Документ 211-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 2003 р. N 211
Київ
Про внесення змін до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 9, ст. 414, N 15, ст. 806), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 211
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ
( 228-2002-п )

1. Абзац перший пункту 4 доповнити словами "та органам
Державного казначейства".
2. Пункт 15 викласти у такій редакції:
"15. У частині надходжень проектів кошторисів зазначаються
планові обсяги, які передбачається спрямувати на покриття видатків
установи із загального та спеціального фондів проектів відповідних
бюджетів, включаючи планові обсяги запозичень, що надійдуть до
спеціального фонду кошторису".
3. У пункті 18 слова "за правилами, визначеними
законодавством для цих категорій" замінити словами "за групами та
підгрупами відповідно до правил, визначених законодавством для
цієї категорії доходів бюджету".
4. У пункті 20:
абзац перший після слова "необхідності" доповнити словами
"погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Мінфін має право визначати на кожний рік порядок врахування
у кошторисах обсягів заборгованості, яка виникла внаслідок
непогашення бюджетних зобов'язань установ".
5. Пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:
"До централізованих заходів належать заходи з організації та
здійснення безпосередньо апаратом головного розпорядника або
апаратом уповноваженого ним розпорядника нижчого рівня або
уповноваженою ним установою закупівель товарів, робіт і послуг у
рамках реалізації затверджених у встановленому порядку
національних і державних програм, а також загальнодержавних
заходів програмного характеру з метою забезпечення відповідними
товарами, роботами, послугами закладів та установ системи
головного розпорядника та/або співвиконавців відповідних
національних і державних програм".
6. Пункт 23 викласти у такій редакції:
"23. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних
надходжень плануються у такій послідовності: за встановленими
напрямами використання, на погашення заборгованості установи з
бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису
та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних
функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками
загального фонду.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису
для проведення видатків з цих зобов'язань із спеціального фонду
кошторису відповідно до бюджетного законодавства".
7. У пункті 33:
доповнити пункт новим підпунктом 1 такого змісту:
"1) Секретаріату Кабінету Міністрів України за відповідними
бюджетними програмами - Державним Секретарем Кабінету Міністрів
України за погодженням з Прем'єр-міністром України та Мінфіном".
У зв'язку з цим підпункти 1-7 вважати відповідно
підпунктами 2-8;
у підпункті 6 слова "Державного лікувально-оздоровчого
управління за бюджетною програмою "Керівництво" виключити.
8. Абзац другий пункту 36 виключити.
9. В абзаці першому пункту 42:
доповнити абзац після слова "Мінфін" словом "ГоловКРУ";
слова "протягом трьох місяців" замінити словами "у межах
своєї компетенції".
10. Абзац четвертий пункту 46 викласти у такій редакції:
"У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового
обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники повинні
забезпечити приведення обсягів зобов'язань у відповідність з
тимчасовим обмеженням асигнувань".
11. Абзац п'ятий пункту 47 після слів "надходжень до цього
фонду" доповнити словами "з урахуванням залишків бюджетних коштів
на початок поточного бюджетного періоду, не використаних у
попередньому бюджетному періоді".
12. У пункті 49:
абзаци четвертий і п'ятий викласти у такій редакції:
"Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли
загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з
обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде
більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на
відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису
уточнений обсяг видатків повинен дорівнювати сумі уточненого
обсягу доходів і залишків коштів на початок року.
Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального
фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про
внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником
установи, що затвердив кошторис без внесення відповідних змін до
бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники
нижчого рівня в обов'язковому порядку подають розпорядникам вищого
рівня завірені відповідним органом Державного казначейства копії
затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду
кошторису за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться
зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення
надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень
спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані
під час затвердження відповідного бюджету. У разі коли фактичні
обсяги власних надходжень бюджетних установ за 10 місяців
відповідного бюджетного періоду становили менше ніж 70 відсотків
відповідних обсягів, врахованих у спеціальному фонді кошторису,
розпорядники зобов'язані внести зміни до спеціального фонду
кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням
очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному
бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні
зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду
кошторису змін";
абзац десятий після слів "звітності про виконання" доповнити
словами "державного та";
доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого
змісту:
"Головні розпорядники під час складання та подання зведеної
фінансової звітності враховують дані довідок про внесення змін до
кошторису, які є підставою для відображення планових показників за
власними надходженнями у зведених звітах про виконання кошторисів.
При цьому зазначені дані повинні відповідати даним обліку
Державного казначейства".
У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим.вгору