Документ 2120-99-п, попередня редакція — Редакція від 14.11.2007, підстава - 1318-2007-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 листопада 1999 р. N 2120
Київ
Про затвердження Порядку проведення розслідувань
з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або
недружніх дій з боку інших держав, митних союзів
чи економічних угруповань щодо законних прав
та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1318 ( 1318-2007-п ) від 14.11.2007 }

Відповідно до статті 29 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення розслідувань з метою
встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку
інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо
законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 1999 р. N 2120
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2007 р. N 1318 ( 1318-2007-п )
ПОРЯДОК
проведення розслідувань з метою встановлення
фактів дискримінаційних та/або недружніх дій інших
держав, митних союзів чи економічних
угруповань щодо України

1. Цей Порядок визначає механізм проведення розслідувань з
метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій
інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо України
(далі - дискримінаційні дії).
Цей Порядок застосовується у разі, коли Україна та держава,
митний союз чи економічне угруповання, які застосували до України
дії, що містять ознаки дискримінаційних, не є членами однієї і
тієї ж міжнародної міжурядової організації, в рамках якої існує
механізм врегулювання таких питань між членами цієї організації.
У разі коли держава, митний союз чи економічне угруповання,
щодо яких Україна проводить розслідування з метою встановлення
факту (фактів) дискримінаційних дій (далі - антидискримінаційне
розслідування), стає членом тієї міжнародної міжурядової
організації, в яку входить Україна, антидискримінаційне
розслідування припиняється.
2. Дискримінаційними діями вважаються дії, що ставлять
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України у гірше
становище порівняно з іноземними суб'єктами господарювання та
обмежують їх законні права та інтереси.
3. Рішення про проведення чи відмову у проведенні
антидискримінаційного розслідування, встановлення або відсутність
факту (фактів) дискримінаційних дій, припинення
антидискримінаційного розслідування та рекомендації щодо
застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії
приймаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (далі -
Міжвідомча комісія) двома третинами голосів її членів.
4. Антидискримінаційне розслідування проводиться Мінекономіки
на підставі відповідного рішення Міжвідомчої комісії за заявою
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (далі - заява)
або інформацією, що надійшла від дипломатичних або консульських
установ України, торговельно-економічних місій у складі
закордонних дипломатичних установ України (далі - інформація
місії).
5. Заява подається Мінекономіки нарочним чи надсилається
рекомендованим листом.
6. Днем подання заяви (надходження інформації місії)
вважається день її реєстрації в Мінекономіки.
7. У заяві (інформації місії) зазначаються:
юридична адреса, контактні телефони, телефакс, адреса
електронної пошти - для суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
України;
найменування відповідного компетентного органу іншої держави,
митного союзу чи економічного угруповання (далі - іноземний
компетентний орган), які вчинили/чинять дискримінаційну дію, їх
юридична адреса, контактні телефони, телефакс, адреса електронної
пошти;
факт (факти) дискримінаційних дій з посиланням на докази, які
його (їх) підтверджують. У разі коли такі дії заподіюють шкоду або
створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності України - також посилання на
докази, що підтверджують зазначені факти.
До заяви (інформації місії) додаються матеріали, що
підтверджують факт (факти) дискримінаційних дій та стосуються його
(їх), з перекладом на українську мову.
8. Мінекономіки протягом 30 календарних днів після подання
заяви (надходження інформації місії) розглядає наведені в заяві
(інформації місії) дані з метою визначення їх достатності та
обґрунтованості для проведення антидискримінаційного
розслідування. Цей строк у разі потреби може бути продовжений
Міністром економіки або за його дорученням одним із заступників
Міністра, але не більш як на 15 календарних днів.
Висновок Мінекономіки про результати розгляду заяви
(інформації місії), затверджений Міністром, подається Міжвідомчій
комісії для прийняття рішення про проведення або відмову в
проведенні антидискримінаційного розслідування.
9. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України може
відкликати заяву до прийняття Міжвідомчою комісією рішення про
проведення антидискримінаційного розслідування. У такому разі
заява вважається такою, що не подавалася.
10. Міжвідомча комісія приймає рішення про проведення
антидискримінаційного розслідування за умови наявності достатніх
та обґрунтованих підстав для його проведення.
У рішенні про проведення антидискримінаційного розслідування
Міжвідомча комісія доручає Мінекономіки:
провести антидискримінаційне розслідування;
опублікувати повідомлення про його проведення в газеті
"Урядовий кур'єр".
11. У разі прийняття Міжвідомчою комісією рішення про відмову
в проведенні антидискримінаційного розслідування у ньому
зазначаються підстави для такої відмови та доручення Мінекономіки
повідомити суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України
(дипломатичну або консульську установу України,
торговельно-економічну місію у складі закордонної дипломатичної
установи України) про таке рішення та підстави його прийняття.
12. У разі прийняття рішення про проведення
антидискримінаційного розслідування Мінекономіки готує проект
повідомлення про проведення такого розслідування, яке після
погодження з МЗС має надсилатися іноземному компетентному органу.
Строк погодження МЗС тексту повідомлення становить
5 календарних днів після його надходження.
У разі коли МЗС не висловило позиції щодо тексту повідомлення
у визначений строк, він вважається погодженим.
Повідомлення про проведення антидискримінаційного
розслідування, проект якого погоджено з МЗС, протягом
10 календарних днів після прийняття Міжвідомчою комісією
відповідного рішення Мінекономіки надсилає іноземному
компетентному органу.
13. У ході антидискримінаційного розслідування Мінекономіки
проводить аналіз усіх наявних матеріалів та доказів з метою
встановлення факту (фактів) дискримінаційних дій, заподіяння шкоди
або створення загрози її заподіяння державі та/або суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності України.
Мінекономіки має право отримувати в установленому порядку від
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а
також від іноземних компетентних органів інформацію, необхідну для
проведення антидискримінаційного розслідування.
14. Строк проведення антидискримінаційного розслідування не
повинен перевищувати 90 календарних днів після прийняття
Міжвідомчою комісією відповідного рішення.
У разі потреби цей строк може бути продовжений Міністром
економіки або за його дорученням одним із заступників Міністра,
але не більш як на 30 календарних днів.
15. Матеріали антидискримінаційного розслідування, в яких
містяться висновки про його результати, Мінекономіки надсилає
Міжвідомчій комісії для прийняття рішення щодо встановлення або
відсутності факту (фактів) дискримінаційних дій, а також
припинення антидискримінаційного розслідування.
16. Інформацію про результати антидискримінаційного
розслідування Мінекономіки публікує в газеті "Урядовий кур'єр". { Порядок в редакції Постанови КМ N 1318 ( 1318-2007-п ) від
14.11.2007 }вгору