Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.19992112
Документ 2112-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.03.2010, підстава - 219-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 листопада 1999 р. N 2112
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 219 ( 219-2010-п ) від 02.03.2010 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )

У зв'язку з прийняттям Закону України від 14 липня 1999 р.
N 929 ( 929-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про ставки
акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні
напої" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань
порядку отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту
етилового та контролю за його цільовим використанням (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 1999 р. N 2112
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового та
контролю за його цільовим використанням

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1266
( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )
2. Додатки 5, 6 та 7 до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується для виготовлення лікарських засобів
і препаратів, та здійснення контролю за його цільовим
використанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1999 р. N 1197 ( 1197-99-п ) "Про порядок отримання
закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами
підприємницької діяльності, вітчизняними товаровиробниками спирту
етилового і здійснення контролю за його цільовим використанням"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 27, ст. 1335), викласти в
новій редакції (додаються).

Додаток 3
до Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується
вітчизняними товаровиробниками для
виготовлення пектину, есенції і оцту
харчових, та здійснення контролю за
його цільовим використанням

ДОВІДКА N __________
Державна податкова інспекція в ___________________________________
(місцезнаходження)
повідомляє, що підприємство _____________________________________,
(повна назва суб'єкта господарювання)
яке зареєстроване за адресою______________________________________
(повна адреса місця реєстрації)
і взяте на облік як платник акцизного збору, подало плановий
розрахунок обсягів виробництва продукції__________________________ __________________________________________________________________
(повний перелік продукції, для виробництва якої потрібен спирт)
На підставі планового розрахунку для отримання із сплатою
акцизного збору за ставкою 0,02 екю підлягає продажу для
забезпечення виробничого процесу протягом ______ кварталу _____________ року
__________________________________________________________________
(обсяг спирту етилового цифрами та словами)
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано
"______" _______________________ року N _________
Начальник інспекції _____________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"______" __________________ року

МП

Додаток 4
до Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується
вітчизняними товаровиробниками для
виготовлення пектину, есенції і оцту
харчових, та здійснення контролю за
його цільовим використанням
Отримано "_____" ___________ р.
До державної податкової
інспекції в ___________________ _______________________________
До територіального управління Комітету з
монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів в ________________________________________

ЗВІТ
про надходження та використання спирту етилового
за _________________________ __________ року
Повна назва суб'єкта господарювання_______________________________
Форма власності___________________________________________________ __________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
Ідентифікаційний код______________________________________________
Зареєстровано_____________________________________________________
(назва органу, який здійснив реєстрацію) __________________________________________________________________
Номер реєстрації__________________ "_____"___________________ року __________________________________________________________________
(найменування продукції, для виробництва якої отримано спирт) __________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------ Показники | На початок | За звітний | З початку | року | місяць | року на | | |звітну дату ------------------------------------------------------------------ Залишок спирту етилового із
сплатою акцизного збору за
ставкою 0,02 екю на початок
звітного періоду:
тис. дал
тис. гривень
Отримано спирту етилового із
сплатою акцизного збору за
ставкою 0,02 екю
тис. дал
тис. гривень
Використано спирту етилового
на виготовлення:
пектину - тис. дал
есенції - тис. дал
оцту харчового - тис. дал
Залишок спирту етилового:
тис. дал
тис. гривень
Директор (керівник) підприємства _______________ ________________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер _______________ ________________
(підпис) (розшифрування)

Додаток 5
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового, що
використовується для виготовлення лікарських
засобів, ветеринарних лікарських засобів і
препаратів та здійснення контролю за його
цільовим використанням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
5 липня 1999 р. N 1197 ( 1197-99-п ), в
редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 1999 р. N 2112

