Про затвердження Статуту Академії правових наук України
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут від 02.02.2000210
Документ 210-2000-п, попередня редакція — Редакція від 21.01.2005, підстава - 75-2005-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2000 р. N 210
Київ
Про затвердження Статуту
Академії правових наук України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000
N 77 ( 77-2002-п ) від 24.01.2002
N 315 ( 315-2002-п ) від 13.03.2002
N 75 ( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )

Відповідно до статті 15 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Статут Академії правових наук України, прийнятий
загальними зборами Академії 19 лютого 1999 р. (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 23

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2000 р. N 210

СТАТУТ
Академії правових наук України
Загальні положення
1. Академія правових наук України (далі - Академія) є
державною науковою організацією, яка проводить фундаментальні
дослідження, координує, організує та проводить прикладні
дослідження у галузі держави і права. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )
2. Основними завданнями Академії є:
комплексний розвиток правової науки, координація, організація
і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у
галузі держави і права;
виконання замовлення органів державної влади стосовно
розроблення засад наукової та правової політики, проведення
наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових
актів;
консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників
науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу
навчальних закладів юридичного профілю;
сприяння інтеграції академічної і вузівської правової науки;
наукове забезпечення правотворчої діяльності органів
державної влади, вивчення та узагальнення механізмів реалізації
актів законодавства;
визначення пріоритетних напрямів побудови правової держави;
наукове забезпечення проведення правової та адміністративної
реформ;
підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;
сприяння поширенню правової інформації, формуванню
правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;
узагальнення світового досвіду правового регулювання
суспільних відносин;
підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості
молоді в галузі держави і права;
пропаганда досягнень правової науки і сприяння поширенню
наукових знань у галузі держави і права.
3. Академія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), іншими законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Статутом.
4. Державний статус Академії грунтується на всебічній
підтримці її статутної діяльності з боку держави.
Академія здійснює свої повноваження через загальні збори,
президію та її бюро, відділення, регіональні центри, а також
членів президії Академії відповідно до затвердженого розподілу
обов'язків.
5. Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні
тематики досліджень, своєї структури, вирішенні
науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні
міжнародних наукових зв'язків.
6. Академія об'єднує у своєму складі членів Академії (дійсних
членів, членів-кореспондентів та іноземних членів), що обираються
загальними зборами Академії, і наукових працівників, які працюють
у науково-дослідних та інших установах Академії, для спільного
проведення досліджень у галузі держави і права.
7. У віданні Академії перебувають підприємства, установи та
організації згідно з переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України за поданням Академії (далі - організації, що
перебувають у віданні Академії). ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )
8. Академія з метою виконання покладених на неї завдань:
самостійно визначає основні напрями і тематику досліджень у
галузі держави і права;
проводить або організовує проведення фундаментальних та
прикладних наукових досліджень, у тому числі за участю наукових
працівників вищих навчальних закладів юридичного профілю;
координує наукову роботу навчальних закладів, що входять до
складу Академії, та сприяє у проведенні цієї роботи іншими вищими
навчальними закладами;
надсилає відповідним органам державної влади наукові прогнози
з питань розвитку правової науки та освіти;
розробляє концепції та проекти законів, інших
нормативно-правових актів;
утворює наукові ради, тимчасові творчі колективи з
найважливіших проблем держави і права;
приймає на загальних зборах Статут Академії та вносить до
нього зміни з наступним затвердженням їх Кабінетом Міністрів
України; ( Абзац восьмий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
обирає керівників наукових та науково-дослідних установ
згідно із законодавством та цим Статутом; ( Пункт 8 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
провадить видавничу діяльність, публікує результати наукових
досліджень, видає журнал "Вісник Академії правових наук України";
поширює інформацію про свою діяльність, пропагує через засоби
масової інформації результати наукових досліджень;
організовує, проводить і бере участь у наукових конференціях,
симпозіумах, творчих конкурсах;
бере участь у розробленні проектів рішень з питань, що
стосуються її діяльності;
засновує іменні та академічні стипендії згідно з положенням,
затвердженим президією, а також відзнаки Академії (медалі та
іменні премії) за визначні наукові досягнення у галузі правової
науки;
бере участь у роботі спілок, інших об'єднань, у тому числі
міжнародних;
установлює міжнародні зв'язки та укладає угоди;
організовує збереження рукописів учених, а також архівних
матеріалів установ Академії;
здійснює обмін виданнями та іншими видами інформації з
науковими установами, вищими навчальними закладами, інформаційними
центрами, бібліотеками, іншими організаціями і фондами в Україні
та за кордоном;
( Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 315
( 315-2002-п ) від 13.03.2002 )
9. Академія щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України
про результати своєї наукової діяльності та використання бюджетних
коштів.
