Документ 21-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.02.2019, підстава - 60-2019-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 січня 2014 р. № 21
Київ

Про наглядову раду із здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 866-р від 26.08.2015
№ 848-р від 01.12.2017
№ 60-р від 13.02.2019}

Відповідно до статті 14 Закону України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити наглядову раду із здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про наглядову раду із здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, що додається.

3. Наглядовій раді щороку до 25 березня звітувати перед Кабінетом Міністрів України про виконання роботи із здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву і подавати рекомендації щодо удосконалення використання фінансового резерву.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2014 р. № 21

СКЛАД
наглядової ради із здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій


НАСАЛИК
Ігор Степанович

-

Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова наглядової ради


НЕДАШКОВСЬКИЙ
Юрій Олександрович

-

президент державного підприємства “НАЕК “Енергоатом”, заступник голови наглядової ради


ТІТАРЧУК
Михайло Іванович

-

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі


КОРІКОВ
Олег Миколайович

-

директор департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля


МІСЬКІВ
Юрій Володимирович

-

директор департаменту фінансів промисловості Мінфіну


ПЛАЧКОВ
Григорій Іванович

-

голова Держатомрегулювання


ЧУПРИНА
Олексій Віталійович

-

начальник управління генеруючих підприємств НКРЕКП (за згодою)

{Склад в редакції Розпоряджень КМ № 866-р від 26.08.2015, № 848-р від 01.12.2017, № 60-р від 13.02.2019}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2014 р. № 21

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду із здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій

1. Наглядова рада утворюється для здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій.

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. До компетенції наглядової ради належить:

1) розгляд та погодження за поданням експлуатуючої організації (оператора) (далі - оператор) щорічних планів заходів, пов’язаних із припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій;

2) контроль за цільовим використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву;

3) розгляд та погодження щорічних планів оператора щодо інвестування коштів фінансового резерву;

4) погодження пропозицій оператора щодо розміщення коштів фінансового резерву у цінні папери, які емітуються державою;

5) заслуховування щороку інформації оператора про використання коштів фінансового резерву.

4. Наглядова рада для виконання покладених на неї завдань має право:

1) отримувати від посадових осіб оператора інформацію, обґрунтування, необхідні для виконання своїх повноважень;

2) заслуховувати звіти щодо обґрунтування розміру відрахувань та використання коштів фінансового резерву;

3) для вирішення питань, що належать до її компетенції, залучати фахівців, зокрема фахівців оператора, інших експертів та консультантів;

4) ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок діяльності оператора щодо використання коштів фінансового резерву.

5. Персональний склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, яке проводиться не рідше ніж два рази на рік.

7. Позачергове засідання наглядової ради може скликатися з ініціативи голови наглядової ради, оператора або за пропозицією не менш як двох третин членів складу наглядової ради.

8. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

9. Засідання наглядової ради веде голова наглядової ради, а у разі його відсутності - заступник голови.

10. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. У разі незгоди з прийнятим рішенням член наглядової ради може висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу.

11. Рішення наглядової ради оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Копії протоколів надсилаються всім членам наглядової ради.

12. Рішення наглядової ради з питань, що належать до її повноважень, є обов’язковими до виконання оператором.

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює оператор.

14. Наглядова рада не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність оператора. Члени наглядової ради є відповідальними за збереження конфіденційної інформації, що стає відомою у зв’язку із здійсненням повноважень, відповідно до законодавства.вгору