Документ 211-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.04.2017, підстава - 210-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 2008 р. N 211
Київ
Про затвердження Правил проведення операцій з
обладнанням для виробництва, виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, яке підлягає контролю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 929 ( 929-2010-п ) від 12.10.2010
N 1125 ( 1125-2011-п ) від 02.11.2011
N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016
N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила проведення операцій з обладнанням для
виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 211
ПРАВИЛА
проведення операцій з обладнанням для виробництва,
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, яке підлягає контролю
{ У тексті Правил слово "Комітет" в усіх відмінках
замінено словом "Держкомнаркоконтроль" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 929 ( 929-2010-п ) від 12.10.2010 }
{ У тексті Правил слово "Держкомнаркоконтроль" в усіх
відмінках замінено словом "ДСКН" згідно з
Постановою КМ N 1125 ( 1125-2011-п ) від 02.11.2011 }
{ У тексті Правил слова "територіальний орган МВС" в усіх
відмінках замінено словами "структурний підрозділ
Департаменту протидії наркозлочинності Національної
поліції" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016 }
{ У тексті Правил слова "структурний підрозділ Департаменту
протидії наркозлочинності Національної поліції" у всіх
відмінках замінено словами "структурний підрозділ
територіального органу Національної поліції з питань
протидії наркозлочинності" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017 }

1. Ці Правила визначають загальні засади розроблення,
виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу, перевезення,
пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на
територію України та вивезення за її межі, використання та
знищення обладнання для виробництва, виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та процедуру
здійснення контролю за дотриманням таких засад.
2. Розроблення, виробництво і виготовлення обладнання, яке
використовується для виробництва, виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - обладнання),
здійснюється суб'єктами господарювання з дотриманням технічних,
санітарних та інших установлених законодавством вимог.
3. Обладнання зберігається у складських приміщеннях і
використовується виключно за його цільовим призначенням.
Зміна місця зберігання обладнання погоджується суб'єктом
господарювання з ДСКН. { Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 929 ( 929-2010-п ) від
12.10.2010, N 1125 ( 1125-2011-п ) від 02.11.2011 }
4. Розподіл обладнання проводиться суб'єктом господарювання,
який його виробляє чи виготовляє, за погодженням з ДСКН.
Розподіл обладнання між суб'єктами господарювання проводиться
юридичною особою, яка його виробляє/виготовляє, за погодженням з
ДСКН. Суб'єкт господарювання, який має намір придбати обладнання,
надсилає зазначеній юридичній особі завірену копію відповідної
ліцензії для її подання ДСКН.
У разі провадження суб'єктом господарювання діяльності,
пов'язаної з виробництвом лікарських засобів, оптовою та
роздрібною торгівлею такими засобами або виробництвом ветеринарних
препаратів, ДСКН подається копія відповідної ліцензії.
5. Перевезення, пересилання, придбання і реалізація (відпуск)
обладнання здійснюються суб'єктом господарювання за погодженням з
ДСКН.
6. Ввезення на митну територію України та вивезення за її
межі обладнання суб'єктом господарювання здійснюється відповідно
до законодавства.
7. Знищення обладнання проводиться шляхом демонтажу, впливу
високих температур, тиску або іншим способом до стану, який
виключає можливість його подальшого застосування, на підставі
погодженого з ДСКН рішення керівника суб'єкта господарювання з
подальшим повідомленням структурному підрозділу Національної
поліції з питань протидії наркозлочинності. { Абзац перший пункту
7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 150
( 150-2016-п ) від 02.03.2016, N 210 ( 210-2017-п ) від
29.03.2017 }
Обладнання знищується у присутності членів комісії у складі,
затвердженому керівником суб'єкта господарювання, на балансі якого
воно перебуває, а також представника відповідного структурного
підрозділу територіального органу Національної поліції з питань
протидії наркозлочинності.
За фактом знищення складається акт, в якому зазначаються:
дата і місце його складення;
прізвище, ім'я та по батькові осіб, що беруть участь у
знищенні, місце їх роботи і посада;
підстава для знищення;
найменування та кількість обладнання, що підлягає знищенню;
шлях знищення.
Акт про знищення підписується членами комісії і представником
структурного підрозділу територіального органу Національної
поліції з питань протидії наркозлочинності та зберігається
протягом 10 років в архіві суб'єкта господарювання. Копія акта
надсилається протягом 10 днів з дати знищення відповідному
структурному підрозділу територіального органу Національної
поліції з питань протидії наркозлочинності.
8. Операції з виробництва, виготовлення, зберігання,
розподілу, перевезення, пересилання, придбавання, реалізації
(відпуску), ввезення на територію України, вивезення за її межі,
використання та знищення обладнання, що перебуває на балансі
суб'єкта господарювання, відображаються в журналі обліку.
Суб'єкт господарювання подає щороку в установленому порядку
структурному підрозділу територіального органу Національної
поліції з питань протидії наркозлочинності та територіальному
органові ДСКН відомості про свою діяльність на основі записів в
журналі обліку. { Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016 }
9. Керівник суб'єкта господарювання призначає особу, на яку
покладається контроль за веденням і зберіганням журналу обліку
(далі - уповноважена особа).
10. Форма журналу обліку та порядок його ведення
затверджуються керівником суб'єкта господарювання.
У журналі зазначаються:
найменування, марка та заводські номери обладнання;
реквізити виробника;
найменування, номер і дата надходження документів, що
підтверджують операції з обладнанням;
прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи.
Журнал прошнуровується і скріплюється печаткою суб'єкта
господарювання, його сторінки нумеруються. Кількість сторінок
журналу засвідчується підписом керівника суб'єкта господарювання
до початку його використання.
11. Записи в журналі обліку здійснюються чорнилами
безпосередньо після кожної операції, пов'язаної з переміщенням
обладнання, на підставі відповідних документів, які підтверджують
її здійснення. Зазначені документи або їх засвідчені в
установленому порядку копії, оформляються в окрему справу, яка
зберігається разом з журналом обліку.
12. Уповноважена особа засвідчує підписом кожний запис із
зазначенням свого прізвища та ініціалів.
Виправлення в журналі обліку засвідчується підписом
уповноваженої особи та керівником суб'єкта господарювання.
13. Уповноважена особа перевіряє не рідше ніж один раз на
місяць записи в журналі, про що в рядку після останнього запису
робить відповідну позначку, яку скріплює своїм підписом.
14. Журнал обліку зберігається в металевій шафі (сейфі),
ключі від якої зберігаються в уповноваженої особи.
15. Заповнений журнал обліку передається в архів суб'єкта
господарювання, де зберігається протягом 10 років. Після
закінчення зазначеного строку журнал обліку підлягає знищенню за
актом, затвердженим керівником зазначеного суб'єкта, з подальшим
повідомленням структурному підрозділу територіального органу
Національної поліції з питань протидії наркозлочинності.
16. У разі припинення (реорганізації) або ліквідації суб'єкта
господарювання журнал обліку здається на зберігання відповідно до
законодавства.
17. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть
відповідальність відповідно до законодавства.вгору