Звіт про діяльність Академії обговорюється та затверджується
її загальними зборами і підлягає публікуванню.
10. До персонального складу Академії входять дійсні члени
(академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени, обрані згідно
з цим Статутом.
11. Президія Академії по досягненні дійсними членами
(академіками) та членами-кореспондентами Академії 75-річного віку
може відкривати вакансії для обрання нових дійсних членів
(академіків) та членів-кореспондентів у межах наявних бюджетних
асигнувань.
12. Виключне право обирати вчених України дійсними членами
(академіками) та членами-кореспондентами, а іноземних вчених -
іноземними членами Академії належить її загальним зборам.
13. Дійсними членами Академії (академіками) обираються вчені
України, які зробили істотний особистий внесок у розвиток правової
науки, її організацію, підготовку наукових юридичних кадрів і
розбудову Української демократичної правової держави, мають, як
правило, науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора.
14. Членами-кореспондентами Академії обираються вчені
України, які зробили значний особистий внесок у розвиток правової
науки, підготовку наукових кадрів і розбудову Української
демократичної правової держави, мають науковий ступінь або вчене
звання.
15. Іноземними членами Академії обираються визнані
міжнародною науковою громадськістю вчені-юристи інших країн.
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії, які
вибули на постійне проживання за межі України, вважаються
іноземними членами Академії, і їхні місця можуть бути оголошені
президією вакантними.
16. Члени Академії обираються довічно.
17. Академія є юридичною особою, має печатку із своїм
найменуванням і зображенням малого Державного Герба України, інші
печатки та штампи. ( Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
Адреса Академії: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
( Абзац другий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
Порядок обрання дійсних членів (академіків),
членів-кореспондентів та іноземних членів
Академії
18. Обрання дійсних членів (академіків),
членів-кореспондентів Академії проводиться не рідше одного разу на
три роки і призначається президією Академії в межах наявних або в
разі відкриття нових вакансій. Час проведення виборів визначає
президія Академії. Результати виборів публікуються в засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
19. Повідомлення президії про проведення виборів дійсних
членів (академіків), членів-кореспондентів Академії публікуються в
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження
не пізніше ніж за 3 місяці до проведення виборів.
Вченим (науковим, науково-технічним, технічним) радам
наукових установ і вищих навчальних закладів III - IV рівня
акредитації, а також дійсним членам Академії надається право
висувати кандидатів в академіки, члени-кореспонденти Академії із
зазначених у публікації галузей науки й протягом одного місяця з
дня публікації письмово повідомляти Академії імена кандидатів з
відповідним мотивуванням. Списки висунутих і зареєстрованих
кандидатів у дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти
Академії публікуються в засобах масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за 15 днів
до виборів.
20. Матеріали на осіб, висунутих кандидатами в члени
Академії, попередньо розглядаються на загальних зборах її
відділень.
21. Загальні збори відділень Академії правоможні розглядати
матеріали на осіб, висунутих кандидатами в дійсні члени
(академіки) або члени-кореспонденти, за наявності більше половини
спискового складу відповідно дійсних членів (академіків) або
дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів.
22. До спискового складу відділень Академії не включаються
дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії, які
перебувають під час виборів у закордонних відрядженнях. У
виняткових випадках спеціальним рішенням президії Академії до
спискового складу дійсних членів (академіків) та
членів-кореспондентів Академії на загальних зборах відділення
можуть не включатися також дійсні члени (академіки) та
члени-кореспонденти Академії, стан здоров'я яких або інші
виняткові обставини виключають можливість їх участі в засіданнях і
голосуванні.
