Документ 21-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.04.2009, підстава - 309-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 січня 2007 р. N 21
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 309 ( 309-2009-п ) від 02.04.2009 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 липня 1998 р. N 1000
та визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
2 липня 1998 р. N 1000 ( 1000-98-п ) "Про утворення Міжвідомчої
комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів
України" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 13 червня 2000 р. N 956 ( 956-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1008), такі зміни:
пункт 2 постанови виключити;
Положення про Міжвідомчу комісію з питань місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України викласти в редакції,
що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р.
N 956 ( 956-2000-п ) "Про внесення змін і доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України від 2 липня 1998 р. N 1000" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1008);
постанову Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р.
N 1123 ( 1123-2001-п ) "Про голову Міжвідомчої комісії з питань
місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1629);
розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 грудня 2005 р. N 523 ( 523-2005-р ) "Про голову Міжвідомчої
комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів
України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3204).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 1998 р. N 1000 ( 1000-98-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2007 р. N 21)
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України

1. Міжвідомча комісія з питань місцевого самоврядування при
Кабінеті Міністрів України (далі - Міжвідомча комісія) є
консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння ефективній
реалізації державної політики щодо розвитку місцевого
самоврядування.
2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами
Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:
підготовка пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування,
удосконалення законодавства з питань
адміністративно-територіального устрою, бюджетного та податкового
законодавства, організації діяльності місцевих органів виконавчої
влади;
запровадження єдиного підходу до реформування місцевого
самоврядування, забезпечення проведення аналізу його результатів;
розгляд проектів законодавчих та інших нормативно-правових
актів, програм, концепцій, а також окремих пропозицій з питань
подальшого підвищення ефективності діяльності місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, їх асоціацій та інших об'єднань, а також
громадських організацій;
проведення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, підготовка пропозицій
щодо формування критеріїв оцінки її ефективності;
розгляд пропозицій щодо наукового, матеріально-технічного,
кадрового та фінансового забезпечення органів місцевого
самоврядування;
підготовка висновків з питань реалізації окремих проектів і
програм реформування місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою;
сприяння висвітленню в засобах масової інформації досвіду
окремих регіонів з реформування місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою.
4. Міжвідомча комісія має право:
утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із
залученням в установленому порядку до їх роботи представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, провідних фахівців і науковців;
одержувати відповідно до законодавства від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
брати участь у розробленні проектів концепцій, цільових
програм, проведенні наукових досліджень комплексного характеру з
вивченням досвіду місцевого самоврядування в регіонах України та
за кордоном;
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію членів Комісії,
експертних та робочих груп і керівників органів виконавчої влади з
питань, що належать до її компетенції;
використовувати в установленому порядку для виконання
покладених на неї завдань електронні бази даних, системи зв'язку і
комунікацій органів виконавчої влади, а також міжнародну технічну
допомогу.
5. Головою Міжвідомчої комісії є Прем'єр-міністр України.
Голова Міжвідомчої комісії має двох заступників. Голова, його
заступники та інші члени Міжвідомчої комісії беруть участь у її
засіданнях особисто.
6. До складу Міжвідомчої комісії входять представники
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, їх асоціацій та інших добровільних об'єднань,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також представники
Секретаріату Президента України, Апарату Верховної Ради України та
науковці (за згодою).
Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджує її голова
за поданням відповідних установ та організацій.
Члени Міжвідомчої комісії виконують свої обов'язки на
громадських засадах.
7. Організаційною формою роботи Міжвідомчої комісії є
засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один
раз на квартал. Рішення про проведення засідання приймає голова
Міжвідомчої комісії, а в разі відсутності голови - один із
заступників за його дорученням.
Засідання Міжвідомчої комісії веде її голова або за його
дорученням один із заступників.
Міжвідомча комісія правоможна приймати рішення, якщо на
засіданні присутні не менш як дві третини її членів.
Для участі у засіданнях Міжвідомчої комісії можуть
запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності, представники засобів масової інформації, а також
провідні вчені та незалежні експерти.
8. Міжвідомча комісія визначає і затверджує регламент своєї
роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення, організовує та
контролює їх виконання.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини присутніх на засіданні членів Міжвідомчої комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
Рішення Міжвідомчої комісії оформляється протоколом, який
підписує голова Комісії.
9. Рішення Міжвідомчої комісії мають рекомендаційний характер
і обов'язкові для розгляду органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та
організаціями.
10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне та
фінансове забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює
Секретаріат Кабінету Міністрів України.вгору