Документ 210-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 вересня 1991 р. N 210
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 }
Питання Державного комітету
України по хімічній, нафтохімічній промисловості
та медичних препаратах

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
хімічній, нафтохімічній промисловості та медичних препаратах, що
додається.
2. Дозволити Державному комітетові України по хімічній,
нафтохімічній промисловості та медичних препаратах мати колегію в
складі 11 чоловік.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 1991 р. N 210
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України по хімічній,
нафтохімічній промисловості
та медичних препаратах
1. Державний комітет України по хімічній, нафтохімічній
промисловості та медичних препаратах (Держхімпром України) є
центральним органом державного управління, підвідомчим Кабінету
Міністрів України.
До сфери управління Комітету входять об'єднання,
підприємства, установи і організації хімічної, нафтохімічної,
нафтопереробної, мінеральних добрив, медичної та мікробіологічної
промисловості (надалі - галузі хімічної промисловості).
Комітет, використовуючи економічні методи, будує свою
діяльність на принципах розмежування функцій державного управління
та безпосереднього господарювання, що здійснюється підприємствами,
об'єднаннями, організаціями та установами.
2. Держхімпром України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), законами та іншими рішеннями
Верховної Ради України та її Президії, указами Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання законодавчих актів, актів Президента України, рішень
Уряду України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
3. Головними завданнями Держхімпрому України є:
координація господарської діяльності підприємств і
організацій галузей хімічної промисловості;
вивчення наявних і перспективних потреб у продукції хімічної
промисловості на республіканському та зовнішньому ринках;
організація розробки та реалізації республіканських та
регіональних програм розвитку галузей хімічної промисловості;
участь в реалізації програм соціального розвитку колективів
об'єднань та підприємств.
4. Держхімпром України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими органами державного управління України
та Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
5. Держхімпром України, підвідомчі йому підприємства,
об'єднання, організації та установи становлять систему Комітету.
6. Держхімпром України відповідно до покладених на нього
завдань:
а) проводить інвестиційну політику, яка забезпечує
оптимальний розвиток галузей хімічної промисловості та вирішення
соціальних завдань;
б) забезпечує необхідні умови для залучення іноземного
капіталу та коштів інших галузей промисловості з метою прискорення
науково-технічного розвитку виробництва, реконструкції і
технічного переозброєння підприємств, впровадження
конкурентоспроможних ресурсозберігаючих і безвідхідних технологій;
в) сприяє розвитку різноманітних форм власності,
роздержавленню і приватизації підприємств, впровадженню нових
організаційних форм господарювання, створенню асоціацій, концернів
та інших добровільних об'єднань, акціонерних товариств, малих
підприємств, забезпечує умови для їх рівноправного функціонування;
г) розробляє необхідні заходи та координує роботу по
переведенню хімічних галузей промисловості на ринкові
взаємовідносини, зокрема щодо забезпечення соціального захисту
працівників галузі та організації на першому етапі становлення
ринкових відносин постачання підприємствам матеріально-технічних
ресурсів;
д) сприяє ефективній роботі науково-дослідних і
проектно-конструкторських організацій по виконанню
науково-технічних програм, спрямованих на вирішення актуальних
завдань розвитку галузей хімічної промисловості;
є) організує роботу об'єднань, підприємств і організацій
галузі по укладенню господарських договорів. Бере участь у
розробці обсягів поставок хімічної продукції для потреб держави,
доводить їх до підприємств, що перебувають у його віданні;
ж) аналізує кон'юнктуру ринку, проводить відповідно до
чинного законодавства політику ціноутворення на хімічну продукцію
та сприяє підприємницькій діяльності, процесам демонополізації та
розвитку конкуренції у галузі;
з) утворює на договірних засадах з об'єднаннями, підприємств
вами та організаціями спеціальні галузеві позабюджетні фінансові
фонди технічного прогресу та екології, а також спеціальні галузеві
і міжгалузеві позабюджетні фонди та резерви для забезпечення
фінансування інвестицій і підтримки підприємств, що зазнають
фінансових утруднень з незалежних від них причин;
і) координує використання у галузі фінансових і матеріальних
ресурсів, що спрямовуються на будівництво та експлуатацію об'єктів
соціального призначення, а також організує забезпечення їх
спорудження за рахунок централізованих капітальних вкладень;
к) координує діяльність об'єднань, підприємств і організацій
з питань зовнішньоекономічних зв'язків, розробляє та впроваджує
заходи щодо їх розвитку та удосконалення, готує пропозиції про
видачу квот і ліцензій на продаж продукції за межі України в
установленому порядку;
л) підсумовує згідно з чинним законодавством результати
діяльності об'єднань, підприємств, організацій хімічної
промисловості, бухгалтерської та статистичної звітності;
м) забезпечує передачу Міністерству фінансів України
необхідної інформації щодо прогнозних фінансових показників для
складання бюджету;
н) у встановленому порядку утворює, реорганізує та ліквідує
підприємства, організації та установи, затверджує їх статути та
положення про них;
о) здійснює кадрову політику, укладає контракти з керівниками
підприємств та організацій, за винятком тих, які згідно з
законодавством обираються. Координує діяльність підприємств,
організацій та навчальних закладів по підготовці спеціалістів та
підвищенню їх кваліфікації.
Держхімпром України здійснює функції по управлінню державним
майном, закріпленим за підвідомчими Комітетові підприємствами,
установами та організаціями, за винятком функцій, що входять до
компетенції Фонду державного майна України.
7. Держхімпром України має право одержувати від міністерств і
відомств України та інших організацій інформацію, необхідну для
виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.
8. Держхімпром України у межах своєї компетенції видає на
основі і на виконання чинного законодавства накази, організує і
перевіряє їх виконання.
Комітет у необхідних випадках видає разом з іншими органами
державного управління та громадськими об'єднаннями спільні акти.
9. Держхімпром України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
Голова Комітету має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови проводиться головою Комітету.
Голова Держхімпрому України несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Комітет завдань та здійснення ним своїх
функцій.
10. Для погодженого вирішення питань державного управління в
галузі хімічної промисловості, обговорення найважливіших питань
діяльності і розвитку галузі в Держхімпромі України утворюється
колегія у складі голови Комітету, заступників голови за посадою, а
також керівних працівників Комітету.
Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
11. При Держхімпромі України створюється рада з проблем
науково-технічного та соціального розвитку хімічних галузей
промисловості для спільного вирішення питань. До складу ради
входять вчені, керівники об'єднань, підприємств та організацій,
представники трудових колективів.
Склад ради та положення про неї затверджуються головою
Комітету.
12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держхімпрому України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
Структура центрального апарату Комітету затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
13. Держхімпром України є юридичною особою, має самостійний
баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку
з зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.вгору