23. Рекомендації загальних зборів відділення Академії щодо
осіб, висунутих кандидатами в члени Академії, приймаються
відкритим або таємним голосуванням (за рішенням загальних зборів
відділення). Особа вважається рекомендованою, якщо за неї
проголосувало більше половини спискового складу відповідно дійсних
членів за кандидатів в академіки та дійсних членів (академіків) та
членів-кореспондентів - за кандидатів у члени-кореспонденти.
24. Під час проведення виборів дійсних членів Академії право
ухвального голосу мають дійсні члени (академіки), а під час
проведення виборів членів-кореспондентів - дійсні члени
(академіки) та члени-кореспонденти Академії. Загальні збори
Академії правоможні проводити вибори за наявності більше половини
спискового складу відповідно дійсних членів (академіків) або
дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії. До
бюлетеня для голосування вносяться особи, рекомендовані загальними
зборами відділень Академії, а також окремо особи, які не були
рекомендовані загальними зборами відділень.
25. Вибори дійсних членів (академіків) та
членів-кореспондентів Академії проводяться таємним голосуванням.
Обраними вважаються особи, за яких проголосувало відповідно більше
половини дійсних членів (академіків), дійсних членів (академіків)
та членів-кореспондентів, які беруть участь у голосуванні.
26. Якщо кількість кандидатів, які одержали більше половини
голосів, перевищить кількість вакансій, обраними вважаються
кандидати, за яких подано найбільше голосів.
За умови рівного розподілу голосів проводиться повторне
голосування.
27. Протокол лічильної комісії затверджується загальними
зборами Академії за наявності спискового складу, передбаченого
пунктом 21 цього Статуту.
28. До спискового складу загальних зборів Академії не
включаються члени Академії, які перебувають під час проведення
виборів у закордонних відрядженнях. У виняткових випадках
спеціальним рішенням загальних зборів Академії до спискового
складу членів Академії можуть не включатися також члени Академії,
стан здоров'я яких або інші виняткові обставини виключають
можливість їх участі в засіданнях і голосуванні.
29. Кандидати в іноземні члени Академії висуваються
загальними зборами відділень і обираються загальними зборами
Академії таємним або відкритим голосуванням. ( Пункт 29 в редакції
Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
30. Вибори і передвиборна кампанія проводяться на
демократичній основі в умовах повної гласності та поінформованості
наукової громадськості.
Обов'язки та права дійсних членів (академіків)
та членів-кореспондентів Академії
31. Основним обов'язком дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Академії є збагачення правової науки новими
досягненнями шляхом особистого проведення наукових досліджень,
організації колективних розробок з найважливіших наукових проблем
і наукового керівництва такими розробками.
32. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти мають
право на створення їм президією Академії умов, необхідних для
наукових досліджень, що особисто проводяться ними за рішенням
відділення і президії Академії.
33. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії
сприяють активному впровадженню досягнень науки і техніки в
практичну діяльність відповідних органів, проводять роботу,
пов'язану з підготовкою і підвищенням кваліфікації наукових
працівників, виконують доручення президії Академії і відповідного
відділення, а також беруть участь у роботі загальних зборів
Академії і загальних зборів відділення.
34. Кожний дійсний член (академік) та член-кореспондент
Академії є членом одного з відділень Академії відповідно до своєї
наукової кваліфікації.
35. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії
можуть переходити з одного відділення до іншого за рішенням
президії Академії у разі наявності згоди іншого відділення.
36. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії,
обрані одним відділенням, можуть за згодою іншого відділення
одночасно перебувати в складі іншого відділення.
37. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії,
які перебувають одночасно в складі двох і більше відділень, на
виборах в Академію користуються правом ухвального голосу тільки в
одному відділенні.
38. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії
можуть одночасно бути членами Національної академії наук, а також
членами іноземних академій.
39. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії
щороку подають до відповідного відділення Академії звіт про свою
діяльність.
40. Звіти дійсних членів (академіків) та
членів-кореспондентів Академії заслуховуються на засіданнях бюро
відділення, а в разі необхідності - на засіданнях президії
Академії.
41. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії
одержують диплом та нагрудний знак встановленого зразка.
42. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії
отримують довічну плату, розмір якої визначається Кабінетом
Міністрів України.
Загальні збори Академії
43. Вищим керівним органом Академії є загальні збори
Академії, у яких беруть участь дійсні члени (академіки),
члени-кореспонденти та іноземні члени Академії. У загальних зборах
з правом дорадчого голосу можуть брати участь керівники всіх
наукових установ Академії та представники наукової громадськості.
44. Загальні збори Академії:
здійснюють незалежну оцінку ефективності правової системи
України і боротьби із злочинністю, визначають основні напрями
фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави
і права;
обговорюють питання розвитку правової науки та юридичної
освіти в Україні;
вирішують питання організації наукової діяльності та
внутрішнього життя Академії;
обирають дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів
та іноземних членів Академії у порядку, встановленому цим
Статутом;
обирають президента, віце-президентів, головного вченого
секретаря, членів президії Академії у порядку, встановленому цим
Статутом;
розглядають із залученням керівників наукових установ
Академії питання про формування та виконання бюджету Академії;
розглядають і затверджують звітні доповіді президії Академії;
затверджують директорів наукових установ Академії;
вирішують інші питання, віднесені цим Статутом до компетенції
загальних зборів Академії.
45. Формою роботи загальних зборів Академії є сесії, які
скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
46. Кожний член Академії, який має намір внести на
обговорення загальних зборів те чи інше питання, повинен завчасно
повідомити про це президію Академії у письмовій формі.
47. Питання розглядаються на загальних зборах Академії, якщо
на них присутні більше половини спискового складу членів Академії.
48. Правом ухвального голосу на загальних зборах Академії
користуються всі члени Академії, за винятком випадків, коли цим
Статутом передбачається інший порядок.
49. Рішення на загальних зборах Академії приймаються
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів
Академії, за винятком випадків, коли цим Статутом або рішенням
загальних зборів передбачається інший порядок.
Президія Академії
50. У період між сесіями загальних зборів Академії
керівництво роботою Академії здійснює президія Академії. Президія
створюється у складі президента, трьох віце-президентів, головного
вченого секретаря Академії, академіків-секретарів відділень та
інших членів президії в кількості, що визначається загальними
зборами Академії.
51. Президент і віце-президенти Академії обираються
загальними зборами Академії з числа її дійсних членів (академіків)
терміном на п'ять років.
52. Головний вчений секретар Академії обирається загальними
зборами Академії з числа дійсних членів (академіків) або
членів-кореспондентів Академії терміном на п'ять років.
53. Віце-президенти та головний вчений секретар Академії
обираються за поданням президента Академії.
54. Академіки-секретарі відділень, обрані загальними зборами
відділень, затверджуються загальними зборами Академії терміном на
п'ять років.
55. Президент, віце-президенти, головний вчений секретар
Академії, академіки-секретарі відділень входять до складу президії
Академії за посадою.
Інші члени президії Академії обираються загальними зборами
Академії з числа дійсних членів Академії терміном на п'ять років.
З числа членів президії, які досягли 70-річного віку, можуть
призначатися радники з правом дорадчого голосу. ( Пункт 55
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )
56. Вибори президента, віце-президентів, головного вченого
секретаря Академії, затвердження на посадах академіків-секретарів
відділень і вибори інших членів президії Академії проводяться
таємним голосуванням. Обраними вважаються особи, що одержали
більше половини голосів членів Академії, які беруть участь у
голосуванні.
57. Розподіл обов'язків між президентом і віце-президентами
Академії, головним вченим секретарем Академії та іншими членами
президії Академії провадиться президією.
58. Президія Академії забезпечує виконання рішень загальних
зборів Академії.