ЗВІТ
про поставку лікарських засобів (у тому числі компонентів
крові і виготовлених із них препаратів), ветеринарних лікарських
засобів і препаратів за ________ квартал ________ року
------------------------------------------------------------------ Назва |Номер|Номер реєст-|Оди-| Обсяг |Фактична | Фактично готового|рядка| раційного |ниця| вироб- | витрата |використано лікарсь-| |посвідчення |ви- | ництва | спирту | спирту кого | |лікарського |міру| в нату-|етилового |етилового на засобу, | |засобу, ве- | |ральному|на вироб- | виробництво ветери- | |теринарного | | виразі | ництво | лікарських нарного | |лікарського | | |продукції,| засобів, лікарсь-| | засобу і | | | дал |ветеринарних кого | | препарату | | | | лікарських засобу | | | | | | засобів і і препа-| | | | | | препаратів, рату | | | | | | дал ------------------------------------------------------------------ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Усього_______________________________________________________
у тому числі ________________________________________________
за ставкою 0,2 екю___________________________________________
Кількість включених до звіту підприємств (організацій), які
перебувають на самостійному балансі __________________________________________________________________
Керівник ___________________
(підпис)
Головний бухгалтер ____________________
(підпис)
"______" _________________ року

МП

Додаток 6
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується для
виготовлення лікарських засобів,
ветеринарних лікарських засобів і
препаратів та здійснення контролю за його
цільовим використанням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
5 липня 1999 р. N 1197 ( 1197-99-п ), в
редакції постанови Кабінету Міністрів
України
від 22 листопада 1999 р. N 2112

ДОВІДКА N __________________
про обсяг та мету використання спирту етилового
Державна податкова інспекція в ___________________________________
(місцезнаходження)
повідомляє, що підприємство _____________________________________,
(повна назва)
яке зареєстроване за адресою _____________________________________
(місце реєстрації) __________________________________________________________________
і взяте на облік як платник податків, подало плановий розрахунок
обсягів виробництва продукції ____________________________________ __________________________________________________________________
(повний перелік продукції, для виробництва якої
використовується спирт етиловий) __________________________________________________________________

На підставі планового розрахунку для отримання із сплатою
акцизного збору за ставкою 0,02 екю з метою виготовлення
лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів і препаратів
підлягає продажу для забезпечення виробничого процесу протягом ______ кварталу _______ року
__________________________________________________________________
(обсяг спирту етилового цифрами та словами)
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано
"____" _____________ р. N _____________
Начальник інспекції ____________________ _______________________
(підпис) (розшифрування)
"_____" ________________ р.

МП

Додаток 7
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового,
що використовується для виготовлення
лікарських засобів, ветеринарних лікарських
засобів і препаратів та здійснення контролю
за його цільовим використанням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 липня 1999 р. N 1197
( 1197-99-п ), в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 22 листопада 1999 р. N 2112

Штамп установи, підприємства До Комітету медичної та
мікробіологічної промисловості ______ _____________________________________
До Державного департаменту
ветеринарної медицини _______________
До Державної податкової інспекції в _____________________________________
До територіального управління
Комітету з монополії на виробництво
та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів в _________________ _____________________________________
ЗВІТ
про надходження та використання спирту етилового
за ______ квартал ________ року
Повна назва суб'єкта господарювання_______________________________
Належність до сфери управління ___________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
Форма власності___________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Зареєстровано ____________________________________________________
(назва органу, що здійснив реєстрацію)
Реєстраційний номер ________ "________" ____________________ р.
Ліцензія на ___________________________________________________
(вид діяльності)
від __________ _______ __________________ р. N _________
видана ___________________________________________________________
(назва органу, що видав ліцензію)
Найменування продукції, для виробництва якої отримано спирт __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ Показник | На |За звітний|З початку |початок| квартал | року | року | |на кінець | | | звітного | | | періоду ------------------------------------------------------------------ Залишок спирту етилового на початок
звітного періоду:
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,02 екю
тис. дал
тис. гривень
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис. дал
тис. гривень
Отримано спирту етилового:
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,02 екю
тис. дал
тис.гривень
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис. дал
тис. гривень
Використано спирту етилового:
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,02 екю
тис. дал
тис. гривень
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис. дал
тис. гривень
Залишок спирту етилового:
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,02 екю
тис. дал
тис. гривень
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис. дал
тис. гривень
Директор (керівник) підприємства _______________ _______________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер _______________ _______________
(підпис) (розшифрування)

МПвгору