питань банкрутства функцій
призначення за участю суб'єктів управління об'єктами державної
власності арбітражних керуючих для здійснення повноважень
розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів державних
підприємств та підприємств, у статутних капіталах яких частка
держави становить понад 25 відсотків;
обов'язкове страхування діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на випадок
заподіяння шкоди боржнику або кредиторам під час провадження у
справі про банкрутство;
підвищення вимог до рівня кваліфікації арбітражних керуючих,
посилення контролю за їх діяльністю та удосконалення механізму
притягнення до відповідальності арбітражних керуючих у разі
неналежного виконання ними обов'язків розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів;
покладення на державний орган з питань банкрутства
повноважень щодо встановлення порядку розроблення, підготовки та
погодження планів санації, мирових угод;
встановлення порядку відчуження майнових активів боржника у
процедурах банкрутства;
запровадження механізмів вирішення питань зайнятості та
працевлаштування найманих працівників, звільнених у зв'язку з
банкрутством роботодавця, а також працівників, звільнення яких
передбачається процедурою санації у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці боржника, вирішення інших
соціальних питань, пов'язаних з банкрутством;
спрощення процедури ліквідації відсутнього боржника;
врегулювання процедур банкрутства, пов'язаних з іноземним
провадженням;
механізм погашення заборгованості із заробітної плати та
забезпечення її своєчасної виплати працівникам суб'єктів
господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства.
Очікувані результати
Прийняття нової редакції Закону ( 2343-12 ) забезпечить
вжиття своєчасних і більш ефективних заходів до відновлення
платоспроможності суб'єктів господарювання, в тому числі
підприємств державного сектору економіки, сприятиме підвищенню
ефективності взаємодії учасників провадження, запобігатиме
необґрунтованому розпорядженню майном боржників, заподіянню шкоди
кредиторам або боржникам непрофесійними діями арбітражних
керуючих.
Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси
Розроблення та прийняття нової редакції Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) не потребує залучення додаткових фінансових
витрат, матеріально-технічних і трудових ресурсів.вгору