59. У своїй діяльності президія Академії підзвітна загальним
зборам Академії. Президія доповідає загальним зборам Академії про
найважливіші рішення, прийняті нею в період між сесіями.
60. Загальні збори Академії можуть простою більшістю голосів
членів Академії, які беруть участь у голосуванні, достроково
звільняти окремих членів президії Академії і обирати замість
вибулих нових членів на термін, що залишається до чергових виборів
президії. Рішення про дострокове звільнення окремих членів
президії приймається таємним голосуванням. Вибори нових членів
президії проводяться відповідно до цього Статуту.
61. Питання про дострокове звільнення окремих членів президії
за їх власною ініціативою вирішується президією Академії.
62. Президія Академії:
скликає загальні збори Академії, призначає вибори членів
Академії;
затверджує кількість та перелік вакансій дійсних членів
(академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів Академії;
розробляє і подає на затвердження загальних зборів Академії
плани найважливіших науково-дослідних робіт;
організовує та проводить атестацію і комплексні перевірки
діяльності наукових інститутів та інших установ Академії;
утворює наукові ради з найважливіших комплексних проблем,
товариства, тимчасові творчі колективи, заслуховує звіти про їх
роботу;
скликає наукові конференції та наради;
затверджує і реєструє статути (положення) наукових інститутів
та інших організацій, що перебувають у віданні Академії, здійснює
контроль за їх дотриманням та приймає рішення у разі порушення
вимог статутів (положень); ( Абзац восьмий пункту 62 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )
приймає рішення про передачу на праві оперативного управління
організаціям, що перебувають у віданні Академії, об'єктів
майнового комплексу, які належать Академії на праві господарського
відання, а також про передачу об'єктів майнового комплексу від
однієї організації Академії до іншої; ( Абзац дев'ятий пункту 62 в
редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
у встановленому законодавством порядку здійснює інші
повноваження щодо управління об'єктами державної власності;
затверджує плани науково-дослідних робіт відділень і наукових
установ Академії, плани видань Академії та контролює їх виконання;
подає на обговорення і затвердження загальних зборів Академії
річні звіти про діяльність Академії;
затверджує зміни профілів наукових установ і визначає напрями
їх роботи та спеціалізацію;
керує підготовкою наукових кадрів і підвищенням їх
кваліфікації;
вживає заходів для забезпечення впровадження результатів
науково-дослідних робіт у практичну діяльність;
підтримує зв'язки з Національною академією наук та галузевими
академіями України;
призначає іменні та академічні стипендії, нагороджує
відзнаками Академії;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.
63. Президія Академії має апарат, який забезпечує реалізацію
повноважень та виконання рішень президії Академії. З працівниками
апарату президії Академії укладаються трудові договори відповідно
до законодавства. ( Пункт 63 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 )
64. Президія Академії затверджує на посадах заступників
директорів з питань наукової роботи, вчених секретарів та
завідувачів відділів і лабораторій організацій, що перебувають у
віданні Академії, склад редакційної колегії журналу "Вісник
Академії правових наук України". ( Пункт 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
65. Президія затверджує кошторис Академії, розподіляє
відповідно до планів науково-дослідних робіт асигнування між
установами Академії, здійснює контроль за їх витрачанням, а також
за додержанням цього Статуту всіма установами Академії, членами і
працівниками Академії.
66. Президент Академії організовує роботу Академії, очолює
президію і бюро президії Академії, розпоряджається кредитами
Академії в порядку, визначеному президією, відповідає за
розроблення і вирішення питань кадрової політики, здійснює зв'язок
з Національною академією наук та іншими галузевими академіями і
органами державної влади; діє від імені Академії та її президії.
67. Президент Академії затверджує положення про структурні
підрозділи та посадові інструкції керівників апарату президії
Академії.
68. Президент Академії затверджує штатний розпис працівників
апарату президії та преміює їх.
69. Для розгляду і вирішення питань діяльності Академії,
оперативного керівництва та контролю за роботою організацій, що
перебувають у її віданні створюється бюро президії Академії у
складі президента, віце-президентів Академії та головного вченого
секретаря. ( Пункт 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
70. При президії Академії діють редакційно-видавнича рада,
наукові ради з окремих комплексних проблем, комітети, комісії, а
також наукова бібліотека.
