Документ 211-2000-п, поточна редакція — Редакція від 15.05.2003, підстава - 717-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2000 р. N 211
Київ
Про внесення змін і доповнень
до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання населенню житлових
субсидій та адресної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 110 ( 110-2001-п ) від 07.02.2001
N 1091 ( 1091-2001-п ) від 21.08.2001
N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 1999 р.
N 1239 ( 1239/99 ) "Про соціальний захист малозабезпечених
громадян в умовах переходу на повну оплату вартості
житлово-комунальних послуг" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зміни і доповнення до постанов Кабінету
Міністрів України з питань надання населенню житлових субсидій та
адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, що
додаються.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1091
( 1091-2001-п ) від 21.08.2001 )

3. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державною
податковою адміністрацією підготувати і подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо врахування у сукупному доході
громадян під час призначення соціальної допомоги доходів,
отриманих від суб'єктів підприємницької діяльності, що сплачують
фіксований податок.
4. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом з питань
житлово-комунального господарства розробити порядок надання
органам праці та соціального захисту населення інформації про
наявність у володінні громадян, які звернулися за призначенням
будь-якої соціальної допомоги, житлових приміщень (будинків),
транспортних засобів, самохідних машин або механізмів. ( Пункт 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 717 ( 717-2003-п )
від 15.05.2003 )
5. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством фінансів розробити рекомендації щодо чисельності
підрозділів соціальних інспекторів.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
здійснити у першому півріччі 2000 р. реорганізацію органів праці
та соціального захисту населення, включивши до їх складу служби
субсидій та утворивши підрозділи соціальних інспекторів у межах
штатної чисельності, фонду оплати праці працівників та видатків на
їх утримання.
7. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державним
комітетом з питань житлово-комунального господарства,
Міністерством палива та енергетики і Національною акціонерною
компанією "Нафтогаз України" привести свої нормативно-правові акти
щодо надання населенню житлових субсидій та адресної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям у відповідність з цією
постановою. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21, 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2000 р. N 211
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання населенню житлових субсидій та адресної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня
1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ) "Про заходи щодо подальшого
вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с.17; 1998 р., N 19, ст. 683, N 34,
ст. 1277; 1999 р., N 20, ст. 886):
у назві і тексті постанови слова "твердого та пічного
побутового (рідкого) палива" замінити словами "твердого та рідкого
пічного побутового палива";
у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:
слова "твердого та пічного побутового (рідкого) палива"
замінити словами "твердого та рідкого пічного побутового палива";.
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Субсидія не призначається, якщо:
1) у житлових приміщеннях (будинках) прописані працездатні
громадяни працездатного віку, що не працювали і не навчалися на
денних відділеннях вищих та професійно-технічних навчальних
закладів, час навчання в яких зараховується до трудового стажу,
протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за
призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до
досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за
дітьми і час догляду яких зараховується до трудового стажу;
громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом
часу, визначеного у медичному висновку лікувально-консультаційної
комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;
громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і
зайняті доглядом за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I
групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років, а також за особами,
які досягли 80-річного віку), та не зареєстровані у службі
зайнятості населення як такі, що шукають роботу;
2) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному та громадському житловому фонді, член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка
особа, що прописана разом з ним у житловому приміщенні (будинку),
здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення
(будинок);
3) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному та громадському житловому фонді, член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які
прописані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають у
своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні)
дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж
одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі
перевищує встановлені у пункті 4 цього Положення норми володіння
чи користування загальною площею житла.
У випадках придбання житлового приміщення (будинку) субсидія
для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його
утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот), а також на придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива призначається не раніше ніж
через рік з місяця придбання;
4) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному та громадському житловому фонді, член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які
прописані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають у
своєму володінні чи володінні дружини (чоловіка, неповнолітніх
дітей) транспортний засіб, самохідну машину або механізм, крім
засобів, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування
(за винятком тракторів на гусеничному ходу), який перебуває в
експлуатації не більш як 10 років починаючи з року випуску (за
винятком одержаного чи придбаного на пільгових умовах через органи
праці та соціального захисту населення) та зареєстрований в
установленому порядку.
Наявність (відсутність) у володінні осіб іншого житлового
приміщення (будинку), а також транспортного засобу, самохідної
машини або механізму декларується при поданні заяви про
призначення субсидії";
доповнити Положення пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на
підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі
державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних
рад або утворених ними комісій відділи (управління) субсидій
можуть призначати субсидії, як виняток, у разі наявності умов,
зазначених у пункті 5 цього Положення. Рішення про призначення
(непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі
акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Форма акта
обстеження матеріально-побутових умов сім'ї затверджується
Мінпраці";
абзац перший пункту 13 після слів "заяву" доповнити словами
"в якій декларується наявність чи відсутність у володінні
прописаних осіб житлового приміщення (будинку), транспортного
засобу, самохідної машини або механізму".
2. У назві і тексті постанов Кабінету Міністрів України від
27 липня 1998 р. N 1156 ( 1156-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 30, ст. 1129) та від 7 травня 1998 р. N 626
( 626-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 683)
слова "твердого та пічного побутового (рідкого) палива" замінити
словами "твердого та рідкого пічного побутового палива".
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 110
( 110-2001-п ) від 07.02.2001 )вгору