71. Засідання президії проводяться у разі необхідності, але
не рідше одного разу на квартал.
72. Рішення на засіданнях президії приймаються простою
більшістю голосів.
Відділення Академії
73. Академія має відділення, склад та найменування яких
затверджуються загальними зборами Академії.
Відділення Академії є науковим і науково-організаційним
підрозділом, що об'єднує учених однієї або кількох галузей
правової науки. ( Пункт 73 в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )
74. Відділення Академії залучають до своєї роботи провідних
учених у галузі держави і права та інших наук.

( Пункт 75 виключено на підставі Постанови КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )

76. Вищим керівним органом відділення є його загальні збори.
77. Загальні збори відділення:
визначають основні напрями та принципові питання розвитку і
планування відповідної галузі правової науки;
обговорюють результати наукових досліджень, впровадження їх у
практику діяльності правоохоронних органів, судів, органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
утворюють постійні і тимчасові комісії, затверджують їх
склад;
заслуховують звіти про наукову роботу і підготовку кадрів у
наукових установах Академії;
заслуховують і затверджують звіти про роботу відділення;
обирають академіка-секретаря відділення і його заступника;
розглядають подання на осіб, висунутих кандидатами у члени
Академії;
висувають кандидатів в іноземні члени Академії;
скликають наукові сесії, конференції та наради для
обговорення наукових проблем і питань координації
науково-дослідницьких робіт у відповідній галузі правової науки;
здійснюють інші повноваження, передбачені цим Статутом.
78. Роботою відділення у період між загальними зборами керує
бюро у складі академіка-секретаря, його заступника та вченого
секретаря. Очолює бюро академік-секретар відділення.
79. Академік-секретар відділення обирається загальними
зборами відділення таємним або відкритим голосуванням з числа
дійсних членів (академіків) або членів-кореспондентів терміном на
п'ять років і затверджується загальними зборами Академії.
80. Заступник академіка-секретаря обирається загальними
зборами відділення з числа членів відділення таємним або відкритим
голосуванням терміном на п'ять років.
81. Вчений секретар відділення призначається за поданням
академіка-секретаря відділення президією Академії терміном на
п'ять років з числа членів відділення або інших провідних учених
країни відповідно до фаху.
82. Загальні збори відділення можуть простою більшістю
голосів членів відділення, які беруть участь у голосуванні,
достроково звільнити заступника академіка-секретаря відділення і
обрати замість нього іншого члена відділення на термін, що
залишився до чергових виборів. Рішення про дострокове звільнення
заступника академіка-секретаря відділення приймається таємним
голосуванням і затверджується президією Академії.
Нові вибори проводяться відповідно до цього Статуту.
83. Бюро відділення:
скликає загальні збори відділення;
організовує підготовку матеріалів з науково-організаційних
питань для розгляду на загальних зборах відділення, забезпечує
виконання рішень його загальних зборів;
вирішує інші питання, що належать до компетенції відділення.
84. Академік-секретар відділення виступає доповідачем на
засіданнях президії Академії з питань, що належать до компетенції
відділення, головує на загальних зборах відділення і в своїй
діяльності підзвітний загальним зборам Академії та президії.
85. Питання на загальних зборах відділень розглядаються, якщо
на них присутні більше половини спискового складу відділення, крім
випадків, коли цим Статутом передбачається інший порядок.
86. Право ухвального голосу на загальних зборах відділення
мають усі члени відділення, крім випадків, коли цим Статутом
передбачається інший порядок.
87. Рішення на загальних зборах відділення приймаються
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів
відділення, крім випадків, коли цим Статутом передбачається інший
порядок.
88. Положення про відділення Академії затверджується
президією Академії.
Регіональні центри Академії
89. З метою координації діяльності наукових установ Академії,
навчальних закладів юридичного профілю у розробленні наукових
проблем, які мають важливе значення для розвитку відповідних
регіонів, а також з метою надання практичної допомоги місцевим
органам виконавчої влади, правоохоронним органам, судам та органам
місцевого самоврядування утворюються регіональні центри Академії.
Регіональні центри залучають до своєї роботи провідних учених і
працівників зазначених органів (академічних радників).
90. Утворення і ліквідація регіональних центрів Академії
здійснюється президією Академії.
91. Регіональний центр очолює голова, який призначається
президією Академії з числа її членів.
92. Регіональні центри Академії діють на підставі положень,
що затверджуються президією Академії.
93. Основні завдання регіональних центрів Академії, їх
компетенція визначаються в положенні про регіональні центри
Академії.
Науково-дослідні інститути Академії
94. Основним структурним формуванням Академії є
науково-дослідний інститут (далі - інститут). Інститути
утворюються, реорганізуються і ліквідуються у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, та діють відповідно до
основних принципів організації та діяльності, що затверджуються
загальними зборами Академії.
95. Основними завданнями інституту є:
розроблення нових напрямів у відповідних галузях правової
науки;
розроблення концепцій та проектів законів, інших
нормативно-правових актів;
координація наукових робіт з найважливіших проблем правової
науки;
підготовка наукових кадрів.
96. Управління інститутом здійснює директор інституту.
Директор інституту:
вирішує питання діяльності інституту відповідно до статутних
завдань;
представляє інститут в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності;
відповідає за результати діяльності інституту перед
Академією;
у межах своєї компетенції видає накази і розпорядження;
визначає функціональні обов'язки працівників;
призначає частину складу вченої ради інституту;
здійснює інші повноваження, передбачені статутом інституту.
97. Директор інституту обирається, як правило, таємним
голосуванням на зборах колективу наукових працівників терміном на
п'ять років і затверджується на загальних зборах Академії. У разі
дострокового припинення повноважень директора інституту загальні
збори Академії затверджують нового директора терміном на п'ять
років. ( Пункт 97 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
98. Економічна діяльність інституту провадиться за рахунок
бюджетного фінансування науково-дослідних робіт, цільового
фінансування наукових програм, тем та ініціативних розробок,
коштів від виконання робіт на договірних засадах та інших коштів.
Правовий режим майнового комплексу Академії
( Назва розділу в редакції Постанови КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
99. До майнового комплексу Академії належать усі матеріальні
та нематеріальні активи (далі - об'єкти майнового комплексу), які
обліковуються на балансі Академії і які закріплені державою за
Академією у безстрокове користування або придбані за рахунок
бюджетних коштів, а також коштів від фінансово-господарської
діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законом.
Об'єкти майнового комплексу належать Академії на праві
господарського відання і передаються нею організаціям, що
перебувають у віданні Академії, на праві оперативного управління з
урахуванням особливостей, встановлених законом.
Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі однієї
організації, на баланс іншої організації, що перебуває у віданні
Академії, здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої
передачі є рішення Академії. ( Пункт 99 в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )
100. Академія, здійснюючи повноваження з управління об'єктами
майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як
власника цих об'єктів, ефективно використовує та розпоряджається
цими об'єктами у межах, визначених законодавством, з метою
задоволення державних та суспільних потреб.
Академія:
за погодженням з Кабінетом Міністрів України створює,
реорганізує та ліквідує організації, що перебувають у її віданні,
виступає засновником підприємств із змішаною формою власності, дає
дозвіл організаціям, що перебувають у її віданні, на створення
підприємств, до статутних фондів яких передаються належні їй
майнові права;
веде облік об'єктів майнового комплексу, здійснює контроль за
ефективністю їх використання;
надає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансі
організацій, що перебувають у віданні Академії;
надає дозвіл на безоплатну передачу майна, яке знаходиться на
балансі однієї організації, на баланс іншої організації, що
перебуває у віданні Академії;
вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо передачі
об'єктів майнового комплексу Академії до сфери управління інших
органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну
власність, а також щодо передачі об'єктів комунальної власності у
державну власність з наступним їх віднесенням до майнового
комплексу Академії;
виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та
нерухомого майна, переданого державою у безстрокове користування
Академії;
надає дозвіл організаціям, що перебувають у віданні Академії,
на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, яке
обліковується на балансі її організацій;
надає дозвіл на продаж майна організацій, що перебувають у
віданні Академії;
приймає рішення про переміщення організацій, що перебувають у
її віданні, та визначає розмір плати за користування
адміністративними будинками і нежитловими приміщеннями, який
не може перевищувати фактичних витрат на їх утримання.
Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу, у
повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань
Академії та організацій, що перебувають у її віданні. ( Пункт 100 в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )
101. Академія заснована на державній власності, фінансується
з державного бюджету, а також з інших джерел. З державного бюджету
фінансування Академії здійснюється базовим (проведення
фундаментальних наукових досліджень, розвиток інфраструктури та
оновлення матеріально-технічної бази, наукової і науково-технічної
діяльності, збереження унікальних наукових об'єктів та об'єктів,
що становлять національне надбання, підготовка наукових кадрів) та
програмно-цільовим шляхом на конкурсних засадах у порядку,
визначеному законодавством. ( Пункт 101 в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )
102. Об'єкти майнового комплексу використовуються Академією
відповідно до законодавства, цього Статуту, а також статутів
організацій, що перебувають у її віданні. Академія та організації,
що перебувають у її віданні, мають право використовувати належне
їм майно для забезпечення участі у цивільних відносинах, у тому
числі для фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей
їх утворення та в межах цивільної правоздатності.
Вилучення земельних ділянок Академії може здійснюватися лише
за згодою її президії відповідно до Земельного кодексу України
( 2768-14 ).
На нерухоме майно Академії та організацій, що перебувають у
її віданні, не може бути звернено стягнення за претензіями
кредиторів.
Відчуження нерухомого майна Академії та організацій, що
перебувають у її віданні, здійснюється в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Продаж основних засобів Академії та організацій, що
перебувають у її віданні, здійснюється на конкурсних засадах.
Кошти, отримані від використання і реалізації основних
засобів та іншого майна Академії та організацій, що перебувають у
її віданні, спрямовуються на виконання статутних завдань. ( Пункт 102 в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2005-п ) від
21.01.2005 )

( Пункт 103 виключено на підставі Постанови КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )

104. Кошти, утворені за рахунок бюджетних асигнувань, доходів
(прибутку) від госпрозрахункової та зовнішньоекономічної
діяльності, кредитів банків, благодійних внесків і пожертвувань
організацій (у тому числі міжнародних) та приватних осіб, а також
майно, придбане в результаті дарування або на інших підставах,
передбачених законодавством, є власністю Академії.
105. В Академії можуть створюватися фонди для проведення
законопроектних робіт і фундаментальних досліджень, а також
валютних надходжень, інноваційні фонди та фонди іншого
призначення.
106. Порядок створення та використання фондів Академії
визначається окремими положеннями про ці фонди, іншими
нормативно-правовими актами Академії.

( Пункт 107 виключено на підставі Постанови КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )

108. Доходи (прибутки), одержані організаціями, що
перебувають у віданні Академії, використовуються на проведення
наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розвиток
матеріально-технічної і соціальної бази Академії, а також на інші
цілі, що визначаються статутами (положеннями) цих установ,
організацій. ( Пункт 108 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
109. Установи та організації Академії набувають майнових прав
на об'єкти інтелектуальної власності в установленому законом
порядку.
110. Об'єкти інтелектуальної власності, створені в
організаціях, що перебувають у віданні Академії, підлягають
правовій охороні в порядку, передбаченому законодавством. ( Пункт 110 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75
( 75-2005-п ) від 21.01.2005 )
111. Порядок розподілу доходів від господарської діяльності
визначається положенням, яке затверджується президією Академії.
Порядок внесення змін і доповнень
до цього Статуту
112. Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються
загальними зборами Академії та вважаються прийнятими, якщо за них
проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах членів
Академії.
Зміни і доповнення до цього Статуту, прийняті загальними
зборами Академії, затверджуються Кабінетом Міністрів України.вгору